Катедра "Логистика и вериги на доставките"

За катедрата
Обновено: вторник, 03 октомври 2017 11:37

История

  

Специалност “Стопанска логистика” е разкрита през 1991 г., с което УНСС става първото висше учебно заведение не само в България, но и в страните от Източна Европа, което предоставя специализирано обучение по логистика. Водещата специалността катедра “Логистика” е приемник в организационно и кадрово отношение на съществуващата от 1976 г. в УНСС катедра “Икономика и управление на материално-техническото снабдяване”.

През различните етапи от развитието на специалността и свързаното с това осъвременяване на учебните планове и програми катедра „Логистика” винаги се е стремяла да отразява най-новите тенденции в развитието на логистичната теория и практика, както и достиженията на водещите университети в областта на обучението по логистика. В годините непосредствено след основаването на специалността действащите през този период учебни планове и програми са разработени в тясно сътрудничество с два от най-изявените центрове за обучение по логистика – катедра „Бизнес логистика” на Пенсилванския държавен университет (САЩ) и Международния институт по управление на логистиката в Лозана (Швейцария).

След 1996 г. тласък на развитието на специалността дава ТЕМПУС проектът „Партньорство между българските икономически университети в разработването на междууниверситетска бакалавърска степен по Стопанска логистика” (TEMPUS JEP – 11347/96). Координатор на проекта е катедра „Стопанска логистика”. Той се реализира съвместно с преподаватели от Университета на Савоа (Франция) и Университета на Хъдърсфийлд (Великобритания). Партньори по проекта са и Икономически университет – Варна и Стопанска академия „В.А. Ценов”, Свищов. В рамките на проекта е разработен нов учебен план за образователно-квалификационната степен „бакалавър”, който е съпоставим с най-добрите бакалавърски степени по “Стопанска логистика” в света. Разработена е учебна документация в съответствие на Европейската система за трансфер на кредити, включваща съкратени и детайлни учебни програми за всички 13 специални дисциплини, които са публикувани на български и английски език. Разработеният по проекта учебен план влиза в действие в УНСС от учебната 1999/2000 г. и по него завършват седем випуска студенти.

След 2001 г. се развива магистърското и докторското обучение. Разработени са три нови магистърски програми – за завършилите бакалавърска степен по Стопанска логистика, за завършилите бакалавърска степен по други икономически специалности и за неикономисти. Успешно защитили дисертации са четирима докторанти на катедрата (един от които от чужбина), а понастоящем се обучават още двама.

От 2005 г. обучението по логистика се привежда в съответствие с новата стратегия на УНСС, което налага преструктуриране на учебните планове за бакалавърската и магистърската степени. В учебния план за бакалавърска степен, който влиза в действие от 2004/2005, са запазени основните профилиращи дисциплини на разработения в рамките на проекта ТЕМПУС план.

От учебната 2016/2017 г. е променено наименованието на специалност "Стопанска логистика" в ОКС бакалавър на "Бизнес логистика". Същата промяна е направена и в  наименованията на предлаганите досега двете специалности в ОКС магистър - "Стопанска логистика" и "Стопанска логистика със специализация Управление на веригата на доставките". От учебнато 2016-2017 г. влизат в действие новите учебни планове за магистърска степен, които отразяват  най-новите тенденции в развитието на логистиката и управлението на веригата на доставките, изготвени за двете магистърски програми: „Бизнес логистика” и „Управление на веригата на доставките”. Първата е предназначена за завършилите друга бакалавърска или магистърска степен и е с продължителност три семестъра. Втората е за завършилите бакалавърска степен по „Бизнес логистика” и е с продължителност два семестъра. Учебните планове на двете магистърски програми са разработени въз основа на щателно проучване на предлаганите в университетите на страните-членки на Европейския съюз магистърски програми по логистика.

От 1994 г., когато завършва първият випуск студенти, до настоящия момент различните форми и степени на обучение на специалност “Стопанска логистика” са завършили общо около 1100 студента. През последните години в специалността се приемат средногодишно около 70 студенти в бакалавърска степен и 25-30 студенти в магистърска степен, като тенденцията е за увеличаване на приема в магистърска степен. Преобладаващата част от завършилите студенти работят по специалността в различни сфери и отрасли на икономиката и в държавната администрация (някои от които на високи позиции във фирмената йерархия) и дават своя принос за развитието на логистиката в страната.

Дългогодишният опит на преподавателите от водещата катедра "Логистика", както и сътрудничеството с изявени университети за обучение по логистика в САЩ, Швейцария, Франция и Великобритания, играят важна роля за изграждането на съвременно учебно съдържание, в което са отразени  най-новите тенденции в развитието на логистичната теория и практика.