Катедра "Логистика и вериги на доставките"

доктор
Обновено: вторник, 03 октомври 2017 11:20

ИЗПИТНА ПРОГРАМА за конкурс за докторантура в УНСС по специалност Икономика и управление /Стопанска логистика/

  Раздел I. Логистиката в националното стопанство и фирмата

 Тема 1. Същност и характерни черти на логистиката. Обект и цел на логистиката. Физически процеси. Системният подход в логистиката. Времева и пространствена „полезност“ на логистиката. Еволюция на логистичната концепция. Концепцията за управление на веригата на доставките – същност и особености. Фактори за появата, развитието и нарастването на ролята на логистиката.

Тема 2. Логистиката в различните сфери и отрасли на националната икономика. Особености на логистиката в различните сфери и отрасли на националната икономика. Логистичен аутсорсинг. Логистичен сектор.

Тема 3. Същност и елементи на логистичната система. Области на управленски решения и управленски дейности в логистиката. Връзка между областите на логистични решения и функционалните области на логистиката. Стратегически, тактически и оперативни решения в логистиката. Логистични стратегии. Организация на управлението на логистичните дейности във фирмите.

Тема 4. Логистични разходи. Същност, класификация и елементи на логистичните разходи. Връзки и зависимости между елементите на общите логистични разходи. Концепцията за „анализ на общите логистични разходи“. Логистични характеристики на продуктите и влиянието им върху логистичните дейности и разходи.

Тема 5. Международна логистика. Фактори и тенденции, обуславящи интернационализацията на логистичната дейност. Същност и характерни черти на международната логистика. Особености на областите на международни логистични решения. Международни логистични разходи. Значение на международната логистика.

Раздел II. Структурни елементи на логистичната система

Тема 6. Потребление и рециклиране на материалните ресурси. Същност и класификация на материалните ресурси. Характеристика на потреблението на материалните ресурси. Същност и класификация на нормите за разход на материални ресурси. Методи за нормиране на потреблението. Същност и класификация на вторичните материални ресурси. Начини на рециклиране. Ресурсен цикъл в националната икономика. Организация на рециклирането.

Тема 7. Обслужване на клиентите. Същност и роля на обслужването на клиентите. Елементи на обслужването на клиентите. Показатели за измерване на нивото на логистичното обслужване. Връзки и зависимости между логистичните разходи и нивото на логистичното обслужване. Подходи и методи за определяне на нивото на логистичното обслужване. Концепция за „цикъл на изпълнение на поръчките на клиентите“ – елементи и фактори, влияещи върху неговата продължителност.

Тема 8. Материални запаси. Същност, класификация, показатели и фактори за формирането на материалните запаси. Видове разходи по запасите. Класификация и сравнителен анализ на различните концепции, подходи и методи за управление на запасите.

Тема 9. Основни системи и модели за управление на запасите при независимо търсене. Системи за управление на запасите при постоянен и непостоянен характер на търсенето – управляващи параметри, сравнителен анализ. Методи за определяне на параметрите на „системата с точка на поръчване“ и „системата с периодична проверка на запаса“.

Тема 10. Роля и значение на транспорта в логистиката. Разходи и ценообразуване в транспорта. Показатели за качество на транспортната услуга. Тенденции в развитието на транспорта. Характерни особености на транспортния пазар.

Тема 11. Характеристика на основните видове транспорт. Характеристики на железопътния, автомобилния, водния, въздушния, тръбопроводния и на мултимодалния транспорт. Избор на целесъобразен вид транспорт. Критерии за избор на собствен или нает транспорт. Съвременни  технологии, влияещи върху транспорта.

Тема 12. Управление на складовите системи. Същност, роля и функции на складовете в логистичната система. Класификация на складовете. Принципи на организация на складовите площи. Показатели за характеризиране на складовете и складовата дейност. Технология на складовия процес. Складови техники и технологии. Решения в складовите системи.

Тема 13. Информационни системи в логистиката. Същност и класификация. Технологии за автоматична идентификация – баркод системи и системи за радиочестотна идентификация (RFID). Електронен обмен на данни (EDI).

 Раздел III. Управление на отделните фази на материалните потоци.

