Резултати от търсене за Акредитация

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

44 results found
Международна акредитация от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA) 12.9.2018 г. ... акредитация от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA)     Бакалавърската програма „Бизнес логистика“, както и магистърските програми „Бизнес логистика“, „Управление на ...
Акредитация 16.1.2018 г. ... ...
Мишев 20.6.2018 г. ... . Национална агенция за оценяване и акредитация при Министерски съвет - Съвместител в агенцията, като член на Постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол през периода 2005 – 2011 г. Професионални интереси  Статистически методи за ...
АКРЕДИТАЦИЯ 24.1.2019 г. ... съвет на Факултет "Приложна информатика и статистика" в заседанието си от 21 февруари 2017 г. (Протокол № 2) в изпълнение на решение на АС на УНСС от 25 януари 2017 г. избра:      ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ  И ОЦЕНЯВАНЕ НА ...
Акредитация ICAEW 18.9.2017 г. ... форма на ICAEW за признаване на изпити  Най-голямата професионална организация на счетоводители в света - Институт на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (Institute of Chartered Accountants in England and Wales-ICAEW), признава всички ...
Програмна акредитация 18.9.2017 г. ... е дадена на: Акредитацията е валидна до: Внасяне на самооценяващ доклад в НАОА до: 3.8. Икономика бакалавър, магистър Оценка 9,88 19 500 13 000 ОКС  “Бакалавър”,6 500 ...
Институционална акредитация 29.11.2017 г. ... е дадена на: Акредитацията е валидна до: Внасяне на самооценяващ доклад в НАОА до: Институционална акредитация бакалавър, магистър, доктор Оценка 9,66 27 340 19.10.2017 г.,шест ...
Акредитация 15.5.2017 г. ... съвет към Финансово-счетоводен факултет в заседанието си от 20 февруари 2017 г. /Протокол №ФС-05/, в изпълнение на Решение на АС на УНСС от 25 януари т.г., избра факултетна Комисия за осигуряване и оценяване на качеството (ФКООК), факултетна Комисия по ...
Външни акредитации на УНСС от агенции, признати на международно ниво – AACSB 26.5.2017 г. ... последните десет години) официална акредитация за съвместна магистърска програма “Европейски бизнес и финанси” с Университета Нотингам Трент – Великобритания. През 2009 г., 2012 г. и 2015 г. програмата беше ревалидирана за нови тригодишни периоди ...
Новини 22.5.2017 г. ... ПИСМО ПО ПОВОД АКРЕДИТАЦИЯТА НА ФСФ ОТ ICAEW ПАРТНЬОРИ НА ICAEW  Дата: 24.04.2017 Георги Стоянов - възпитаник на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, изпрати благодарствено писмо до Ректора на университета - проф. д.ик.н. Стати Статев, ...
Акредитация 9.1.2019 г. ... система за институционална акредитация и на основание решение на АС от  25.01.2017 г., Факултетният съвет формира следните комисии: І. Факултетна комисия за осигуряване и оценяване на качеството (ФКООК) Председател: проф. д.н. Ивайло Христов ...
Институционална акредитация 22.2.2017 г. ... е дадена на: Акредитацията е валидна до: Внасяне на самооценяващ доклад в НАОА до: Оценка 9,65бакалавър,магистър,доктор 27 320 19.07.2012 г.   шест години 19.07.2018 г. 19.07.2017 г ...
Акценти 30.5.2019 г. ... . януари 2017 г. Акредитация  за 2017 г. на ФСФ и УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales  за шест модула от сертификационното ниво на обучение на ICAEW. Ръководство на ФСФ   Гл.ас. д-р Михаил ...
Акредитация 22.4.2016 г. ... акредитация (2015-2021)   Водените от катедрата специалности "Международни отношения" и "Европеистика" (ОКС "Бакалавър"), "Международни отношения: международна публична администрация" и "Национална сигурност" (ОКС "Магистър") в рамките на ...
Акредитация на ICAEW 16.2.2017 г. ... 2017 г. беше получена и акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).   Структура на модулите, включени в квалификацията „дипломиран експерт-счетоводител” на Института на дипломираните ...
Програмна акредитация 28.9.2017 г. ... е дадена на: Акредитацията е валидна до: Внасяне на самооценяващ доклад в НАОА до: 3.8. Икономика бакалавър, магистър Оценка 9,88 19 500 13 000 ОКС  “Бакалавър”,6 500 ОКС  ...
Акредитация 22.12.2018 г. ... агенция за оценка и акредитация възнагради нашите усилия през последните шест години и оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1 - за доктор на специалност "Социология" в УНСС!  Благодарим на всички наши колеги в УНСС, социологическата общност, ...
Концепция за работа в мандатния период (2015 – 2019 г.) 14.12.2015 г. ... с: най-високи оценки от институционална акредитация и акредитацията на професионалните направления; най-голям брой кандидат-студенти (въпреки задълбочаващата се демографската криза); най-голям брой студенти; висока реализация на випускниците на пазара на труда; най-добра ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... съвет на НАОА присъди програмна акредитация на двете професионални направления за трите квалификационни степени със срок на валидност 6 години (съответно до 2019 и 2020 г.). ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... в професионални направления, получили при акредитацията оценка от 6.00 до 10.00 в съответствие с нормативните изисквания. (3)  Срещу заплащане се обучават лица, чийто успех от дипломата за завършена степен на висшето образование е не по-нисък от "добър" и са издържали ...
