Катедра "Икономика на търговията"

Обновено: сряда, 11 декември 2019 9:35

За катедрата

Катедра “Икономика на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията).

С решение на Академичния съвет  през учебната 2004/2005 година  катедра “Икономика на търговията” се включва в рамките на факултет ”Икономика на инфраструктурата”.

Подготовката на студентите от специалност "Икономика на търговията" и "Управление на търговски вериги" се осъществява от висококвалифицирани преподаватели: двама професори, седем доценти, двама главни асистенти и един асистент.