Катедра "Финансов контрол"

УНСС

Катедрата е създадена през 1976 г. под наименованието „Общ и специализиран контрол”. От 1995 г. с решение на Академичния съвет е включена в състава на Финансово-счетоводния факултет с името "Финансов контрол".

Академичният състав на катедрата се състои от 14 преподаватели, от които двама професори, двама доценти и седем главни асистенти, един старши асистент и един асистент. Катедрата има един доктор на икономическите науки, шестима доктори по икономика и 20 докторанти. Петима от членовете й са дипломирани експерт-счетоводители. В учебния процес са ангажирани и хонорувани преподаватели, изтъкнати специалисти от практиката на контролните органи.