Катедра "Финанси"

Обновено: петък, 14 май 2021 2:40

За катедрата

 Катедра „Финанси“ е наследник на самостоятелно обособения „Административно-финансов“  отдел в първото висше икономическо училище у нас – „Свободен университет за политически и стопански науки“, създадено през 1920 г. В учебните планове на отдел „Административно-финансов“ са включени дисциплини като митническа политика, пари-банки-кооперации, застрахователно дело, а сред преподавателите се открояват имената на проф. Г. Данаилов, който води лекции по стопанска политика и проф. П. Стоянов, който преподава финансова наука и финансово право. През 1940 г. Свободният университет се трансформира в Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН) и в неговия Финансов отдел се включват пет катедри, една от които е катедра „Финансова наука“. Катедрата продължава своята дейност и след 1947 г. когато ДВУФАН се преобразува във Факултет за стопански и социални науки при Софийския университет, към който през 1948 г. се разкрива и нова специалност - „Финанси и кредит“. По-късно при обособяването на Висш икономически институт през 1952 г. като самостоятелно учебно заведение катедрата е преименувана на „Финанси и кредит“, а след утвърждаване на новата структура на Университета за национално и световно стопанство с решение на Академичния съвет през 1996 г. катедрата е включена в състава на Финансово-счетоводния факултет с името “Финанси”.

Катедра “Финанси” осъществява обучение по фундаментални и специални дисциплини за придобиване на знания от областта на финансите в съответствие с изискванията на образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен „доктор”. Учебните курсове, разработени и преподавани от членове на катедрата, включват: Публични финанси, Парична теория и парична политика – първо и второ ниво, Корпоративни финанси, Банково дело, Фондови пазари, Финанси на социалното осигуряване, Теория на застраховането, Международни финанси, Управление на банковия риск, Местни финанси, Банков мениджмънт, Финансов мениджмънт, Финансов инженеринг, Анализ “Разходи-Ползи”, Управление на инвестиционни портфейли, Международни финансови организации и програми, Европейска монетарна интеграция и банков съюз, а обучението по дисцплините „Основи на финансите” и „Корпоративни финанси” се осъществява от катедрата пред студентите в бакалавърска степен от целия университет.

Предлаганите от катедра „Финанси” магистърски програми по специалностите „Финанси”, „Финансов мениджмънт”, „Публичен финансов мениджмънт” и „Международно банкиране и финансови пазари” непрекъснато се развиват и обогатяват с нови дисциплини, които да дават на студентите актуални и адекватни на ситуацията и перспективите за развитие знания. Съвместно с катедра "МИО" се извършва и обучение в магистърските програми по „Международни финанси и бизнес” и „Управление на международни проекти”. Катедрата осигурява и обучение на студентите в магистърската програма "Количествени финанси" съвместно с катедра "Статистика и иконометрия" и в магистърска специалност „Приложна икономика и финанси“ съвместно с катедра „Икономикс“. До 2019 г. съвместно с университета в Нотингам-Трент катедра „Финанси” предлага обучение в магистърска програма по „Европейски бизнес и финанси”.

Благодарение на разнообразните и адекватни на съвременното развитие програми, завършилите специалност “Финанси” (в различните й форми на обучение) намират своята реализация както в държавния, така и в частния сектор, например те могат да работят в: Българска народна банка и банковата система, Министерство на финансите, Сметна палата и други държавни органи, финансови служби към местни органи на властта и към всички видове търговски дружества, данъчна и митническа администрация, инвестиционни посредници, застрахователни дружества, пенсионни дружества и др.

Научно-изследователската политика на катедра “Финанси” е насочена към ангажиране в учебния процес на преподаватели със значителен научно-изследователски потенциал, както и привличане на гост-лектори – външни специалисти, ангажирани пряко с научно-изследователска дейност извън УНСС или с практически разработки и опит в своята област. Публикуването на специализирана научна литература от преподавателите в катедрата в областта на финансите има за цел и е предпоставка за усъвършенстване на учебния процес и повишаване на качеството на обучение в специалност “Финанси”.

През 2014 г. към катедрата е създаден Център за изследвания и обучение по парична история, теория и политика, преименуван по-късно на Център за икономически и парични изследвания. Неговата дейност е насочена към разширяване на знанията в областта на паричната теория и политика чрез разработване на нови иконометрични модели и изследвания както на икономическото поведение, така и на ефектите от паричната политика. Целта на Центъра е не само да обединява изследователи от Балканския регион, но и да привлича млади научни работници от цял свят.