Акредитация 8.10.2015 г. ... Националната агенция за оценяване и акредитация: Всички бакалавърски и магистърски програми са от професионално направление „Администрация и управление“, получило оценка 9,83 със срок на акредитацията до 03.09.2020 год.; Обучението в докторантура по ...
Екип 11.12.2013 г. ... Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерски съвет. Представител на УНСС в Третата кохорта на „Институционална стратегическа група за човешки ресурси“ на ЕК. Член на: Международна Франкофонска изследователска мрежа PJV; Съюз на учените в България, ...
доц. д-р Мариана Кирилова Янева 20.11.2012 г. ... Националната Агенция по оценяване и акредитация, член, експерт и консултант на Българската Камара за Образование, Наука и Култура. Консултант е по въпросите на професионалната реализация на студентите в туроператосрската и турагентската дейност. Сътрудничи с множество ...
доц. д-р Мариана Кирилова Янева 12.1.2015 г. ... Националната Агенция по оценяване и акредитация, член, експерт и консултант на Българската Камара за Образование, Наука и Култура. Консултант е по въпросите на професионалната реализация на студентите в туроператосрската и турагентската дейност. Сътрудничи с множество ...
проф. д-р Виолета Димитрова Цакова - Председател на Контролния съвет 29.2.2016 г. ... Националната агенция за оценяване и акредитация, лицензиран оценител към КНОБ, член на Националната асоциация по интелектуална собственост ...
Други акредитационни процедури 14.2.2012 г. ... за програмна акредитация на обучението по образователната и научна степен „доктор” по научна специалност Критерии за оценяване на проекти за откриване на професионално направление и специалност от регулирана ...
Програмни акредитации 14.2.2012 г. ... система за програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулираните ...
Институционална акредитация 14.2.2012 г. ... система за институционална акредитация на висшите ...
История 1.2.2012 г. ... за подготовка на институционалната акредитация и на ръководство на УНСС. Пето. През м.януари 2006г. бе проведен специализиран курс за обучение относно потенциала на статистическия програмен продукт “ДевИнфо”, разработен от UNICEF, с експерти на Националния ...
История 22.12.2018 г. ... . Националната агенция за оценка и акредитация възнагради нашите усилия и през 2015 г. оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1 - за доктор на специалност "Социология" в УНСС! Какво означава тази оценка можете да научите тук. През 2015 година катедра ...
История 3.2.2012 г. ... , свързана с  получаване на програмна акредитация на цялото професионално направление “Политически науки” (Политология, Международни отношения и Европейстика), която се очаква да приключи с положителна оценка до края на годината. През 1996 г. тя става първата българска ...
История 3.2.2012 г. ... На основание на получена акредитация от Националната агенция за оценка и акредитация катедрата провежда обучение и по образователната и научна степен „доктор” за научна специалност 05.02.26 МАРКЕТИНГ и за научна специалност 05.02.17 ПЛАНИРАНЕ. Обучението е в редовна и ...
За нас 20.4.2018 г. ... точки от Националната агенция по оценяване и акредитация, с което се изкачва на първо място сред всички български университети, предлагащи обучение по професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки". Основните цели на катедрата са: да подготвя медийни специалисти ...
Научни форуми 11.10.2017 г. ... оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация, изтъкна деканът и пожела нови постижения в науката и преподавателската дейност. Участници във форума Бяха прочетени и поздравителни адреси от Съюза на учените в България (секция „Социологически ...
Специалности 28.9.2012 г. ... конспект. Във връзка с програмната акредитация  на обучението по образователната и научна степен "Доктор" по научната специалност "Гражданско и семейно право" катедрата обезпечава процеса по организиране на конкурсните изпитни за кандидат-докторанти, ...
Специалности 28.9.2012 г. ... конспект.   Във връзка с програмната акредитация  на обучението по образователната и научна степен "Доктор" по научната специалност "Административно право и административен процес" катедрата обезпечава процеса по организиране на конкурсните изпитни за ...
За факултета 12.5.2017 г. ... от Националната агенция по оценяване и акредитация с най-високи оценки. Обучението по тези специалности се осъществява по съвременни учебни планове и програми, които непрекъснато се обновяват в съзвучие с потребностите на практиката и високите европейски образователни стандарти. Те ...
Акредитирани докторски програми 5.12.2018 г. ... решения на Националната агенция за оценяване и акредитация Области на висше образование, професионални направления, докторски програми 2. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 2.2. История и археология Стопанска история 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ 3.1. Социология ...
Акредитация 18.9.2017 г. ... ...
УНСС №1 26.3.2018 г. ... 2006 г.) получи от Националната агенция за оценяване и акредитация най-високата оценка за следващите шест години сред всички български университети. В УНСС има осем факултета: Общоикономически, Финансово-счето­во­ден, Управление и администрация, Бизнес факултет, Икономика на инфраструктурата, ...

Събития

100 results found
Рекорден брой фирми на форума „Кариери УНСС 2019“ 18.4.2019 г. ... известна оценката от програмната акредитация на най-голямото ни професионално направление „Икономика“ – 9.90, най-високата в сравнение с другите висши училища, посочи ректорът. Проф. Статев се спря на връзките на УНСС с бизнеса. Имаме ...
