Катедра "Частноправни науки"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 28 септември 2012 17:08

Наука

Основните области на научни интереси на катедра "Частноправни науки" са актуални теми в областта на Гражданското право и гражданския процес, Вещното право, Търговското право, Трудовото и осигурителното право и др.

Научната дейност на преподавателите от катедрата обхваща теоретични разработки в следните области:

Римско частно право

Вещно право

Облигационно право

Търговско право - правен режим на търговски дружества (дружествено право), търговски сделки, търговска несъстоятелност

Трудово и осигурително право

Право на интелектуална собственост

Конкурентно право

Научните достижения на катедрата са предмет на редица доклади на национални и международни конференции; публикации в специализирани издания или могат да бъдат разпознати като реално приложени в практиката.