Резултати от търсене за Катедра

Университетски подсайтове

Катедра "Информационни технологии и комуникации"
Катедра "Информационни технологии и комуникации" към факултет "Приложна информатика и статистика" на УНСС
Катедра "Икономикс"
Катедра "Икономикс"
Катедра "Човешки ресурси и социална защита"
Катедра "Човешки ресурси и социална защита"
Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"
Катедра "Творчески Индустрии и Интелектуална Собственост"
Катедра "Икономическа социология"
Катедра "Икономическа социология"
Катедра "Политология"
Катедра "Политология"
Катедра "Индустриален бизнес"
Катедра "Индустриален бизнес"
Катедра "Икономика на природните ресурси"
Катедра "Икономика на природните ресурси"
Катедра "Недвижима собственост"
Катедра "Икономика на недвижимата собственост"
Катедра "Икономика на търговията"
Катедра "Икономика на търговията"
Катедра "Управление"
Катедра "Управление"
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"
Катедра "Статистика и иконометрия"
Катедра "Статистика и иконометрия"
Катедра "Математика"
Катедра "Математика"
Катедра "Физическо възпитание и спорт"
Катедра "Физическо възпитание и спорт"
Катедра "Финанси"
Кетедра "Финанси"
Катедра "Счетоводство и анализ"
Катедра "Счетоводство и анализ"
Катедра "Финансов контрол"
Катедра "Финансов контрол"
Катедра "Медии и обществени комуникации"
Катедра "Медии и обществени комуникации"
Катедра "Логистика и вериги на доставките"
Катедра "Логистика и вериги на доставките"
Катедра "Публична администрация"
Катедра "Публична администрация и регионално развитие"
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"
Катедра "Национална и регионална сигурност"
Катедра "Национална и регионална сигурност"
Катедра "Икономика на туризма"
Катедра "Икономика на туризма"
Катедра "МИО и бизнес"
Катедра "МИО и бизнес"
Катедра "Международни отношения"
Катедра "Международни отношения"
Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"
Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"
Катедра "Частноправни науки"
Катедра "Частноправни науки"
Катедра "Публичноправни науки"
Катедра "Публичноправни науки"
Катедра "Наказателноправни науки"
Катедра "Наказателноправни науки"
Катедра "Политическа икономия"
Катедра "Политическа икономия" към Общоикономическия фауклтет на УНСС
Катедра "Регионално развитие"
Катедра "Регионално развитие"
Конференция - Катедра "Икономикс" - УНСС
Конференция на Катедра "Икономикс" на Университета за национално и световно стопанство
Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС и Стопански факултет на СУ
Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС и Стопански факултет на СУ
Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС
Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС
Конференция, организирана по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"
Конференция, организирана по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

519 results found
Контакт и заявка за участие 20.9.2019 г. ... за кореспонденция: Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” Университет за национално и световно стопанство бул. „8-ми декември“ 1700 София тел.: (02) 8195292; 8195 384 e-mail: conference_transport@abv.bg Резюме и заявка за участие в ...
Изисквания към докладите 20.9.2019 г. ... , Alignment: Centered; (следва нов ред). Катедра / Департамент: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic, Alignment: Centered; (следва 1 празен ред). Резюме на български език: - обем до 10 реда: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Font ...
Конференция 2019 20.9.2019 г. ... „Икономика на транспорта и енергетиката“ на УНСС – София има удоволствието да Ви покани за участие в конференция на тема: „Предизвикателства и перспективи в развитието на железопътния транспорт в ...
Програма 20.9.2019 г. ... НА 100-НАТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" от 9.30 ч. до 10.00 ч. - Регистрация на участниците от 10.00 ч. до 11.00 ч. - Откриване на Конференцията от 11.00 ч. до 12.30 ч. - Представяне на пленарни доклади от 13.30 ч. до 17.00 ч. - ...
Начало 20.9.2019 г. ... по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ" на тема "ПРИНОСИТЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА“ Университет за национално и световно стопанство (УНСС)  Финансово-счетоводен факултет 20 февруари 2020 г ...
Програма 20.9.2019 г. ... НА 100-НАТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" от 9.30 ч. до 10.00 ч. - Регистрация на участниците от 10.00 ч. до 11.00 ч. - Откриване на Конференцията от 11.00 ч. до 12.30 ч. - Представяне на пленарни доклади от 13.30 ч. до 17.00 ч. - Представяне ...
Организационен съвет 30.8.2019 г. ... . д-р Михаил Мусов, научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС; доц. д-р Мария Маркова, УНСС; доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева, УНСС; гл. ас. д-р Радка Андасарова, УНСС гл. ас. д-р Николина Николова, УНСС гл. ас. д-р Лиляна Камбурова, УНСС ас. ...
Програмен съвет 30.8.2019 г. ... – председател, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” и декан на Финансово-счетоводния факултет, УНСС; Проф. д-р Даниела Фесчиян – член, заместник-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС; Проф. д-р Румяна Пожаревска ...
Програмен съвет 30.8.2019 г. ... – председател, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” и декан на Финансово-счетоводния факултет, УНСС; Проф. д-р Даниела Фесчиян – член, заместник-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС; Проф. д-р Румяна Пожаревска ...
За конференцията 20.9.2019 г. ... НА 100-НАТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" Тематични направления на конференцията: 1. Възникване и развитие на счетоводната наука и образованието по счетоводство; 2. Концептуална рамка и стандартизация в счетоводството и одита; 3. Финансова ...
ОНС Доктор 7.6.2019 г. ... „Финанси“ обучава докторанти в докторската програма по научната специалност 05.02.05 „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“. Докторската програма по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка” се отнася към област на ...
ОНС Доктор 6.6.2019 г. ... „Финанси“ обучава докторанти в докторската програма по научната специалност 05.02.05 „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“. Докторската програма по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка” се отнася към област на ...
Контакти 11.6.2019 г. ... информация: УНСС, катедра "Икономикс", кабинет 4013, Д. Трифонова, тел. 02/81 95 470, e-mail: economicsconference_2019@unwe.bg   адрес: катедра "Икономикс", кабинет 4013 УНСС Студентски град "Хр. Ботев" София ...
За конференцията 27.6.2019 г. ... „Икономикс“ на УНСС има удоволствието да Ви покани за участие в националната научна конференция на тема: ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: ДЪРЖАВАТА И ПАЗАРЪТ Целите на конференцията са от една страна да даде възможност за обмен на ...
Контакти 7.4.2019 г. ... за национално и световно стопанствоКатедра "Маркетинг и стратегическо планиране" 1700 София, Студентски град,ул. „Осми декември“, кабинет ...
Организационен комитет 8.4.2019 г. ... по маркетинг 2019 се организира от катедра Маркетинг и стратегическо планиране със съдействието на Научноизследователски център по маркетинг, Междууниверситетски център за развитие на кариерата (МЦРК) и Студентски съвет при УНСС. Основен партньор на олимпиадата е А1 ...
Благодарствено писмо 27.2.2019 г. ... . д-р Снежана Александрова Башева Катедра "Счетоводство и анализ" Финансово-счетоводен факултет   Искам да поднеса искрени благодарности на всички преподаватели от Катедра "Счетоводство и анализ" и Финансово-счетоводен факултет, за положените усилия, ...
Избираеми дисциплини за първи курс 23.2.2019 г. ... е-бизнес Дисциплини водени от катедра "Управление": Стратегии за е-бизнес АНОТАЦИЯ Дисциплината “Стратегии за е-бизнес” е избираема за студентите от направление „Администрация и управление” в ОКС “Бакалавър” от ...
Избираеми дисциплини за втори курс 23.2.2019 г. ... от катедра "Управление" дисциплини през втората година от обучението са: УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА АНOТАЦИЯ 1. Дисциплината “Управление на комуникациите и връзки с обществеността” се чете от ...
ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ - "Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука", 10.5.2019 г. ... „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС и Българска асоциация по логистика (БАЛ) имат честта и удоволствието да Ви поканят да участвате в ПЪРВАТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на ...
Pan-European Seal студентска стажантска програма 27.3.2019 г. ... от държавния изпит по чужд език) в Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика", кабинет П050А.   В случай, че сте одобрени за едногодишна стажантска програма и впоследствие се откажете да участвате в нея, трябва да имате предвид, че това ще повлияе в негативен ...
Специалности в ОКС "Магистър" 14.2.2019 г. ... МИО и Бизнес предлага голямо разнообразие от магистърски програми в редовна и дистанционна форма на обучение. I. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ I.1. Международни икономически отношения – в 2 и 3 семестъра Целта на специалността е да надгради познанията, придобити в предходните образователни ...
Преддипломен стаж 4.2.2019 г. ... . В края на семестъра, през м.май, катедра „МИО и бизнес“ определя дати, на които студентите трябва да се явят и да представят придобития по време на стажа си опит и да разкажат своите впечатления от фирмите, в които са стажували. При представяне на стажа си, студентите ...
Специалности в ОКС "Бакалавър" 13.2.2019 г. ... МИО и Бизнес предлага две бакалавърски програми: Международни икономически отношения и Международни икономически отношения с преподаване на английски език Обучението в тези специалности е с продължителност 4 години (8 семестъра). В специалност Международни икономически ...
ОКС "Магистър" 7.2.2019 г. ... МИО и Бизнес предлага множество магистърски програми на български и английски език както в редовна, така и в дистанционна форма на обучение ...
Mодул 3 - "География на България" 21.1.2019 г. ... в УНСС е обсъдена и приета на заседание на катедра „Публична администрация и регионално развитие” с Протокол №115 от 20.11.2006 г. и е утвърдена от ректора на УНСС. Литература   А. Основна 1.Дончев, Д.,  Хр. Каракашев, География на България за ученици и ...
Зимна условна сесия 22.1.2019 г. ... . ДАТА ЧАС ЗАЛА Катедра Икономикс 1. Макроикономика ДО Хасково от 12 ч. 4 5.2.2019 в зала 401 на РЦДО-Хасково 2. Световна икономика ДО Хасково от 12 ч. 1 5.2.2019 3. Европейска интеграция ДО Хасково от 10 ч. 1 5.2.2019 4. ...
Методически семинар 6.12.2018 г. ... своите научни ръководители. Докторантите на катедра „Икономическа социология“ винаги могат да разчитат на консултация и подкрепа от нашите преподаватели. Един от най-трудните въпроси е как се прави научно изследване. Отговори има много и всеки сам намира своите. За улеснение ...
Защита 22.12.2018 г. ... на дисертационното изследване пред катедрения съвет на катедра „Икономическа социология“ се нарича „вътрешна защита“. Докторантът заедно с научния си ръководител следва да заявят готовност за явяване на вътрешна защита пред катедрения съвет най-малко месец преди желаната от тях дата. ...
Правила 20.11.2018 г. ... съгласуване с научния ръководител и със съответната катедра в приемащия университет, при което се определя временен научен ръководител за периода на мобилността. За участието си в програма ЕРАЗЪМ студентите и докторантите получават финансова помощ (грант). ЕРАЗЪМ грантът е в месечен размер, определен е и се ...
Организации-партньори 22.12.2018 г. ... „Икономическа социология” има сключени рамкови договори за стажантски програми с: Главна прокуратура на Р България Българска социологическа асоциация Институт за изследване на обществата и знанието при БАН Агенция за социални анализи и проучвания АССА-М ЕООД „Център ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2018/2019 уч.г. 19.2.2019 г. ... . д-р- Тодор Калоянов - преподавател в катедра "Статистика и иконометрия" доц. д-р Екатерина Тошева – преподавател в катедра "Статистика и иконометрия" доц. д-р Александрина Мурджева- научен секретар на катедра „Информационни технологии и комуникации“, ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... . д-р Вера Пиримова - преподавател в катедра “Икономикс”, УНСС Членове: Гл. ас. д-р Димитър Димитров Дамянов – преподавател в катедра “Икономикс”, УНСС Гл. ас. д-р Николай Николаев Величков - преподавател в катедра "Икономикс", ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство за 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... декан на Финансово-счетоводен факултет и ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС Славейка Янкова Иванова - директор НТГ Пловдив   ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: УНСС Председател: проф.д-р Румяна Пожаревска - заместник-декан по международно ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... на Финансово-счетоводния факултет в УНСС, ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС, д.е.с., регистриран одитор Изпълнителен секретар: Христо Славов, управител на Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” Членове: Емил Евлогиев, зам.-председател на ИДЕС, д.е.с. ...
