Катедра "Счетоводство и анализ"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 24 септември 2019 19:57

Обучение

Дисциплини, които се изучават в специалност "Счетоводство", 3-ти курс V и VI семестър за академичната 2019/2020 г.:

V СЕМЕСТЪР
(зимен)
 

ТЪРГОВСКО ПРАВО 
                  

VI СЕМЕСТЪР

(летен)                                                      

БАНКОВО ДЕЛО                                 

ДАНЪЦИ И ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ

УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО              

Избираеми дисциплини за специалност „Счетоводство“,  4 курс
VII и VIII семестър за академичната 2019/2020 г.:

 

VII СЕМЕСТЪР
(зимен)

Избира се една дисциплина

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И КОНТРОЛ

VIII СЕМЕСТЪР 
(летен)

Избират се общо
три дисциплини

СПЕЦСЕМИНАР ПО ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО 

или

СПЕЦСЕМИНАР ПО СЧЕТОВОДСТВО  
НА БАНКИТЕ И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 

ОРГАНИЗАЦИЯ И НОРМАТИВНА БАЗА НА СЧЕТОВОДСТВОТО

или

БИЗНЕС АНАЛИЗ

НАДЗОР И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

или

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И НЕЗАВИСИМОСТ

В края на VI семестър студентите подават молби по обрацец в кабинет 1040.

срок за записване:  от 07.05.2019 до 07.06.2019 г.
Внимание: Разпределението на студентите по избираеми дисциплини е по реда на подаване на молбите.

Списък на на учебните дисциплини които трябва да се разработят учебници до края на учебната 2019/2020 г.