Катедра "Логистика и вериги на доставките"

магистър - специалности
Обновено: сряда, 17 януари 2018 11:22

Специалност „Управление на веригата на доставките” в ОКС магистър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association)

level6.png

Обучението по специалността е в редовна форма с продължителност 1 година (2 семестъра) и е предназначено за студенти, завършили бакалавърска степен по „Бизнес логистика“. Тази специалност надгражда икономическата и управленската подготовка по бизнес логистика с предоставянето на знания и развиването на умения за интегрирано управление на дейностите по осъществяването на материалните и свързаните с тях други потоци от мястото им на възникване в стадия на добиване на суровините през всички етапи на преработка и придвижване до довеждането им до крайните потребители. За тази цел магистрите опознават структурата на веригите на доставките и основните процеси протичащи в тях, методите, средствата и системите  за интегрираното управление на логистичните дейности във веригата на доставките. При завършване на специалността с успех над 4.40 студентите получават сертификат от ELA за покриване на знанията за професионалната квалификация European Senior Logistician.

Завършилите специалността намират професионална реализация във всички сфери на икономиката, като заемат ръководни позиции в по-високите равнища на управление, на които се реализира интегрираното управление на процесите във веригата на доставките. Професионалната реализация обикновено започва в областта на снабдяването, производството/операциите или дистрибуцията и постепенно достига до поста вицепрезидент на производствена фирма или до най-високия ръководен пост в дистрибуторски и фирми от логистичния сектор, предоставящи услуги по управление на веригата на доставките. Магистрите се подготвят за извършването не само на ръководна, но и на научно-изследователска, консултантска  и експертна дейност в областта на управлението на веригата на доставките. Възможни области на реализация са и сферите на науката и образованието, както и различните структури на държавното управление.