Устойчиво развитие на градския пътнически транспорт на територията на Столична община, 2018 11.10.2018 г. ... на пътнически транспорт в град София. В тази връзка катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" към УНСС организира на 30 ноември 2018 година. КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА"        ...
Международна акредитация от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA) 12.9.2018 г. ... на доставките“ с преподаване на английски език към катедра „Логистика и вериги на доставките“ към УНСС са първите акредитирани програми в България от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA). ELA е федерация на 30 независими национални логистични асоциации ...
ИТАЛИАНСКА И БЪЛГАРСКА ДИПЛОМА ПО „MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС“ ОТ ДУАЛНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА НА УНСС И УНИВЕРСИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ НАУКИ В РИМ (UNINT) 11.9.2018 г. ... бизнес с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (Факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в Рим, Италия (University of International Studies ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 2017г. 6.6.2018 г. ... център за регионални изследвания и катедра „Регионално развитие“ (на снимката долу). На форума присъстваха доц. д-р Стела Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално ...
Студентски научен форум „Регионално развитие – вчера, днес и утре” 2016г. 6.6.2018 г. ... съдействието на Центъра за регионални изследвания и катедра „Регионално развитие”, се проведе в малка конферентна зала на УНСС. На събитието, с водещи Славена Николова и Борислав Васев, студенти IV курс, специалност „Регионално развитие”, присъстваха всички преподаватели и ...
Контакти 31.5.2018 г. ... .unwe.bg/regdev/bg/pages/13760  Сайт на катедра "Регионално развитие": http://departments.unwe ...
Начало 21.6.2018 г. ... колеги, Ръководството на катедра "Регионално развитие" и катедра " Национална и регионална сигурност" Ви канят за участие в международна научна конференция на тема "Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността", която ще бъде открита на  октомври 2018 г. в  ч. в ...
Международна научна конференция „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020“ 6.6.2018 г. ... – хоризонт 2020“, организирана от катедра „Регионално развитие“ под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев –Ректор на УНСС. Научната проява се организира по договор № НИД НП-6/2015 г. и е посветена на 95-годишнината от създаването на УНСС ...
Научна конференция „Омниканална търговия и иновации“ 22.5.2018 г. ... търговия и иновации“, организирана  от катедра „Икономика на търговията“. Актуалната тематика привлече специалисти от практиката, преподаватели от различни университети, докторанти и студенти. Във форума участваха и ръководителите на катедри „Икономика и управление на ...
Акценти 15.3.2019 г. ... за студенти и докторанти на ФСФ   ФСФ, катедра "Счетоводство и анализ" съвместно с The Institute of Charterered Accountants in England and Wales (ICAEW) организираха и проведоха ICAEW Univeristy Student Scheme (USS) and Employability Skills" за студенти и докторанти на ФСФ ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – дистанционна форма, 3 семестъра 11.5.2018 г. ... бизнес и мениджмънт“ (РБМ3) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, регионално и местно ниво. Обучението се фокусира върху подготовката на ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ - дистанционна форма, 2 семестъра 11.5.2018 г. ... бизнес и мениджмънт“ (РБМ2) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, регионално и местно ниво. Обучението се фокусира върху подготовката на ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ - редовна форма, 2 семестъра 11.5.2018 г. ... бизнес и мениджмънт“ (РБМ2) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, регионално и местно ниво. Обучението се фокусира върху подготовката на ...
Правила за провеждане на преддипломен стаж 11.5.2018 г. ... , отчитането и защитата на стажа на студентите, катедра “Регионално развитие” определя ръководител (отговорник), който е член на преподавателския състав на катедрата.             Като задължителен елемент на учебния план стажът се ...
Alumni 7.6.2018 г. ... практики в икономика 4.0. Цели на Алумни клуб към катедра „Регионално развитие“ Основната цел е да изгради свързаност и приемственост между випуските от студенти завършели специалност „Регионално развитие“, „Регионален мениджмънт и бизнес“. Създава условия за ...
Мобилност с цел преподаване в Университет за приложни социални науки, Вилнюс, Литва 4.5.2018 г. ... периода 26-30.03 208 г. доц. д-р Екатерина Тошева от катедра „Статистика и иконометрия” в УНСС и директор на УЦМСП реализира преподавателска мобилност в Университет за приложни социални науки, Вилнюс, Литва (SMK - https://www.smk.lt/en/). SMK е частен университет с над 20 годишна история. ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за ОКС Бакалавър 22.12.2018 г. ... , които са оповестени на електронната страница на катедра „Икономическа социология” и по други начини ...
40 години катедра Икономическа социология 7.11.2018 г. ... ТРУДОВЕ СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ 2-3 2015 г. част 1 Теория и история     Новата икономическа социология: теоретични достижения и съвременни предизвикателства     Андрей Нончев       Политико-икономическите симбиози – за една политикономия на ...
Най-нови учебници 4.3.2018 г. ... , както и в магистърските програми, предлагани от катедра „Икономическа социология“. Стремежът на авторите е чрез социологическата интерпретация на икономическия живот да предоставят на студентите по-различна от конвенционалната перспектива за неговото разбиране ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 28.2.2018 г. ... преди датата на изпита на електронната страница на катедрата и/или по друг подходящ начин. Катедрата  определя  не  по-късно  от три  месеца  преди  датата  на изпита преподаватели,  с  които  студентите  могат  да  се   ...
Текст а начална страница 21.2.2018 г. ... собственост”, а катедра “Творчески индустрии и интелектуална собственост” е единственото учебно-научно звено за подготовка на икономически кадри по тази специалност.       Катедра и специалност “Интелектуална ...
25 години катедра 21.2.2018 г. ... среща със студенти относно Програма „Еразъм +“ за академична година 2018/2019 ...
Бордът на съветниците към катедра „Логистика и вериги на доставките“ 27.2.2019 г. ... се по специалностите, водени от катедрата.    Цветомир Стоянов - Group Logistics Optimization Manager at Coca-Cola Hellenic Bottling Company Арно Куюмджиян - Head of Materials Management and Purchasing, Festo Production EOOD Емил Димитров - Head of ...
Заявление за явяване на защита 6.2.2018 г. ... Блага Благоева, ръководител на катедра „Политология“, ...
Примерна дипломна работа 6.2.2018 г. ... ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА“ КАТЕДРА „ПОЛИТОЛОГИЯ“   ДИПЛОМНА РАБОТА на тема: ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа 6.2.2018 г. ... на електронната страница на катедра „Политология“” и по други начини. Защитата на дипломната работа е публична и на нея могат да присъстват други студенти, преподаватели и външни за Университета лица. 2.    Държавна ...
КОНТАКТИ 4.2.2018 г. ... "Икономическа социология" E-mail: esociology40@unwe.bg Телефон: (02) 8195 444 Кабинет: 3086 адрес: 1700 София, Студентски град "Хр. Ботев", УНСС ФБ: "Катедра Икономическа социология" https://www.facebook ...
Учебна практика 30.1.2018 г. ... на осигурени от катедра “Политология” стажантски места в структурите на УНСС или извън УНСС – в държавни институции и организации в страната; -    в избрана по лична инициатива и посочена от студентите институция, ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 30.1.2018 г. ... “Политология”   Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС “Бакалавър”, специалност “Политология“ Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето ...
Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2016 г. и 2017 г. 22.1.2018 г. ... в колективните дела на ниво катедра; себичност и само личен интерес в ущърб на учебно-преподавателската работа и университетските и факултетните прояви; конфликти в катедрените колективи; конфликти преподаватели – студенти.   Принцип в работата ...
Начало 10.1.2018 г. ... професор на УНСС Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Бизнес факултет  CV: български  Служебен E-mail: bborisov@unwe.bg  Телефон: (02) 862 94 97  Кабинет: №1, Университетски център по ...
Състав 10.1.2018 г. ... професор на УНСС Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Бизнес факултет  CV: български  Служебен E-mail: bborisov@unwe.bg  Телефон: (02) 862 94 97  Кабинет: №1, Университетски център по ...
Научно списание 21.6.2019 г. ... от член на съответната катедра, в която с „да“ или „не“ да се потвърди, че материалът е разглеждан (съответно подходящ или неподходящ за списанието). Текстовете да са подготвени с редактор Microsoft Office Word 2003 за Windows ...
Mодул 3 - "Български език и литература" или "Математика" или "География на България" или "История на България" 21.1.2019 г. ... и приета на заседание на катедра „Публична администрация и регионално развитие” с Протокол №115 от 20.11.2006 г. и е утвърдена от ректора на УНСС. Литература   А. Основна 1.Дончев, Д.,  Хр. Каракашев, География на България за ...
Шкодрев 14.12.2017 г. ... (1990). Ръководител на катедра "Статистика и иконометрия" (2004 - 2005). Чете лекционни курсове по статистика. Научни интереси: теория на статистиката. Основни публикации:1. Приемателен статистически контрол на качеството по количествен признак. - ...
Тотев 14.12.2017 г. ... професор (1950). Завеждал е катедра "Статистика" във ВИИ "К. Маркс" - София, (1957). Бил е редовен член на Международния статистически институт, експерт на ООН - отдел "Демография". Научни интереси: проблеми на общата теория на статистиката; съдебна ...
Съйкова 24.12.2017 г. ... , зам.-декан, ръководител катедра "Статистика и иконометрия". Чете лекционни курсове по обща теория на статистиката, изследване на зависимости, методология и методика на ЕСИ. Чете лекции като гост-професор в Делхи и Калкута - Индия, (1988), Копенхаген и ...
Сугарев 14.12.2017 г. ... . Основател и ръководител на катедра "Висша математика" (1963). Научни интереси: проблеми на демографската статистика, теория на статистиката; икономическа статистика; финансова статистика; приложения на математическите и статистическите методи 6 ...
Стефанов 24.12.2017 г. ... (1947), ръководител на катедра "Статистика" във ВИИ "К. Маркс" (1957 - 1965), създател е на статистическата наука и практика, на държавната статистика в България. Има над 190 научни публикации и над 110 рецензии. Основни публикации:1. Демография на ...
Петров 14.12.2017 г. ... (1951), за доцент към същата катедра (1964). Работил е в катедра "Статистика" във ВИИ "К. Маркс" (1974). Научни интереси: проблеми на теорията на статистиката и на селскостопанската статистика. Основни публикации:1. За формите на обобщаващите показатели за ...
Мишев 20.6.2018 г. ... град - Преподавател в катедра”Статистика и иконометрия” от 16.10.1973 г. Кариерното развитие - от асистент до професор - е изцяло в УНСС. Министерство на образованието и науката - Съвместител в Съвета по висше образование - ...
Величкова 24.12.2017 г. ... - 1994), ръководител на катедра "Статистика и иконометрия" (1998 - 2002). Чете лекционни курсове по теория на статистиката, икономическа и търговска статистика, статистика на външната търговия, въведение в иконометрията, иконометрия, статистическо ...
Балевски 14.12.2017 г. ... (1982). Бил е ръководител на катедра "Статистика" във ВИИ "Карл Маркс" и председател на Комитета по единна система за социална информация. Научни интереси: проблеми на демографската статистика Основни публикации:1. Външнотърговска статистика. - София: ВИИ ...
