Катедра "Финанси"

Обновено: неделя, 01 октомври 2023 0:15

Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър", редовно обучение


Обучението на студентите в образователна степен „магистър” завършва със защита на дипломна работа по специалността.

След успешно полагане на всички семестриални изпити от учебния план на съответната специалност студентите могат да се явят на защита на дипломна работа. Защитите се организират в рамките на дипломни сесии:

1. редовна, която се провежда до един месец след завършването на семестриалното обучение;

2. редовна поправителна, която се провежда до шест месец след семестриалното завършване;

3. заключителна поправителна, която се провежда до една година след семестриалното завършване.

Студентите имат право да се явят на защита на всяка една от организираните от катедрата сесии.

Студентите, които не са защитили дипломна работа при възможните вече изброени сесии имат право на еднократно явяване в срок до две години след семестриалното приключване на обучението им в съответната специалност.

 

Дипломните работи се разработват по теми от проблемната област на предлаганите магистърски програми от катедра „Финанси“. Научни ръководители могат да бъдат следните преподаватели:


НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Проф.д-р Пресияна Ненкова

Публични финанси, Фискална децентрализация, Данъчно облагане и данъчна политика

Проф. д.ик.н. Николай Неновски

Парична теория и политика, международни финанси, парични режими

Проф. д-р Маргарита Александрова

Корпоративни финанси

Проф. д-р Румен Брусарски

Публични финанси, Анализ Разходи-Ползи

Проф. д-р Богомил Манов

Осигуряване, Корпоративни финанси

Проф. д-р Димитър Ненков

Финансов мениджмънт, Оценка на компании, Инвестиции

Проф. д-р Силвия Tрифонова

Международни финанси, Международни финансови институции и програми, Банково дело, Управление на банковия риск, Европейска парична и финансова интеграция, Финансови кризи, Банков надзор.

Проф. д-р Тодор Недев

Фондови пазари, Финансови инструменти, Борсови стратегии

Доц. д-р Емил Хърсев

Банково дело, Банков мениджмънт, Управление на кредитния риск

Доц. д-р Пламен Орешарски

Инвестиции, Управление на дълга

Доц. д-р Павлина Аначкова

Банково дело, Платежни системи, Надзор над платежните системи

Доц. д-р Петър Чобанов

Парична политика, Парични режими, Международни финанси, Системен риск

Доц. д-р Жеко Милев

Пенсионни фондове, Инвестиции, Капиталов пазар, Управление на риска

Доц. д-р Гергана Михайлова-Борисова

Парична политика, Парични режими, Международни финанси, Банкова ефективност

Доц. д-р Виктор Йоцов

Икономически растеж, Макромоделиране, Пари и банки

Доц. д-р Евгени Райков

Корпоративни финанси, Инвестиции

Доц. д-р Ирина Казанджиева-Йорданова

Банково дело, Финансови посредници, Парична политика, Мрежа за финансова сигурност, Управление на кредитния риск, Поведенчески финанси

Доц. д-р Янко Христозов

Корпоративни финанси, Оценка на финансовото състояние

Гл.ас. д-р Маргарита Главева

Корпоративни финанси, Инвестиции, Управление на инвестиционни портфейли

Гл.ас. д-р Дарина Колева

Парична политика, ЕЦБ, Парични режими

Гл.ас. д-р Росица Тончева

Корпоративни финанси

Гл.ас. д-р Кремена Йочколовска

Застраховане, Финанси на социалното осигуряване

Гл. ас. д-р Ваня Иванова Банково дело

Гл. ас. д-р Галя Тасева – Петкова

Корпоративни финанси, Международна задлъжнялост, Търговски кредит

Гл. ас. д-р Аглика Кънева

Международни финанси, Корпоративни финанси, Банково дело

Гл. ас. д-р Нели Попова

Публични финанси, Данъчно облагане, Публичен дълг

Гл. ас. д-р Иван Костов

Корпоративни финанси, Финансов мениджмънт

Гл. ас. д-р Дияна Митева – Бончева

Парична политика, Защита на инвеститорите, Централни банки, Корпоративни финанси, Поведенчески финанси

