Катедра "Логистика и вериги на доставките"

магистър - специалности
Обновено: вторник, 16 януари 2024 15:22

Указания за разработване на дипломна работа за специалностите “Бизнес логистика и вериги на доставките” и "Управление на веригата на доставките"

Съгласно действащия ЗВО и учебния план на специалностите „Бизнес логистика и вериги на доставките” и „Управление на веригата на доставките“ за образователно-квалификационна степен магистър дипломирането на студентите става с разработване и защита на дипломна работа.

За да се пристъпи към изработването на дипломна работа, студентът трябва да е избрал и осъществил връзка с подходяща фирма и да е получил съгласие за използване на нейната документация.

Базата данни, които са му необходими, се набавят, чрез:

 интервю с ръководния персонал и редови служители;

 наблюдение на бизнес средата;

 запознаване с дейността на различни организационни звена, осъществяващи логистични дейности;

 използване на фирмената документация и др.

При разработването и защитата на дипломна работа, студентите трябва да изпълнят определени изисквания и процедура [1].

Разработването на дипломна работа е научно-изследователски процес, в чието начало е изборът на тема. Изборът на тема протича през следните етапи:

а/ събиране, класифициране и анализиране на литературата по изследвания проблем. В този период дипломантът се консултира непрекъснато с научния си ръководител, посещава библиотеки и научни институти и си изяснява работни понятия и формулировки, които по-нататък ще използва в дипломната работа. На този етап се определя работното заглавие на дипломната работа.

б/ постепенно, с помощта на научния си ръководител дипломантът конструира общата структура на изложението, която е подчинена предимно на съдържателни и логически критерии. В процеса на работата тази първоначална структура се доразвива и прецизира, като е възможно да се измени изцяло, при положение, че резултатите и характерът на изследването изискват това. От съществено значение на този етап е правилното определяне на обекта и обхвата на изследването, изясняване на възможностите за набиране на необходимата информация и т.н. Така лесно се очертават отделните части /глави/, както и съдържанието на всята една от тях. Препоръчително е да не се започва с увода, а от онези места, за които дипломантът е сигурен, че резултатите са достатъчно убедителни. Така постепенно могат да се напишат отделните части на дипломната работа и да се стигне до първия вариант на дипломната работа. Добре е да се завърши този вариант, независимо от слабостите, тъй като в обратния случай винаги ще се налага да се започва отново и отново.

в/ преработването на първия вариант поставя по-високи изисквания към автора. Освен единството в терминологията и общия научен стил на изложението, основното внимание тук е насочено към езиковото и стилно подобряване на ръкописа, към точната употреба на понятия, формулировки, към стегнатост на изложението. Определя се окончателното заглавие на дипломната работа.

г/ почти винаги се налага след преработването на ръкописа да се направят различни допълнения, свързани най-често с уточнявания на понятийния апарат на наименования, библиографски данни и съставяне на списък на използваната литература, на различни допълнения и приложения към основния текст. Когато това се направи може да се пристъпи към окончателното написване на дипломната работа.


1. Структура на дипломната работа

Посочените по-горе етапи дават представа за общия ход на дейността по разработването на дипломната работа. Съдържанието на тази работа се определя в решаваща степен от нейната структура.

Обикновено дипломната работа се състои от три части – теоретична, изследване на конкретен обект и проектна част.

Като изхождаме от предназначението и характера на дипломната работа, препоръчваме следната структура и подреждане: тема, съдържание, увод, теоретико-методическа част (постановка на проблема, критичен литературен обзор, цел, научни въпроси и хипотези, методика на изследването), аналитична част ( изследване на обекта, оценка и изводи), проектна част (насоки за усъвършенстване организацията и управлението на изследвания обект или дейност), заключение, литература и приложения.

1.1. Тема

Темата на дипломната работа трябва да бъде ясна, точна и конкретна, да насочва читателя към същността на изследвания проблем.

1.2. Съдържание

Тъй като дипломната работа има научно-изследователски характер, целесъобразно е съдържанието да бъде изведено в началото, за да могат читателите да се ориентират в структурата на изложението и на тази основа да възприемат по-нататък отделните раздели на дипломната работа в единство. Всички важни и съществени раздели от дипломната работа трябва да бъдат отразени в съдържанието. За да не се получи претрупване, в него не се включват подразделите. Както в съдържанието, така и в дипломната работа е добре да се съчетава използването на традиционната и десетичната система за обозначаване. Дипломната работа се структурира на глави, параграфи и точки.