Наш професор в международна комисия за акредитация на Master’s in Public Administration на Uganda Management Institute 22.3.2019 г. ... участва в комисия за международна акредитация на магистърската програма „Публична администрация“ на Uganda Management Institute, Kampala, Republic of Uganda. В института се обучават над 3000 студенти от Уганда, Кения, Танзания, Руанда и други страни от ...
УНСС със специална награда за най-висока програмна акредитация в България за професионално направление „Икономика“ 14.2.2019 г. ... награда за най-висока програмна акредитация в България за професионално направление „Икономика“ получи нашият университет. Отличието беше връчено на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев по време на третата годишна церемония по награждаване на най-добрите ...
Наш преподавател в международна комисия за акредитация по Government and International Relations на колумбийски университет 29.10.2018 г. ... участва в международна комисия за акредитация на бакалавърската програма Government and International Relations на Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Университетът, който е създаден през 1886 г., е наричан колумбийският Харвард, защото много негови ...
Тържествено беше открита 98-ата академична учебна година 2.10.2018 г. ... агенция за оценяване и акредитация и по този начин утвърдихме лидерската си позиция сред академичните ни събратя. Отново университетът, неговите 33 катедри, 8 факултета, научноизследователските центрове и институтите бяха организатори и домакини на много ...
Акредитация на специалност "Supply Chain Management" с преподаване на английски език 27.8.2018 г. ... "Supply Chain Management" с преподаване на английски език, ОКС магистър беше акредитирана от Европейската асоциация по логистика (ELA) ...
20 години специалност „Социология” в УНСС 3.6.2018 г. ... работа за успешна предстояща акредитация на специалността през следващата учебна година. Доц. д-р Лилия Йотова, декан на ОИФ, приветства студентите, докторантите и преподавателите в катедра „Икономическа социология” с 20 годишния юбилей на специалност ...
Подписан бе Меморандум за сътрудничество между УНСС и MDV 16.5.2018 г. ... който фактически се постигна акредитация и признаване на няколко изпита и се създаде учебния план на нова магистратура. Този проект имаше още една положителна страна - даде възможност на много млади  колеги от  трите катедри да имат пряк контакт ...
Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство 1.3.2018 г. ... за институционалната си акредитация за следващите шест години. Благодаря на всеки един преподавател, служител и студент в университета, защото всеки има своя принос за този безспорен успех. Тази оценка поставя УНСС най-високо сред академичните му събратя ...
Социолозите от УНСС се дипломираха 4.2.2018 г. ... поредната институционална акредитация с оценка 9,66 (от максимално 10). Честита диплома и нека тя да не е последна, ученето през целия живот отваря много врати, изтъкна деканът. (на снимката долу). Убедена съм, че на този паметен ден ще получите ...
Социолозите от УНСС се дипломираха 1.3.2018 г. ... поредната институционална акредитация с оценка 9,66 (от максимално 10). Честита диплома и нека тя да не е последна, ученето през целия живот отваря много врати, изтъкна деканът. (на снимката долу). Убедена съм, че на този паметен ден ще получите много ...
Новото попълнение в логистиката с дипломи и сертификати 14.12.2017 г. ... (ELA) след успешната акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, посочи доц. Раковска. Образованието по логистика в ...
Наш преподавател беше избран за председател на Българската социологическа асоциация 15.2.2018 г. ... агенция по оценяване и акредитация (НАОА). Предишният и новоизбраният председател на БСА: проф. д-р Петя Кабакчиева и доц. д-р Георги Петрунов Българската социологическа асоциация е професионална организация, обединяваща индивидуални и ...
Наш преподавател беше избран за председател на Българската социологическа асоциация 23.11.2017 г. ... агенция по оценяване и акредитация (НАОА). Предишният и новоизбраният председател на БСА: проф. д-р Петя Кабакчиева и доц. д-р Георги Петрунов  Българската социологическа асоциация е професионална организация, обединяваща ...
Успешна акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ от Европейската асоциация по логистика 22.11.2017 г. ... се проведе процедурата по акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ на УНСС от ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... на Паоло Бизони е акредитацията на водените от катедра „Логистика“ специалности от  Европейската асоциация по логистика, отбеляза доц. Раковска. Тя акцентира върху  значимостта на сертифицирането както за катедрата, така и за ...
Публична лекция на Паоло Бизони, президент на Европейската асоциация по логистика, на тема „Управление на веригата на доставките“ 22.11.2017 г. ... на Паоло Бизони е акредитацията на водените от катедра „Логистика“ специалности от  Европейската асоциация по логистика, отбеляза доц. Раковска. Тя акцентира върху  значимостта на сертифицирането както за катедрата, така и за ...
Успешна акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ от Европейската асоциация по логистика 22.11.2017 г. ... се проведе процедурата по акредитация на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ към катедра „Логистика“ на УНСС от ...
Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация” 21.11.2017 г. ... агенция за оценяване и акредитация за професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки”, с която УНСС води сред българските висши училища, посочи Снежана Тодорова, председател на Съюза на българските журналисти. Тя ...
Международна конференция на тема „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация” 21.11.2017 г. ... агенция за оценяване и акредитация за професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки”, с която УНСС води сред българските висши училища, посочи Снежана Тодорова, председател на Съюза на българските журналисти. Тя ...