Тема 14. Управление на дистрибуцията. Място и роля на управлението на дистрибуцията в управлението на логистиката и фирменото управление. Дейности, извършвани в процеса на дистрибуцията. Дистрибуционни канали – същност и видове. Варианти за структуриране на системите за управление на дистрибуцията. Планиране на ресурсите в дистрибуцията /ПРД/ (DRP).

Тема 15. Логистични аспекти на стратегическите решения в управлението на операциите/производството. Същност и място на управлението на операциите/производството в управлението на логистиката и фирменото управление. Логистични аспекти на планирането на продукта и капацитета. Производствен/операционен процес и вътрешно разположение на постоянните съоръжения. Роля на териториалното разположение в логистиката.

Тема 16. Планиране на производството/операциите. Същност и роля на планирането на производство/операциите в логистиката. Агрегирано планиране на производството/операциите. Генерален план-график – същност и методи за разработване. Грубо (предварително) планиране на капацитета. „Планиране на потребностите от материали“ ППМ (MRP) – входяща информация, разработване на дърво на изделието и структурна спецификация на материалите, алгоритъм на ППМ. Развитие на ППМ – „Планиране на производствените ресурси“ ППР (MRP II).

Тема 17. Приложение на концепцията „Точно навреме“ (JIT) в управлението на производството. Същност, възникване и разпространение на концепцията. „Точно навреме“ като управленска философия, като подход за управление на производството/операциите и като метод за оперативно управление. Методът „Канбан“ – видове „Канбан”-системи, действие и инструменти.

Тема 18. Управление на снабдяването. Дефиниране, цели и задачи на снабдяването като логистична функция. Основни дейности и управленски решения в снабдяването. Планиране на снабдяването – разработване на стратегия за снабдяването, методи за количествено определяне на потребността от продукти, оперативно планиране на доставките от материали. Избор на доставчици – критерии и методи. Взаимоотношения с доставчиците – характеристика на видовете взаимоотношения и формите на взаимоотношенията на сътрудничество.

 Тема 19. Управление на качеството. Системи за управление на качеството. Изисквания, заложени в серията стандарти ISO 9000. Статистически методи за контрол на качеството – контролни карти, контрол на качеството чрез извадки. Логистиката в условията на приложение на концепцията за тотално управление на качеството.

 

 ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

 1. Василев, Е., Управление на транспортни системи, УНСС, Стопанство, 2004.
 2. Воденичарова, М., Приложение на инструментите на качеството в логистиката на търговските и производствените предприятия, Издателски комплекс – УНСС, C., 2015.
 3. Воденичарова, М., Управление на качеството в логистиката, Издателски комплекс – УНСС, C., 2017.
 4. Димитров, П., Стратегии и бизнес модели за управление на веригата на доставките, сп. Инфраструктура и  комуникации, кн. 2, 2010, сс. 5-17.
 5. Димитров П., К. Величкова, М. Раковска, Развитие на логистичния сектор в България, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2008.
 6. Димитров П., М. Толев, Ф. Тодоров, К. Величкова, Ив. Корбанколева, Логистични системи, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2010.
 7. Димитров П., Логистиката в България. Проблеми и перспективи на развитие, Издателски комплекс –УНСС, C., 2013.
 8. Драгомиров, Н., Информационни системи в логистиката: Състояние и тенденции в използването, Издателски комплекс – УНСС, C., 2014.
 9. Драгомиров, Н., Информационни системи и технологии в логистиката, Издателски комплекс – УНСС, C., 2015.

10. Корбанколева, Ив., Снабдяване, 1 част, Същност и планиране на снабдяването, УИ Стопанство, София, 2010.

11. Кристофер, М., Логиститка и управление цепочками поставок, Питер, 2004.

12. Лайкър, Дж., Пътят на Toyota, ROI, 2005.

13. Раковска, М., Международна логистика, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2011.

14. Раковска, М., Управление на веригата на доставките, Издателски комплекс - УНСС, София, 2013.

15. Раковска, М., Н. Драгомиров, М. Воденичарова, Развитие на логистиката в българските преработвателни и търговски предприятия, Издателски комплекс – УНСС, C., 2014.

16. Спасов, В., Инженерна логистика. Подемно-транспортни машини, процеси и системи, ИК „Техника“, 2012.

17. Сток, Дж., Д. Ламберт, Стратегическое управление логистикой, Инфра-М, 2005.

18. Axsater, S. Inventory Control, International Series in Operations Research & Management Science, 3rd ed. Springer, 2015.

