Катедра "Икономика на търговията"

Обновено: петък, 28 септември 2012 11:01

История

 

Катедра “Икономика на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията).

По своя облик "Икономика на търговията" е икономическа специалност в УНСС, оформена като самостоятелна такава във времето, датираща още от възникването на УНСС като висше учебно заведение.

Специалността е създадена през 1952 г. с Указ на Президиума на Народното събрание № 36 от 22 януари 1952 г. първоначално като специалност “Икономика и планиране на вътрешната търговия”. В номенклатурата на професионалните направления и специалностите на висшето образование от 1983 г. е регистрирана с наименованието “Икономика и управление на търговията” /Д.в.бр.30/ 15.04.1983 г./, а в Държавния регистър на образователно квалификационните степени във висшите училища от 1997 г. /Постановление № 86/12.03.1997 г./ с наименованието “Икономика на търговията”.

С решение на Академичния съвет  през учебната 2004/2005 година  катедра “Икономика на търговията” се включва в рамките на факултет ”Икономика на инфраструктурата”.

Подготовката на студентите от специалност "Икономика на търговията" отговаря на съвременните изисквания на икономическата теория и практика и прави възпитаниците на тази специалност конкурентоспособни. Има за цел обучение на висококвалифицирани мениджъри и изследователи, които се реализират успешно в: специализирани търговски фирми; търговски вериги от магазини и заведения за хранене; търговски банки; стокови и фондови борси; започване на собствен търговски бизнес. Тя се осъществява от висококвалифицирани преподаватели: двама професори, четирима доценти и  четирима асистенти, от които  с трима с ОНС «доктор».

Научно-изследователската дейност по тематиката на специалност «Икономика на търговията» е фокусирана върху актуални за теорията и практиката проблеми, като научните и практико-приложните приноси са значителни.

Дълбоките традиции, богатият опит в обучението на кадри с висша квалификация в сферата на търговията и големите възможности за реализация на завършилите студенти, ОКС «бакалавър», ОКС «магистър» и обучаваните докторанти, както и значителните научни и практико-приложни приноси в научно-изследователската дейност на катедрата правят специалност «Икономика на търговията» една от най-привлекателните и престижни специалности в УНСС.