Дипломи за бакалаврите и магистрите от катедра "Икономикс" 7.11.2017 г. ... поредната си институционална акредитация от НАОА  и тя е 9.66 по десетобалната система. Нашият университет е и единственият в страната с над 20 000 студенти. Ректорът пожела на дипломантите успешна професионална реализация. Не забравяйте вашата ...
20 години специалност „Публична администрация“ и Четвърта есенна академия „Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности“ 27.10.2017 г. ... агенция за оценяване и акредитация – всички бакалавърски и магистърски програми на професионално направление „Администрация и управление“ са с оценка 9,83 със срок на акредитация до септември 2020 г. Доц Александър ...
Четиринадесета международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз: десет години по-късно“ 20.10.2017 г. ... агенция по оценяване и акредитация за пореден път дава най-висока оценка на УНСС, която е и още по-добра от тази през преходния шестгодишен период. Това означава, че освен в количествено отношение, ние и като качество на обучението продължаваме да ...
Ново признание за Финансово-счетоводен факултет на УНСС 17.10.2017 г. ... по програмата на АССА за Акредитация на университетите, освобождава студентите от най-много девет от 14-те изпита, улеснявайки по този начин процеса на тяхното сертифициране в АССА Qualification. Деветте модула са от фундаменталното ниво на АССА, а ...
Преподавател от УНСС в международна комисия за акредитация на програма за професионално обучение на администрацията във Франция 11.9.2017 г. ... в експертна комисия за международна акредитация на програма за професионално обучение на служители от местната власт във Франция. The Training Programme for Local Government Administration Directors се провежда от Institut National des Etudes Territoriales (INET), Страсбург, ...
Преподавател от УНСС в комисия за международна акредитация на ISCTE - Instituto Universitario de Lisboa (ISCTE-IUL), Portugal 28.6.2017 г. ... в експертна комисия за международна акредитация на магистърска програма по Публична администрация на ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, Portugal.   Среща с the ISCTE-IUL leadership (отляво надясно): Pedro Viana (Accreditation ...
Факултетни комисии за изпълнение на критериалната система за институционална акредитация към Общоикономически факултет 18.5.2017 г. ... система за институционална акредитация на Националната агенция за оценяване и акредитация, Факултетният съвет на Общоикономическия факултет на свое заседание на 21.02.2017 г.  утвърди и избра състава на следните комисии: ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ...
Преподавател от УНСС в комисия за международна акредитация на Американския университет в Кайро, Египет 10.4.2017 г. ... в експертна комисия за международна акредитация на магистърски програми по Публична администрация (MPA) и Публични политики (MPP) на Американския университет в Кайро, Египет.  Магистърските програми се предлагат от the School of Global Affairs & Public Policy, ...
Проведе се заседание на Факултетната комисия за осигуряване и оценяване на качеството към Факултет „Управление и администрация“ 15.3.2017 г. ... Нова критериална система за оценяване и акредитация; Обсъждания и въпроси по презентацията; Тематично обсъждане на целите по качеството на факултет „Управление и администрация”; Обсъждане на план за работа на факултетната комисия за осигуряване и оценяване на ...
Статистиците взеха дипломите си 14.12.2016 г. ... УНСС. Университетът ни има най-висока акредитация, която се готвим и следващата година да защитим с много висока оценка. Вие трябва да имате самочувствието на хора, които са завършили най-престижния университет в България, на хора, които са получили достатъчно количествени и ...
Проф. Стати Статев участва в тържествен национален форум на ВОН-КНСБ 29.11.2016 г. ... национален форум „Финансиране, акредитация, доходи на работещите в системата на висшето образование и науката, социален диалог и колективно трудово договаряне“, посветен на 15-годишнината от създаването на Националния браншови синдикат „ВОН - КНСБ“. В ...
Дипломира се осмият випуск на съвместната магистърска програма "Европейски бизнес и финанси" 22.11.2016 г. ... . УНСС получи официалната четиригодишна акредитация за съвместна магистърска програма по “Европейски бизнес и финанси” с Университета Нотингам Тренд – Великобритания, подписаното споразумение между двата университета, ревалидирането на програмата през 2009 г. и ...
Съвместната акредитирана програма в медиите 20.12.2018 г. ... стартирането на съвместната програма за акредитация на УНСС, ICAEW и ИДЕС. Работейки заедно и съчетавайки национални и международни компоненти за образование и обучение, програмата ще предложи нови възможности на българския пазар за професионалисти, които влизат в счетоводството, ...
Научен форум „Бизнесът в 21 век (тенденции и предизвикателства)“ 27.5.2016 г. ... през 2018 г.  предстои национална акредитация на висшите училища в България и УНСС, сега за втори път лидер сред българските университети, трябва по най-добрия начин да покаже какво е постигнал пред последните шест години. Един от акцентите е работата с младежта, което като ...
Лекция-презентация на ICAEW и бизнес игра със студенти 7.4.2016 г. ... много университетите в света с подобна акредитация, те са само в 20 страни, отбеляза доц. Пожаревска. Джъстин Уест Джейн Скот Институтът е основан е през 1880 г., има над 140 хил. членове и стремежът му е да бъде признат за водеща световна ...
