Катедра "Счетоводство и анализ"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 21 април 2020 15:21

Обучение

Дисциплини, които се изучават в специалност "Счетоводство", 3-ти курс,
V и VI семестър за академичната 2020/2021 г.:

 V СЕМЕСТЪР
 (зимен) 

 

 ТЪРГОВСКО ПРАВО 
                  

 VI СЕМЕСТЪР 
 (летен)                                                      

 

 УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО                                       

 БАНКОВО ДЕЛО                                 

 ДАНЪЦИ И ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ                                                    

 

Избираеми дисциплини, коите се изучават в специалност „Счетоводство“,  4-ти курс, 
VII и VIII семестър за академичната 2020/2021 г.:

 VII СЕМЕСТЪР
 (зимен)

 Избират се общо
 две дисциплини                                      

 

 
 ДАНЪЧНО СЧЕТОВОДСТВО 

или

 БИЗНЕС АНАЛИЗ


 ИНТЕГРИРАНА ОТЧЕТНОСТ

или

 УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ

 VIII СЕМЕСТЪР 
 (летен)

 Избират се общо
 две дисциплини                                  

 

 СПЕЦСЕМИНАР ПО СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ
 В НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР 

или

 СПЕЦСЕМИНАР ПО СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ
 ВЪВ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР 

 

 НАДЗОР И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

или

 ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И НЕЗАВИСИМОСТ

 

В края на VI семестър студентите попълват електронна форма (молба), достъпна тук

Срок за записване: 12.06.2020 г.  

Внимание: Удовлетворяването на желанията на студентите става по реда на постъпване на електронните заявки. Студентите, неподали заявка, ще бъдат класирани служебно.