Преподаватели към катедрата през годините 6.7.2018 г. ... годините, към катедра "Статистика и иконометрия" работиха преподавателите:(за повече информация кликнете върху името на съответния преподавател) Аврамов, Алберт Давидов Бакалова, Дария Теодорова Балевски, Дано Цоков Батьов, Иван (Иван Батьов ...
Ръководители на катедрата през годините 12.2.2019 г. ... "Статистика и иконометрия" е ръководена през предходни периоди от: Веселка Христова Павлова Евгени Василев Шкодрев Георги Димитров Мишев Нигрета Рангелова Величкова Иванка Димова Съйкова Тодор Христов Къналиев Дано Цоков Балевски Анастас ...
Правила за провеждане на защита на магистърска теза в катедра „Икономика на туризма“ 14.11.2017 г. ... НА ИНФРАСТРУКТУРАТА” КАТЕДРА “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” Приет с решение на ФС на факултет                Утвърждавам: „Икономика на инфраструктурата“ ...
Консултационни часове на преподавателите 2.11.2018 г. ... на преподавателите от катедра “Математика”                                  за ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 24.10.2017 г. ... . д-р- Тодор Калоянов - преподавател в катедра "Статистика и иконометрия" доц. д-р Екатерина Тошева – преподавател в катедра "Статистика и иконометрия" доц. д-р Александрина Мурджева- научен секретар на катедра „Информационни технологии и ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 16.1.2018 г. ... . д-р Вера Пиримова - преподавател в катедра “Икономикс”, УНСС Членове: Гл. ас. д-р Димитър Димитров Дамянов – преподавател в катедра “Икономикс”, УНСС Гл. ас. д-р Николай Николаев Величков - преподавател в катедра "Икономикс", ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 24.10.2017 г. ... факултет в УНСС, ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС, д.е.с., регистриран одитор Изпълнителен секретар: Христо Славов, управител на Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” Членове: Емил Евлогиев, зам ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 5.12.2017 г. ... факултет и ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС Славейка Янкова Иванова - директор НТГ Пловдив   ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: УНСС Председател: доц.д-р Румяна Пожаревска - заместник-декан по международно ...
АКРЕДИТАЦИЯ 24.1.2019 г. ... Ганчева Димова - научен секретар на катедра   „Математика“                          2) доц. д-р Александрина Георгиева Мурджева - научен секретар   на катедра ИТК       ...
Международни магистърски програми в УНСС 1.9.2017 г. ... на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в гр. Рим, Италия (University of ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в Рим, Италия (University of ...
Нови магистърски специалности в УНСС 31.8.2017 г. ... е съвместен проект между катедра „Публична администрация“ (факултет „Управление и администрация“), катедра „Информационни технологии и комуникации“ (факултет „Приложна информатика и статистика“), Държавна агенция ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи 20.9.2019 г. ... за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през м.Октомври 2019 г. и 2020 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК дуална магистърска програма между УНСС и Университета по международни науки в Рим (UNINT) 3.8.2017 г. ... на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в гр. Рим, Италия (University of ...
Ръководство 19.7.2017 г. ... - проф.д.ик.н. Румен Гечев, катедра"Икономикс"; доц. д-р Христина Николова-член на УС, катедра "Икономика на транспорта"; гл.ас. д-р Щерьо Ножаров-член на УС, катедра "Икономикс" ...
За нас 3.8.2017 г. ... директор на центъра, катедра "Икономикс"  доц. д-р Христина Николова-член на УС, катедра "Икономика на транспорта",  гл.ас. д-р Щерьо Ножаров - член на УС, катедра ...
Начало 3.8.2017 г. ... директор на центъра, преподавател в катедра "Икономикс" - УНСС доц. д-р Христина Николова - член на управителния съвет преподавател в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" - УНСС гл.ас. д-р Щерьо Ножаров - член на управителния съвет преподавател в катедра ...
Новини по проект "Завръщащите се мигранти..." 14.1.2019 г. ... Изследвания при БАН и  катедра "Икономическа социология" УНСС – София. Част от българскатa делегация бяха проф. д-р Веселин Минчев, член на научния съвет на Икономическия Институт на БАН и ръководител на делегацията, доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на ...
Проект "Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност" 22.12.2018 г. ... на проекта е Доц. д-р Андрей Иванов Нончев , катедра "Икономическа социология", УНСС Екип на проекта: проф. д-р Веселин Минчев Минчев, ИИИ на БАН доц. д-р Ирена Зарева, ИИИ на БАН Доц. д-р Венелин Николаев Бошнаков, катедра "Статистика и иконометрия", УНСС Доц. д-р Мария Енева Бакалова, ...
Организационен Комитет 26.7.2019 г. ... . О.О. Карпенко – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Полтавски университет по икономика и търговия, Полтава, Украйна Проф. к.е.н. Садовская Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Луцк, ...
Програмен съвет 26.7.2019 г. ... факултет на УНСС и Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” на УНСС, София, България Проф. д-р Румяна Пожаревска – Зам.-председател на Организационния комитет и Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, София, България Проф. д-р Джанфранко ...
Критерии за оценяване на академичните постижения на студентите 7.6.2018 г. ... „Регионално развитие“ Критерии за оценяване на академичните постижения на студенти    Компоненти на знанията, уменията и компетенциите, които са обект на проверка и оценка Студентът трябва да представи в писмената си ...
Оценяване и контрол на академичните постижения на студентите 22.6.2017 г. ... знания и умения по време на обучението от катедра „Регионално развитие“ в съответствие с чл. 44, чл. 44а и чл. 45 от Закона за висшето образование и  спазване на  Правилника за учебната дейност в УНСС. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Контролът за проверка и оценка на знанията ...
Организационен Комитет 21.6.2017 г. ... – Председател на Организационния комитет, катедра "Финансов контрол" Доц. д-р Олег Димов – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет, катедра "Финансов контрол" Доц. д-р Диана Петрова – катедра "Счетоводство и анализ" Доц. д-р Димитър Ненков – катедра "Финанси" Доц. ...
Програмен комитет 20.6.2017 г. ... Финансово-счетоводния факултет и Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” Проф. д-р Стоян Стоянов – Заслужил професор на УНСС Проф. д-р Маргарита Александрова – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет Проф. д-р Огнян Симеонов – Ръководител на катедра ...
Консултативен съвет 15.6.2017 г. ... . д-р Александър Стоянов Стоянов Катедра "Икономическа социология"  Общоикономически факултет CV: български Служебен E-mail: stoyanov.alex@unwe.bg Телефон: (02) 8195 437 Кабинет: 2103 Повече на: http://blogs.unwe.bg/astoyanov/ Гл.ас. д-р Михаела Михайлова ...
Директор 15.6.2017 г. ... . д-р Андрей Иванов Нончев Катедра "Икономическа социология" Общоикономически факултет CV: български Служебен E-mail: andrey.nonchev@unwe.bg Личен E-mail: andrey.nonchev@gmail.com Телефон: (02) 8195 481 Кабинет: 1038 Повече на: http://blogs.unwe ...
Акредитация 15.5.2017 г. ... Недкова Иванова – преподавател в катедра „Счетоводство и анализ”; Доц.д-р Даниела Петрова Въткова-Милушева – зам.-ръководител на катедра „Финансов контрол”; Доц.д-р Жеко Николаев  Милев – Преподавател в катедра ...
ОКС Магистър 21.4.2019 г. ... „Финанси” предлага магистърски програми по специалностите „Финанси” и „Международно банкиране и финансови пазари”, в редовна форма на обучение, и „Финансов мениджмънт” и „Публичен финансов мениджмънт”, в редовна и дистанционна форма ...
ОКС Бакалавър 24.4.2017 г. ... “Финанси” осъществява обучение по фундаментални и специални дисциплини за придобиване на знания от областта на финансите в съответствие с изискванията на образователно-квалификационна степен “бакалавър” в специалност "Финанси" и"Финанси и счетоводство с преподаване на ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” към катедра „Финанси” 19.4.2017 г. ... изпит в ОКС „Бакалавър” към катедра „Финанси” могат да бъдат изтеглени от тук ...
ас. д-р Иван Стойчев ВИНАРОВ 14.6.2018 г. ... РЕЗЮМЕ Иван Стойчев ВИНАРОВ е асистент в катедра „Политология“ при Университета за национално и световно стопанство. През 2004 г. завършва средното си образование в Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ – гр ...
Контакти 13.4.2017 г. ... секретар катедра "Счетоводство и анализ"  гл.ас. д-р Михаил Мусов, е-mail: mihailmusov@abv.bg Телефон: (02) 8195 612 Кабинет: 1040                       ...
Новини 22.5.2017 г. ... между УНСС и ICAEW и научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ", който представи гостите: Йоанна Сзичовска, мениджър „Бизнес развитие за Централна и Източна Европа“ в ICAEW, Марина Апостолова от BDO България, Зорница Джамбазка  и Георги Стоянов от Grant ...
Защита на магистърски тези 12.7.2019 г. ... МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА Студентите представят в катедра „Счетоводство и анализ“ – кабинет 1040: 1. Молба за допускане до защита. Молбата може да бъде изтеглена от тук. ВНИМАНИЕ: Молбата следва да бъде подписана от студента и от научния ръководител. 2. Магистърска теза ...
Специалности 13.4.2017 г. ... "Счетоводство и анализ" предлага обучение в следните специалности в ОКС "Магистър", редовно обучение, на български език: 1. Специалност "Счетоводство" (1 г. и 1.5 г.); 2. Специалност "Счетоводство" със специализация "Финансова отчетност" (1 г.); 3 ...
Ядрена сигурност - 4 сем., с преподаване на английски език 7.4.2017 г. ... програма "Ядрена сигурност", сайт на катедра "Национална и регионална ...
проф. д.с.н. Михаил МИРЧЕВ 5.4.2017 г. ... и понастоящем е професор по социология в катедра „Политология“ на УНСС. Има дълъг и разнообразен професионален опит. Бил е последователно социолог-изследовател, научен секретар, а след това и директор на Национален институт за изследвания за младежта (1979-1992). През 1993 г ...
проф. д.и.н. Трендафил МИТЕВ 5.4.2017 г. ... е доктор на историческите науки и професор в катедра „Полотология“. Роден на 15 март 1950 година в София. През 1972 година завършва специалност История в Софийския университет. Негови са трудовете „Налагането на личния режим на княз ...
д-р Александър ДИМИТРОВ 5.4.2017 г. ... Александър Димитров е редовен асистент в катедра „Политология“ от 2016 г. Води упражнения по дисциплините „Методология и методика на политическия анализ“, „Структура и функции на съвременната държава“ и „Публична власт и политика“. ...
гл. ас. д-р Николай КРЪСТЕВ 30.3.2017 г. ... Николай Кръстев КРЪСТЕВ е главен асистент Катедра “Политология” на УНСС. Завършил е специалност „История” в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1999). Притежава магистърска степен по „История” и докторска степен по ...
доц. д-р Ивка ЦАКОВА 30.3.2017 г. ... на раждане: 01.05.1959 г. Месторабота: катедра „Политология“ УНСС; e-mail: ivkatsakova@hotmail.com Научна степен: д-р по политология (1992) тема «Политическа социализация на личността» Научно звание: доцент по политология (2006) – монография ...
доц. д-р Симеон АСЕНОВ 30.3.2017 г. ... . Редовен докторант и хоноруван асистент в катедра „Политология” на УНСС (1999-2003). Избран за асистент (2005), главен асистент (2006), доцент по политология (2011) в УНСС. Научен секретар на катедра „Политология” (2007-2015). Заместник-декан по учебната работа ...
ас. д-р Ивайла СТОЕВА 30.3.2017 г. ... Ивайла Георгиева Стоева е асистент в катедра „Политология” на УНСС. Притежава бакалавърска степен по „Международни отношения” (2002), магистърски степени по „Право” (2007) и „Европейска интеграция” (2006) и докторска степен по ...