Среща-дискусия с вицепремиера Томислав Дончев и министър Лиляна Павлова за европейските фондове и регионалното развитие на България 29.3.2016 г. ... в следващите няколко месеца процесът по акредитация ще приключи.  Въпроси от залата Студентите зададоха десетки въпроси на вицепремиера Дончев и министър Павлова, свързани с реализацията на кадрите, отрицателния демографски прираст, ...
УНСС беше домакин на семинар на Националната агенция по оценяване и акредитация 10.3.2016 г. ... на Националната агенция по оценяване и акредитация. Практическо приложение на актуализираните методически насоки и процедури за оценяване и акредитация. Международна дейност – участия в проекти и обучения“. На него присъства и проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на ...
Ректорът връчи сертификати на победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2015 г. ... висше училище в страната, с най-висока акредитация от НАОА сред университетите у нас, с най-висока институционална оценка в основните професионални направления. Ректорът съобщи също, че сред възпитаниците на УНСС си шестима премиери, шестима министри на външните работи и 13 ...
Национална конференция „Политика по интелектуална собственост за университетите и иновации“ 26.11.2015 г. ... да съградим добър университет с най-висока акредитация по основните образователни направления, с най-голям брой студенти – 21 434 - сред висшите училища в страната, представи УНСС проф. Статев и изтъкна голямата роля за това на почетния ректор проф. д-р  Борислав Борисов. ...
Юбилейна научна конференция „Икономическа социология 4.0“, посветена на 40-ата годишнина от създаването на катедра „Икономическа социология“ 26.11.2015 г. ... оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация, изтъкна деканът и пожела нови постижения в науката и преподавателската дейност. Участници във форума Бяха прочетени и поздравителни адреси от Съюза на учените в България (секция „Социологически науки“), ...
Юбилейна научна конференция „Икономическа социология 4.0“, посветена на 40-ата годишнина от създаването на катедра „Икономическа социология“ 20.11.2015 г. ... оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация, изтъкна деканът и пожела нови постижения в науката и преподавателската дейност. Участници във форума Бяха прочетени и поздравителни адреси от Съюза на учените в България (секция „Социологически науки“), ...
Дипломира се седмият випуск на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси” на УНСС и Университета Нотингам Трент 17.11.2015 г. ... лидер във висшето образование, той е с най-висока акредитация, особено за направление „Икономика”, а от миналата година е и най-големият университет със своите 21 434 студенти, добави проф. Статев. Носете го винаги в сърцето си, защото имате всички основания да се гордеете, че сте ...
Представител на ФСФ участва при програмата акредитация на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" 11.11.2015 г. ... .д-р Силвия Трифонова взе участе в Програмната акредитация на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Стопански факултет по професионално направление 3.8. Икономика, специалности "Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)" и "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност" ...
Дипломираха се журналистите от осмия випуск бакалаври и седмия магистри 6.11.2015 г. ... оценка от Националната агенция по оценяване и акредитация, изтъкна тя пред абсолвентите основанието за гордост.  Проф. Стойков открива церемонията в зала "Тържествена" Процесът на учене е през целия живот, напомни на бакалаврите и магистрите проф. Павлова. Вие ...
Дипломираха се бакалаврите от специалностите "Макроикономика", "Икономика" и "Икономика с преподаване на английски език" 28.10.2015 г. ... на Националната агенция за оценяване и акредитация, УНСС е и с най-висока оценка за направление „Икономика”. Нашият университет е и най-големият в страната, единственият с над 20 000 студенти, заяви проф. Статев и добави, че според съвременните изследвания висшето училище би ...
Обучение на американски студенти в УНСС 27.10.2015 г. ... оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация. За своите 95 години УНСС винаги е подготвял националния елит, негови възпитаници са  шестима министър-председатели, шестима външни министри и 14 министри на финансите. Ректорът (в средата) приветства чуждестранните ...
Първа международна научна конференция „Паричните политики на Балканите. Бъдещето на еврото и еврозоната в Балканския регион“ 16.10.2015 г. ... оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация, висшето училище, чиито възпитаници са  шестима министър-председатели, шестима външни министри и 14 министри на финансите. От създаването си преди 95 години УНСС винаги е подготвял националния елит, посочи ректорът. Проф. ...
Признание за обучението в докторантура 25.10.2015 г. ... „Публична администрация“ получи акредитация за обучение в докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)“. Оценката 9.60 е най-високата в България за съответната научна специалност и е признание за ...
Преподавател от УНСС участва в международна експертна комисия 19.6.2015 г. ... участва в процедура за международна акредитация на програми по публична администрация в the School of Public Affairs and Administration (SPAA) at Rutgers University-Newark, USA, от 9 до 13 юни. В национален мащаб съгласно U.S. News & World Report  the School of Public Affairs ...
Среща с ръководството на Професионалната бизнес академия в Тирана 15.6.2015 г. ... рейтинг от Националната агенция по оценяване и акредитация, лидер сред бизнес университетите на Югоизточна Европа. Заместник-ректорът посочи също, че УНСС има съвместни магистърски програми с престижни университети, десет специалности се изучават изцяло на английски език,  активно е ...
Честит 24 май с нашата успешна акредитация! 22.5.2015 г. ... агенция за оценка и акредитация възнагради нашите усилия през последните шест години и оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1  - за доктор на специалност "Социология" в УНСС! В навечерието на празника можем да се поздравим с шестгодишна акредитация и да мислим за ...
