Катедра "Икономическа социология"

Над 10 научни продукта-ДОКЛАДИ в над 700 СТРАНИЦИ

събота, 14 юли 2018 20:05

Специален борй на списание Икономически изследвания на БАН посветен на резултатите от проекта.

Списанието се индексира и реферира от Journal of Economic Literature/EconLit, както и RePEc, EBSCO, SCOPUS. Списанието се разпространява и електронно, чрез най-голямата виртуална библиотека за списания от Централна и Източна Европа – CEEOL на адрес https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=977

Книжка 2 / 2018 г. влючва следни статии на екипа от проекта:

Andrey Nonchev, Marieta Hristova – Segmentation of Returning Migrants 

Rafael Viruela – To Return or Not to Return: Migration Strategies of Bulgarians in Spain in the Last Decade 

Vesselin Mintchev, Venelin Boshnakov – The Choice of Bulgarian Migrants – Stay or Leave Again? 

Irena Zareva – Policies for Encouraging the Return of Bulgarian Migrants to Bulgaria 

Maria Bakalova, Mihaela Misheva – Explanations of Economic Rationality Challenged: Contemporary Return Migration to Bulgaria 

Irena Zareva – Returning migrants – Effects on the Labour Market in Bulgaria Над 10 научни продукта-ДОКЛАДИ в над 700 СТРАНИЦИ + класьор с финансови документи! soc_d5419_2.jpg
Това е резултатът от завършилия първи етап на изпълнявания проект от членове на катедра "Икономическа социология", УНСС - "Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност", финансиран от Фонд Научни изследвания.
Номер и дата на договора: ДН05/6 от 14.12.2016 г.
Начало на отчитания етап: 14 декември 2016 г.
Край на отчитания етап: 13 юни 2018 г.
Базова организация: Университет за национално и световно стопанство
Партньорска организация: Институт за икономически изследвания на БАН
Ръководител на проекта:
Доц. д-р Андрей Нончев, катедра „Икономическа социология“, УНСС
Членове на екипа:
Проф. д-р Веселин Минчев, ИИИ на БАН
Доц. д-р Ирена Зарева, ИИИ на БАН
Доц. д-р Венелин Бошнаков, катедра „Статистика и иконометрия“, УНСС
Доц. д-р Мария Бакалова, катедра „Международни отношения“, УНСС
Гл.ас. д-р Михаела Мишева, катедра „Икономическа социология“, УНСС
Ас. д-р Marieta Hristova, катедра „Икономическа социология“, УНСС


Във връзка с изпълнението на първия етап на проекта „Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ са изготвени и отчетени следните технически и аналитични доклади и документи:

  • Научен отчет за планираните и реализирани дейности по работни пакети в етап 1. Описание на осъществените изследвания и дейности по работните пакети в етап 1. Описание на постигнатото по очакваните научни резултати за етапа.
  • Преглед на литературата по проблема и сравнителен анализ на съществуващите миграционни теории относно завърналите се мигранти
  • Теоретична изследователска рамка на явлението „завърнали се мигранти“ в България
  • Методология и инструментариум на количествените и качествени изследвания
  • Описание на законодателната база в областта и съществуващите политики по отношение на завърналите се мигранти
  • Аналитичен доклад с резултати от проведеното национално изследване „Завърналите се мигранти в България“
  • Аналитичен доклад с резултати от проведеното теренно изследване сред пътуващи/заминаващи в различни транспортни точки
  • Аналитичен доклад с резултати от проведените качествени изследвания
  • Част от монография


Галерия снимки от Над 10 научни продукта-ДОКЛАДИ в над 700 СТРАНИЦИ ...