Катедра "Логистика и вериги на доставките"

бакалавър
Обновено: неделя, 07 юни 2020 11:58

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „БАКАЛАВЪР“ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА“

           Настоящите правила за провеждане на държавен изпит в специалност „Бизнес логистика“, ОКС „бакалавър“ се основават на Общите правила за провеждане на държавен изпит в ОКС „бакалавър“ на Университета за национално и световно стопанство.

            В учебния план на специалността „Бизнес логистика“ за държавния изпит са предвидени 10 кредита и 250 часа извънаудиторна заетост.

Студентите от ОКС бакалавър полагат писмен държавен изпит по специалността на дата, определена с решение на КС и в рамките на трите сесии.  На това заседание се предлага съставът на държавната изпитна комисия, състояща се от хабилитирани преподаватели и се определят квестори сред нехабилитираните преподаватели. Датата се обявява в Учебен отдел и на студентите месец по-рано.

 

  1. Студентите подават молба за допускане до явяване на Държавен изпит в Дирекция “Бакалавърска степен”. Срокът за подаване на молбите се определя от Дирекция „Бакалавърска степен“. Невключен в протокола студент не се допуска до Държавен изпит.
  2. Въпросникът за Държавен изпит се одобрява на заседание на КС, утвърждава се от зам.-ректора по обучението в ОКС „бакалавър” и се предоставя на разположение на студентите не по-късно от три месеца преди датата на изпита на електронната  страница на катедрата. В същия срок КС определя преподавателите, отговорни за консултиране на студентите във връзка с темите от въпросника, както и дните и часовете за консултация.
  3. Съставът на Държавната изпитна комисия се състои от най-малко трима хабилитирани преподаватели и се определя по предложение на Ръководител катедра със Заповед на зам.-ректора по обучението в ОКС „бакалавър”. Председателят на комисията е хабилитиран преподавател на основен трудов договор в УНСС. По изключение в състава на комисията могат да участват и нехабилитирани преподаватели с образователна и научна степен „доктор”.
  4. Държавният изпит е 3 астрономически часа и започва в 9.00 часа в предварително обявената зала. Квесторите проверяват самоличността на студентите по личната им карта (паспорт), както и дали са вписани в протокола за Държавен изпит. Студентите нямат право да ползват технически средства. В случаи на опити за преписване или подсказване, включително и с подаване на знаци, писмената работа  на съответния студент се анулира. Председателят на комисията /или член на същата/ открива изпитната процедура. Изпитът представлява тест на хартиен носител, състоящ се от 20 закрити и 10 открити въпроси. Отговорите на закритите въпроси носят по 1 точка, а на откритите въпроси – по 3 точки (общият брой възможни точки от теста е 50). Скалата за оценка е както следва:

Под 25 точки – 2;

25 – 30 точки – 3;

31 – 36 точки – 4;

37 – 42 точки – 5;

43 -  50 точки – 6;

  1. След приключване на Държавния изпит квесторите събират тестовите листове и студентските книжки на студентите. Комисията проверява писмените работи и с консенсус определя окончателните оценки на дипломантите. Резултатите се нанасят в студентските книжки и протоколите, които се подписват от ръководителя на катедрата. Връчването на книжките и обявяването на оценките се извършва в деня на провеждането на Държавния изпит.
  2. Нанасянето на оценките в Главна книга се осъществява от председателя на изпитната комисия в рамките на три дни от датата на провеждането на Държавния изпит.
  3. На следващото заседание на КС се обсъждат постигнатите от студентите резултати и евентуално възникналите проблемни ситуации при провеждането на изпитите с оглед разкриването на възможности за усъвършенстване на  изпитния процес.
  4. Писмените материали от изпита се съхраняват за период от една година.

 

Правилата за провеждане на държавен изпит в ОКС „бакалавър“ за специалност „Бизнес логистика“ са приети на заседание на катедра „Логистика и вериги на доставките“ на 23.10.2018 г. (протокол № 2).

 

 

 

 

 

Ръководител катедра:

 

 

(проф. д-р Мирослава Раковска)

 

Прикачени файлове:

application/pdf StateExam_2019_2020.pdf - 298 KB