Катедра "Икономическа социология"

Национална докторантска конференция по социология

сряда, 13 юли 2016 11:21 /
Начало:
четвъртък, 09 март 2017 9:30
Край:
Място:
Софийски университет ,зала „Яйцето“ - Ректорат
Подробности:

ПРОГРАМА


Национална докторантска конференция по социология

Софийски университет, зала „Яйцето“ - Ректорат

9 март 2017 година

 

Първи тематичен блок: Виртуални реалности

 

Идентичности и социални мрежи

9:30 – 9:45 Теодора Христова (УНСС) – „Изграждане и управление на идентичност в онлайн социалните мрежи“

9:45-10:00 Дискутант проф. Елка Тодорова (УНСС)  

10:00 – 10:15 Гергана Ненова (СУ) – „Дистанция от ролята на майка в Web 2.0“

10:15- 10:30 Дискутант доц. Милена Якимова (СУ)

10:30 – 10:45 Цветина Младенова (УНСС) – „Онлайн социалната мрежа като пространство на надзор и средство за управление. Социално и социално-психологическо влияние върху потребителите“

10:45 – 11:00 Дискутант гл. ас. Момчил Христов

11:00 – 11:15 Кафе пауза

Каузи и социални мрежи

11:15-11:30 Деляна Нешева (СУ) – „Социални каузи и мрежова идентичност в българския интернет“

11:30-11:45 Дискутант доц. Валентина Георгиева (СУ)

11:45-12:00 Калина Ганева (НБУ) – „Онлайн - офлайн доверието и силата на слабите връзки“

12:00 – 12:15 Дискутант проф. Таня Чавдарова (СУ)

12:15 – 12:30 Петя Тодорова (ИИОЗ) – „Трудовите онлайн консултации като пространство на  всекидневна гражданска активност в съвременното българско общество“

12:30-12:45 Дискутант доц. Васил Киров (ИИОЗ)

12:45-14:00 Обяд

 

 

 

Втори тематичен блок: Власт и субективиране

 

14:00-14:15 Росица Любенова (ПУ) – „Дискурсът за врага в документите на Комитета за държавна сигурност”

14:15 – 14:30 Дискутант д-р Момчил Методиев, Фондация „Комунитас“

14:30 – 14:45 Мартин Константинов (ИИОЗ) – „Противопоставянето между Запада и Русия : нагласи в съвременното българско общество“

14:45 – 15:00 Дискутант доц. Димитър Вацов (НБУ)

15:00 – 15:15 Симеон Кюркчиев (СУ) – Психологически експертизи, техники и практики в България – към (само)управляемостта на неолиберална субектност. Анализ на интервюта“

15:15-15:30 Дискутанти доц. Тодор Христов (ПУ) и гл. ас. Момчил Христов (СУ)

15:30 – 15:45 Кафе пауза

 

Трети тематичен блок: Включеност и изключеност

 

15: 45 – 16:00 Димитър Панчев (ПУ) – Анти-гето и „етнос на хартия“

16:00- 16:15 Дискутант доц. Алексей Пампоров (ИИОЗ)

16:15 – 16:30 Диана Костова (СУ) – „Зависимост между социален произход и успешна управленска кариера – изследване на бизнес елита в България“

16:30 – 16:45 Дискутанти проф. Румяна Стоилова (НБУ) и ас. Димитър Благоев (СУ)

16:45 – 17:00 Заключителна дискусия

 

17:30 Връчване на награди и чаша вино в р-т „Алма Матер“

 

 

Основните цели на Годишната докторантска конференция по социология са:

- да създаде национален форум за представяне на авторски научни изследвания на докторанти, включващи в себе си провеждането на емпирично социологическо изследване;

- да съдейства за създаване на изследователска общност, обединяваща представители на различни поколения изследователи;

- да запълни липсващ към момента между-университетски форум за дискусии върху докторантската степен и текущи изследвания.

Формат: Конференцията ще се проведе под формата на тематични научни сесии, които ще бъдат определени след получаване на заявки за участие (разширени анотации). До участие ще се допускат докторанти, предали пълен текст на докладите си. Докладът представлява социологически текст, който представя резултати от емпирично изследване или проект за докторантско изследване с разработен дизайн на емпиричното изследване. Всеки представящ ще има предварително определен дискутант - докторант, а тематичните сесии ще се модерират от утвърдени учени. Целта е докторантите-участници взаимно да изчетат и коментират докладите си, а модераторите да направят синтез на представения доклад и на дискусията по него като формулират конкретни препоръки за по-нататъшната работа на докторанта по изследването.

Участници: докторанти и доктори по социология, защитили през последната година (2016), чиито докторски проекти и дисертации включват провеждането на емпирично изследване с качествени и количествени методи. Допуска се и участието на социални антрополози и етнолози, при спазване на условието за представяне на проект или на проведено емпирично изследване. Целта на форума е да допринесе за опознаване на съвременните и/ или исторически очертания на социалната реалност през прочита на докторантските емпирични изследвания и проекти.  

 

Съорганизатори са: Институт за изследване на обществата и знанието, Нов български университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Университет за национално и световно стопанство, Югозападен университет „Неофит Рилски“