Катедра "Икономическа социология"

Защита на дипломни работи - втора сесия

понеделник, 26 юни 2023 17:56 /
Начало:
вторник, 17 октомври 2023 10:00
Край:
Място:
Зала 3031
Подробности:


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Защитата на дипломни работи (втора сесия) на студентите от специалност „Социологиясъс специализация „Социални изследвания, анализи и проекти“ и специалност „Бизнес психология и социология“, ОКС Магистър ще се проведе на 17.10.2023 г. (вторник) от 10.00 ч. в зала 3031.Важно!!!!

Молба за одобрение на научен ръководител и тема на дипломната работа (по образец) се попълва от студента-магистър, подписва се от него и научния му ръководител и се изпраща: в сканиран вариант (eлектронно) на [email protected] или се депозира на хартиен носител в куриерската служба на УНСС - адресирана за катедра Икономическа социология. Срокът за предаване на молбата е до 20.09.2023 (за явяване на защита на 17.10.2023 г.).

Дипломната работа (подписана от научния ръководител) и декларацията за авторство се депозират на хартиен носител в катедра Икономическа социология и се изпращат от дипломанта на адрес [email protected] не по-късно от 2 седмици преди 17.10.2023 г. (до 03.10.2023 г., включително).

Молба за явяване на защита на дипломна работа, заедно с 2 снимки и титулна страница на дипломната работа (подписана от научния ръководител) се подават при г-жа Илиева в отдел „Студенти - Магистър в срок до 10.10.2023 г.

                                                                                                                                                             От ръководството