Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Обновено: понеделник, 01 април 2024 15:29

Международна акредитация от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association - ELA)

Бакалавърската програма „Бизнес логистика“, както и магистърските програми „Бизнес логистика и вериги на доставките“ и „Управление на веригата на доставките“ на катедра „Логистика“ към УНСС са първите акредитирани програми в България от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA). 

ELA е федерация на независими национални логистични асоциации на страни от цяла Европа и извън нея, които работят за промоция и развитие на професията в областта на логистика и на управлението на веригата на доставките. В резултат на активното си сътрудничество с бизнеса, ELA създава сертификационни стандарти за компетентност в тази област. 

Предлаганата от ELA квалификационна система за сертифициране на специалисти по логистика и по управление на веригата на доставките е базирана на Европейската квалификационна рамка (ЕКР). Тя получава широко признание в бизнеса и е възприета от авторитетни институции като Световната банка, Европейската инвестиционна банка и ООН при изготвянето на различни механизми и политики за повишаване на логистичната ефективност. 

В резултат на акредитацията, всички студенти, които са завършили успешно обучението си по съответната програма, ще имат право да получат международно признат професионален сертификат от ELA, който ще гарантира тяхната професионална пригодност, ще им осигури предимство на пазара на труда и успешна професионална реализация в български и чуждестранни компании. 

Сертификатът ELA признава компетенциите и потвърждава опита на логистиците на три нива:

- EJLog – European Junior Logistician on the Supervisory/Operational Management level, съответстващо на ниво 4 на ЕКР;

- ESLog – European Senior Logistician on the Senior Management level, съответстващо на ниво 6 на ЕКР;

- EMLog – European Master Logistician on the Strategic Management level, съответстващо на ниво 7 на ЕКР. 

Специалностите, обучавани към катедра „Логистика и вериги на доставките“ в ОКС „бакалавър“ и в ОКС „магистър“ покриват две от трите квалификационни нива без полагане на изпит. Акредитираните програми, съответно признати нива на сертификация, са както следва:

Квалификационни нива

ELA стандартите имат единна рамка, която обхваща 9 ключови области на компетенции (модули) по логистика и управление на веригата на доставките, от които 4 са задължителни, а останалите 5 – избираеми (вж. схемата по-долу).

Структура на модулите

Структура на модулите

*Представената структура на модулите е валидна за всички нива на сертификация.

Прикачени файлове:

application/pdf 1-Business Logistics_2024.pdf - 102 KB

application/pdf 2-Business Logistics and Supply Chains_2024.pdf - 102 KB