Катедра "Счетоводство и анализ"

Защита на магистърски тези за ОКС "Магистър", специалност "Счетоводство и контрол" дистанционна форма на обучение - гр. София, ще се проведе на 21.03.2023 г. от 9.30 ч.

понеделник, 27 юни 2022 10:24 /
Начало:
вторник, 21 март 2023 9:30
Край:
вторник, 21 март 2023 13:30
Място:
зала 1039-А
Подробности:

Защитата на магистърските тези на студентите от ОКС "Магистър", специалност "Счетоводство и контрол" дистанционна  форма на обучение - гр. София, ще се проведе присъствено на 21.03.2023 г. от 9.30 ч. в зала 1039-А.

ЗА ЦЕЛТА - ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ЯВЯТ НА ЗАЩИТА ПРЕЗ М. МАРТ 2023 Г., ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ СЛЕДНОТО:

1. Да подадат заявлениe (молба) на e-mail: [email protected]  от 09.01.2023 г. до 27.01.2023 г.

2. Да изпратят най-късно до 04.03.2023 г.своите магистърски тези на имейлите на научните ръководители за одобрение.

ГОТОВИТE И ОДОБРЕНИ ОТ НАУЧНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ МОЖЕ ДА ПРЕДАДЕТЕ В КАБИНEТ 1040 КАТЕДРА "СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" НА 6, 7 И 8 МАРТ 2023 Г. при положение, че имате предварително подадено заявление (молба) за явяване на защита на e-mail: [email protected]

ВАЖНО!

ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА

Студентите представят в катедра „Счетоводство и анализ“ – кабинет 1040:

1. Молба за допускане до защита. Молбата може да бъде изтеглена от сайта на катедра "Счетоводство и анализ" ОКС "Магистър" - защита на магистърски тези или да получите в кабинет 1040.

ВНИМАНИЕ: Молбата следва да бъде подписана от студента .

2. Магистърска теза – един екземпляр на хартия.
ВНИМАНИЕ: Заглавната страница на магистърската теза следва да бъде подписана от студента.

2а. Магистърска теза – един екземпляр на електронен носител (CD/DVD). 
ВНИМАНИЕ: Върху диска следва да бъдат подходящо отбелязани: трите имена на студента; факултетният номер; темата на магистърската теза и имената на научния ръководител.

3. Декларация за авторство. Декларацията може да бъде изтеглена от сайта на катедра "Счетоводство и анализ" - ОКС "Магистър" - защита на магистърски тези или да получите в кабинет 1040. Същата трябва да бъде прикрепена към магистърската теза.

СЛЕД ПРЕДАВАНЕТО НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА В КАБИНЕТ 1040

Задължително  в срок до 08.03.2023 г. всеки студент, проверява в ЦДО - гр. София, своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.) и

ПРЕДСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ :

1. Копие от заглавната страница на магистърската теза;

2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2 бр.;

3. Печат или бележка от библиотеката на УНСС, удостоверяващи, че студентът не дължи книги;

ВНИМАНИЕ: Студенти, непредставили посочените документи в срок, не се допускат до защита!

Рецензиите на магистърските тези, ще бъдат изпратени на университетски имейли на студентите най-късно един ден преди защитата.