Катедра "Икономикс"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 05 октомври 2017 12:18

специалност "Макроикономика"

Във второто квалификационно равнище завършилите студенти получават образователната степен „Магистър по макроикономика“. Срокът на обучението е от една до две години и е в зависимост от получената професионална квалификация в бакалавърска степен. Катедрата организира обучение в магистърска степен за макроикономисти; за икономисти, завършили различни от „Макроикономика“ специалности, и за неикономисти.

На завършилите специалисти по Макроикономика могат да се възлагат изследователски и управленски функции. С успех те могат да работят като преподаватели в университетски или други образователни институции.

Завършилите специалност „Макроикономика“ могат да изпълняват стратегически и оперативни функции при управлението на бизнеса особено в сферата на инвестиционната политика, валутно-финансовите операции, разработването на оптимизационни модели, икономическото прогнозиране и др. В качеството на експерти и ръководители те могат да работят в научноизследователски и консултантски организации, специализирани агенции, финансови и банкови институции, правителствени и неправителствени, както и международни икономически организации. Особено ценни са като специалисти по проблемите (формиране и провеждане) на макроикономическата политика: фискална политика, парична политика, политика на доходите и др.

Обучението на специалистите по Макроикономика се осъществява в пълно съответствие със съвременните тенденции в развитието на науката  и с изискванията и критериите на водещи европейски и световни университети.