Катедра "Финанси"

Информация по организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м.06.2022г. за дипломантите от редовно обучение

вторник, 19 април 2022 22:55

Предаването на готовите и одобрени от научните ръководители дипломни работи ще се извършва от дипломантите присъствено в кабинет 2046 при административния секретар на катедра „Финанси“ - г-жа Ковачева на следните дати:   

25.05.2022г.

(сряда)

от 10 до 12 часа

26.05.2022г.

(четвъртък)

от 10 до 12 часа

27.05.2022г.

(петък)

от 10 до 12 часа

Титулната страница на дипломната работа, която ще се предава за защита през м.06.2022г., съдържа следните елементи – трите имена на студента, фак. №, специалност, имейл адрес на дипломанта и GSM на дипломанта (вж. Форма на Титулна страница на дипломна работа).  Посоченият личен имейл да не се подчертава, за да се вижда ясно.    

Научните ръководители получават дипломните работи в (word формат)  от дипломантите.

След преглед и одобрение научният ръководител изпраща дипломната работа в електронен вид (word формат) на дипломанта. Дипломантът разпечатва на хартиен носител в един екземпляр одобрената дипломна работа и я предава на административния секретар в кабинет 2046 в горепосочените срокове за предаване и записване на защита през м.06.2022 година.

Научните ръководители изпращат одобрените дипломни работи и на административния секретар в електронен вид (word формат) в срок до 12 часа на 27.05.2022г.

Ако дипломните работи съдържат приложения  (таблици, графики, схеми и др.), да бъдат сложени след „Използвана литература“ в края на дипломната работа. 

Не е желателно да има файлове с отделни приложения.   

PDF формат на дипломните работи не се приема.     

Дипломантът разпечатва дипломната работа в един хартиен екземпляр след прегледа и одобрението от научния ръководител и го предава без подписана титулна страница от научния ръководител в горепосочения срок на административния секретар на катедрата – г-жа Галена Ковачева в кабинет 2046 в приемното време от 10 часа до 12 часа.    

Записването на студентите в отдел „Студенти-магистър“ ще се извършва присъствено на същите дати - 25.05., 26.05. и 27.05.2022г. в канцеларията при г-жа Даниела Илиева в приемното й време от 10 часа до 15 часа.   

При записването си в канцеларията на отдел „Студенти-магистър“, дипломантът следва да представи:

неподписана  титулна страница от научния ръководител, която е резолирана от административния секретар на катедра „Финанси"; 

= две снимки;

= печат от библиотеката, който удостоверява, че няма задължения към нея;

= диплома за средно образование (може копие) и

= диплома за висше образование (може копие).   

ИЗИСКВАНИЯ

ПРИ  П Р Е Д А В А Н Е  НА ГОТОВАТА ДИПЛОМНА РАБОТА В КАТЕДРАТА

След разработването на дипломната работа е необходимо тя да бъде одобрена от научния ръководител. Одобрената от научния ръководител дипломна работа се предава от дипломанта в катедрата, подвързана по начин, който запазва целостта й при ползване - в един екземпляр на книжен носител с подпис на дипломанта   и    без подпис от научния ръководител на титулната страница (вж. Форма на Титулна страница на дипломна работа) и един екземпляр на електронен носител /диск/, който да е подвързан в края на дипломната работа в хартиен плик. Електронният носител /диск/ да е надписан (вж. Форма на Надписан диск) с трите имена на студента, специалността, факултетния номер и имената на научния ръководител.   

В края на книжния екземпляр на дипломната работа, който се предава в катедрата, се подвързва и  екземплярът от  заявлението (във word формат без подписи),  одобрено от научния ръководител с утвърдената тема (вж. Форма на Заявление).   

При предаването на дипломната работа се представят и две ксерокопия на неподписаната от научния ръководител титулна страница (вж. Форма на Титулна страница на дипломна работа). Едното ксерокопие остава в катедрата, а второто ксерокопие, резолирано от административния секретар на катедрата, се представя от дипломанта в отдел  “Магистърска степен” при записването. Записването за защита се осъществява в отдел “Магистърска степен” в същия период, който е определен от катедрата за предаване на дипломните работи.    

Предаденото заявление по електронна поща на научния ръководител през м. януари 2022г. със съгласуваната тема за защита през м.06.2022г.  се прилага във word формат след приложенията в края на дипломната работа (вж. Форма на Заявление) без подписа на научния ръководител. 

Образецът на заявлението във  Word формат може да бъде изтеглен от сайта на катедра „Финанси“ – раздел „Магистри“.    

При необходимост от промяна на темата в процеса на работа, новото заглавие следва да бъде изписано най-отдолу на заявлението (вж. Форма на Заявление), съответно с датата, когато е съгласувана тази промяна с научния ръководител (под датата на предаденото заявление през м. януари 2022г.).   

Дипломантите ще  получат рецензиите си по електронна поща от административния секретар г-жа Галена Ковачева на посочения имейл на титулната страница на дипломната работа.    

Защитата ще се проведе присъствено на 23.06.2022г. от 09,00 часа в сградата на УНСС.

График-Разпределение на явяващите се дипломанти на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“  за определената дата и час за защита през м.06.2022г. ще бъде обявен на информационното табло пред катедрата - три дни преди датата на защитата . Към график-разпределението ще бъдат обявени и Изискванията към дипломантите при защитата на дипломни работи.    


Форма на Титулна страница на дипломна работа

Форма на Заявление

Форма на надписан диск


19.04.2022г.                                                           катедра „Финанси“

Галерия снимки от Информация по организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита  ...