Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Обучение
Обновено: четвъртък, 15 януари 2015 16:06

доктор

  

УНСС е единственият университет в България, който предлага обучение в ОНС „доктор“ в областта на логистиката  (докторска програма „Икономика и управление (Стопанска логистика)“ в лицето на обучаващото си звено – катедра „Стопанска логистика“, което прави специалността уникална за страната. Вследствие на това тя е изключително атрактивна за представители на бизнеса (специалисти и мениджъри по логистика), желаещи да повишат квалификацията си и да ускорят и подобрят кариерното си развитие, а също и за лица, търсещи професионална реализация в научно-изследователската и образователната дейност.

Приемът, обучението на докторанти по докторската програмата “Икономика и управление (Стопанска логистика)“ и защитата на дисертационните трудове се провеждат в съответствие със законовите разпоредби, отнасящи се до докторантурата - Закон за висшето образование, Закон за развитие на академичния състав в Република България, Правилник за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България.  Тази правна рамка представлява нормативното основание за  провеждане на всички процедури по подготовката на докторанти по докторската програма “Икономика и управление (стопанска логистика)“. Тя е и основата, върху която са разработени отнасящите се до ОНС „доктор“ вътрешни за УНСС нормативни документи - Правилника за дейността на УНСС, Правилника за учебната дейност на УНСС, част трета – доктор, Правилника за прилагане на системата за натрупване и трансфер  на кредити в УНСС. Разработената учебна документация по обучението на докторантите, включваща учебен план, учебни програми, въпросници, програма за конкурсен изпит за докторантура, индивидуален учебен план и отчет за изпълнението на индивидуален учебен план, изцяло съответства на посочените правилници на УНСС и на релевантната актуална национална правна рамка.

По докторската програма “Икономика и управление (стопанска логистика)“ се обучават докторанти в редовна, задочна форма и на самостоятелна подготовка. Срокът на обучение в задочна докторантура е до 4 г., в редовна и на самостоятелна подготовка – до 3 г. Формата на самостоятелна подготовка се различава до известна степен по процедурата за зачисляване от другите две форми.

При редовната и задочната форма на докторантура конкурсите за прием на докторанти се обявяват в съответствие с утвърдения брой в постановление на Министерския съвет в Държавен вестник и на интернет страницата на УНСС със заповед на ректора на УНСС, по предложение на заместник-ректора по (НИД) въз основа на предложения, направени от катедрите.

Документите на кандидатите се разглеждат от комисия за допускането им до конкурса, формирана от декана на факултет “Икономика на инфраструктурата”. Одобрените за участие в конкурсите кандидати полагат конкурсни изпити по специалността и по западен език. Конкурсният изпит по специалността се провежда от комисия, състояща се от минимум 3 хабилитирани преподаватели  или преподаватели, притежаващи ОНС „доктор“, в писмена и устна форма по две теми от „Програма за конкурсен изпит“, разработена от катедра “Стопанска логистика” и утвърдена от заместник-ректора по НИД на УНСС. Конкурсният изпит по западен език се провежда също в писмена и устна форма от двучленна комисия, съставена от преподаватели от катедра “Чужди езици и приложна лингвистика”. Комисиите се назначават със заповед на заместник-ректора по НИД на УНСС.

За успешно издържали се смятат тези кандидати, които  на изпита по специалността имат средна оценка най-малко много добър (5,00) и не по-малко от 4,50 на писмения изпит, а на изпита по чуждестранен език оценката е най-малко добър (4,00). След приключване на изпитите изпитните протоколи и писмените работи на кандидатите се представят в сектор „Докторантури“, който ги предоставя, заедно с документите на кандидата и придружително писмо на заместник-ректора по НИД, на ръководителя на катедра „Стопанска логистика“. Последният подготвя доклад до Факултетния съвет (ФС), който съдържа резултатите от изпита по специалността и западния език за всеки кандидат, средния успех от дипломата за висше образование, научните и научно-приложните разработки на кандидатите и предложения за избор, тематично направление, форма на обучение и научен ръководител, който е хабилитирано лице или заема в УНСС академичната длъжност „главен асистент“, притежаващ ОНС „доктор“. Докладът се представя на първото следващо заседание на ФС. Изборът се извършва от ФС и се счита за законен, ако присъстват най-малко 2/3 от списъчния състав. Решението се взема с обикновено мнозинство и явно гласуване.

Въз основа на проведения избор ректорът издава заповед за зачисляване. В срок от 3 месеца след зачисляването докторантът и научният му ръководител разработват индивидуален учебен план за работата за целия срок на докторантурата, който се обсъжда и приема от Катедрения съвет (КС) и се одобрява от ФС.

До края на срока на докторантурата докторантът трябва да е завършил дисертацията си и всички предвидени в индивидуалния план дейности по обучението. Дисертационният труд се депозира в дирекция „Наука“, която я предава в катедра „Стопанска логистика“ заедно със заповед на заместник-ректора по НИД за организиране на обсъждане и вземане на решение по защитата. Ако решението е за откриване на процедура за защита, КС прави предложение за състав на научното жури. Ръководителят на катедрата представя доклад до декана на факултета за взетите решения. Катедреният съвет може да вземе решение и за отстраняване на някои недостатъци или съдържателно усъвършенстване на дисертацията, след което се провежда ново обсъждане за вземане на съответното решение.

При докторантурата на самостоятелна подготовка не се провежда конкурс и бройките не са ограничени. Кандидатът за зачисляване заедно с документите представят в сектор „Докторантури“ научна разработка от областта на логистиката, която в голяма степен (около 80%) представлява завършена дисертация. След заповед на заместник-ректора по НИД представената разработка се обсъжда на заседание на катедрата в присъствието на кандидата.  За обсъждането се подготвят две писмени становища от определени от катедрата хабилитирани лица или лица с ОНС „доктор”, заемащи академична длъжност в УНСС. Катедрата взема решение за зачисляване или не. Ако се вземе решение за зачисляване, процедурата е същата както при другите две форми.