Катедра "Икономическа социология"

Защита на дипломни работи - втора сесия

четвъртък, 16 юни 2022 11:19 /
Начало:
четвъртък, 06 октомври 2022 13:00
Край:
Място:
Зала 2119
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Защитата на дипломни работи (втора сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 06.10.2022 г. (четвъртък) от 13.00 ч. в зала 2119.

Важно!!!!

Молба за одобрение на научен ръководител и тема на дипломната работа (по образец) се попълва от студента-магистър, подписва се от него и научния му ръководител и се изпраща: в сканиран вариант (eлектронно) на [email protected] или се депозира на хартиен носител в куриерската служба на УНСС - адресирана за катедра "Икономическа социология". Срокът за предаване на молбата е до 15.09.2022 (за явяване на защита на 06.10.2022 г.).

Дипломната работа и декларацията за авторство се депозира в катедра "Икономическа социология" и се изпраща от дипломанта на адрес [email protected] не по-късно от 2 седмици преди 06.10.2022 г. (до 22.09.2022 г.).

Молба за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър”, заедно с 2 снимки и титулна страница на дипломната работа (подписана от научния ръководител) се подават в отдел Магистратури в срок до 29.09.2022 г.

                                                                                                                                                             От ръководството