Гл. ас. д-р Катерина Войческа

Корпоративни финанси

Гл.ас. д-р Дияна Металова

Публични финанси, Анализ Разходи-Ползи, Данъчно облагане

Гл.ас. д-р Милена Ковачевич

Парична теория и парична политика, Международни финанси

Гл.ас. д-р Елена Ралинска

Парична теория и парична политика, Банково дело, Кредитен риск

Гл.ас. д-р Цветелина Андреева

Застраховане, Управление на риска

ас. д-р Ангел Ангелов

Публични финанси

ас. д-р Златин Съръстов

Банково дело


ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Студентите избират научен ръководител и след съгласието му подават заявление за разработване на дипломна работа, в сроковете, посочени на сайта на катедрата и на информационното табло пред каб. 2046. Заявлението може да бъде изтеглено от тук

Заявлението за избор на тема и научен ръководител се подава като се изпраща на електронната поща на научния ръководител в word формат. Подписи не се изискват, само дата, месец и година в края на заявлението. Предаденото заявление по електронна поща на научния ръководител със съгласуваната тема за защита се прилага в word формат след приложенията в края на дипломната работа без подписа на научния ръководител. При необходимост от промяна на темата в процеса на работа, новото заглавие следва да бъде изписано най-отдолу на заявлението, съответно с датата, когато е съгласувана тази промяна с научния ръководител.  Дипломант заявил явяване за определена дипломна сесия, но неявил се по определени причини, спазва настоящите правила за избор на научен ръководител и тема на дипломна работа.


РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА

В процеса на разработването на дипломната работа студентите следва да проведат няколко срещи с научния ръководител – за уточняване на темата на дипломната работа; за уточняване на структурата на дипломната работа, след представен примерен план на разработката от дипломанта и списък на литературните източници; представяне на първи вариант на дипломната работа за проверка и нанасяне на корекции от научния ръководител; представяне на следващи коригирани варианти на дипломната работа, докато се стигне до нейното окончателно оформяне. На последната среща научният ръководител се подписва върху титулната страница на дипломната работа, с което показва, че, според него, тя отговаря на изискванията на катедрата.

Като компонент от самостоятелната академична работа дипломната работа цели да демонстрира придобитите от студентите по време на обучението знания и умения, и да покаже способността да правят анализи, обобщения и оценки. Разработването на дипломната работа изисква да бъде проучен значителен обем специализирана литература, да се изложат различни виждания, да се съпоставят аргументите на авторите и да се представи становището на дипломанта. Дипломната работа следва да съдържа и емпирично изследване, на основата на което да се направят съответните обобщения, изводи и заключения.

Структурните елементи на дипломната работа включват:

 • Титулна страница
 • Съдържание
 • Списък  на  таблиците,  графиките  и  схеми  (ако  има  такива),  по  глави  и страници
 • Списък на използваните съкращения
 • Списък на използваните символи
 • Увод
 • Изложение
 • Заключение
 • Литература
 • Приложения
 • Диск (дипломната работа на електронен носител)
 • Заявление, подадено в определения срок

Уводът, изложението и заключението не трябва да надвишават 40 /четиридесет/ стандартни страници.

Конкретните изисквания към съдържанието на дипломната работа могат да бъдат изтеглени от тук.

 

ПРЕДАВАНЕ НА ГОТОВАТА ДИПЛОМНА РАБОТА

След разработването на дипломната работа е необходимо тя да бъде одобрена от научния ръководител. Одобрената от научния ръководител дипломна работа се предава в катедрата, подвързана по начин, който запазва целостта й при ползване - в един екземпляр на книжен носител /с подписите на дипломанта и научния ръководител на титулната страница/ и един екземпляр на електронен носител /диск/, който да е подвързан в края на дипломната работа в хартиен плик. Електронният носител /диск/ е надписан с трите имена на студента, специалността, факултетния номер и имената на научния ръководител. Вторият екземпляр от подписаното заявление от научен ръководител с утвърдената тема се подвързва в края на книжния екземпляр на дипломната работа, който се предава в катедрата.