19. Ballou, R. H., Business logistics/supply chain management: planning, organizing, and controlling the supply chain, Pearson/Prentice Hall, 2003.

20. Bowersox, D., D. Gloss, M. Cooper, Supply Chain Logistics Management, McGraw-Hill/Irwin, 2012. (Налична в библиотеката на УНСС, издание 2010).

21. Bragg, St. M., Inventory Management, Second Edition, Accounting Tools, 2015. 

22. Burt, D.N., S.D. Petcavage, R.L. Pinkerton, Supply Management: The Key To Supply Chain Management, McGraw-Hill, 2010. (Налична в библиотеката на УНСС).

23. Chase, R., N. Aquilano, R. Jacobs, Operations Management for Competitive advantage , McGraw-Hill/Irwin, 2005.

24. Christopher, M. Logistics and Supply Chain Management, FT Press, 2011.

25. Council of Supply Chain Management Professionals, Goldsby, T. J., Iyengar, D., Rao, S., The Definitive Guide to Transportation, Pearson Education, 2014.

26. Coyle, J., C. J. Langley, R. Novack, B. Gibson, Supply Chain Management: a Logistics Perspective, South-Western College Pub, 2013.

27. Evans, J., W. Lindsay, Managing for Quality and Performance Excellence, Cengage Learning, 2012.

28. Fitzsimmons, M. J., Service Management: Operations, Strategy, Information Technology, McGraw-Hill, 2008. (Налична в библиотеката на УНСС).

29. Harald Gleiβner, Klaus Möller, Case study in Logistics, Gabler Verlag, 2011.

30. Harald Gleissner, J. Christian Femerling, Logistics. Basics – Exercises – Case Studies, Springer, 2013.

31. Heizer, J., B. Render, Operations management, Prentice Hall, 2013.

32. Jacobs, F. R., R. B. Chase, Operations and Supply Management: The Core, McGraw-Hill, 2010. (Налична в библиотеката на УНСС).

33. Jacobs, F. R., Richard B. Chase, Operations and Supply Chain Management, 14th edition, McGraw-Hill, 2014. (Налична в библиотеката на УНСС).

34. Johnson, P.F., M. Leenders, A. Flynn, Purchasing and Supply Management. McGraw-Hill/Irwin, 2010.

35. Jonsson P., Logistics and Supply Chain Management, McGraw-Hill, 2008. (Налична в библиотеката на УНСС).

36. Krajewski, L. J., L.P. Ritzman, M. Malhotra, Operations Management. Strategy and Analysis, Prentice Hall, 2009.

37. Lambert, D., Supply Chain Management: Processes, Partnerships, Performance, Supply Chain Management Institute, 2008.

38. Monczka, R. M, R. B. Handfield, L. C. Giunipero, J. L. Patterson, Purchasing and Supply Chain Management. 6th ed. Cengage Learning, 2016.

39. Relph, G. and C. Milner, Inventory Management: Advanced Methods for Managing Inventory within Business Systems, Kogan Page, 2015.

40. Ross, D.F., Distribution Planning and Control: Managing in the Era of Supply Chain Management, 3 rd edition, Springer, 2015. (Налична в библиотеката на УНСС).

41. Rushton, A.,  Ph. Croucher, P. Baker, The Handbook of Logistics and Distribution Management: Understanding the Supply Chain, 6 th edition, Kogan Page Publishers, 2017. (Налична в библиотеката на УНСС).

42. Stevenson W.J., Operations Management, McGraw-Hill, 2008. (Налична в библиотеката на УНСС).

43. Van Weele, A. J., Purchasing and Supply Chain Management. Aalysis, Strategy, Planning, and Practice. 6th edition, Cengage Learning, 2014.

 

СПИСАНИЯ

 1. Логистика
 2. Железопътен транспорт
 3. Journal of Business Logistics
 4. International Journal of Logistics Management
 5.  International Journal of Logistics Research and Applications.
 6.  Journal of Enterprise Information Management
 7. Supply Chain Management: An International Journal.
 8. Journal of Supply Chain Management
 9. Journal of Operations and Supply Chain Management

10. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management

11. European Journal of Purchasing and Supply Management

12. Journal of Purchasing and Supply Chain Management

13. International Journal of Logistics Management

  

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА „ЛОГИСТИКА“:

(доц. д-р Мирослава Раковска)