Шесто състезание по микроикономика "Ние знаем повече" 24.2.2015 г. ... рейтинг от Националната агенция по оценяване и акредитация, лидер сред бизнес университетите на Югоизточна Европа. Проф. Статев приветства участниците в състезанието Ученици връчиха на проф. Статев сертификат за почетен член на клуб "Млад икономист" към Националната ...
Ректорът връчи сертификати на победителите от второто Национално състезание по финанси и счетоводство 19.12.2014 г. ... рейтинг от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), с най-висока институционална оценка по основните му професионални направления, с трудова реализация от над 90 на сто на възпитаниците му. Той пожела на победителите в състезанието просперитет, благополучие и удовлетворение от ...
Общото събрание на УНСС даде висока оценка за дейността на ректорското ръководство 17.12.2014 г. ... от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), с най-висока институционална оценка по основните си професионални направления, се оказа и най-големият университет в страната със своите 21 430 студенти“, посочи в експозето си по отчетния доклад на ректорското ...
Заключителна конференция по проект BG051PO001–3.1.08-0031 “Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС” 16.12.2014 г. ... на Националната агенция по оценяване и акредитация, подобряване на позициите на университета в рейтинговата система на висшите училища в България и др. Проектът е осъществен за 22 месеца. Доц. Бошнаков се спря на обхвата на дейност 1, основните му зони - учебна дейност, нормативна ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност “Финанси” 16.12.2014 г. ... на завършили университета с най-висока акредитация в България.  Випуск 2014 Поздравления към абсолвентите отправи и проф. Александрова. Церемонията продължи с връчването на дипломите. С проф. Маргарита ...
Преподавател от финландски бизнес университет изнесе лекции пред наши студенти 12.11.2014 г. ... университет е с висока международна акредитация (от Equis и AMBA), с най-много чуждестранни студенти в икономически специалности в страната и традиции, датиращи от 1909 г. Осем учебни часа д-р Зашев води лекции пред студенти в магистърската програма на английски език на катедра ...
Първа есенна академия 29.12.2014 г. ... и председател на Международната комисия за акредитация. Той представи възможностите за международна акредитация и международните стандарти за превъзходство при обучението по публична администрация. Проф. Алън Розенбаум, председател на Международната комисия за акредитация и ...
Първа есенна академия „Публичната администрация в европейска перспектива: проекция на научните изследвания в обучението” и кръгла маса по проект BG051PO001-3.1.07-0053 20.10.2014 г. ... и председател на Международната комисия за акредитация. Той представи възможностите за международна акредитация и международните стандарти за превъзходство при обучението по публична администрация. Проф. Алън Розенбаум, председател на Международната комисия за акредитация и ...
Първа есенна академия „Публичната администрация в европейска перспектива: проекция на научните изследвания в обучението” 30.9.2014 г. ... и председател на Международната комисия за акредитация. Той представи възможностите за международна акредитация и международните стандарти за превъзходство при обучението по публична администрация. Проф. Алън Розенбаум, председател на Международната комисия за акредитация ...
Проф. д.ик.н. Стати Статев отличи ръководителя на съвместната магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент 14.7.2014 г. ... 27 септември 2007 г. УНСС получи официална акредитация за съвместна магистратура “Европейски бизнес и финанси” с Университета Нотингам Трент – Великобритания, а с договор за обмен между двата университета бе осъществена и  магистърската програма "Международен бизнес ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и МААЕ 30.6.2014 г. ... оценка на Националната агенция за оценяване и акредитация сред всички български университети. Шестима премиери, 13 финансови министри, ръководители в бизнеса и администрацията са възпитаници на УНСС, подчерта ректорът. Убеден съм, че в нашия университет има всички условия за откриването на ...
Конференция по проект за актуализиране на учебните планове и бакалавърските програми в професионално направление „Икономика“ 19.6.2014 г. ... на Националната агенция по оценяване и акредитация, работодателски организации, одита на Сметната палата, информационната система на МОН, Рейтинговата система на висшите училища и др. Посочено бе, че УНСС е с най-висока оценка (9,88) от програмната акредитация на професионално ...
Откриваща конференция по проект BG051PO001–3.1.08-0031 17.2.2015 г. ... на Националната агенция по оценяване и акредитация, подобряване на позициите на университета в рейтинговата система на висшите училища в България и др. Той посочи, че планираните по проекта дейности са пет, от които две вече са осъществени, а третата е в процес на финализиране. Срокът ...
Вторият випуск бакалаври от "Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" се дипломира 21.12.2013 г. ... от Националната агенция по оценяване и акредитация.  Проф. д-р Веселка Павлова (на трибуната) и проф. д-р Маргарита Александрова Трябва да имате увереност в знанията си и в качеството на обучението. Притежавате добър фундамент, а специфичните области, в които ...
И финансистите получиха дипломи 17.12.2013 г. ... оценка на Националната агенция по акредитация и оценяване, а наскоро направление „Икономика“ получи отново почти 10,00, което е върховият „рейтинг“ в страната. Проф. Павлова пожела на абсолвентите успехи в професионалното поприще и напомни, че специалността „Финанси“ е ...
Преподавател от УНСС е избран за член на Комисията за международна акредитация по публична администрация към IASIA 12.12.2013 г. ... представител в Комисията за международна акредитация по публична администрация към IASIA.  Доц. д-р Поля Кацамунска International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA) e най-голямата международна организация по публична ...
