Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Обновено: понеделник, 11 ноември 2013 15:50

Конференции и семинари

На 6-7 декември 2013 в УНСС ще се проведе 3-та Международна конференция "Приложение на информационните и комункационни технологии в икономиката и образованието".

Повече информация, може да бъде намерена на сайта на конференцията http://icaictsee-2013.unwe.bg/.

"В съвременните условия на научно-техническо развитие във всички области на човешката дейност, постоянната актуализация на знанията на преподавателите и изследователите в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) е задължителна необходимост, особено когато икономиката в състояние на глобална икономическа и финансова криза.
Определянето на дългосрочните изследователски задачи в тази предметна област има стратегическо важно значение, което още повече е вярно за младите научни работници, асистенти и докторанти.
Редица български университети, включващи в своя състав катедри по ИКТ, ежегодно провеждат авторитетни международни научни прояви под формата на конференции, семинари и работни срещи, с участието на изтъкнати международни учени и преподаватели в тази област.
На тази база конференцията си поставя следните задачи:

  • Дефиниране на актуалните проблеми на приложението на ИКТ в икономиката;
  • Дефиниране на авангардните изследователски направления с дългосрочно значение в областта на ИКТ по отношение на приложението им в икономиката и образованието;
  • Дефиниране на възможностите за приложение на най-съвременните инструменти, методи, методологии и информационни системи на ИКТ в икономиката и образованието;
  • Изграждане на научен форум за разпространение постиженията на изследователите от УНСС в сферата на ИКТ за увеличаване на международния престиж на УНСС;
  • Развитие на международното сътрудничество с европейски и световни университети;
  • Специално внимание ще бъде обърнато на методите за преподаване с цел повишаване на преподавателската квалификация, особено на младите асистенти."

Проф. д-р Димитър Велев

организатор и председател на конференцията


Конференция организирана от катедра "Информационни технологии и комуникации" по случай 45-годишнината от създаването на катедрата - ICAICTEE 2012, International Conference on Application of Information and Communication Technology in Economy and Education.

The  International Conference on Application of Information and Communication Technology in Economy and Education (ICAICTEE-2012) which will take place on October 4 – 5, 2012 at the University of National and World Economy (UNWE), Sofia,  Bulgaria. The conference is organized by the Department of The conference aims at conducting analysis of the current problems of the ICT application in different areas of economy, education and related areas of scientific knowledge; outlining the existing possibilities for the application of modern ICT tools, methods, methodologies and information systems in economy and education; discusing advanced and emerging research trends with a long-term importance in the field of ICT application in economy and education.Information Technologies and Communications at the Faculty of Applied Informatics and Statistics, UNWE.

http://icaictee-2012.unwe.bg/default.html

Важни дати:

July 20,  2012 - Submission of papers.

August 20, 2012 - Notification of acceptance.

December 1, 2012 - Submission of final camera-ready versions.

September 15, 2012 - Normal registration.

October 4, 2012 -Late registration.