При предаването на дипломната работа с подвързания диск в хартиен плик и вторият екземпляр на подписаното заявление с тема и научен ръководител в края на дипломната работа се представят и две ксерокопия на подписаната титулна страница. Едното ксерокопие остава в катедрата, а другото ксерокопие подписано от административния секретар на катедрата се представя от дипломанта в отдел  “Магистърска степен”. Записването за защита се осъществява и в отдел “Магистърска степен” в същия период, който е определен от катедрата за предаване на дипломните работи.

Дипломна работа, която не е одобрена от научния ръководител и непредадена в катедра „Финанси“, не се рецензира и студентът не се допуска до защита.

Дипломните работи се предават в кабинет 2046 при г-жа Ковачева.


РЕЦЕНЗИРАНЕ НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ

Всяка дипломна работа се рецензира от определен от катедрата рецензент.

Дипломатите получават рецензиите си по електронната поща от административния секретар г-жа Галена Ковачева на посочените имейли (личен и университетски) на титулната страница на дипломната работа.  

Решението за недопускане до защита на базата на отрицателна рецензия се взема на катедрен съвет.

 

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ

Допускането до защита става след семестриалното завършване на обучението, което се установява от нанасянето на всички оценки от семестриалните изпити в главната книга, и придобитите кредити. Условие за допускане до защита е и предаването на дипломната работа по определения ред и в определените срокове.

Съгласно държавните изисквания за дипломиране защитата на дипломните работи се провежда пред държавна комисия от най-малко трима хабилитирани преподаватели, избрани на заседание на катедрения съвет и назначени със заповед на зам. ректор. Председателят на комисията е хабилитиран преподавател на основен трудов договор в УНСС.

Защитите са публични и се осигурява възможност за присъствие на други преподаватели, студенти и външни за университета лица.

Преди защитата на дипломната работа дипломантът следва да е получил рецензията си и внимателно да се е запознал с нея.

На защитата на дипломната работа студентите следва да представят предварително подготвено експозе пред членовете на държавната комисия и да отговорят на зададените въпроси и критичните бележки на рецензента, посочени в рецензията. Студентите могат да получат и допълнително въпроси от държавната комисия в хода на защитата на научната си разработка.

Експозето е кратко изложение на дипломната работа. То има за цел да запознае комисията с научната разработка. Експозето следва да се представи устно в рамките на 10 минути.

Експозето следва да включва:

-  кратко обръщение към държавната комисия;

-  представяне на дипломанта;

-  представяне на научната разработка като се изложат мотивите за избора на темата; структурното съдържание на дипломната работа; тезата, която се защитава; целите и задачите на дипломната работа; основните резултати, до които е стигнал дипломантът; изводи и препоръки, направени в резултат на извършения анализ от дипломанта.

След представянето на експозето студентът преминава към отговор на зададените въпроси и критичните бележки, направени от рецензента. Студентът следва да се е подготвил задълбочено и да отговаря аргументирано, използвайки доказателствени отговори, за да може да защити своята теза. При необходимост той може да направи допълнителни справки в научната литература, да проведе консултации с други преподаватели, специалисти и колеги, за целите на защитата на своите идеи и твърдения.

Условие за получаването на висока оценка е подготовката на добро експозе, представяне на аргументирани отговори на въпросите от рецензията и допълнителните въпроси, зададени от държавната комисия, демонстрирането на убедителност и увереност при представяне на научната разработка.

Оценките от защитата се нанасят в студентските книжки след оповестяване на постигнатите резултати от комисията.

При получаване на отрицателна рецензия и недопускане до защита, както и при получаване на оценка Слаб (2) на защитата, са възможни следните варианти:

-  преработване на същата дипломна работа при същия научен ръководител (при съгласие от него);

-  избор на нова тема и нов научен ръководител.

При всяко неправомерно явяване на защита, подсказване и непристойно поведение по време на защитата или установено плагиатство, тя се прекратява за съответния студент, като същият се отстранява от УНСС за срок, не по-малък от една година. Използването на мобилен телефон или аналогични на него устройства (електронни за предаване на информация на разстояние или такива с памет) по време на защита се счита за опит за измама (преписване) и се санкционира с отстраняване. Отстраняването в посочените случаи става със заповед на ректора, по доклад на комисията, установила нарушението.