проф. д-р Георги ЯНКОВ 30.3.2017 г. ... е основател и дългогодишен ръководител на катедра „Политология” в УНСС, инициатор за създаване на специалност политология (бакалавърска, магистърска и докторска степен) в същия университет. През 1996 г. ръководената от него катедра става първата българска катедра по ...
доц. д-р Елена СИМЕОНОВА 30.3.2017 г. ... политически анализ и политически риск в Катедра “Политология” на УНСС. Завършила е специалност „Международни отношения” на УНСС (1996). Притежава магистърска степен по „Финанси” и докторска степен по „Политология“, придобита със защитена ...
доц. д-р Блага БЛАГОЕВА 30.3.2017 г. ... година е преподавател по политически науки в катедра „Политология“, факултет „Международна икономика и политика“, УНСС. Научните й интереси са в областта на политическата философия, политическата култура, политически комуникации и технологии. Автор е на монографии, ...
Международни акредитации 24.12.2018 г. ... „Счетоводство и анализ“ води и участва в редица специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, които са акредитирани от най-големите професионални организации в областта на счетоводството и одита в света, в т.ч.: The Association of Chartered ...
Кои сме ние 18.4.2017 г. ... . д-р Блага БЛАГОЕВА - ръководител катедра "Политология" проф. д-р Георги ЯНКОВ - заслужил професор на УНСС, основател и дългогодишен ръководител на катедра "Политология" доц. д-р Елена СИМЕОНОВА - научен секретар на катедра "Политология" проф. д.и.н. Трендафил ...
Консултативен съвет 15.11.2017 г. ... Example Консултативният съвет към катедра "Информационни технологии и комуникации" е създаден с цел да се подпомогне образованието и бизнеса в търсене на общ път за обучаване на висококвалифицирани специалисти, подготвени за търсенето на българския пазар на труда. Членовете на ...
Финанси, счетоводство и контрол 25.6.2019 г. ... „Финанси“ Катедра „Счетоводство и анализ" Катедра „Финансов контрол“ СЪОБЩЕНИЕ   За студентите четвърти курс специалност „Финанси, счетоводство и контрол“ – дистанционно обучение, РЦДО – Пловдив Във връзка с изпита по учебна ...
Заседания на ФКНОНИД 15.3.2017 г. ... 7. Андрей Борисов Петков – редовен докторант от катедра „Икономика на                         транспорта и ...
Акредитация 9.1.2019 г. ... 7. Андрей Борисов Петков – редовен докторант от катедра „Икономика на                         транспорта и ...
Акценти 30.5.2019 г. ... на измами (АСЕРИ-България), Юридическия факултет, катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и катедра „Национална и регионална сигурност“. В конференцията участваха представители на прокуратурата, МВР, съдебни експерти, специалисти от частния сектор, Fibank и ...
Отчети (Архив) 7.2.2017 г. ... събрание на УНСС, по конкурс за избор на ръководител катедра и др.               4.Контролният съвет участва със свои представители в работата по подготовка на вътрешни нормативни актове на УНСС, като: нов Правилник за учебната дейност на УНСС, ...
ПРИЕМ 2019 22.12.2018 г. ... В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ, ОРГАНИЗИРАН ОТ КАТЕДРА ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГЯ. АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ АКРЕДИТАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ УЧЕБЕН ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ ...
КОНКУРСИ 13.11.2018 г. ... , London: University of California Press   Катедра “Икономическа социология”                         Р-л катедра:   2016 г ...
Кандидат-студенти 5.1.2019 г. ... бъдещи колеги, Катедра „Медии и обществени комуникации” предлага обучение в две бакалавърски, две магистърски и две докторски специалности. Моля, последвайте линковете за повече информация: Бакалаври: специалност „МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА” Бакалаври: ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 23.10.2016 г. ... . Д-р Екатерина Тошева – научен секретар на катедра „Статистика“, УНСС доц. д-р Александрина Мурджева- научен секретар на катедра „Информационни технологии и комуникации“, УНСС Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 23.10.2016 г. ... . д-р Вера Пиримова - преподавател в катедра “Икономикс”, УНСС Членове: проф. д-р Трайчо Спасов – преподавател в катедра “Икономикс”, УНСС Калина Георгиева Гергова - помощник-директор на НТБГ доц. д-р Стела Ралева – ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2016 г. ... на Финансово-счетоводен факултет и ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС Славейка Янкова Иванова - директор НТГ Пловдив   ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: УНСС Председател: доц.д-р Румяна Пожаревска - заместник-декан по международно ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 3.12.2016 г. ... факултет в УНСС, ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС, д.е.с., регистриран одитор Изпълнителен секретар: Христо Славов, управител на Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” Членове: Емил Евлогиев, зам.-председател на ИДЕС, ...
Въпросник по дисциплина "Икономическа социология" 13.11.2018 г. ... . New York: Free Press     Катедра “Икономическа социология”                          ...
ОНС Д О К Т О Р 22.12.2018 г. ... научния ръководител и приет от катедрения съвет на катедра „Икономическа социология“. Катедра „Икономическа социология“ осигурява обучение на български и английски език в ОНС „Доктор“ ...
Организационен комитет 26.9.2016 г. ... . Садовская Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Украйна Проф. д-р Маргарита Александрова – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС Доц.д-р Олег Димов – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет ...
Програмен съвет 13.7.2016 г. ... факултет на УНСС и Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” на УНСС Проф. д-р Джанфранко Каподальо – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия Проф. д-р Марио Печарич - Факултет по икономика, Университет на гр. Сплит, Република Хърватска Проф. ...
Конферентни такси 24.6.2016 г. ...           BIC: BNBGBGSD, Катедра “Икономика на транспорта”, Факултет “Икономика на инфраструктурата”, ...
Изисквания към докладите 29.6.2018 г. ... Italic, Alignment: Centered; (следва нов ред). Катедра/Департамент: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic, Alignment: Centered; (следва 1 празен ред). Резюме на български език: - обем до 10 реда: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Font style: Italic, ...
Конференции и семинари 19.10.2016 г. ... на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката" при УНСС – София има удоволствието да Ви покани да участвате в работата на организираната от тях Научно-практическа конференция на тема: „Мобилност за един свързан ...
Програмен и организационен комитет 24.6.2016 г. ... катедра:  проф. д-р Виолета Бакалова Организационен комитет: Председател: доц. д-р Борислав Арнаудов Почетен председател: проф. д-р Евгени Василев Членове: проф. д.ик.н. Христо Първанов доц. д-р Христина Николова доц. д-р Светла Цветкова гл. ас. д-р Ташко ...
За конференцията 28.6.2016 г. ... в областта на транспорта на национално ниво, катедра „Икономика на транспорта“ предвижда да проведе конференция по темата за мобилността. Ориентацията на този научен форум е предимно практическа, като целта е да се анализират и дискутират промените, които протичат в национален мащаб и ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър" 19.2.2018 г. ... явят на защита на всяка една от организираните от катедрата сесии. Студентите, които не са защитили дипломна работа при възможните вече изброени сесии имат право на еднократно явяване в срок до две години след семестриалното приключване на обучението им в съответната специалност.   Дипломните ...
МАГИСТЪР 22.12.2018 г. ... ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ПРЕДЛАГА от 2017 г. НОВИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ: СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕСЕ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ В ОКС ...
МП “Бизнес психология и социология” 22.12.2018 г. ... „Икономическа социология” предлага в професионално направление “Икономика” магистърска програма по Икономическа социология и психология със специализация “Бизнес психология и социология”. В нея могат да се обучават ...
МП "Социални изследвания, анализи и проекти" 22.12.2018 г. ... .unwe.bg/ Катедра „Икономическа социология” предлага в професионално направление “Социология, антропология и науки за културата” магистърска програма по Социология със специализация „Социални изследвания, анализи ...
Срокове и такси 11.7.2016 г. ... научна конференция на катедра “Икономика на търговията”, име на участника Тематични направления Програма Организационен комитет Указания за участие Срокове и такси Заявка Адрес за контакти гр. ...
Указания за участие 31.5.2016 г. ... . “Осми декември”УНССКатедра “Икономика на търговията”, каб. 2129тел: 02/8195212, e-mail: Trade2016@unwe ...
Организационен комитет 31.5.2016 г. ... . д-р Бисер Петковръководител на катедра “Икономика на търговията” Зам.-председателдоц. д-р Силвия Терезованаучен секретар на катедра “Икономика на търговията” Членове:проф. д-р Йорданка Владимировапроф. д-р Септемврина Костовадоц. д-р ...
Програма 31.5.2016 г. ... . “Осми декември”УНССКатедра “Икономика на търговията”, каб. 2129тел: 02/8195212, e-mail: Trade2016@unwe ...
Тематични напрвления 31.5.2016 г. ... градбул. “Осми декември”УНССКатедра “Икономика на търговията”, каб. 2129тел: 02/8195212, e-mail: Trade2016@unwe ...
Международна научна конференция „Омниканална търговия и иновации“ 31.5.2016 г. ... “Икономика на търговията”    Уважаеми колеги, дами и господа Катедра “Икономика на търговията“ при Университета за национално и световно стопанство, гр. София има удоволствието да Ви покани за участие в Международна научна ...
Стажантски програми 19.10.2016 г. ... „ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА“ Катедрата има сключени договори за сътрудничество с редица държавни и частни компании, които извършват дейност в транспортния сектор. Договори с министерства и държавни компании: Министерство на транспорта, ...
Контакти 18.2.2019 г. ... . председател на организационния комитет, катедра „Логистика и вериги на доставките“ - http://departments.unwe.bg/logistics Член на УС на Българска асоциация по логистика - http://balbg.com/ тел. +359 888 650 602 Email: mvodenicharova@unwe ...
Организационен комитет 20.2.2019 г. ... инфраструктурата", УНСС, Ръководител катедра "Логистика и вериги на доставките" и Председател на УС на Българска асоциация по логистика Доц. д-р Мария Воденичарова – заместник председател на Организационния комитет и член на УС на Българска асоциация по логистика Доц. д-р ...
Програмен комитет 20.2.2019 г. ... Мирослава Раковска – Председател, катедра "Логистика и вериги на доставките" Доц. д-р Мария Воденичарова – Зам. председател, катедра "Логистика и вериги на доставките" Доц. д-р Иванка Корбанколева - катедра "Логистика и вериги на доставките" Доц. д-р Николай ...
За конференцията 18.2.2019 г. ... „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС и Българска асоциация по логистика (БАЛ) имат честта и удоволствието да Ви поканят да участвате в ПЪРВАТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема:   "Знанието по ...
Семинар 18 април 2016 9.10.2017 г. ... конференция на специалностите, водени от катедрата. -         отговорници д-р Харманджиев, д-р Беев – да осигурят зали, финансиране, отпечатване на материали, приемане на докладите, представяне пред ПС (селектиране на докладите), ...
Семинар 6.2.2017 г. ... колеги, с Решение от 18 април 2016 г. на катедра "Икономикс", се създаде постоянно действащ "Семинар" към катедрата. Основните цели на "Семинара" са: - насърчаване на изследавателската дейност на обучаваните студенти в специалностите водени от катедра "Икономикс"; - подобряване на ...
ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ 18.2.2019 г. ... „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС и Българска асоциация по логистика (БАЛ) имат честта и удоволствието да Ви поканят да участвате в ПЪРВАТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема:   "Знанието по ...
ОКС Бакалаври 30.1.2018 г. ... обучение по фундаментални и специални дисциплини за придобиване на знания от областта на  политологията ...
Въпросник за държавен изпит 6.4.2017 г. ... ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА” КАТЕДРА “ПОЛИТОЛОГИЯ”   Утвърдил: доц. д-р Миланка Славова, Зам-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение   К О Н С П Е К Т за държавен изпит на специалност ...
Акредитация 22.4.2016 г. ... (2015-2021)   Водените от катедрата специалности "Международни отношения" и "Европеистика" (ОКС "Бакалавър"), "Международни отношения: международна публична администрация" и "Национална сигурност" (ОКС "Магистър") в рамките на поднаправление "Международни отношения", ...