За последните години преподавателите в катедрата са участвали в разработването на 30 проекта, а научно-изследователската им дейност допринася за публикуването на повече от 20 студии и монографии и участието им с над 150 статии и доклади в научни форуми в страната и в чужбина. Традиционно катедра „Финанси” организира и провежда всяка година Международна научна конференция на младите учени, която е с над десетгодишна история, и Международна научна конференция в гр. Равда, а през 2015 г. се провежда и първата годишна Международна научна конференция на Центъра за икономически и парични изследвания.

Със своята учебна и научно-изследователска дейност катедрата допринася не само за развитието на икономическата теория и практика, но и за подготовката на висококвалифицирани специалисти. Преподавателите от редовния състав на катедра “Финанси” са специализирали в: University of Cambridge, University of Oxford, Harvard University, University of Leicester, University of Athens, Central European Institute, Joint Vienna Institute, IMF Institute, Institut bancaire et financier international, Pierre Mendès-France University, Maastricht University, University Paris 1 - Sorbonne, University of Orléans и др.

За утвърждаването на катедра „Финанси” като водещо научно и преподавателско звено в България допринасят и ръководителите на катедрата, като в периода след 1965 г. последователно тази длъжност заемат проф. Георги Свраков, проф.д.ик.н. Минко Русенов, проф.д.ик.н. Георги Петров, проф.д.ик.н. Велчо Стоянов, доц. д-р Асен  Друмев, доц. д-р Стоян Александров.

Академичният състав е с утвърдени позиции в практиката и много от членовете на катедрата са заемали или заемат ръководни позиции в държавното управление, централната банка, търговските банки, застрахователните и пенсионните дружества. Сред тях са:

 • проф. д.ик.н. Георги Петров – член на УС на БНБ в периода 1998 г.- 2004 г.;
 • проф. д.ик.н. Николай Неновски – член на УС на БНБ от юни 2020 г.; член на УС на БНБ в периода 2002 г.-2008 г.;
 • проф. д-р Христина Вучева – вицепремиер и министър на финансите в периода 1994 г.-1995 г.;
 • проф. д-р Милети Младенов – председател на УС на Фонд за компенсиране на инвеститорите в периода 2005 г.-2015 г.; председател на Фонд за гарантиране на влоговете в периода – 1999 г.-2003 г.; подуправител на БНБ в периода 1991г.-1996г.
 • проф. д-р Богомил Манов – изпълнителен-директор на ПОК „ДСК-Родина” в периода 2003г.–юни 2004г.; изпълнителен-директор на Българско пенсионно-осигурително дружество ЕАД в периода 1994 г.-2003 г.;
 • доц. д-р Стоян Александров – министър на финансите в периода декември 1992г.- октомври 1994 г.;
 • доц. д-р Пламен Орешарски – министър-председател на Р. България в периода май 2013 г. – август 2014 г.; народен представител в 41-то и 42-то Народно събрание; министър на финансите в периода август 2005 г.-юли 2009 г.; заместник-министър на финансите в периода 1997 г.-2001 г.;
 • доц. д-р Емил Хърсев – подуправител на БНБ в периода януари 1991г.-юли 1993г.;
 • доц. д-р Лена Русенова – член на УС на БНБ в периода юни 2014 г.- юни 2020 г.; главен икономист и член на УС на БНБ от средата на 1996 г. до средата на 1997 г.;
 • доц. д-р Тодор Недев – заместник-министър на търговията и външноикономическото сътрудничество в периода 1995 г.-февруари 1996 г.;
 • доц. д-р Григорий Вазов – декан на Финансово-счетоводния факултет в периода 1998г.–2010г.; заместник-министър в Министерството на промишлеността, търговията и услугите в периода април 1991 г.-май 1994 г.;
 • доц. д-р Петър Чобанов – народен представител в 43-то Народно събрание; министър на финансите в периода май 2013 г. - август 2014 г.; председател на Комисията  за  финансов  надзор в периода 2009 г.-юни 2010 г.; изпълнителен директор на Агенцията за икономически анализи и прогнози в периода 2005 г.-май 2009 г.