Катедра "Икономическа социология"

30 години секция „Социологически науки” към Съюза на учените в България

вторник, 03 януари 2023 11:30

Секция „Социологически науки” към Съюза на учените в България е създадена през 1992 г. по инициатива на проф. д.с.н. Николай Генов. Председатели на секцията са последователно проф. д.с.н. Николай Генов (1992-2002) от Института по философия и социология при БАН, доц. д-р Саша Тодорова (2002-2022) от УНСС и настоящият – проф. д.с.н. Цветан Давидков (2022) от СУ „Климент Охридски”.

На 16.12.2022 г. секция „Социологически науки” проведе Общо събрание за честване на 30-годишния юбилей. Поздравителни адреси по случай юбилея на секцията бяха поднесени от името на СУБ, СИБ, ИФС, Клуба на социолога (УНСС), от проф. д.с.н. Николай Генов. Специални благодарствени писма, от името на секцията, бяха връчени на двамата председатели – проф. Генов и доц. Тодорова.

В секцията членуват 46 учени-изследователи и преподаватели, представители на научни институти, университети и държавни структури, всред които академици, член кореспонденти, професори, доценти, главни асистенти, всички доктори и доктори на науките, със завиден  авторитет в областта на социологическите и социалните науки, избирани през годините на важни управленски позиции като директори, зам. директори, председатели на ОС, ректори, зам. ректори, декани, зам. декани, ръководители на катедри, ръководители на секции, научни секретари, в БАН, УНСС, СУ, МГУ, ТУ, ШУ, ЮЗУ, ПУ, Национален център по обществено здраве и анализи, в научни институти, в държавната администрация, като зам. министри, главни секретари, директори на дирекции към държавни ведомства, съветници към МС и Президентството, ръководители на неправителствени организации. От УНСС членове на секцията са 13 преподаватели от катедра „Икономическа социология” и катедра „Регионално развитие”, докторанти на катедра „Икономическа социология” и студенти от Клуба на социолога (колективен член).

soc_c7466_СУБ-1.jpg

Част от присъстващите на Общото събрание на секция „Социологически науки”

Доклад за дейността на секция „Социологически науки” през изминалите  30 години (1992-2022) изнесе нейният председател доц. д-р Саша Тодорова.

soc_a8390_СУБ 2.jpg

Доц. д-р Саша Тодорова, председател на секция „Социологически науки”

В доклада доц. Тодорова посочи, че „Тридесет годишният период, който отчита секция „Социологически науки“ към Съюза на учените в България, се характеризира с много важни събития в обществения живот, които по дефиниция представляват обект на изследователска дейност на социолозите в България и подчерта, че в своята битност на структура на Третия сектор секцията бележи устойчиво развитие през годините”.  В доклада с прецизна аналитичност беше представен социо-професионалния профил на секцията и социалната й мрежа, многоаспекната научноизследователска дейност на членовете й (работа по 10 тематични направления), проведените инициативи (39 на брой през годините), посочени бяха успехи, неуспехи и очертани някои насоки за предстояща работа.

По доклада изказвания направиха  чл. кор.  проф. д.с.н. Атанас Атанасов, проф. д.с.н. Елка Тодорова, проф. д.ик.н. Татяна Хубенова, проф. д.ик.н. Мария Сотирова,  проф. д-р Мария Стоянова и др. В изказването си проф. Мария Стоянова заяви следното: „Според мен, това са забележителни постижения на членовете на секцията, като се има предвид, че това е работа на добра воля и в полза на обществото, без преследване на лична материална изгода и без „изпълняване на специални поръчки”. Не скривам удовлетворението си от факта, че всеки трети индивидуален член от настоящия състав на секцията е от УНСС, а като прибавим и колективното членство на студенти от Клуба на социолога и докторанти, картината се променя още повече в наша полза. Важно е, че младите социолози от УНСС имат участие в 15 от организираните от ръководството на секцията общо 39 научни и други изяви и, че имат мотивация да продължават тази активност (доказателство за това са последните инициативи, съвместно със СИБ). Отчитам, че 30 години съществуване на секцията са една красива възраст, в която се преплитат младост и зрялост, знаене и можене, сила и мъдрост и чрез днешното честване доказваме тази теза с делата си, отразени в сборника „Ние сме секция „Социологически науки” към Съюза на учените в България”, който вчера излезе от печат, а издателят е Издателският комплекс на УНСС. С днешното честване ние отправяме ясно послание към младите изследователи, към настоящите докторанти и студенти по социология да следват нашето  кредо – Социологията в полза на обществото! В духа на бъдещето, аз съм дълбоко убедена, че легитимацията на секцията има и ще продължава да има историческа значимост. Тази значимост ще е по-ярко очертана, ако сме свързани в единно цяло, в мрежа от взаимодействия и с други НПО в областта на икономиката, философията, психологията, политологията, за да се поддържа приемствеността на знанието, моженето и междупоколенческата  свързаност”.

В чест на юбилея ръководството на секцията организира издаването на сборник „Ние сме секция „Социологически науки” към Съюза на учените в България”, съдържащ автопортрети на нейни членове.

soc_89c36_СУБ-3.jpg

Сборник „Ние сме секция „Социологически науки”

към Съюза на учените в България”

Проф. д.ик.н. проф. Татяна Хубенова, един от основателите на секцията,  официално представи сборника и подчерта неговата социална значимост за социологическата общност и за цялата научна общност на България. Всеки автопортрет внася своя принос за изграждане на положителния професионален образ на българския учен социолог, представя го като безпристрастен изследовател и ценностно неутрален социолог, отстояващ научните принципи на социологията, научната истина и отговорността пред колегията на секция „Социологически науки” към СУБ и пред обществото. Сборникът допринася още за запазване на общностния дух на секцията, за съхраняване на поколенческата и историческата памет и за повишаване на  положителния образ на социологическата наука.

Общото събрание на секция „Социологически науки” избра ново ръководство в състав: председател проф. д.с.н. Цветан Давидков (СУ) и членове – доц. д-р Мария Желязкова (ИФС), доц. д-р Тодорка Кинева (УНСС), гл.ас. д-р Ивайло Янков (ИИ), гл.ас. д-р Камелия Петкова (ИФС).

Проф. Давидков благодари за доверието, заяви, че поема този ангажимент с чувство за дълг и отговорност да продължи делото на  проф. Н. Генов и доц. С. Тодорова и отправи послания към всички членове да работят усърдно за добруването на България и за следване на нашето  кредо – Социологията в полза на обществото!

Галерия снимки от 30 години секция „Социологически науки” към Съюза на учените в България ...