Катедра "Счетоводство и анализ"

На 13.03.2022 в MS Teams от 9:00 до 10:00 ще се проведе майсторски клас на тема МСФО 6 „Проучване и оценка на минерални ресурси“ и приложението му в практиката.

вторник, 08 март 2022 15:10 /
Начало:
неделя, 13 март 2022 9:00
Край:
неделя, 13 март 2022 10:00
Място:
онлайн
Подробности:

На 13.03.2022 в MS Teams от 9:00 до 10:00 ще се проведе майсторски клас на тема МСФО 6 „Проучване и оценка на минерални ресурси“ и приложението му в практиката.

Каним всички заинтересовани!

Програма:

· Представяне на Делойт и кариерните възможности в Одит отдела ни – Галена Жеркова, специалист Човешки ресурси

· МСФО 6 – Същност на стандарта и приложение в практиката – Игнат Ангелов - Старши Одит Мениджър, Камелия Панайотова – Старши Одит Проджект Мениджър и Людмила Иванова – Одит Проджект Мениджър

· Въпроси и отговори

Линк за достъп:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aRfR-LAa8P3Pw9w-94y7pTgKlpC-7qIlm9AVtlP35Svk1%40thread.tacv2/1646731998844?context=%7b%22Tid%22%3a%22ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad%22%2c%22Oid%22%3a%2225c8b765-8b8d-466a-abc1-bf7f5bf09bb4%22%7d

Мероприятието се провежда в рамките на договора за сътрудничество от 29.05.2019 г. между УНСС и

Deloitte България с координатор доц. д-р Мария Маркова от катедра „Счетоводство и анализ“ към Финансово-счетоводен факултет.