Катедра "Логистика и вериги на доставките"

100 ГОДИНИ УНСС
доктор
Обновено: вторник, 03 октомври 2017 11:32

СПИСЪК НА ДОКТОРАНТИТЕ ПО НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ /СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА/ КЪМ КАТЕДРА “ЛОГИСТИКА”

 

 ДОКТОРАНТ

ВИД ДОКТОРАНТУРА

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИЯТА

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ

СТАТУС

Цветомир Георгиев Стоянов

Задочна

03.2005 - 03.2012

Организация на физическата дистрибуция на потребителски стоки от внос

Доц. д-р Филип Тодоров

Отчислен без право на защита

06. 2012

Майя Панайотова Бочева

Задочна

03.2007 - 03.2013

Развитие на пазара на логистични услуги в България

Доц. д-р Павел Димитров

Отчислена без право на защита

02.2013

Мария Сашкова Воденичарова

Редовна

04.2002 - 07.2009

Усъвършенстване на логистичните процеси в месопреработвателните организации в България

Доц. д-р Павел Димитров

Защитила

2010

Статут на щатен в УНСС

Николай Драгомиров Иванов

Задочна

10.2004 - 10.2010

Усъвършенстване управлението на веригата на доставките на компресиран природен газ

Доц. д-р Павел Димитров

Защитил

2011

Статут на щатен в УНСС

Елена Минова Паунова

Задочна

03.2010 – 03.2015

Предпоставки за повишаване ефективността на Логистичния терминал

Проф. д-р Филип Тодоров

Обучаваща се

Прекъснала до 1.1.2017

Сребрина Петрова Аначкова

Свободна

12.2011 - 12.2016

Възможности за разширяване портфолиото на доставчиците на логистични услуги

Проф. д-р Филип Тодоров

Защитила

2016

Стиляна Велинова Стратиева

Свободна

02.2013 – 02.2018

Усъвършенстване управлението на веригата на доставките за лечебните заведения за болнична помощ в България

Доц. д-р Мирослава Раковска

Защитила

2016

Мирослав Георгиев Стефанов

Задочна

03.2013 - 03.2019

Възможности за развитие на дистрибуцията на природен газ в България

Проф. д-р Филип Тодоров

Защитил

2016

Петя Димитрова Филева

Редовна

03.2013 - 03.2018

Усъвършенстване обслужването на клиентите на логистичния сектор в България

Доц. д-р Мирослава Раковска

Защитила

2016

Лиляна Кръстева Михова

 

Редовна

04. 2013 – 04.2018

Развитие на устойчиви логистични услуги –макро и микро перспектива

Доц. д-р Мирослава Раковска

Защитила

2017

Елица Бориславова Апостолова

Задочна

03.2015 – 03.2021

Възможности за повишаване на логистичното обслужване на веригата от заведения за бързо хранене в Република България

Доц. д-р Иванка Корбанколева

Обучаваща се

 

Евдокия Иванова Ангелова

Задочна

03.2015 – 03.2021

Усъвършенстване на логистичния аутсорсинг в българските търговски и производствени предприятия

Гл. ас. д-р Николай Иванов

Обучаваща се

 

Даниела Димитрова Дечева

Задочна

03.2015 – 03.2021

Управление на логистичните разходи по видове операции в българските хлебопроизводствени предприятия

Гл. ас. д-р Мария Воденичарова

Обучаваща се

 

Боян Веселинов Джамбазов

 

Задочна

  02.2016 - 02.2020

 

Проектиране и внедряване на складова система за бързооборотни стоки в логистични компании

Доц. д-р Мирослава Раковска

Обучаващ се

 

Георги Ганчев Ганчев

 

Задочна

03.2017 –03.2021

Прогнозиране и планиране на времето за международни доставки на основни суровини в медодобивната индустрия

Доц. д-р Мирослава Раковска

Обучаващ се