Катедра "Логистика и вериги на доставките"

магистър - специалности
Обновено: петък, 10 февруари 2023 11:36

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА И ВЕРИГИ НА ДОСТАВКИТЕ“ И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“

 

         

Настоящите правила се основават на изискванията на действащия ЗВО и общите  правила за провеждане на защита на дипломна работа в образователно-квалификационна степен „магистър” на УНСС.

Съгласно учебния план на специалностите „Бизнес логистика и вериги на доставките” и „Управление на веригата на доставките“ за ОКС „магистър” дипломирането на студентите става с разработване и защита на дипломна работа, за което са предвидени 15 кредита и 375 часа извънаудиторна заетост. За да разработят и защитят дипломна работа, студентите трябва да изпълнят определени изисквания и определена процедура.

 1. Провеждане на групова консултация от ръководителя на катедрата за разясняване на условията, процедурата и графика за разработване и защита на дипломна работа.

Срок: края на І-ви семестър за магистри със срок на обучение 2 семестъра и

края на ІІ-ри семестър за магистри със срок на обучение 3 семестъра

 1. Студентът избира подходяща за разработване и принадлежаща към логистичната проблематика тема на дипломната работа. Темата може да бъде избрана от списъка на примерните теми, тяхна конкретизация или модификация или да бъде предложена от студента. Изборът на темата трябва да дефинира проблем в определена фирма или организация, който в процеса на работата се конкретизира.
 2. При избора на темата студентът се консултира с преподавател от катедрата, с който обсъждат актуалността на темата, уточняват темата и евентуалния научен ръководител.
 3. На основата на проведените консултации студентът разработва анотация на дипломната работа, която включва:

            -заглавие /тема/;

            -обект, цел, обхват, ограничения при работата;

            -съдържание на теоретичната част;

            -методика на изследването на обекта;

            -очаквани резултати;

            -списък на проучената литература.

 1. Студентът съгласува анотацията на дипломната работа с преподавател от катедрата. На заседание на катедрата се взима решение кой да бъде научен ръководител на съответния дипломант.
 2. Студентът подава заявление до ръководителя на катедрата за утвърждаване на темата, към която се прилага и анотацията. Заявлението (саморъчно подписано и сканирано) заедно с анотацията се подават само по електронен път на следния e-mail адрес:  [email protected]


  Срокове:

До 10 март – за редовна сесия през м. юли;

До 10 април – за поправителна сесия през м. октомври/ноември;

До 05 декември – за поправителна сесия през м. март на следващата календарна година.

 1. Катедрата на свое заседание определя и утвърждава темата и научния ръководител на всеки дипломант.
 2. Дипломантът разработва дипломната работа съобразно изискванията, като се консултира с научния ръководител.[1]
 3. Дипломантът предава 2 екземпляра от дипломната работа в катедрата, подписани от научния ръководител, и електронен вариант и подава заявление в Дирекция „Магистърска степен”.

Срок: две седмици преди датата за защита.

 1. Провежда се заседание на КС, на което научният ръководител докладва дали дипломантът е работил самостоятелно и дали е изпълнил указанията и се определя рецензент.

Срок: в седмицата след предаване на дипломните работи в катедрата

 1. Провежда се заседание на КС, на което определените рецензенти докладват за допускането или недопускането до защита на дипломантите, като окончателно решение взема КС. Недопуснатите до защита дипломанти се явяват на следващи сесии.

Срок: една седмица преди датата за защита.

 1. Рецензентът представя писмена рецензия на дипломните работи, допуснати до защита, съобразно изискванията[2].

Срок: не по-късно от три дни преди датата за защита.

 1. Защитата на дипломни работи започва на предварително определената дата и час в предварително осигурена зала с мултимедия. Защитата е публична и се осигурява възможност за присъствие на други студенти, преподаватели, както и външни за УНСС лица.
 2. Защитата се извършва пред Държавна комисия. Съставът на комисията се състои от най-малко трима хабилитирани преподаватели и се определя по предложение на Ръководител катедра със Заповед на Зам.-ректора по обучението в ОКС „магистър”. Председателят на комисията е хабилитиран преподавател на основен трудов договор в УНСС. По изключение в състава на комисията могат да участват и нехабилитирани преподаватели с образователна и научна степен „доктор”. Членовете на комисията проверяват самоличността на дипломантите по личната им карта, както и дали са вписани в протокола за защита на дипломни работи.
 1. Защитата на всеки дипломант трае около 20-25 мин. и включва:
 • експозе на дипломанта с основните резултати от извършеното изследване в рамките на 10 мин;
 • прочитане на рецензията от член на комисията;
 • отговор на студента по въпроси от рецензията и от поставените му въпроси по време на защитата.
 1. След приключване на защитата комисията на закрито заседание определя крайната оценка, която е резултат от оценките: на научния ръководител, на рецензента и от защитата, като и трите оценки имат еднаква тежест (≈33,33%).[3] Оценките се нанасят в студентските книжки и протоколите, които се подписват от председателя на изпитната комисия.
 2. Студентските книжки на дипломантите се връчват в деня на провеждането на защитата на дипломните работи, като се прави обобщение на резултатите от защитата на дипломните работи.
 3. Оценките от протокола се нанасят в Главната книга от председателя на изпитната комисия в предвидения във вътрешните нормативни документи на УНСС срок.
 4. На следващото заседание на КС се обсъждат постигнатите от дипломантите резултати и евентуално възникналите проблемни ситуации при разработването и защитата на дипломните работи с оглед разкриването на възможности за усъвършенстване на процеса на дипломиране.
 5. Дипломните работи и рецензиите се съхраняват за период от три години, като катедрата ограничава свободния достъп до разработките и гарантира защитата на интелектуалната собственост върху тях.

                                                            

 

Правилата и процедурата за разработване и защита на дипломна работа на студентите от специалностите „Бизнес логистика и вериги на доставките“ и „Управление на веригата на доставките“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ са приети на заседание на катедра „Логистика и вериги на доставките“ на 23.10.2018 г. (протокол № 2).

 

 

 

 

 

Ръководител катедра:

 

 

(проф. д-р Мирослава Раковска)

 

 [1] Забележка: Изискванията за съдържанието, структурата и оформянето на дипломната работа са дадени в Указанията за разработване и защита на дипломни работи за студентите от специалностите „Бизнес логистика и вериги на доставките” и „Управление на веригата на доставките“. Дипломната работа за магистър трябва да бъде с конкретна практическа насоченост, като изследването се извършва във фирми или организации от различни отрасли и сфери.

[2] Забележка: Изискванията за съдържанието и формата на рецензиите са дадени в Указанията за разработване на рецензии  на дипломни работи за студентите от специалностите „Бизнес логистика и вериги на доставките” и „Управление на веригата на доставките“.

[3] Забележка: Изискванията за оценката на защитата на дипломни работи са дадени в Указанията за разработване и защита на дипломни работи за студентите от специалностите „Бизнес логистика и вериги на доставките” и „Управление на веригата на доставките“, стр. 22.


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Образец ЗАЯВЛЕНИЕ за защита на ДР.docx - 13 KB