Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита на магистърски тези за студентите от спец. "Счетоводство"; спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ"; специалност "Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор (съвместна програма - СА "Димитър А. Ценов)" ОКС "Магистър" редовна форма на обучение

понеделник, 08 януари 2024 15:29 /
Начало:
понеделник, 25 март 2024 9:30
Край:
понеделник, 25 март 2024 12:30
Място:
зала 1039-А
Подробности:

1. Защитата на магистърските тези за студентите от ОКС "Магистър" , специалност "Счетоводство" ; специалност "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ"; специалност "Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор (съвместна програма - СА "Димитър А. Ценов)" редовна форма на обучение, ще се проведе присъствено на 25.03.2024 г. от 9.30 ч. в зала 1039-А.

ЗА ЦЕЛТА - ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ЯВЯТ НА ЗАЩИТА ПРЕЗ М. МАРТ 2024 Г., ТРЯБВА ДА ИЗПРАТЯТ НАЙ-КЪСНО ДО 11.03.2024 Г. ВКЛ. СВОИТЕ МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ НА НАУЧНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА ОДОБРЕНИЕ.

ГОТОВИТЕ И ОДОБРЕНИ ОТ НАУЧНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ СЕ ПРЕДАВАТ ОТ СТУДЕНТИТЕ ОТ РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В КАТЕДРА "СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" - КАБИНЕТ 1040 НА 12.03.2024 г. и 13.03.2024 Г. ВКЛ.

ВАЖНО!

Студентите предават в катедра „Счетоводство и анализ“ – кабинет 1040:

1. Молба за допускане до защита. Молбата може да бъде изтеглена от тук.
ВНИМАНИЕ: Молбата следва да бъде подписана от студента. 

- За студентите от редовна форма на обучение, молбите се предават заедно с магистърската теза. За редовна форма на обучение не се подават предварително молби за явяване на защита.

2. Магистърска теза – един екземпляр на хартия.
ВНИМАНИЕ: Заглавната страница на магистърската теза следва да бъде подписана от  студента.

3. Магистърска теза – един екземпляр на електронен носител (CD/DVD). 
ВНИМАНИЕ: Върху диска следва да бъдат подходящо отбелязани: трите имена на студента; факултетният номер; темата на магистърската теза и имената на научния ръководител.

4. Декларация за авторство. Декларацията може да бъде изтеглена от тук

СЛЕД ПРЕДАВАНЕТО НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА В КАБИНЕТ 1040

Задължително  в срок до 13.03.2024  г. всеки студент, проверява своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.) за редовна форма на обучение в отдел „Студенти-Магистър“  и

ПРЕДСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ :

1. Копие от заглавната страница на магистърската теза;

2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2 бр.;

3. Печат или бележка от библиотеката на УНСС, удостоверяващи, че студентът не дължи книги.

4. Копие от диплома за средно образование.

5. Копие от диплома за висше образование.

ВНИМАНИЕ: Студенти, непредставили посочените документи в срок, не се допускат до защита!

За студентите от редовна форма на обучение:  Рецензиите на магистърските тези ще може да се вземат от кабинет 1040 на 21 и 22 март 2024 г. от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.