Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: понеделник, 11 март 2024 13:45

Обучение

Дисциплини, които се изучават в специалност "Счетоводство", 3-ти курс,
V и VI семестър за академичната 2024/2025 г.:

 V СЕМЕСТЪР
 (зимен) 

 

 ДАНЪЧНО  - ОСИГУРИТЕЛЕН КОНТРОЛ 
                  

 VI СЕМЕСТЪР 
 (летен)                                                      

 

 БАНКОВО ДЕЛО

КОРПОРАТИВНИПФИНАНСИ - ii НИВО                               

                                                   

 

Избираеми дисциплини, коите се изучават в специалност „Счетоводство“,  4-ти курс, 
VII и VIII семестър за академичната 2024/2025 г.:

 VII СЕМЕСТЪР
 (зимен)

 Избират се общо
 две дисциплини                                      

 

 

 
 ДАНЪЧНО СЧЕТОВОДСТВО 

или

 БИЗНЕС АНАЛИЗ


 ИНТЕГРИРАНА ОТЧЕТНОСТ

или

 УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ

 VIII СЕМЕСТЪР 
 (летен)

 Избира се един спецсеминар
                                 

 

 

 

 

 

 СПЕЦСЕМИНАР ПО СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ
 В НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР 

или

 СПЕЦСЕМИНАР ПО СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ
 ВЪВ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР 

 

 ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И НЕЗАВИСИМОСТ

избира се от всички студенти

 

В края на VI семестър студентите попълват електронна форма (молба) 

Срок за записване:  до 30.04.2024 г.  

Внимание: Студентите, неподали заявка, ще бъдат класирани служебно.


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Молба избираеми дисциплини 4 курс.docx - 19 KB