Дипломи за студентите от „Икономика на съобщенията” 29.11.2013 г. ... в България. УНСС получи най-високата акредитация сред всички български висши училища. Оставете в сърцето си място за университета, който сте завършили”, заяви той. Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов приветства студентите. Доц. д-р Андронов  също поздрави ...
Заедно по-информирани от днес 25.10.2013 г. ... доц. Близнаков. УНСС е с най-високата акредитация сред всички висши училища в България от  много години насам, а МРЦК е носител на два национални приза за провеждане на Дни на кариерата, изтъкна възможностите за добър професионален старт ръководителят на Центъра ...
Юбилейна научна конференция „Бобчеви четения: правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев“ 17.10.2013 г. ... дадена от Националната агенция за оценяване и акредитация, увеличаването на броя на приеманите студенти, непрекъснатото усъвършенстване на учебната и научноизследователската работа, изтъкна проф. Статев. Той благодари за високото доверие конференцията да се проведе под негов патронаж, което ...
Дипломира се третият випуск на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ 23.9.2013 г. ... започна през януари 2008 г., след като получи акредитация във Великобритания и България. Магистрите от випуск 2013 на съвместната програма Успехът ви е значим, защото за тези години израснахте в социално и научно отношение, изтъкна пред абсолвентите Проф. д.ик.н. ...
Тържествено бе открита 93-ата академична учебна година 16.9.2013 г. ... оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация сред всички български висши училища, за поредна година е и най-предпочитаният университет от кандидат-студентите в страната. “Въпреки икономическата криза, отрицателния демографски прираст и сложната социална среда, ние ...
Абитуриенти от НТБГ посетиха бъдещата си "Алма матер" 27.3.2013 г. ... от Националната агенция за оценяване и акредитация. Убеден съм, че повечето от вас ще предпочетат УНСС, защото и профилът на вашата гимназия предполага това, каза доц. Александров. Той представи пред 12-класниците катедрите и специалностите на Финансово-счетоводния факултет, ...
Пролетна студентска научна сесия 27.3.2013 г. ... 2006 г.) получи от Националната агенция за оценяване и акредитация най-високата оценка (9,65) за следващите шест години сред всички български университети. Ректорът изрази убеденост в успеха на студентския форум, който може да бъде гледан на видеозапис, а докладите от него – публикувани в ...
УНСС получи свидетелството за институционална акредитация 8.3.2013 г. ... , издадено от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), за акредитацията на УНСС, която е валидна за шестгодишен период – до 19.07.2018 г. Това е официалният документ, който удостоверява, че нашият университет получава оценка 9.65 - най-високата в сравнение с всички висши училища в ...
Среща на Ректорското ръководство със Студентския съвет 14.2.2013 г. ... оценка на УНСС от Националната агенция за оценяване и акредитация е съвместен успех на академичния състав и Студентския съвет. Вече осем години сме № 1 сред висшите училища в страната, според институционалната акредитация и през следващите пет години УНСС ще е националният лидер във висшето образование, ...
Общото събрание даде положителна оценка на работата на ректорското ръководство 20.12.2012 г. ... получи от Националната агенция за оценяване и акредитация най-високата институционална оценка сред всички български висши училища, неотдавна той отново бе класиран като № 1 за следващите шест години с акредитационна оценка 9,65. Нека спазим традицията и през 2018 г.  отново от тази трибуна да ...
Втори випуск магистри с дипломи от УНСС и Нотингам Трент 24.1.2013 г. ... ректорът. Съвместната магистърска програма получи акредитация във Великобритания и в България и обучението започна през януари 2008 г. Дипломата на завършилите програмата е от двата университета – УНСС и университета Нотингам Трент, Великобритания, тя носи подписа и на двамата ректори, каза проф. ...
Дипломира се първият випуск дистанционни бакалаври в РЦДО-Хасково 30.9.2015 г. ... УНСС получи от Националната агенция за оценяване и акредитация най-високата институционална оценка сред всички университети в страната. Втората ни акредитация е с оценка 9,65 по 10-балната система и отново най-висока сред висшите училища у нас. 97 на сто от завършилите УНСС се реализират на пазара на труда, ...
Дипломира се първият випуск дистанционни бакалаври в РЦДО-Хасково 10.12.2012 г. ... УНСС получи от Националната агенция за оценяване и акредитация най-високата институционална оценка сред всички университети в страната. Втората ни акредитация е с оценка 9,65 по 10-балната система и отново най-висока сред висшите училища у нас. 97 на сто от завършилите УНСС се реализират на пазара на ...
Академична дискусия за "Етиката в българската правна система" 30.11.2012 г. ... УНСС отново получи най-високата оценка в институционална акредитация на висшите училища в страната и посочи, че осмата конференция по етика е поредно доказателство за  изследователската дейност и широката научна палитра на университета. Проф. д-р Веселка Павлова (третата отляво надясно) ...
Дипломира се и вторият випуск предприемачи 22.11.2012 г. ... сте в университет № 1, защото според институционалната акредитация и през следващите шест години УНСС ще е националният лидер на висшето образование. Да ви е честита тази първа промоция, с пожелание тя да не остане последна, каза ректорът на дипломантите. Той връчи диплома и грамота на отличничката на випуска ...
