Катедра "Публична администрация"

Наши преподаватели участваха в Национална конференция на тема: „Индикатори за измерване и инструменти за повишаване качеството на средното образование в България“, организирана от СБУ

събота, 13 февруари 2016 15:04

Доц. д-р Александър Вълков и доц. д-р Евгения Пенкова представиха макроикономическата гледна точка към качеството на образованието, базирана на тяхно изследване на тема „Индикаторна рамка и подходи за оценка на качеството на образованието”.

„Всички се интересуват от качеството на образованието. Подобряването на качеството на образованието е консенсусна тема в обществото и все по-често е във фокуса на изследванията” - започна експозето си доц. д-р Александър Вълков и в подкрепа на думите си припомни в кратък обзор изследвания и анализи по темата от близък период. Той акцентира на изследването на Икономическия и социален съвет на Република България от преди месец, извършено от СБУ за миграционните нагласи на завършващите средно образование младежи в България, сред основните изводи на което са, че България е донор на качествен човешки и демографски капитал, но в същото време силно застрашени от вътрешната миграция и външната емиграция са малките населени места (по-изявено е желанието сред по-добрите ученици). Основен проблем, наред с работата и доходите, е и невъзможността за добро образование.

 

Доц. д-р Александър Вълков и доц. д-р Евгения Пенкова представят своя доклад

 Доц. Вълков не случайно припомни и друго свое и на колегата си доц. Пенкова съвместно изследване със СБУ за Идентифициране на социални и икономически последици от въвеждането на системата на делегираните бюджети за учителите, което неотдавна бе представено на национална конференция. От него произтече по-сериозният фокус върху проблемите за подобряване на качеството на образованието, свързан с квалификацията на учителите, непрекъснато усъвършенстване на професионалните им компетентности, както и подобряване на компетентностите на ръководителите в системата на народната просвета.

В същинската част на своето изложение, на базата на богат набор от статистически данни и в съпоставка с други европейски страни доц. д-р Александър Вълков и доц. д-р Евгения Пенкова обстойно очертаха общите подходи и политическа рамка на качеството на образованието, икономическия подход и индикаторната рамка; оценката на ресурсни и резултативни показатели; проверката на зависимости между ключови показатели и качество и социалните последици. Без да пренебрегват комплексния подход, те акцентираха по-подробно на разпознаването на проблемите, свързани с подобряване на качеството на образованието на икономическа основа. Проследявайки най-вече зависимостите „ресурси - резултати, последици от резултатите в обществен план”. Много от съществените изводи в направения съпоставителен анализ в изследването на доц. д-р Евгения Пенкова и доц. д-р Александър Вълков отдавна са залегнали като приоритетни политики на Синдиката на българските учители. Те са свързани с необходимостта от осигуряването на повече средства от БВП на страната ни за образование, с това как разпределянето на публичните разходи може да подпомогне подобряването на образователните резултати. И не на последно място с ролята на учителя, като основен фактор за постигане на качествено обучение. Със съответните позитиви, изтъкнати в изследването: високото образователно равнище на заетите в сферата на средното образование - 92% от преподавателите у нас са с висше образование. С очертаните негативни тенденции: нарушен възрастов баланс - делът на младите учители е под 4%; силна феминизация - 85% от учителите са жени; недостатъчна професионална квалификация - 52% са без квалификационна степен; близо половината от директорите са без управленска квалификация. И възможностите, върху които следва да се акцентира и да се фокусира общественото внимание: ранната насоченост и селекция на педагогическите кадри; перманентна квалификация на учителите; въвеждане на квалификационен стандарт/изисквания за заемане на ръководни длъжности в сферата на училищното образование; повишаване на заплащането на учителите; все по-висок социален статус на учителската професия и др.

Допълнителна информация за събитието ТУК

Галерия снимки от Наши преподаватели участваха в Национална конференция на тема: „Индикатори за из ...