Катедра "Логистика и вериги на доставките"

доктор
Обновено: четвъртък, 15 януари 2015 16:10

докторанти - обучение

Докторската програма „Икономика и управление (стопанска логистика)“ е единствена в страната и като такава има уникални специфични характеристики в контекста на българската академична среда. В катедра “Стопанска логистика” цялостната научноизследователска дейност е насочена към реалните проблеми на развитието на логистиката и логистичния сектор в България и това предопределя и засиления специализиран фокус на докторската програма. Развитието на науката в областта на логистиката е основано на пренасяне и адаптиране на световните постижения в областта, но също и на изследване на специфичните особености на приложението на логистичната концепция в българската практика. Докторантите към катедрата се обучават в различни специализирани курсове, като в разработения учебен план е балансирано обучението свързано с повишаване и задълбочаване на общата икономическа подготовка (чрез фундаментални дисциплини) и специалната подготовка (чрез специализирани дисциплини). Докторантите се насочват и към изследване на актуални проблеми на различни йерархични равнища на науката и практиката в областта на логистиката. Те участват и в редица курсове и програми, които разширяват обхвата на професионалните им умения.

По-конкретно, по отношение на учебния план, още в самото начало на обучението, при основната, базова подготовка, акцентът е поставен върху задълбочено изучаване на по-високо равнище на основополагащи дисциплини (Икономикс, Методология и методика на научните изследвания, Статистически методи и иконометрични модели в изследователската дейност), преподавани от висококвалифицирани кадри от университета  със сериозен теоретичен и практически опит в тази сфера. Това обучение е солидна основа за последващата специална подготовка с акцент върху изследване и изучаване на актуалните проблеми на логистичната теория и практика, на специфичните методи за изследване в логистиката, на методите и моделите за моделиране и симулация в логистиката и/или подготовката на реферат или тематичен проект по логистика, които представят теоретико-методологичните и методическите основи на конкретно изследване в областта на логистиката. В научно-методическата подготовка конкурентно предимство е използването на широк набор от техники и методи, вкл. математически и статистически при научната работа.

Докторантите придобиват специфични компетентности  и умения и с участието си в обучението на студенти по логистика, както и при подготовката на своите публикации и участията си в научни форуми. Качеството на обучението по докторската програма се обуславя и от факта, че то се провежда в неголеми групи или индивидуално, което позволява персонален подход към докторантите.

Всички посочени  дейности по обучението на докторантите са конкретизирани в индивидуалния учебен план на докторанта, изготвен съвместно с научния ръководител веднага след зачисляването в докторантура. Подготовката и изпълнението на образователната и научната програма е основана на европейската система за трансфер на кредити.