Студенти се срещнаха с работодатели от над 30 водещи компании в "Дни на кариерата" 22.11.2012 г. ... образование с най-висока оценка от институционалната акредитация – 9,65“, посочи ректорът. Той цитира и няколко оценки на работодатели, дадени преди няколко месеца по време на акредитацията. Камелия Лозанова, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта: „Завършилите УНСС не остават без ...
Атестат за професията получиха дипломантите от "Регионално развитие" 16.11.2012 г. ... е да завършиш университета с най-висока институционална акредитация у нас и е с много добри позиции в Европа, каза проф. Павлова, която поздрави дипломантите и от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Зам.-ректорът изтъкна, че само преди броени дни УНСС отново получи най-висока оценка 9,65 ...
На добър час на бакалаврите от "Публична администрация" 16.11.2012 г. ... дни отново получи най-висока оценка в институционалната акредитация.“ Имайте самочувствието на млади, подготвени кадри, акцентира зам.-ректорът. Дипломираната нежна половина на випуска Дипломите връчиха проф. д-р Веселка Павлова, проф. д-р Христо Христов  и проф. д-р Цветка ...
Близо една трета от абсолвентите в „Бизнес икономика“ се дипломираха с отличен 20.11.2012 г. ... напомни, че преди 6 години, при първата институционална акредитация за страната, УНСС е заел първо място сред висшите училища. Сега той е № 1 и за следващите шест години! Само преди месец, в институционалната акредитация на Националната агенция за оценяване и акредитация, нашият университет получи оценка 9,65 по ...
Предизвикателствата на туризма през ХХІ век в центъра на международна конференция 9.11.2012 г. ... е №1 и за следващите шест години. В институционалната акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация нашият университет получи оценка 9,65 по десетобалната скала. Това може да ни радва, защото в периода 2012-2018 г. ние отново ще носим с гордост първенството в България, което означава, че сме ...
Петият випуск дистанционни бакалаври започна обучението си РЦДО-Хасково 30.9.2015 г. ... висши училища от Националната агенция за оценяване и акредитация. Тя посъветва първокурсниците да обърнат специално внимание на самоподготовката си, да се готвят за консултации с преподавателите, да не забравят, че гаранция за успеха е качеството на обучението. „Не мислете, че по време на сесия, за една ...
Петият випуск дистанционни бакалаври започна обучението си РЦДО-Хасково 20.11.2012 г. ... висши училища от Националната агенция за оценяване и акредитация. Тя посъветва първокурсниците да обърнат специално внимание на самоподготовката си, да се готвят за консултации с преподавателите, да не забравят, че гаранция за успеха е качеството на обучението. „Не мислете, че по време на сесия, за една ...
УНСС е № 1 сред университетите в страната! 9.5.2012 г. ... класирани висшите училища, са оценката на Агенцията по акредитация (HAOA), броят на кандидат-студентите, борещи се за едно място, броят на хабилитираните преподаватели и на чуждестранните студенти. Важна роля в рейтинга е оказало и наличието на традиционни, иновационни и модерни специалности, чиито ...
Денят на кариерата "доведе" водещи компании при студентите от университета 19.11.2012 г. ... множество ректорът. Проф. Статев съобщи, че и при новата акредитация на Националната агенция за оценяване и акредитация, която е на завършващ етап, УНСС отново се очертава като лидер сред висшите училища в страната. Факт е, че около 2.5% е безработицата сред възпитаниците на УНСС, което означава, че над 97% от ...
КУРСОВЕ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ 27.3.2012 г. ... изискванията на Межународния стандарт ISO 9001:2008. Акредитация: "Муди Интернешънъл" и Международен Регистър на Сертифицираните Одитори (IRCA).     Цена за студенти е 200 лв.     За допълнителна информация - г-жа Елена Кочева, тел. 868 92 04; 0888000 ...

Предстоящо

5 results found
Среща с регионалния директор на АССА 26.2.2015 г. ... регионалния директор на АССА относно бъдещата акредитация на факултета ...
Фамилно предприемачество - нови хоризонти пред следващото поколение 9.8.2013 г. ... , Брюксел – водеща международна организация за акредитация в областта на мениджмънта и предприемачеството.   Основни теми: Приемственост във семейната компания и изграждане и присъединяване на нов бизнес към фамилния; Интернационализация на семейния бизнес; Успешни практики за ...
КУРС ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ 9.4.2013 г. ... на Межународния стандарт ISO 9001:2008. Акредитация: "Intertek" и Международен Регистър на Сертифицираните Одитори (IRCA). Цена на курса - 300 лв. Цена за студенти - 200 лв. Записването се осъществява на място при представяне на уверение (за студенти) и платежно за внесена такса ...
Дипломиране на випускници от съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент 24.1.2013 г. ... ректорът. Съвместната магистърска програма получи акредитация във Великобритания и в България и обучението започна през януари 2008 г. Дипломата на завършилите програмата е от двата университета – УНСС и университета Нотингам Трент, Великобритания, тя носи подписа и на двамата ректори, каза проф. ...
КУРС ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ 28.5.2012 г. ... стандарт ISO 9001:2008. Акредитация: "Муди Интернешънъл" и Международен Регистър на Сертифицираните Одитори (IRCA). Цена за студенти е 200 лв. За допълнителна информация - г-жа Елена Кочева, тел. 868 92 04; 0888000 ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене