Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ".

В поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси" са включени шест специалности:

  • "Макроикономика"
  • "Икономика" (в редовна и дистанционна форма)
  • "Икономика на човешките ресурси"
  • "Застраховане и социално дело"
  • "Икономическа социология и психология"
  • "Политическа икономия".

Обучението по тези специалности се осъществява в Общоикономическия факултет от четири катедри с утвърдени традиции в подготовката на специалисти, експерти, мениджъри и изследователи, които успешно се реализират в сферата на държавното управление (министерства, специализирани агенции, органи на централните и местни власти), в структурите на частния бизнес, консултантски и изследователски организации, неправителствения сектор.