Международни отношения: международна публична администрация 6.8.2018 г. ... обучение. Обучението се осъществява от Катедра Международни отношения към Факултет „Международна икономика и политика“ на УНСС. Катедрата в резултат на своето дългогодишно развитие разполага с опит и утвърдени преподаватели. Прием: ...
Програми 6.8.2018 г. ... "Международни отношения" предлага обучение в: ◊ две специалности за ОКС "Бакалавър"   → „Международни отношения“ (традиционна специалност за УНСС, въведена за първи път в българското висше образование именно в УНСС от катедра "Международни ...
Научни проекти 16.4.2016 г. ... на интерактивна интернет страница на катедра Международни отношения с интегрирана система за онлайн управление на преподаваните курсове в бакалавърската и магистърската програми по Международни отношения и Европеистика. НИД 21.03-45/2009. Ръководител: А. Георгиев. Участници: М. ...
За нас 8.4.2017 г. ... „Международни ...
Научни прояви, организирани от катедрата 20.7.2018 г. ... Юбилена научна конференция. 40 години катедра и специалност "Международни отношения". (2017) Годишна научна конференция. Европейски разногласия и световен хаос. НИД НП-18-2017. Ръководител: А. Георгиев. Уастници: колектив (2017) Научна конференция с международно участие ...
Докторска степен 22.3.2016 г. ... "Международни отношения" предлага обучение в научна и образователна степен доктор по научна специалност Международни отношения и външна политика и по научна специалност Световно стопанство и МИО (Европейско сътрудничество и интеграция). Докторантските програми на ...
Начало 10.3.2016 г. ... и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ проф. д-р Димитър Димитров.България е втората страна, която се включва в проекта. „Ценим високо сътрудничеството с България и следим с интерес случващото се в областта на ...
Заявление за магистърски теми 13.6.2018 г. ...   В катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ изборът на магистърски теми за защита на магистърска теза (ЗМТ) се осъществява чрез подаване на заявление. Заявлението се подава 19.03.2018 г. до 20.04.2018 г. на transport_unwe@unwe ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 5.2.2019 г. ... на магистърските тези става в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката", каб. 3054, 10 дни преди датата на защита в един екземпляр на хартиен и електронен носител, с посочен активен имейл за получаване на рецензия.           ...
Правила за провеждане на защита на магистърски тези 18.2.2016 г. ... в специалностите към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Тези правила определят реда и начина за подготовка и провеждане на дипломни защити за студентите от ОКС „Магистър“ на катедра „Икономика на ...
Преддипломен стаж за ОКС "бакалавър" 19.10.2016 г. ... на преддипломен стаж, разработени от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“     Преддиплоният стаж се провежда в VІІІ семестър на бакалавърска степен на обучение, като неговата продължителност е 50 часа извънаудиторна заетост. Той е основна ...
Правила за провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" 11.3.2016 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СПОПАНСТВО КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА" Приет с решение на ФС на факултет                                          „Икономика на ...
Примерни магистърски теми за ОКС "магистър" 19.10.2016 г. ... теми за магистърски тези към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката"   Повишаване ефективността при управлението на транспортни проекти. Инвестиции и инвестиционна политика в транспорта. Пътища, насоки и фактори за повишаване ...
проф. д-р Галина Пенчева Младенова 17.6.2016 г. ... Младенова е редовен преподавател в катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“. Води лекционни курсове по маркетинг, маркетингово планиране, маркетинг на финансовите услуги. Има сериозен опит в ръководство и участие в международни, национални и университетски ...
доц. д-р Светла Богданова Бонева 16.2.2016 г. ... по икономика, редовен преподавател в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска и магистърска степен по „Европейска икономика“, „Управление на инвестиционни проекти“ и ...
Контакти 12.7.2016 г. ... . д-р Цветана Александрова Стоянова Катедра "Управление" Факултет "Управление и администрация"  E-mail: BExC@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 457  Кабинет: ...
Ръководство 12.7.2016 г. ... . д-р Цветана Александрова Стоянова Катедра "Управление" Факултет "Управление и администрация"  Служебен E-mail: tzvetana_stoyanova@start.bg  Телефон: (02) 8195 457  Кабинет: 1045 ...... Зам. директор Проф. д-р Диана Илиева ...
Акредитация 22.12.2018 г. ... , е най-желания подарък за 40 годишния юбилей на Катедра "Икономическа социология" през 2015 г ...
Организационен комитет 24.1.2019 г. ... . д-р Таня Парушева – Научен секретар на катедра „Икономика на туризма“   Доц. д-р Силвия Терезова - Заместник-декан по учебната работа на факултет "Икономика на инфраструктурата", Научен секретар на катедра "Икономика на търговията"   Гл. ас. д-р Стиляна ...
Програмен комитет 24.1.2019 г. ... "Икономика на инфраструктурата", Ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност Проф. д-р Мирослава Раковска - Заместник-декан по научноизследователската дейност на факултет "Икономика на инфраструктурата", Ръководител на катедра "Логистика и вериги на доставките" Проф. д-р Виолета ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „БАКАЛАВЪР“ 9.2.2016 г. ... “ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА” КАТЕДРА “ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА” Приет с решение на ФС на ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) В ОКС „МАГИСТЪР“ 18.1.2016 г. ... “ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА”КАТЕДРА “ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА”   Приет с решение на ФС на ...
Регламент на Национално състезание по приложна информатика 21.1.2019 г. ... Проф.д-р Камелия Стефанова – ръководител катедра „Приложна информатика, УНСС  Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов  доц. д-р  Любен Боянов, катедра „Приложна информатика“, УНСС  доц. д-р Александрина Мурджева- научен секретар на катедра ...
Резултати от заключителния етап на Националния конкурс по счетоводство 5.12.2015 г. ... , и д-р Борислав Боянов- х. ас. в катедра „Счетоводство и анализ“ на УНСС, утвърдена от Програмния съвет на конкурса, оцени писмените работи на участниците и обяви следните резултати: На първите пет места са класирани шест ученици. Според приетия регламент при ...
Алумни клуб 22.12.2018 г. ... бивши и настоящи възпитаници и приятели на катедра „Икономическа социология” при ОИФ-УНСС, така и между тях и в лицето на ръководството и преподавателския състав, водени от желанието за съхраняване на чувството на гордост и съпричастност към духа на катедрата и утвърдените ...
Преоткриване на парадигмата за неравенството:от икономическата социология към политическата икономия от проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 29.10.2015 г. ... по случай 40 годишнината от създаването на катедра "Икономическа социология" В знак на уважение и благодарност за сътрудничеството, доц. Нончев поднесе юбилеен плакет "40 години катедра Икономическа социология" на проф. Петков. проф. Петков: "Убеден съм, че всеки от нас, ...
ОКС "Бакалавър" 13.3.2017 г. ... „Маркетинг и стратегическо планиране“ обучава студенти по специалностите „Маркетинг“, „Прогнозиране и планиране“ и „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език". Обучението се извършва в ...
ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ за техническо оформление на дисертационни трудове 13.11.2018 г. ... за национално и световно стопанство Катедра „Икономическа социология” University of National and World Economy Department Economic Sociology       ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ за техническо оформление на дисертационни трудове към катедра ...
Правилник за прием на докторанти в Университета за национално и световно стопанство 5.12.2018 г. ... която се включват деканът, ръководителят на катедрата, в която ще се осъществява обучението, и преподавател в докторантската програма, по която ще се провежда обучението, предложен от ръководителя на катедрата. (6) В 3-дневен срок от получаването на документите във факултета деканът ...
Ръководни органи на националното състезание по приложна информатика и статистика за учебна 2015/2016 15.2.2016 г. ... . д-р- Тодор Калоянов - преподавател от катедра "Статистика" Доц. Д-р Екатерина Тошева – научен секретар на катедра „Статистика“, УНСС доц. д-р Александрина Мурджева- научен секретар на катедра „Информационни технологии и комуникации“, ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 15.2.2016 г. ... . д-р- Тодор Калоянов - преподавател от катедра "Статистика" Доц. Д-р Екатерина Тошева – научен секретар на катедра „Статистика“, УНСС доц. д-р Александрина Мурджева- научен секретар на катедра „Информационни технологии и комуникации“, ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2015 г. ... доц.д-р Румяна Пожаревска - преподавател от катедра "Счетоводство и анализ" Членове: Проф. д-р Богомил Манов - преподавател от катедра "Финанси" Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“ Виолет Маринова – ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 20.1.2016 г. ... . д-р Вера Пиримова - преподавател в катедра “Икономикс”, УНСС Членове: проф. д-р Трайчо Спасов – преподавател в катедра “Икономикс”, УНСС Калина Георгиева Гергова - помощник-директор на НТБГ доц. д-р Стела Ралева – ...
Организационен комитет 17.7.2015 г. ... . Садовская Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Украйна Проф. д-р Маргарита Александрова – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС Доц.д-р Олег Димов – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на ...
Програмен комитет 17.7.2015 г. ... на УНСС Проф. Джанфранко Каподальо – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия Проф. Марио Печарич - Факултет по икономика, Университет на гр. Сплит, Република Хърватска Проф. А.А. Нестуля – Ректор на Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна Проф. ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... на Организационния комитет и ръководител на катедра „Икономическа социология“ Доц. д-р Мария Стоянова Катедра „Икономическа социология“ и зам. декан на Общоикономически факултет Гл. ас. д-р Михаела Мишева Научен секретар на катедра „Икономическа ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... се разработва за всяка специалност от катедрата, водеща специалността, приема се от Факултетния и от Академичния съвет и се утвърждава от ректора.   Чл. 12. (1) Учебният план се разработва по приети от АС правила. В правилата се регламентират условията и редът за ...
Контакти 2.6.2015 г. ... информация: УНСС, катедра "Икономикс", кабинет 4013, М. Пешева, тел. 02/81 95 695, e-mail: m_pecheva@unwe.bg   адрес: катедра "Икономикс", кабинет 4013 УНСС Студентски град "Хр. Ботев" София ...
Контакти 15.6.2018 г. ... информация: УНСС, катедра "Икономикс", кабинет 4013, Д. Трифонова, тел. 02/81 95 470, e-mail: economicsconference_2018@unwe.bg   адрес: катедра "Икономикс", кабинет 4013 УНСС Студентски град "Хр. Ботев" София ...
Изисквания 2.6.2015 г. ... за плащане: Такса за участие в конференция на катедра „Икономикс“ и име на участника ...
Актуални проблеми на трафика на хора на Евгени Диков 7.5.2015 г. ... .-главен прокурор, организираха Юридическият факултет, катедра „Икономическа социология“ и катедра „Национална и регионална сигурност“.  „Актуални проблеми на трафика на хора“ бе темата на лекцията, която се проведе в голямата  конферентна зала. Лекторът Евгени Диков (в средата), доц. ...
Специалности 12.7.2018 г. ... "Творчески индустрии и интелектуална собственост" осъществява обучение по следните специалности в ОКС "Магистър": Интелектуална собственост и бизнес - научен ръководител  Интелектуална собственост и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - ...
Специалности 11.7.2017 г. ... Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" осъществява обучение по следните специалности в ОКС "Бакалавър": Интелектуална собственост и бизнес; Творчески индустрии и бизнес ...
Докторски програми 9.12.2016 г. ...  Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" предлага следните докторантури по професионални направления и научни специалности за учебната 2017/2018 г.: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Бизнес в културата); Икономика и управление (Бизнес с ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... - потенциален вътрешен кандидат, ръководител на катедра, декан на факултет, председател на Съвета по хабилитация и др. Предпоставките за стартиране на конкурс. Не е посочено ясно при какви условия може да се стартира процедура по конкурс за заемане на академична длъжност - потребност на катедрата ...
