Катедра "Логистика и вериги на доставките"

За катедрата
Обновено: вторник, 09 февруари 2016 15:06

Партньори

Катедра „Логистика“ е установила, поддържа и развива партньорски взаимоотношения и контакти с потенциални потребители на резултатите от научните си разработки, както и с други заинтересувани от обучението на студенти и докторанти страни.

Интерес към обучението и изследванията в катедрата проявяват специалисти и експерти от публични институции и нестопански организации, с които катедрата поддържа тесни контакти, като:

 • Българска търговско-промишлена палата (БТПП);
 • Българска стопанска камара (БСК);
 • Министерство на транспорта (Дирекция Транспортна политика);
 • Министерство на регионалното развитие (Дирекция Инфраструктурни проекти);
 • Столична община;
 • Българска асоциация по логистика (БАЛ)
 • Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството ( БАРМП);
 • Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) и др.

Катедра „Логистика”  изгражда стабилни и дълготрайни връзки и с организации, които осъществяват и управляват реалните процеси в икономиката (или допринасят за това), като:

 • производствени и търговски предприятия с добре развити логистични отдели в организационната си структура; 
 • доставчици на логистични услуги – транспортни и спедиторски фирми, фирми, предлагащи складови, митнически услуги и др.;
 •  Доставчици на логистична техника и софтуер - фирми-производители и/или вносители на транспортна, складова, товаро-разтоварна техника, опаковки, компютърна и комуникационна техника, софтуерни продукти и др.

Катедрата си сътрудничи активно с такива организации, за да осигури подкрепа на образователния процес във всички степени на обучение, както и на научно-изследователската дейност. Сключени са договори за стаж и практика на студентите със следните компании,  които проявяват готовност за участие в съвместни проекти и изследвания от катедрата:

 • „Степ-Софт“ ООД;
 • „Милицер и Мюнх“ ООД;
 • „Е-Ложистикс“ ЕООД
 • „Дискордия“ АД
 • „Уърлд Транспорт Овърсийз България“ ЕООД
 • „Имахижу“ ООД
 • „Гопет Транс“ ЕООД

Тези компании съдействат на катедрата в областта на практическото обучение и на изследователската работа на преподавателите и на докторантите, както и работят съвместно с катедрата при провеждането на емпирични изследвания и подпомагат докторантите при разработването на техните докторски дисертации. Освен това, те съдействат за провеждане на практически обучения, дискусии, както и на участия в различни форуми, подкрепят обучението им и предоставят както на тях, така и на катедрата възможността да се възползват от партньорските им контакти.

Катедрата има традиционно сътрудничество и със следните компании:

 • Кока-Кола Хеленик България;
 • „Фреш Лоджик“ ЕООД;
 • „СОМАТ“ АД;
 • МЕТРО Кеш енд Кери България;
 • „Скорпион Шипинг“ ООД;
 • „ЛИДЛ България“ ЕООД;
 • „Граммер“ АД.

Катедрата има възможност да се възползва и от множеството реализирани конкретни договорености между УНСС и външни публични организации, както и организации от стопанския и нестопанския сектор.

Катедрата си сътруднич и с научно-изследователски звена от ТУ - София, ИУ - Варна, Институт за икономически изследвания на БАН, ВТУ „Т. Каблешков“ - София, ВСУ- София, СА - Свищов, НБУ и др. както във връзка с протичането и усъвършенстването на образователния и научния процес, така и по линия на разработването на съвместни проекти и програми.