Катедра "Икономическа социология"

В продължение на два дни академичните социолози дискутираха съвременните предизвикателства и образованието по социология

На 20-21 ноември 2017 г. в Университета за национално и световно стопанство се проведе научна конференция на тема "Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология“, организирана от катедра "Икономическа социология", УНСС и Българска социологическа асоциация (БСА). Конференцията включва 75 докладчици, от които 36 преподаватели и изследователи в областта на социологията и социалните науки, 17 докторанти, 22 студента от катедрите по социология в Университета за национално и световно стопанство, Софийския университет „Климент Охридски”, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Югозападния университет „Неофит Рилски” и Института за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) при БАН.

На 20 ноември в зала „Тържествена“ стартира Юбилеен панел, посветен на 80-годишнината от рождението на проф. д.ф.н. Минчо Драганов. Панелът откри доц. Георги Петрунов, Председател на Българската социологическа асоциация. Презентация за жизнения и професионален път на проф. М. Драганов представи проф. д-р Минка Златева от факултета „Журналистика и масова комуникация“ на Софийския университет.

В поздравителното си слово омбудсманът на УНСС проф. д-р Благой Колев заяви „Днес сме тук, за да отдадем заслужена почит на проф. д.ф.н. Минчо Драганов – човекът, ученият и приятелят. Той е учен от голяма величина – социолог, социален психолог и народопсихолог. Името на проф. Драганов надхвърля границите на страната ни. Неговият житейски и творчески път е изграден върху три кита – знание (той е учен от високо равнище), емпатия и човеколюбие. Минчо притежаваше човеколюбие в изобилие. Предаваше го на всички около себе си – на студенти, докторанти, специализанти, колеги, приятели.”. Проф. Колев подчерта, че проф. Драганов има принос в създаването и развитието на катедра „Икономическа социология“ през 1975 г. и в обучаването на първите випуски студенти от профил „Социология“ в УНСС.

soc_bcd1a_Konf_1.jpg 

Доц. Нончев, проф. Колев, проф. Тодорова и доц. Петрунов (отдясно наляво)

 

На 21 ноември 2017 г. в Голямата конферентна зала започна вторият ден на конференцията. Приветствие от името на ректора на УНСС и ректорското ръководство поднесе проф.д-р Миланка Славова, зам.ректор по учебната дейност на УНСС. В приветственото си слово доц. Славова пожела успех на конференцията и заяви, че „социологията е значима социална наука, която трябва заслужено да получава признание в обществото, защото е в състояние да открива и обяснява обществените процеси и предизвикателства и да дава предложения за възможни решения за тяхното преодоляване. Поздравяваме организаторите – катедра „Икономическа социология“ и Българската социологическа асоциация за инициативата и за актуалната тема на конференцията, която предизвиква интереса и любопитството на учени и изследователи от различни области на научното познание”. Доц. Славова призова студентите и докторантите да учат социология и да се подготвят като добри изследователи и анализатори на съвременните реалности, за да са полезни при диагностицирането и управлението на обществените предизвикателства и на обществото ни като цяло.

soc_bcd1a_Konf_2.jpg

Доц. Славова, доц. Стоянова, доц. Нончев и доц. Петрунов (отдясно наляво)

На кръглата маса „Образованието по социология в България“ ръководителите на катедрите по социология в България – доц.д-р Андрей Нончев – катедра „Икономическа социология” в УНСС, проф.д.с.н.Таня Чавдарова – катедра „Социология” в СУ „Св. Климент Охридски“, проф.д.с.н. Валентина Миленкова – катедра „Социология” в Югозападен университет „Неофит Рилски” и доц. д-р Стойка Пенкова – катедра „Социология и науки за човека” в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” очертаха основни проблеми в обществото, като реални предизвикателства пред социологическата наука и пред образованието по социология днес. Дискусията се разгърна около няколко проблемни полета – обучението по социология, професионалната реализация на завършилите, продължаващото обучение, държавната политика по оценяването и акредитацията на професионалното направление „Социология, антропология и науки за културата” и начина на финансиране и управление на висшето образование в държавните университети на съвременния етап.

 

soc_bcd1a_Konf_3.jpg

Доц. Пенкова, проф. Чавдарова, проф. Миленкова, доц. Колева,

доц. Нончев и гл.ас. Маркова (отдясно наляво)

 

 

Галерия снимки от В продължение на два дни академичните социолози дискутираха съвременните предизв ...