Катедра "Финанси"

Информация за специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение, относно сроковете за предаване, записване и провеждане на он-лайн Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 14.10.2022г. от 13 часа

неделя, 07 август 2022 23:47

Защитата на студентите от специалност „Финансов мениджмънт“ - дистанционно обучение ще се проведе он-лайн през MS Teams на 14.10.2022г. от 13,00 часа.

Предаването на готовите и одобрени от научните ръководители дипломни работи за студентите от специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение на имейла на административния секретар - г-жа Ковачева е от 12.09.2022г. (понеделник)  до 12 часа на 14.09.2022г. (сряда). 

Титулната страница на дипломната работа, която ще се предава на научния ръководител по имейл за защита през м.10.2022г., съдържа следните елементи – трите имена на студента, фак. №, специалност, форма на обучение, университетски имейл адрес на дипломанта и GSM на дипломанта (вж. Форма на Титулна страница на дипломна работа ).  Посоченият университетски имейл да не се подчертава, за да се вижда ясно.    

Научните ръководители изпращат одобрените дипломни работи на административния секретар в електронен вид  (word формат) в срок до 12 часа на 14.09.2022г.

Ако дипломните работи съдържат приложения  (таблици, графики, схеми и др.), да бъдат сложени след „Използвана литература“ в края на дипломната работа. Не се приемат файлове с отделни приложения.   

Записването на студентите в отдел „Студенти-магистър“ към ЦДО  се осъществява като студентите изпратят на имейла на г-н Николай Свиленов  - [email protected] в срок от 12.09.2022г. до 14.09.2022г. следните документи:

- Декларация за лични данни /изтеглете от ТУК/

- копия на дипломите за средно и висше образование

- две снимки паспортен формат /4,5х3,5см - надписани с две имена и факултетен номер/ на място в ЦДО /приемно време от 9:00 до 15:00ч./ или изпратят по куриер на адрес: 1700 София, Район “Студентски", ул. 8-ми декември №19, УНСС, Център за дистанционно обучение

 

ИЗИСКВАНИЯ

ПРИ  П Р Е Д А В А Н Е  НА ГОТОВАТА ДИПЛОМНА РАБОТА

НА НАУЧНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ПО  ИМЕЙЛ 

 

Научните ръководители получават по имейл разработените дипломни работи в (word формат)  от дипломантите.

Научните ръководители изпращат одобрените дипломни работи на административния секретар в електронен вид  (word формат) и с копие до дипломанта в срок до 12 часа на 14.09.2022г.


В края на дипломната работа, дипломантът прилага:

= Декларация за авторство  (вж. Форма на Декларация за авторство )     и

= Заявлението,  одобрено от научния ръководител с утвърдената тема.   Образецът на заявлението може да бъде изтеглен от сайта на катедра „Финанси“ – раздел „Магистри“.    

Записването за защита се осъществява в отдел “Магистърска степен” в периода от 12.09.2022г. (понеделник) до 14.09.2022г. (сряда), който е определен от катедрата за предаване на дипломните работи.    

Дипломантите ще  получат рецензиите си по електронна поща от административния секретар г-жа Галена Ковачева на посочения университетски имейл на титулната страница на дипломната работа.    

Защитата на студентите от дистанционно обучение ще се проведе он-лайн  през MS Teams на 14.10.2022г. от 13,00 часа.

 

29.07.2022г.                                                           катедра „Финанси“ 

Галерия снимки от Информация за специалност „Финансов мениджмънт“  – дистанционно обучение, относн ...