Катедра "Икономика на търговията"

Обновено: четвъртък, 24 март 2016 15:24

ОКС 'бакалавър" Икономика на търговията

"Икономика на търговията" е специалност в УНСС, създаваща кадри с икономическа  квалификация и отговаряща на реално съществуващи потребности от специалисти за търговския бизнес. Специалността покрива професия, оформена и непрекъснато утвърждаваща се като значима в бизнес практиката, получила всепризнатото наименование “Търговец”.

Икономическата действителност налага безспорната потребност на специализираните фирми за търговия, мултинационалните търговски вериги, стоковите борси и др. от кадри с търговска квалификация. За различните участници в търговския бизнес специалността “Икономика на търговията” осигурява ръководни и изпълнителски кадри за всички равнища на управление на ниво, съобразено с европейските и световни стандарти.

Студентите придобиват теоретични и практически умения за мениджмънта и организацията на търговската дейност, оценката на степента на използване на ресурсите на търговските организации, разработването на бизнес планове и проекти за изграждане и ефективно функциониране на малки, средни и големи търговски организации, разработване на инвестиционна и маркетингова политики в търговските организации, правното регулиране, съвременните информационни технологии в търговията, търговско­посредническите операции и др.

Възможностите за реализация на завършилите специалност “Икономика на търговията” са изключително широки. Налице е цяло многообразие от икономически субекти за търговия като многоканални търговски организации, търговски вериги от магазини и заведения за хранене, търговски банки, стокови и фондови борси, търговски отдели на предприятия, дребен и среден бизнес в търговията и др.

Завършилите ОКС „бакалавър“, специалност „Икономика на търговията“, могат да заемат професионални търговски длъжности като търговски директори?, мениджъри по продажбите, търговски агенти, търговски представители, асортиментни мениджъри, брокери и др.

Студентите, придобили бакалавърската степен, могат да продължат обучението си и в ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията“, със срок на обучение два семестъра.

Дълбоките традиции, богатият опит в обучението на кадри с висша квалификация в сферата на търговията и възможностите за реализация на завършилите „Икономика на търговията“, правят специалността една от най­привлекателните  и престижни в УНСС.