Катедра "Регионално развитие"

Обновено: събота, 12 май 2018 14:53

За катедрата

Лого катедра Регионално развитие

Катедра "Регионално развитие" поставя изследователския си акцент върху новите икономически реалности в страната и интегрирането ни в общото европейско икономическо и социално пространство. Съвременната реалност изисква подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на регионалното развитие. Регионалната проблематика продължава да бъде актуална в политическия, икономическия и социален дневен ред на обществото.

В регионалното развитие изключително важен е интегрираният подход, който изисква по-тясна координация на публичните политики. Такава координация е най-ефективна на регионално ниво, тъй като факторите за растеж се различават в значителна степен между отделните региони, а и техният местен потенциал е различен. Негативните и задълбочаващи се диспропорции между районите и областите в България в последните години потвърждават тази обективна необходимост.

Необходимо е да се акцентира и върху сферата на европейското териториално сътрудничество в неговите три измерения (междурегионално, трансгранично и транснационално), което разширява регионалното развитие извън националните ни граници.