Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Наука
Обновено: вторник, 09 февруари 2016 15:48

Проекти

Катедра „Стопанска логистика“ е координатор на ТЕМПУС проекта „Партньорство между българските икономически университети в разработването на междууниверситетска бакалавърска степен по Стопанска логистика“ - TEMPUS JEP – 11347/96. Проектът е реализиран съвместно с преподаватели от Университета на Савоа (Франция) и Университета на Хъдърсфийлд (Великобритания). Партньори по проекта са и Икономически университет – Варна и Стопанска академия „В.А. Ценов“, Свищов.

В рамките на проекта е разработен нов учебен план за образователно-квалификационната степен „бакалавър“, който е съпоставим с най-добрите бакалавърски степени по „Стопанска логистика“ в света. Разработена е учебна документация в съответствие на Европейската система за трансфер на кредити, включваща съкратени и детайлни учебни програми за всички 13 специални дисциплини, които са публикувани на български и английски език. По този учебен план  се обучават  седем випуска студенти от 1999 до 2006.

 Изследване на тема “Състояние и тенденции в развитието на логистиката в България”, с ръководител доц.д-р. Павел Димитров и авторски колектив от катедра “Стопанска логистика”, финансирано от УНСС - НИД 2103-6/1998.

 Научно изследване на тема “Предизвикателства пред логистичния сектор на България в контекста на присъединяването към ЕС”, финансирано от УНСС - НИД 2103-3/2005 с ръководител доц.д-р. Павел Димитров и авторски колектив от катедра “Стопанска логистика”. Най-важният резултат от изследването е обективната картина за състоянието и тенденциите на приложението на логистиката в страната. Създадената база от данни сама по себе си е пазарен продукт. Тя дава възможност за провеждането на магистърски‚ докторски и монографични изследвания на различни аспекти на логистиката. Резултатите от изследването намират приложение в обучението на студентите.

Университетски проект за научно, изследване, финансирано от фонд „НИД на УНСС“  № НИД НИ 1 – 1/2012 г. „Развитие на логистиката в българските производствени и търговски предприятия“, 2012-2013 г. Shortf Annotation_NI 1-1-2012

Университетски проект за научно, изследване, финансирано от фонд „НИД на УНСС“  № НИД НИ 1–1/2014 „Съвременни аспекти в развитието на логистичния сектор в България“, 2014-2016 г. Short annotation _NI 1-1-2014