Катедра "Логистика и вериги на доставките"

доктор
Обновено: четвъртък, 21 септември 2023 13:03

СПИСЪК НА ДОКТОРАНТИТЕ ПО НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ /СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА/ КЪМ КАТЕДРА “ЛОГИСТИКА”

 


ДОКТОРАНТ

ВИД ДОКТОРАНТУРА

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИЯТА

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ

СТАТУС

 

 

 

 

 

 

Цветомир Георгиев Стоянов

Задочна

03.2005 - 03.2012

Организация на физическата дистрибуция на потребителски стоки от внос

Доц. д-р Филип Тодоров

Отчислен без право на защита

06. 2012

Майя Панайотова Бочева

Задочна

03.2007 - 03.2013

Развитие на пазара на логистични услуги в България

Доц. д-р Павел Димитров

Отчислена без право на защита

02.2013

Мария Сашкова Воденичарова

Редовна

04.2002 - 07.2009

Усъвършенстване на логистичните процеси в месопреработвателните организации в България

Доц. д-р Павел Димитров

Защитила

2010

Статут на щатен в УНСС

Николай Драгомиров Иванов

Задочна

10.2004 - 10.2010

Усъвършенстване управлението на веригата на доставките на компресиран природен газ

Доц. д-р Павел Димитров

Защитил

2011

Статут на щатен в УНСС

Елена Минова Паунова

Задочна

03.2010 – 03.2015

Предпоставки за повишаване ефективността на Логистичния терминал

Проф. д-р Филип Тодоров

Незащитила

(9.3.2019 г.)

Сребрина Петрова Аначкова

Свободна

12.2011 - 12.2016

Възможности за разширяване портфолиото на доставчиците на логистични услуги

Проф. д-р Филип Тодоров

Защитила

2016

Стиляна Велинова Стратиева

Свободна

02.2013 – 02.2018

Усъвършенстване управлението на веригата на доставките за лечебните заведения за болнична помощ в България

Доц. д-р Мирослава Раковска

Защитила

2016

Мирослав Георгиев Стефанов

Задочна

03.2013 - 03.2019

Възможности за развитие на дистрибуцията на природен газ в България

Проф. д-р Филип Тодоров

Защитил

2016

Петя Димитрова Филева

Редовна

03.2013 - 03.2018

Усъвършенстване обслужването на клиентите на логистичния сектор в България

Доц. д-р Мирослава Раковска

Защитила

2016

Лиляна Кръстева Михова

 

Редовна

04. 2013 – 04.2018

Развитие на устойчиви логистични услуги –макро и микро перспектива

Доц. д-р Мирослава Раковска

Защитила

2017

Ани Пламенова Метиева

Редовна

03. 2018 – 03.2024

Състояние и тенденции в използването на информационните системи и технологии в дистрибуцията на потребителски стоки

Доц. д-р Николай Драгомиров Иванов

Обучаваща се

 

Боян Веселинов Джамбазов

Задочна

02.2016 – 02.2025

 

Проектиране и внедряване на складова система за бързооборотни стоки в логистични компании

Проф. д-р Мирослава Раковска

Обучаващ се

 

Виолета Валентинова Чаушева

Задочна

03.2018 – 03.2024

Насоки за развитие на устойчивата логистика в производствените предприятия в България

Доц. д-р Иванка Славеева Корбанколева

Обучаваща се

Георги Ганчев Ганчев

Задочна

03.2017 – 3.2023

Прогнозиране и планиране на международните доставки на основни суровини в медодобивната индустрия

Проф. д-р Мирослава Раковска

Отчислен без право на защита 03.2022

Даниела Димитрова Дечева

Задочна

03.2015 – 03.2021

Управление на логистичните разходи по видове операции в българските хлебопроизводствени предприятия

Доц. д-р Мария Сашкова Воденичарова

Отчислена без право на защита        03.2021

 

Евдокия Иванова Ангелова

Задочна

03.2015 – 03.2022

Усъвършенстване на логистичния аутсорсинг в българските търговски и производствени предприятия

Доц. д-р Николай Драгомиров Иванов

 Отчислена без право на защита 01.2022

Елеонора Николаева Спасова

Редовна

03.2018– 03.2022

Възможности за повишаване на конкурентоспособността на висшето образование в областта на логистиката в България

Гл. ас. д-р Стиляна Велинова Стратиева

Обучаваща се

Елиза Симеонова Бакърджиева

Задочна

03.2018– 03.2022

Усъвършенстване управлението на веригата на доставки в авиационната индустрия

Проф. д-р Мирослава Раковска

Обучаваща се

 

Елица Бориславова Апостолова

Задочна

03.2015 – 03.2021

Възможности за повишаване равнището на логистично обслужване на веригите от заведения за бързо хранене в Република България

Доц. д-р Иванка Славеева Корбанколева

Отчислена без право на защита        03.2021

 

Катя Йорданова Христова

Задочна

03.2018 – 03.2024

Място и роля на българския товарен автомобилен транспорт в европейските логистични системи

Проф. д-р Мирослава Раковска

Обучаваща се

Красен Павлов Димитров

Задочна

03.2018 – 03.2024

Иновативни технологични решения за планиране на производството в автомобилната промишленост

Проф. д-р Мирослава Раковска

Обучаващ се

Юлия Гришева Генова

Задочна

03.2020 – 03.2024

Усъвършенстване управлението на веригата на доставките за резервни части при въвеждане на нови продукти на пазара на изчислителна компютърна техника

Доц. д-р Мария Сашкова Воденичарова

Обучаваща се

Даниел Ангелов Павлов

Редовна

03.2021– 03.2024

Възможности за развитие на доставчиците на логистична техника и софтуер за повишаване конкурентоспособността на веригите на доставките

Доц. д-р Николай Драгомиров Иванов

Обучаващ се