Катедра "Икономика на търговията"

Обновено: вторник, 10 май 2022 13:22

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „БАКАЛАВЪР“

 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА”

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА”

Приет

с решение на ФС на факултет                        Утвърждавам:

„Икономика на инфраструктурата“                Първи зам.-ректор и зам.-ректор

                                                                             по обучението в ОКС "бакалавър"      

Протокол № 13/26.03.2013 г.                         проф. д-р Огнян Симеонов

 

Правила

за провеждане на държавен изпит в ОКС „бакалавър“

на катедра „Икономика на Търговията“

 1. Държавният изпит се провежда по програма, утвърдена от съвета на катедра “Икономика на търговията”.
 2. Програмата е съставена от теми по специалните дисциплини, включени в учебния план на специалността и изучавани в 3-ти и 4-ти курс на обучението им. Утвърдена е от зам.-ректора по обучението в ОКС „бакалавър“.
 3. Актуализираната ежегодно и утвърдена от съвета програма се предоставя на студентите не по-късно от три месеца преди датата на изпита.
 4. Държавният изпит е писмен. Провежда се в рамките на три астрономически часа от държавна изпитна комисия.
 5. Датата за държавен изпит, началния час, както и съставът на комисията се определят със заповед на заместник-ректора по учебната работа, по предложение на катедрения съвет и ръководителя на катедрата. Тя се оповестява на сайта не по-късно от един месец преди провеждането на изпита. В предложението на КС за състава на комисията се включват хабилитирани преподаватели, от които най-малко трима са на основен трудов договор в УНСС. Председателят на комисията е хабилитиран преподавател на основен трудов договор в УНСС. По изключение в състава на комисията могат да участват нехабилитирани преподаватели с ОНС “доктор”.
 6. В деня на изпита студентите са длъжни да заемат местата си в определените зали не по-късно от 15 минути преди обявения час.
 7. Всеки студент е длъжен да носи  със себе си химикалка или писалка, пишещи синьо, документ за самоличност, студентска книжка и програмата с темите за държавен изпит по специалността.
 8. Самоличността и правото за явяване на държавен изпит на всеки студент се установява на основата на студентска книжка, лична карта и изпитен протокол.
 9. Забранява се внасянето в залата на мобилни телефони и друга съобщителна техника.
 10. Всеки студент получава  комплект от подпечатани бели листа.
 11. Квесторите в залите запознават студентите във всяка от залите със съдържанието на чл. 90 от Правилника за учебната дейност на УНСС и ги разпределят по групи.
 12. Държавната изпитна комисия подготвя вариантите на изпитните билети. Всеки вариант съдържа въпроси от избрани от комисията теми.
 13. Председателят и членовете на комисията внасят в една от залите предварително подготвените варианти.
 14. Представители на студентите от всяка група изтеглят изпитен билет в присъствието на членовете на комисията в една от залите, в които се провежда държавния изпит.
 15. След изтегляне на изпитните билети, председателят на комисията отваря пред студентите всички останали варианти.
 16. Квесторите записват изтеглените въпроси на дъската и се обявява началото на държавния изпит.
 17. Студентите от всяка група отговарят на едни и същи въпроси, като ги преписват от програмата  за държавен изпит по специалността или дъската върху предоставените им подпечатани бели листа.
 18. За осигуряване на равнопоставеност на студентите комисията обявява изтеглените билети и в другите зали.
 19. По време на изпита в залата и извън нея не се пуши. Пазят се пълен реди тишина. Излизането до тоалетна се допуска след изтичане на  един час от започването на държавния изпит и с разрешение на квесторите.
 20. На студентите е забранено да влизат в разговор с когото и да било или да приемат, предават или използват листа, различни от  предадените.
 21. За всяко неправомерно явяване и/или полагане на изпит, както и за преписване или опит за преписване, подсказване и непристойно поведение по време на държавния изпит той се прекратява за съответния студент, като същият се отстранява от УНСС за срок, не по-малък от една година.
 22. Студентите не трябва да имат пряк достъп до мобилни телефони или аналогични на тях устройства. Използването на мобилен телефон или аналогични на него устройства по време на изпита се счита за опит за преписване и се санкционира с отстраняване. Отстраняването става със заповед на ректора, по доклад на член на комисията, установил нарушението.
 23. В случай, че студентите не могат да развият изтеглените въпроси, те могат да напуснат залата. При напускането на залата се пази пълен ред и тишина.
 24. След обявяване края на изпита, всички са длъжни да престанат да пишат. Предаването на изпитните работи става по ред, определен от комисията.
 25. Писмените работи се оценяват по шестобалната система, която включва: “отличен” (6), “много добър” (5), “добър” (4), “среден” (3) и “слаб” (2). За успешно положен се смята изпитът, оценен най-малко със “среден” (3).
 26. Оценките от писмения изпит се оповестяват в деня на неговото провеждане и се нанасят в студентските книжки.
 27. Оценката на държавната изпитна комисия е окончателна и студентите нямат право да се явяват на изпит за повишаване.
 28. Оценките от държавния изпит се нанасят в главните книги от председателя или от член на комисията не по-късно от три дни след датата на провеждане на изпита.
 29. Резултатите се обсъждат на катедрен съвет.
 30. Писмените работи се съхраняват една година.

                Общите правила са приети  на заседание на катедра “Икономика на търговията“ от 12.03.2013 г. (протокол № 14).

  

Прикачени файлове:

application/pdf програма ДИ 2022 скан..pdf - 113 KB