1.З. Увод

В увода се посочва актуалността на изследвания в дипломната работа проблем.

Дават се и:

- обекта на изследване;

- целта на разработването на дипломната работа;

- чрез решаването на какви задачи се постига целта;

- методи на изследване;

- ограниченията, които са наложени при разработването на дипломната работа (информационни, методически, организационни и др.)

1.4. Теоретико-методическа част

В нея се поставят за обсъждане проблематиката, която се изследва. На основите на публикации и нормативни документи, авторът прави връзка с проблемите на собственото си изследване. Най-важното, което трябва се има предвид, се отнася до необходимостта от задълбочен анализ на литературните източници и нормативни актове, оценка на позициите на отделните автори и нормативни постановки, излагането и обосновка на личното мнение. Литературният обзор не бива да се превръща в каталог от преразказани мисли, а да се проследи развитието на проблематиката, да се изложат противоречиви становища по въпроса, да се защити и аргументира собствената позиция.

На тази основа се извеждат на преден план нерешените въпроси от теоретически и практически аспект, като се обръща особено внимание на онези от тях, които дипломантът възнамерява да реши или най-малкото да допринесе за тяхното решаване. Във връзка с това трябва да се обоснове необходимостта от изследване и решаване на въпроси от научно-теоретично, обществено-политическа и практическа гледна точка.

След като дипломантът изложи проблемите, въпросите и хипотезите, които ще се изследват с оглед поставената цел, е необходимо да се опише методиката, по която ще се проведе изследването. Описанието на методиката трябва да бъде толкова точно и пълно, че друг изследовател да бъде в състояние да повтори изследването по същия начин и да получи същите резултати.

1.5. Аналитична част

В началото на тази част се прави кратко технико-икономическо описание на изследвания обект, проследява се еволюцията на неговото развитие, уточнява се периода на изследване.

За да може да бъде разработена тази част, следва да се разполага с подходящи данни за дейността на фирмата, обект на анализа. Данните трябва да бъдат съобразени с нуждите на разработената методология и да позволяват прилагането й.

След това се пристъпва към същинската част на изследването, като се описва количествено и качествено обекта таблично, графично, с помощта на статистически величини, а след това се прави техния анализ и интерпретация. В резултат на анализа се очертават основните проблеми и тенденции, извеждат се някои закономерности и се правят съответните изводи за обхвата, структурата и динамиката на изследвания обект или процес, както и за връзките и зависимостите между отделните процеси и дейности. Методиката, която се използва при аналитичната работа следва да бъде същата като тази, разгледана в първата част на дипломната работа. Тя следва да бъде основана на представената теоретична проблематика и да насочва анализа към разрешаването на конкретните проблеми. Данните могат да се обработват с помощта на Excel или SPSS.

1.6. Проектна част

Основните изводи, направени както в теоретичен, така и в практически аспект, в резултат на работата с литературните източници и на количествения и качествен анализ на факти, документи, показатели, явления и процеси, са основа за разработването на насоки за усъвършенстване на организацията и управлението на изследвания обект или дейност. Насоките могат да имат тезисен, методичен /практически/ или организационен характер. Във всички случаи обаче те трябва да бъдат добре мотивирани и да изразяват собствената позиция на дипломанта.

1.7. Заключение

Дипломната работа трябва да завърши със заключение, като в рамките на една-две страници се представят най-важните резултати от изследването, възможностите за приложение на направените препоръки и нерешени въпроси, над които ще се работи в бъдеще.

1.8. Приложения и литература

По принцип в приложенията трябва да се дават само онези материали, данни, таблици, графики и др., които служат като допълнение или илюстрация на съжденията и са абсолютно необходими за пълното и всестранно разбиране на изложението. Достатъчно ще бъде да се приложи един формуляр от анкетна карта, една обобщена таблица, справка или форма. За да се намират бързо и лесно, отделните приложения трябва да се номерират последователно. Всяко приложение, таблица, графика и т.н. трябва да имат заглавие.

Литературните източници, които автора е използвал и цитирал при разработката на дипломната работа – книги, статии, дисертации, монографии и др., се посочват под линията на същата страница (функция на Word: References – Insert footnote) или като се изготвя една обща библиография накрая (функция на Word: References – Insert endnote). Среща се и една трета форма, при която пак се изготвя цялостен списък на използваната литература, но при ползването или цитирането в текста се посочва името на автора, годината на изследването и съответната страница. Коя от тези три възможности ще избере дипломантът, зависи от характера на неговата дипломна работа, а също и от неговия индивидуален естетически вкус.

