Катедра "Медии и обществени комуникации"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 28 септември 2020 20:58

Докторска степен

(Разделът е в процес на допълване и разработка - всякакви въпроси са добре дошли на media@unwe.bg.)

Обучението в образователна и научна степен "Доктор" в кaтедра "Медии и обществени комуникации" на УНСС е естествено продължение и надграж­дане на обучението в бакалавърска и магистърска образователно-квалификационна степен по специалностите "Медии и журналистика", "Медия икономика", "Връзки с обществеността" и "Бизнес журналистика и продуцентство", водени от катедра "Медии и обществени комуникации".


Учебният план за докторската програма се състои от два основни блока: БЛОК А и БЛОК Б. 

Блок А включва три задължителни дисциплини за професионалното направление – "Методология и методика на научните изследвания", "Теория на управлението" и "Медии и обществени комуникации".

Блок Б съдържа 11 избираеми дисциплини, от които докторантите избират три:

 • Теория на медиите и журналистиката
 • Интернет комуникации
 • Медийни продукти и медийни технологии
 • Маркетингови комуникации
 • Теория и практика на връзките с обществеността
 • Социология на медиите и обществените комуникации
 • Глобализация и национална идентичност
 • Теоретични основи на медийната публичност
 • Теория и практика на медийната икономика
 • Медийна етика
 • Изпит по темата на дисертацията

Изследователската работа преминава през следните основни етапи:

 • проучване;
 • експериментални, лабораторни и други емпирични изследвания;
 • подготовка на раздели от дисертационния труд.