Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 18 октомври 2018 15:47

Маркетинг

Цели на обучението

Специалността подготвя висококвалифицирани специалисти и управленски кадри, които притежават задълбочени знания и умения да анализират, разработват и реализират маркетинговата стратегия на организации с различен предмет на дейност.

Основните цели на обучението включват придобиването на:

  • знания относно съвременните разбирания за ключовата роля на маркетинга за организациите в пазарни условия;
  • знания и умения, необходими за разработване на методология и методика за определяне на маркетинговата политика и стратегия на организацията;
  • способности за ръководство на екипи по позиционирането на организацията и на нейните продукти и търговски марки;
  • знания за спецификата на маркетинга в различните сектори на икономиката;
  • познания и качества за управление на маркетинговите дейности в различни организации;
  • възможности за възлагане на задания за рекламни, PR, изследователски и други външни за фирмата субекти;
  • способности за оценяване на офертите на външни агенции и за изграждане и управление на дългосрочни взаимоотношения с клиентите.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да работят като: ръководители или заместник-ръководители на звената по маркетинг в организациите; ръководители на рекламни, изследователски, PR или други агенции; старши изследователи; ръководители на сектори в звената по маркетинг (продажби, анализи, реклама и др.); планьори в агенции, оказващи маркетингови услуги; членове на висшето ръководство на организациите. Те могат да бъдат членове на управленските екипи в министерства, агенции, комитети и др. органи на централна и местна власт.

Посочените по-горе дейности определят и областите на професионална реализация на завършилите специалността, които са: маркетингови отдели на различни фирми и организации; рекламни агенции, PR агенции и агенции за директен маркетинг; изследователски агенции; агенции за медийно планиране; агенции за организиране на събития; министрества и ведомства.

Прикачени файлове:

application/pdf Тематични направления.pdf - 309 KB

application/msword Указания за разработване на магистърска теза.doc - 57 KB

application/msword Шаблон за титулна страница.doc - 81 KB

application/msword Бланка за заявление.doc - 64 KB