Основната литература се класифицира по азбучен ред на имената (фамилиите) на авторите, като първо се подреждат българските издания, след това чуждестранните и накрая интернет източниците, ако има такива. Когато са използвани нормативни и законови документи се описва годината на издаване в държавен вестник.

1.9. Допълнителни изисквания към оформлението на дипломната работа:

Формат на дипломната работа:

- Размер на шрифта – 12 (Font size 12 pt)

- Текстът трябва да е подравнен и от двете страни (Justified text)

- Разстояние между редовете 1,5

- Страниците се оформят с полета: ляво 25 мм; дясно 15 мм; горе 25 мм; долу 20 мм.

- Страниците се номерират с арабски цифри.

Цитиране:

Цитирането на различните автори се прави в самия текст. То да бъде коректно, с посочени елементи, които да определят:

- Име на автора

- Заглавие на публикацията

- Място на публикацията

- Издателство

- Година на издаване

Прилагат се няколко варианта за посочване на източника.

При първия основните елементи, определени по-горе се отбелязват на страницата, на която се намира и съответния цитат – бележка под линия (Footnote).

Като втора възможност е използването на средни скоби ([ ]) и отбелязването в тях на номера, под който е отбелязан източникът в списъка на използваната в разработката литература.

Третия вариант е в средните скоби да бъдат посочени елементите за определяне източника на цитирането.

Като излага свободно чужди мисли от определени литературни източници, авторът подкрепя или доказва своя тези, или прави паралел с други теоретични постулати. В този случай индексът следва да се постави след името на преразказания автор, или след последната дума на преразказаната мисъл, без да се поставят кавички.

Чуждестранни автори и заглавия се цитират на езика на оригинала.

Различни са техническите изисквания към изписване имената на авторите в зависимост от техния брой. Когато публикациите имат един автор, той се цитира като се изписва първо фамилията, а след това съкращенията на личното му и бащино име. При двама или трима автори, се изписват по аналогичен начин имената на първия от тях, а на втория и (или) третия, се изписват първо съкратени личното и бащино име, след които се посочва фамилията на всеки.

За цитираните публикации, написани от колектив, състоящ се от повече от трима автори, се изписва фамилията и съкратените лично и бащино име на първия от тях, а за останалите се допълва “и др.” без да се изреждат имената им.

Термини и абревиатури

Термините, които се използват при разработването на дипломната работа следва да бъдат коректно и еднозначно определени, с цел да не бъдат допускани двусмислици. При използването на абревиатури следва първо да бъде написано цялото название, като в скоби бъде посочена и неговата абревиатура, която ще бъде използвана по нататък в дипломната работа.


2. Научен ръководител

Научното ръководство на дипломанта се осъществява от определен за всеки дипломант научен ръководител.

Научният ръководител:

2.1. Помага на дипломанта при окончателното формиране на темата на дипломната работа.

2.2. Преглежда и утвърждава плана за написване на дипломната работа;

2.3. Дава консултации на дипломанта за литературата по изследваната област, по отделните проблеми, подпомага същия в научната интерпретация на даден проблем чрез указания и съвети без да извършва пряка работа по написване на части от темата;

2.4. Насочва дипломанта към фирми, където да бъдат извършени научните изследвания;

2.5. Упражнява контрол върху дейността на дипломанта в процеса на разработване на дипломната робота;

2.6. Научният ръководител оценява дипломанта от гледна точка на: самостоятелност, добросъвестност, акуратност.


3. Изисквания към рецензиите на дипломната работа

Рецензията на дипломната работа трябва да съдържа ясни отговори на следните въпроси:

3.1. Правилно ли е избрана и формулирана темата на дипломната работа от гледна точка на:

- принадлежност към логистичната проблематика;

- теоретична и практическа значимост на проблема;

- представителност на обекта на изследване.

3.2. Ясно ли е формулирана целта и задачите и логично ли е структурирана дипломната работа.                         

3.3. Правилни ли са и в достатъчна степен задълбочени и обосновани теоретичните и методическите постановки от гледна точка на:

- широчина и дълбочина на използваната литература;

- критичен анализ на теорията и излагане на обосновани собствени виждания.

3.4. Какво е качеството на проведения анализ и направените предложения по отношение:

- познаване на обекта на изследване;

- събирането и обработването на необходимата информация;

- качество и конкретност на методите на анализ;

- логичност, обоснованост и задълбоченост на изводите и предложенията;

- фактически и логически грешки.

3.5. Добросъвестно и самостоятелно ли е проведено изследването:

- има ли измама (преписване, фалшива информация и др.);

- цитирани ли са коректно литературните и информационни източници.   

3.6. Какви са езикът, стилът и оформянето на дипломната работа:

- яснота на езика и стила;

- правилно оформяне на таблици, схеми, диаграми, приложения, списък на литература.

3.7. В каква степен са постигнати целта и задачите на дипломната работа:

- кои са основните положителни /приносни/ моменти;

- кои са основните недостатъци и въпроси на защитата.

3.8. Цялостна оценка на дипломната работа с предложение за допускане /недопускане/ до защита.ВАРИАНТИ

за характера на дипломната работа

 

Дипломната работа може да бъде написана и представена във вид на:

1. Научно-приложна разработка по логистични проблеми на фирмено, отраслово, национално или международно равнище.

2. Теоритико-методична разработка в областта на логистиката.

3. Учебно-методични материали като:

- казуси;

- делови игри;

- други.

 

   

ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ И ПРИМЕРНИ ТЕМИ

ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ “БИЗНЕС ЛОГИСТИКА И ВЕРИГИ НА ДОСТАВКИТЕ” И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“

 

I. Област: ОБЩОСИСТЕМНИ ТЕМИ НА ЛОГИСТИКАТА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ

 

1. Степен на интегрираност на управлението на логистичните дейности във фирмата и възможности за нейното повишаване.

2. Степен на интегрираност на управлението на веригата на доставките и възможности за нейното повишаване.

3. Възможности за развитие на логистичните дейности.

4. Възможности за усъвършенстване на управлението на материалните потоци във веригата на доставките.

5. Информационни системи и технологии в логистиката.

6. Възможности за усъвършенстване на управлението на информационните потоци във веригата на доставките.

7. Тенденции в развитието на логистичните разходи и насоки на тяхното намаляване.

8. Равнище на обслужване на клиентите и възможности за неговото повишаване.

9. Конфликтни области при управлението на логистичните дейности и пътища за тяхното преодоляване.

10. Логистика/ управление на веригата на доставките в сферата на услугите (банки, болнични заведения, търговски предприятия и др.).

11. Развитие и роля на фирмите с логистични услуги.

12. Организация и проектиране на логистични системи.

13. Международна логистика.

14. Глобални вериги на доставките

  

 

II. Област: ЛОГИСТИЧЕН ПОДХОД ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА СНАБДЯВАНЕТО

 

1. Стратегия на снабдяване на фирмата.

2. Избор на доставчици.

3. Възможности за прилагане на концепцията “точно време” във взаимоотношенията на фирмата с нейните доставчици.

4. Политика на запасяване на фирмата със суровини, материални компоненти и др.

5. Възможност за рационализиране на запасите от суровини, материални компоненти и др.

6. Политика на фирмата по отношение на създаване на собствено производство на компоненти или закупуването им от външни доставчици.

7. Управление на входящия материален поток във фирмата.

8. Проблеми на качеството в областта на снабдяването и подходи за неговото повишаване

9. Политика на поръчване и взаимоотношения в процеса на снабдяването

10. Методи за определяне на потребностите от материали във фирмата

 

 

III. Област: ЛОГИСТИЧЕН ПОДХОД ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО

 

1. Оптимизиране на материалния поток между производствените звена на фирмата.

2. Разработване на планове и графици за производството на фирмата.

3. Разкриване на потенциали за съкращаване на производствения цикъл.

4. Усъвършенстване на методите за управление на производствения капацитет на фирмата и влияние върху логистичните дейности.

5. Възможности за изграждане на гъвкаво автоматизирано производство във фирмата и влияние върху логистичните дейности.

6. Предпоставки за реализиране на концепцията “точно време” при управлението на производството на фирмата.

7. Възможности за намаляване на запасите от незавършено производство във фирмата.

8. Управление на вътрешно заводски транспорт

9. Информационна система за управление на материалния поток в производството

10. Управление на качеството на производствените процеси във фирмата и влияние върху логистичните дейности

11. Използване на материалните ресурси във фирмата

 

 

IV. Област: ЛОГИСТИЧЕН ПОДХОД ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ДИСТРИБУЦИЯТА

 

1. Дистрибуционна система на фирмата

2. Канали за дистрибуция на фирмата

3. Политика на фирмата по отношение на запасите от готова продукция

4. Оптимизиране на логистичните разходи в дистрибуционната система на фирмата

5. Решенията за поддържане на собствени складове или наемането на складови обекти и влиянието им върху логистичните дейности

6. Решения за броя и местоположението на складовете и влиянието им върху логистичните дейности

7. Насоки за управление на транспортния парк на фирмата

8. Изследване на транспортните разходи на фирмата при дистрибуцията на стоките и пътища за тяхното намаляване

9. Зависимост между равнището на обслужване на клиентите, запасите и транспорта

10. Взаимосвързано управление на дистрибуцията и производството – планиране на ресурсите на реализация

11. Политика на фирмата за изпълнение на поръчките на клиентите

12. Политика на фирмата за опаковките на стоките

13. Особености на управлението на дистрибуционната система на фирмата като звено в международната верига

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Студентите могат да предложат и други теми и области.

 

Оценяването на дипломните работи е комплексно. Крайната оценка е резултат от оценките: на научния ръководител, на рецензента и от защитата, като и трите оценки имат еднаква тежест (≈33,33%).

Докато оценката на научни ръководител се отнася до цялостната работа на дипломанта, останалите две оценки (оценката на рецензента и оценката от защитата на дипломната работа) се базират на представените по-долу критерии: 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИТЕ РАБОТИ

А. Рецензия на дипломната работа

Оценка по шестобалната система [2]

Коефициент

в %

1. Уводна част на дипломната работа


10

 • уместност на избраната тема от гледна точка на: принадлежност към логистичната проблематика; теоретична и практическа значимост на проблема; представителност на обекта на изследване;
 • дефиниране на обекта, предмета, целите и задачите на изследването;
 • практическа значимост на формулираните цел (цели) и изследователска задача (задачи);
 • коректност на формулираните изследователски въпрос (теза) и хипотезата/ хипотезите;
 • посочване и обоснованост на ограниченията към поставения проблем.

 

 

2. Теоретични и методически постановки

25

 • степен на съответствие на теоретичните постановки с изследвания проблем и със собственото изследване;
 • въведен е и е използван коректно подходящ терминологичен апарат;
 • използвани са достатъчно по обем, подходящи и актуални литературни източници;
 • критичен анализ на теорията и излагане на обосновани собствени виждания;
 • подходящо избрана и ясно представена методика на изследване по отношение на формулираната цел на изследването, задачи и хипотези.

 

 

3. Качество на проведения анализ.

30

 • степен на познаване на обекта на изследване;
 • степен на съответствие на представените и анализирани данни с изследвания проблем;
 • коректност на приложените аналитични методи;
 • наличие на изводи и формулировка на разкритите проблеми;
 • логичност, обоснованост и задълбоченост на изводите.

 

 

4. Качество на направените предложения [3]

25

 • логичност, обоснованост и практическа приложимост на предложенията;
 • обвързаност на предложенията с изводите от анализа.

 

 

5. Език, стил и оформяне на дипломната работа

10

 • логично изградена и балансирана структура;
 • степен на прегледност на изложението;
 • спазени са изискванията за техническо оформление на работата;
 • яснота на езика и стила;
 • спазени са правилата за правопис и пунктуация на книжовната норма;
 • коректност при изготвянето на таблици, схеми, диаграми, приложения;
 • отсъствие на фактологически грешки;
 • спазени са правилата за цитиране и библиографско описание на използваните литературни източници;
 • изследването е самостоятелно, ясно се откроява личният принос на автора в разработката на темата.

 

 

 

Б. Защита на дипломната работа

Оценка по шестобалната система

Коефициент в %

 • представяне на дипломната работа (спазване ограничение за време, свободно изложение, нагледни материали, ясно и убедително представяне)
  30
 • задоволителност на отговорите на въпроси, зададени от рецензента [4]
  20
 • задоволителност на отговорите на въпроси, зададени от комисията
  50

 
[1] Забележка: виж „Правила и процедури за разработване и защита на дипломни работи на студентите от специалностите „Бизнес логистика и вериги на доставките” и „Управление на веригата на доставките“ за придобиване на образоватлено-квалификационна степен „магистър“

[2] За всяка една от частите рецензентът дава в рецензията текстова оценка (отличен, много добър, добър, задоволителен)

[3] Рецензентът изброява основните положителни моменти и недостатъци на ДР, както и въпроси за защитата.

[4] Въпросите, зададени в рецензията.

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zaglavna stranica 2024.docx - 91 KB