Докторантурата 22.12.2018 г. ... обучение се обучават по Учебен план, одобрен от КС на катедра „Икономическа социология“, ОИФ и Академичния съвет на УНСС. В учебния план са предвидени 2 групи дисциплини:      1. Задължителни дисциплини – Блок А. Тук са включени: - Университетските учебни дисциплини ...
П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/ НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”, СПЕЦИАЛНОСТ „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА“ 18.2.2019 г. ... избора на тема за дипломна работа, катедрата подготвя списък с примерни теми от проблемната област на магистърската специалност (програма). Списъкът с примерни теми се предоставя на студентите от научния ръководител на курса. ...
Tеми за дипломни работи по специалност „Дигитална икономика” за ОКС „Магистър“. 22.2.2019 г. ... с решение на КС на катедра „Политическа икономия“ 19.02.2019 г. ...
Политическото прогнозиране в контекста на евроинтеграционния “кливидж” 4.3.2018 г. ... Теодор Данаилов Дечев Катедра „Икономическа социология“ - УНСС   Ключови думи: Национализъм, квазинационализъм, популизъм, кливидж, прогнозиране, Европейска интеграция, глобализация.   Анотация   През последните години сме ...
Учебен план на магистратура по `Политикономия на гражданското общество`,приет от Факултетния съвет 10.2.2015 г. ... план е приет на заседание на катедра “Политическа икономия” от  16. 09.2013 г. (протокол № ……), от Факултетен съвет на факултет “Общоикономически” на ........2013 г. (протокол №.......) ...
ОКС "Магистър" 10.2.2015 г. ... „Политическа икономия”, Общоикономически факултет УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ул. „8-ми декември”, Студентски град „Христо Ботев”, София 1710 П Р А В И Л А  ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ  НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ...
Магистри 28.5.2019 г. ...   Магистърски програми към катедра "Публична администрация": https://magistri.unwe.bg/ Специалност Форма на обучение Продължи-телност Публична администрация Редовна 1 год. Електронно управление Редовна 1 ...
Акредитация 8.10.2015 г. ... за качеството на работата на катедра „Публична администрация“ са високите оценки, присъдени от Националната агенция за оценяване и акредитация: Всички бакалавърски и магистърски програми са от професионално направление „Администрация и ...
История 21.6.2019 г. ... обособяването и развитието на катедра „Публична администрация“ в УНСС. УНСС е сред първите български университети, които предлагат обучение за администриране и управление на териториалните органи веднага след 1989 г. В създадената специалност ...
СПИСЪК НА ДОКТОРАНТИТЕ ПО НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ /СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА/ КЪМ КАТЕДРА “ЛОГИСТИКА” 3.10.2017 г. ... ДОКТОРАНТУРА СРОК НА ОБУЧЕНИЕ ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИЯТА НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ СТАТУС Цветомир Георгиев Стоянов Задочна 03.2005 - 03.2012 Организация на физическата дистрибуция на ...
докторанти - обучение 15.1.2015 г. ... академична среда. В катедра “Стопанска логистика” цялостната научноизследователска дейност е насочена към реалните проблеми на развитието на логистиката и логистичния сектор в България и това предопределя и засиления специализиран фокус на ...
Специалност „Бизнес логистика” в ОКС магистър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 17.1.2018 г. ... на възпитаниците на катедра „Логистика“ сочи, че студентите успяват бързо след своето завършване да заемат ръководни позиции – около 30% заемат управленски длъжности с тактически характер, а 11 %  – длъжности със ...
КОНТАКТИ 13.2.2018 г. ... "Икономическа социология" E-mail: esociology40@unwe.bg Телефон: (02) 8195 444 Кабинет: 3086 адрес: 1700 София, Студентски град "Хр. Ботев", УНСС ФБ: "Катедра Икономическа социология" https://www.facebook ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... ГОДИНА   Катедра Специалност (тематично направление) Дата Час Зала   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ   Професионално направление 2.2. История и ...
Квалификационна характеристика на специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... изпит   Катедра Department Икономическа социология Economic sociology Факултет Faculty Общоикономически факултет General economics faculty   ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО Социологията е една от най-бързо ...
Учебен план Социология "нов" 21.9.2017 г. ... СОЦИОЛОГИЯ ECONOMIC SOCIOLOGY Факултет Faculty   ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ FACULTY OF GENERAL ECONOMICS Професионално направление: Field of ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... изпит State Exam Катедра Department Икономическа социология Economic sociology Факултет Faculty Общоикономически факултет General economics faculty Специалност “Икономическа социология и психология“ е ...
Учебни планове 22.12.2018 г. ... "Икономическа социология" се стреми да актуализира учебните си планове с цел да повиши качеството на обучението, което предлага и да отговори на предизвикателствата пред студентите, избрали специалностите в направление "Икономика", поднаправление "Икономика, ...
Актуални въпроси на миграцията в България от Радослав Стаменков 29.10.2015 г. ... . Срещата бе организирана от катедра „Национална и регионална сигурност“, катедра „Икономическа социология” и Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС.  Миграцията е актуална тема, особено през последните ...
Магистърска програма "Бизнес информатика със спец. Информационни технологии за бизнес анализи" 26.7.2018 г. ... methods for business analysis #катедра "Статистика и иконометрия" Зимен семестър Същност и проектиране на бизнес интелигентни системи #Business intelligence systems design #архитектури, средства, бази данни, приложения и методологии, чрез които ...
За катедрата 12.5.2018 г. ... "Регионално развитие" поставя изследователския си акцент върху новите икономически реалности в страната и интегрирането ни в общото европейско икономическо и социално пространство. Съвременната реалност изисква подготовка на висококвалифицирани ...
Обучение 23.2.2018 г. ... И АДМИНИСТРАЦИЯ“ КАТЕДРА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“   ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (Темите на магистърските тези могат да се прецизират съвместно с научните ръководители на дипломантите в процеса на ...
Обосновка на учебния план на магистратура по `Политикономия на гражданското общество` 12.6.2014 г. ... от дисциплини се чете от кадри на катедра „Политическа икономия”. Пет от дисциплините се четат от кадри на специалностите „Публична администрация и регионално развитие”,  „Политология”, „Счетоводство и контрол”, „Медии  и обществени комуникации” и др ...
"Специализирани прокуратури за борба с организираната престъпност" от Даниела Попова 30.5.2014 г. ... факултет и катедра „Икономическа социология” организираха публична лекция на апелативния прокурор на Апелативната специализирана прокуратура Даниела Попова на тема „Специализирани прокуратури за борба с организираната престъпност“. Прокурор Попова ...
„Отнемане на незаконно имущество: българският опит“ от Пламен Георгиев 30.5.2014 г. ... българският опит“, организирана от катедра „Икономическа социология“ и Юридическия факултет. Гост-лектор бе Пламен Георгиев, председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ). Лекторът представи независимия специализиран държавен орган и ...
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР” 9.4.2014 г. ... провежда по въпросник, утвърден от катедра “Политическа икономия” и зам.-ректора по обучението в ОКС „бакалавър“. 1. Държавният изпит се организира за всеки випуск в рамките на три дипломни сесии: - редовна, която се провежда не по-късно от един месец след ...
Социален капитал и индивидуално кариерно развитие на учителите 4.4.2014 г. ... ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА: ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ      Социален капитал и индивидуално кариерно развитие на учителите -Програма за ЕСИ-          Изготвили:    ...
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ В УНСС 1.4.2014 г. ... , организирана от едноименната катедра, която е и най-младата катедра на УНСС. Тя беше създадена през септември 2010 г. по решение на Академичния съвет и е единствената катедра по политическа икономия в икономическите университети у нас. Идеята, вдъхновението и ...
Магистърска програма ”Политическа икономия на гражданското общество” в ОКС „Магистър“ 26.3.2014 г. ... дисциплини ще се чете от кадри на катедра „Политическа икономия”. Пет от дисциплините се четат от хабилитирани преподаватели на специалностите  „Социология”, „Публична администрация и регионално развитие”,  „Политология”, „Счетоводство и контрол”, ...
Професонален стаж 9.6.2017 г. ... Икономическа социология има сключени договори за провеждане на професионален стаж с:   Върховна касационна прокуратура на Република България http://www.prb.bg/ Глобална инициатива в психиатрията http://www.gip-global.org/ Център за междукултурен диалог ...
Какви са възможностите за продължаване на обучението? 15.3.2014 г. ... своето обучение в предлаганите от катедра "Информационни технологии и комуникации" магистърски програми. Мегистърските програми дават възможност за повишаване на знанията и получаване на нови в модрени области като ERP системи, Бизнес интелигентни системи, ...
Настоятелство 12.3.2014 г. ... катедра "Информационни технологии и комуникации" функционира настоятелсто, което включва водещи световни и местни фирми в областта на информационните технологии: IВМ България Microsoft България SAP Labs България dWare ЕООД PIM Prima ЕООД ...
Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" 12.3.2014 г. ... одобрена от Настоятелството към катедра "Информационни технологии и комуникации" ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.5.2014 г. ... Икономическа социология  отбеляза 70-тодишнината на проф. дфн Кръстьо Петков с публична лекция на тема: „Посттоталитарната стратификация: от социологията към социалната патология“, организирана от катедра „Икономическа социология“. На събитието ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА“ И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ 8.11.2018 г. ... на групова консултация от ръководителя на катедрата за разясняване на условията, процедурата и графика за разработване и защита на дипломна работа. Срок: края на І-ви семестър за магистри със срок на обучение 2 семестъра и края на ІІ-ри семестър за магистри със срок на обучение 3 ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „БАКАЛАВЪР“ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА“ 8.11.2018 г. ... на изпита на електронната  страница на катедрата. В същия срок КС определя преподавателите, отговорни за консултиране на студентите във връзка с темите от въпросника, както и дните и часовете за консултация. Съставът на Държавната изпитна комисия се състои от най-малко трима ...
доктор 15.1.2015 г. ... логистика)“ в лицето на обучаващото си звено – катедра „Стопанска логистика“, което прави специалността уникална за страната. Вследствие на това тя е изключително атрактивна за представители на бизнеса (специалисти и мениджъри по логистика), желаещи да повишат квалификацията си и да ускорят ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... 2013/2014 ГОДИНА     Катедра Специалност (тематично направление) Дата Час Зала   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ   Професионално направление 2.2. История и ...
Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ 10.12.2014 г. ... практики“ доц. д-р Росен Кирилов Катедра: Информационни технологии и комуникации 31.01.2012 30.06.2015 2. BG051PO001-3.3.06-0032 Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори-инвестиция с европейски измерения проф. д ...
На вниманието на студентите от специалност „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“ 8.10.2013 г. ... „Икономика на туризма“ при УНСС организира тържествено откриване на съвместната магистърска програма „Икономика на туризма и свободното време“, между УНСС и UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D`OPALE (ULCO), Франция. Мероприятието ще се проведе в зала „Научни съвети“ – 2032 А на УНСС на 14 ...
Юбилейна научна конференция 14.11.2013 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО КАТЕДРА „МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ” ПОКАНА за юбилейна научна конференция на тема: „МЕДИИТЕ МЕЖДУ МИСИЯТА И БИЗНЕСА” 29 октомври 2013 г., гр. София, Студентски град, УНСС, Голяма конферентна зала ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: Стефан Бобчев в ...
Екип 11.12.2013 г. ... Ценов“ , Свищов (България). Ръководител на катедра „Стратегическо планиране“ към Стопанска академия „Д. Ценов“ – Свищов (България )(2005 – 2007); Гост – професор в университета "Пиер Мендес“, Гренобъл (Франция) . В момента заема  позициите на: Директор на „Център за ...
Информационно табло 27.5.2019 г. ... център за дистанционно обучение - Пловдив Катедра „Финанси“ Катедра „Счетоводство" Катедра „Финансов контрол“ СЪОБЩЕНИЕ   За студентите четвърти курс специалност „Финанси, счетоводство и контрол“ – дистанционно обучение, РЦДО ...
Специалност "Бизнес логистика" в ОКС бакалавър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 18.1.2018 г. ... професионалната реализация на възпитаниците на катедра „Логистика“ сочи, че студентите успяват бързо след своето завършване да заемат ръководни позиции – около 30% заемат управленски длъжности с тактически характер, а 11 %  – длъжности със стратегически характер. ...
Приключили международни проекти 2012 г. 18.7.2013 г. ... . д.ик.н. Стати Статев Ректор на УНСС Катедра: Икономикс 01.03.2009 31.03.2012 2. 156089-LLP-1-2009-1-ЕS-ERASMUS-ENW  Поведение на потребителите Erasmus Network - COBEREN доц.д-р Миланка Славова Катедра: МИО и бизнес 01.10.2009 30.09 ...
Международни проекти 2013 г. 11.11.2013 г. ... стопанство в Европа проф. д.ик.н. Пламен Мишев Катедра :Икономика на природните ресурси 01.03.2011 01.03.2014     2. 265616 FADNTOOL Интегриране на иконометричен и математически модел за програмиране и подобряване анализа на пазара с помощта на база данни ...
Приключили проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2012 г. 18.7.2013 г. ... и уязвимост” проф. д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ресурси”) 17.12.2009 17.12.2012 2. ДИД 02/4 от  16.12.2009 “Устойчиво потребление в България – промяна на моделите” доц. д-р Даниела Иванова (катедра “Икономика на природните ...
Проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” 2013 г. 18.7.2013 г. ... на устойчиво развитие” проф. д.ик.н. Бистра Боева (катедра „МИО и бизнес”) 14.01.2010 14.01.2013 2. Договор № ДДВУ 02/47 от 20.12.2010 „Проблеми на енергийната сигурност на Република България в контекста на членството на страната в Европейския съюз” доц. д-р Светла ...
Научни области 12.3.2014 г. ... области на научни интереси на катедра "Информационни технологии и комуникации" са актуални теми в областта на информационните технологии и тяхното приложение в икономиката. Научната дейност на преподавателите от катедрата обхваща както теоретични разработки, така и участия в реални ...
Магистри 24.3.2019 г. ... като резервен член, се предлага от катедрения съвет на катедра „Статистика и иконометрия“ и се назначава със заповед на зам.ректора по обучението в ОКС „магистър“. В състава на комисията се включват приоритетно преподаватели от катедрата, но по изключение може да бъдат включени ...
Правила за провеждане на Преддипломен стаж 5.10.2017 г. ... могат да бъдат свалени в PDF формат ...
Въпросник за държавен изпит, специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ...              Р-л катедра:……………….                                                         ...
Въпросник за държавен изпит, специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... УНСС, 2015, издание по случай 40 години от създаването на катедра икономическа социология, т. 2 и 3 , изд. на УНСС Съйкова, Св. и кол. 2014. Социалните емпирични изследвания. Методологически аспекти. София: Академично издателство  „Проф. М. Дринов” Фотев, Г. 1993. История на социологията. т. 1 и ...
Учебна практика 2.4.2019 г. ... последователност: На заседание на Катедрения съвет на катедра ”Статистика и иконометрия” се избира ръководител на учебната практика и се определят изискванията за провеждане и защита на практиката. Въз основа на сключен договор между УНСС-София, катедра „Статистика и иконометрия” и ...
Преподавателка от катедра „Икономика на търговията“ ще контролира цените на лекарствата 28.3.2013 г. ... от катедра „Икономика на търговията“ доц. д-р Силвия Терезова е избрана с решение на Министерския съвет от 21 март за член на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Доц. Терезова е научен секретар на катедрата и води лекционни курсове по планиране и анализ ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “Магистър” 10.1.2018 г. ... представлява екип от най-малко трима преподаватели от катедрата (хабилитирани и по изключение – нехабилитирани преподаватели с образователната и научна степен „доктор”). Възможно е в държавната комисия да бъдат включени и преподаватели от други катедри или външни за Университета лица, които са ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 22.12.2018 г. ... факултет   Катедра "Икономическа социология"   Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър", специалност "Социология” и “Икономическа социология и психология"   Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 30.3.2013 г. ... факултет   Катедра “Икономическа социология”   Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС “бакалавър”, специалност “Социология” и “Икономическа социология”   Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” 20.3.2013 г. ... факултет     Катедра “Икономическа социология”      Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър”, специалности “Социология” и “Икономическа социология”     Настоящите правила се основават на ...
Фотогалерия 5.10.2017 г. ... Почетната грамота на ректора, с която се награждава катедра „Икономикс“ „за вярност в академичните традиции, значим принос в развитието на УНСС и във връзка с 65-годишнината от нейното създаване“ (2013 г.) Научна среща-дискусия по проблемите на обучението и ...
ОНС "Доктор" 18.3.2013 г. ... "Икономикс" подготвя докторанти по специалност "Политическа икономия (Микроикономика и Макроикономика)" в следните форми на обучение: редовна докторантура; задочна докторантура; свободна докторантура. ...
ОКС "Магистър" 5.10.2017 г. ... специалност, по която катедра „Икономикс“ обучава магистри е „Макроикономика“ (редовна форма на обучение), а от учебната 2013/2014 година катедрата е водеща на нова магистърска програма – „Макроикономика и финанси“ (редовна форма на обучение съвместно с ...
Доц. д-р Иван Несторов на 75 години 1.3.2013 г. ... доц. д-р Иван Несторов, чието име е тясно свързано с катедра "Физкултура и спорт" и спортния комплекс "Бонсист", навърши 75 години. Роден е в Банкя, като юноша спортува в родния си град. Занимавал се е с различни видове спорт - футбол, волейбол, баскетбол, ски, плуване, тенис на ...
За катедрата 5.10.2017 г. ... „Икономикс“ е създадена през 1948 г. До 1990 г. е с наименованието „Политическа икономия“, след което е преименувана на „Икономикс“ а специалността – на  „Макроикономика“. Едни от най-добрите преподаватели и учени от катедрата са ...
ОКС "Бакалавър" 18.3.2013 г. ... "Икономикс" води подготовката на бакалаври по специалност "Макроикономика" и специалност "Икономика" с преподаване на български и на английски език, в редовна и дистанционна форма на обучение ...
OKS 28.2.2013 г. ... „Политическа икономия“ и едноименната специалност „Политическа икономия“ са създадени през 1948 г. През 1990 г. катедрата се преименува в  „Икономикс“, а специалността – в „Макроикономика“. Едни от най-добрите преподаватели и учени от катедрата са изпълнявали отговорни функции, свързани с ...
Важни дати 4.4.2013 г. ...  относно: участие в конференция на катедра „Индустриален бизнес“. 15 СЕПТЕМВРИ 2013г.         Получаване на програма на конференцията 04 ОКТОМВРИ 2013г.            Откриване н ...
За конференцията 20.11.2017 г. ... на 65-годишния юбилей на катедра "ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС" НА ТЕМА: "ПРЕДПОСТАВКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНДУСТРИАЛЕН РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ" под патронажа на РЕКТОРА на УНСС проф.д.ик.н. Стати СТАТЕВ 4 - 5 ОКТОМВРИ 2013 г. ...
Спорт 25.10.2013 г. ... . Обучението се провежда в катедра „Физическо възпитание и спорт“ – Университетски спортен комплекс „Бонсист“ ...
Изпитна сесия - София 30.5.2019 г. ... условна сесия за 2018/19 г. - катедра "Икономикс" - свалете част 1 / свалете част 2 Лятна условна сесия за 2018/19 г. - катедра "Финанси" - свалете ...
ДДВУ 02/70 11.12.2012 г. ... и световно стопанство, катедра „Политология“ Информация за партньорите по проекта Агенция „ОТ ДО Консулт” ООД е създадена през 2005 г. като агенция за ПР, реклама, организация на специални събития, промоционални дейности, семинари ...
ДКТ 02/55 11.12.2012 г. ... подразделение Катедра „Икономика на природните ресурси”, УНСС Информация за партньорите по проекта Национален институт по метеорология и хидрология, БАН Ръководител на проекта Проф. д.ик.н. Пламен ...
Приключили проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2011 г. 11.12.2012 г. ... . д.ик.н. Румен Гечев (катедра “Икономикс”) 05.01.09 30.12.11 4. ДО 02-302/15.12.2008 “Състояние и проблеми на платежния баланс на Република България в контекста на членството в Европейския съюз” доц. д-р Силвия ...
Проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2012 г. 11.12.2012 г. ... . ас. д-р Светла Бонева  (катедра „МИО и бизнес”) 20.12.2010  20.12.2013 6. Договор № ДДВУ 02/70 от 20.12.2010 “Нови форми на политическото участие в българското общество” проф. д-р Георги Янков (катедра ...
докторант Александър Стоянов Димитров 20.11.2012 г. ... Димитров е докторант към катедра „Политология“ в УНСС.  Член на Студентския съвет от 2010 година. Възпитаник на УНСС, магистър по политология. Дългогодишен член в редакционната колегия на университетския вестник. Професионалните и научни интереси на ...
докторант Стефан Олегов Радев 12.1.2015 г. ... Радев е докторант към катедра „Публичноправни науки“ в УНСС.  Възпитаник на УНСС, магистър по "Право" и "Енергиен бизнес". Професионалните и научни интереси на Стефан Радев са в областта на правните науки. Членува в сдружение с ...
доц. д-р Румен Йорданов Брусарски 20.11.2012 г. ... е редовен преподавател в катедра “Финанси” на Университета за национално и световно стопанство – София и хоноруван лектор в Нов български университет и Института по публична администрация. Води лекции по Публични финанси, Анализ “разходи – ползи” и Оценка ...
проф. д-р Румен Йорданов Брусарски 29.2.2016 г. ... е редовен преподавател в катедра “Финанси” на Университета за национално и световно стопанство – София и хоноруван лектор в Института по публична администрация. Води лекции по „Публични финанси”, „Анализ “разходи ...
доц. д-р Мариана Кирилова Янева 12.1.2015 г. ... е на трима докторанти към катедра „Икономика на туризма”. Ръководител е на два научноизследователски проекта. Доц. Янева е  експерт е на Националната Агенция по оценяване и акредитация, член, експерт и консултант на Българската Камара за Образование, ...
доц. д-р Мариана Кирилова Янева 20.11.2012 г. ... е на трима докторанти към катедра „Икономика на туризма”. Ръководител е на два научноизследователски проекта. Доц. Янева е  експерт е на Националната Агенция по оценяване и акредитация, член, експерт и консултант на Българската Камара за Образование, ...
доц. д-р Емил Асенов Атанасов 20.11.2012 г. ... , специалност „Право“.  В катедра „Финансов контрол“ води учебни курсове по дисциплините „Теория на финансовия контрол“, “Контрол във финансовия сектор“, “Банков контрол“, “Контрол в капиталовите пазари“. Бил е стипендиант на НАТО по проблемите  на ...
доц. д-р Емил Асенов Атанасов 20.11.2012 г. ... , специалност „Право“.  В катедра „Финансов контрол“ води учебни курсове по дисциплините „Теория на финансовия контрол“, “Контрол във финансовия сектор“, “Банков контрол“, “Контрол в капиталовите пазари“. Бил е стипендиант на НАТО по проблемите  на ...
доц. д-р Даниела Милчова Фесчиян 20.11.2012 г. ... Милчова Фесчиян е доцент в катедра “Счетоводство и анализ” на УНСС.От 2000 година е доктор по икономика. Доц. д-р Даниела Фесчиян  има три специализации във водещи Английски университети по проблемите на Счетоводството и анализа в банките , ...
проф. д-р Даниела Милчова Фесчиян 16.7.2018 г. ... . Редовен преподавател е в катедра „Счетоводство и анализ” на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска и магистърска степен по дисциплините „Счетоводство и анализ на банките”, „Стандартизация на счетоводството в публичния ...
доц. д-р Даниела Николова Иванова 6.3.2015 г. ... Иванова e доцент в катедра “Икономика на природните ресурси”. Води учебни курсове по Управление на качеството, Стандартизация и сертификация и Стокознание. Ръководител е на магистърска програма по Бизнес администрация със специализация „Управление ...
доц. д-р Даниела Николова Иванова 20.11.2012 г. ... Иванова e доцент в катедра “Икономика на природните ресурси”. Води учебни курсове по Управление на качеството, Стандартизация и сертификация и Стокознание. Ръководител е на магистърска програма по Бизнес администрация със специализация „Управление ...
доц. д-р Георги Павлов Павлов 20.11.2012 г. ... и телемеханика”. В катедра „Национална и регионална сигурност”, води курсове по Информационни технологии, Мобилизационно планиране, Корпоративна сигурност и Защита на информацията. През 1989 е ръководил колектив във Военния научноизследователски ...
доц. д-р Георги Павлов Павлов 20.11.2012 г. ... и телемеханика”. В катедра „Национална и регионална сигурност”, води курсове по Информационни технологии, Мобилизационно планиране, Корпоративна сигурност и Защита на информацията. През 1989 е ръководил колектив във Военния научноизследователски ...
доц. д-р Биляна Иванова Томова 16.2.2016 г. ... е редовен преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС и гост-преподавател в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Води курсове по „Икономика на медиите и културните индустрии”, „Финансиране на медиите и ...
доц. д-р Биляна Иванова Томова 20.11.2012 г. ... е редовен преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС и хоноруван лектор в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Води курсове по Икономика на медиите и културните индустрии, Институционална икономика и медии, Финансиране на културата, Продуцентство ...
проф. д-р Христо Христов - Заместник-председател на Контролния съвет 20.11.2012 г. ... икономика. Преподавател е в катедра “Публична администрация и регионално развитие” и води учебните курсове по дисциплините: “Основи на публичната администрация”, “Управление на инфраструктурните проекти”, “Управление на публичния сектор”, “Социална ...
проф. д-р Христо Христов - Заместник-председател на Контролния съвет 6.3.2015 г. ... икономика. Преподавател е в катедра “Публична администрация и регионално развитие” и води учебните курсове по дисциплините: “Основи на публичната администрация”, “Управление на инфраструктурните проекти”, “Управление на публичния сектор”, “Социална ...
проф. д-р Виолета Димитрова Цакова - Председател на Контролния съвет 29.2.2016 г. ... . Редовен преподавател е в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” на УНСС. Води лекционни курсове пред бакалаври, магистри и докторанти на университета по дисциплините „Интелектуална собственост”, ...
доц. д-р Виолета Цакова - Председател на Контролния съвет 20.11.2012 г. ... . Редовен преподавател е в катедра „Интелектуална собственост” на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска, магисърска и докторска степен по дисциплините „Интелектуална собственост”, „Управление на интелектуалната собственост”, „Лицензиране на ...
Специалност „Маркетинг” 13.3.2017 г. ... , директни продажби) и др. Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” предлага следните магистърски програми: „Маркетинг” – редовна и дистанционна форма на обучение със срок на обучение съответно 1 година (за получили ...
Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 31.3.2017 г. ... DIPLOMA WORK Катедра Department „ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА“ “ECONOMICS OF TRANSPORT AND ENERGY” Факултет Faculty „ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА“ “ECONOMICS OF ...
Специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "Бакалавър" 10.6.2016 г. ... AND ENERGY Катедра/Department   ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ECONOMICS OF TRANSPORT AND ENERGY Факултет/Faculty   ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА/ ECONOMICS OF ...
Бакалавърска специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... 2007 година УНСС и Катедра „Недвижима собственост" предлагат обучение в ОКС „Бакалавър" по специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост".Срокът на обучение е 8 семестъра (4 години). В първите две години студентите ...
Изпитни програми 18.1.2019 г. ... съвет на съответната катедра/институт и са утвърдениот заместник-ректора по НИД на УНСС  № Изпитни програми Катедри/Институти 01 Стопанска история Политическа ...
Допълнителна информация 25.9.2018 г. ... специалисти от съответната катедра, към която е обявена докторантурата, както и с преподавателите от катедра “Чужди езици и приложна лингвистика”. С цел улесняване на избора на специалност и форма на обучение Ви предоставяме следната ...
Класиране и избор 25.9.2018 г. ... ръководителя на обучаващата катедра до декана на факултета. Докладът съдържа: резултатите от положения изпит по специалността; резултатите от положения изпит по чужд език; средния успех от дипломата за висше образование - магистърска степен; списък на ...
Конкурсни изпити 25.9.2018 г. ... от катедрения съвет на катедрата, която ще обучава докторанти и са утвърдени от зам.-ректора по НИД на УНСС. Изпитните програми предстои да бъдат обявени в настоящия сайт. Кандидат-докторантите полагат следните конкурсни изпити: - по специалността ...
Специалност "Социология" 7.3.2014 г. ... в своята област. Катедра “Икономическа социология” разполага с добра материална база, с компютризирана Лаборатория за социологически изследвания, с висококвалифициран академичен състав от професори, доценти и асистенти, доктори на науките, ...
Бакалаври 24.3.2019 г. ... на електронната страница на катедрата и чрез устно информиране на студентите от научния секретар на катедрата.  1.7. Материалът, залегнал в писмения изпит, обхваща основни теми от всички статистически дисциплини, изучавани от студентите по време на ...
Докторска степен 5.1.2019 г. ... и продуцентство", водени от катедра "Медии и обществени комуникации". Учебният план за докторската програма се състои от два основни блока: БЛОК А и БЛОК Б.  Блок А включва три задължителни дисциплини за професионалното направление – ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... . д-р Светла Тошкова ръководител на катедра „Политическа икономия   Създаването на катедрата и специалността   Преди повече от година в УНСС беше създадена катедрата Политическа икономия и специалността Политическа икономия. Гордост за нас е, че ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... за всички магистърски програми на катедра "Национална и регионална сигурност", а през м. януари има прием само за магистърската програма по "Икономика на отбраната и сигурността" със специализация "Корпоративна сигурност". Моля следете сайта на УНСС и нашата катедра за ...
Магистърски програми 7.4.2017 г. ... кандидат-студенти, Катедра “Национална и регионална сигурност” е създадена в УНСС през 1990 г. с водеща специалност “Икономика на отбраната и сигурността” и наскоро отбеляза своя двадесет и пет годишен юбилей. В различните форми на обучение сме ...
Проект на НАТО SfP-982063 15.6.2012 г. ... на отбранителната промишленост” Катедра „Национална и регионална сигурност” (КНРС), като представител на УНСС и съвместно с още четири научни и образователни организации кандидатства през месец август 2005 г. за изпълнение на проект на тема „Управление на свързани със ...
<center>Международна научна конференция<br> „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век”</center> 31.5.2012 г. ... „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”     ПОКАНА     МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ     „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТУРИЗМА ПРЕЗ ХХІ ВЕК”     КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА ПОД ПАТРОНАЖА НА РЕКТОРА НА УНСС – ПРОФ. Д.ИК.Н. СТАТИ ...
Срокове и такси 12.7.2012 г. ... международна научна конференция на катедра “Икономика на търговията”, име на участника Тематични направления Организационен комитет Изисквания Заявка за участие Срокове и такси За контакти: 1700 София, Студентски град ...
Организационен комитет 16.5.2012 г. ... Йорданка Владимирова ръководител на катедра “Икономика на търговията” заместник-председател доц. д-р Силвия Терезова научен секретар на катедра “Икономика на търговията”   членове: проф. д-р Септемврина Костова доц. д-р Янко Коралиев доц. д-р Виолета ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 30.5.2016 г. ... години катедра “Икономика на търговията” Юбилейна международна научна конференция “Търговията – минало, настояще и бъдеще” 11-12 април 2013 г. Скъпи колеги, Имам удоволствието да Ви поканя на юбилейната международна научна конференция на ...
Проект FADNTOOL 21.4.2012 г. ... за отговорното подразделение Катедра Икономика на природните ресурси Информация за партньорите по проекта Aristotelio panepistimio thessalonikis Universite de perpignan Wageningen universiteit University of macedonia economics and social ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2012 г. 5.12.2012 г. ... стопанство в Европа проф. д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ресурси”) 01.03.2011 01.03.14 Договор № 265616 FADNTOOL Интегриране на иконометричен и математически модел за програмиране и подобряване анализа на пазара с помощта на база данни FADN проф. д.ик.н. ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2011 г. 5.12.2012 г. ... основи за Европа” проф. д-р Катя Владимирова (катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”) 01.01.07 31.12.11 2. Проекти по Седма рамкова програма на ЕС 2. Договор № 212120 TEAMPEST “Теоретично развитие и емпирично измерване на външните разходи от употребата на ...
ПРОЕКТИ НА УНСС, ФИНАНСИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” - 2011 г. 4.4.2012 г. ... икономика” проф. д.ик.н. Румен Гечев (катедра “Икономикс”) 05.01.09 30.12.11 ДО 02-302/15.12.2008 “Състояние и проблеми на платежния баланс на Република България в контекста на членството в Европейския съюз” доц. д-р Силвия Трифонова (катедра ...
Събития 2.4.2012 г. ... проекта за България е проф. д.с.н. Елка Тодорова, катедра «Икономическа социология» при ОИФ.     EU-WISE  е проект по 7-ма рамкова програма на Европейската Комисия, който има задачата да отрази възможностите, ресурсите и промените, настъпили в здравните политики в страните-членки ...
Начало 2.4.2012 г. ... за България е проф. д.с.н. Елка Тодорова, катедра «Икономическа социология» при ОИФ.       EU-WISE  е проект по 7-ма рамкова програма на Европейската Комисия, който има задачата да отрази възможностите, ресурсите и промените, настъпили в здравните политики в ...
Статистика и иконометрия 23.2.2012 г. ... в ОКС „Бакалавър” може да бъде всеки член на катедра „Статистика и иконометрия”. По изключение се допуска дипломен ръководител да бъде експерт-статистик с образователната и научна степен доктор по „Статистика и демография”. Допуска се един научен ръководител да има най-много пет ...
Дейност 2.3.2012 г. ... рамкова програма и т.н. В сътрудничество с катедра “Предприемачество” в УНСС и Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП) е реализиран и постоянно развиван модел на взаимодействието: изследвания – образование (обучение) – реална практика (бизнес). ...
Преподаватели 15.2.2012 г. ... "Стопанска история" към Катедра "Политическа икономия" Секция "Социално-икономически теории" към Катедра "Политическа икономия" Секция "Фиолософия" към Катедра "Политическа ...
Школа за чуждоезиково обучение 17.6.2015 г. ...     Екипът е от преподаватели в катедра “Чужди езици и приложна лингвистика”, факултет “Международна икономика и политика” на УНСС, квалифицирани в преподаването на чужди езици за целите на бизнеса, бизнес комуникациите, администрацията и на политическите науки. Канят се и ...
Архив на международни конференции и срещи с партньорски организации, чиито организатор и домакин е УНСС 9.2.2012 г. ... повече от търговска марка”, организирана от катедра „Интелектуална собственост”, с участието на бранд-консултанти от водещи международни агенции, предприемачи, преподаватели и студенти – 12.05.2009 г.; Международна конференция на тема:”Бизнесът и науката в подкрепа на НИРД в отбраната и ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... факултет Катедра "Икономикс" Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита" Катедра "Икономическа социология" Катедра "Политическа икономия" Бизнес факултет Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Катедра "Индустриален бизнес" Катедра ...
Студентско сдружение "ЕГО ПОЛИТИКО" 2.2.2012 г. ... и световно стопанство, Студентски съвет, катедра „Политология”, народни представители и членове на европейския парламент от целия политически спектър и др.; Неправителствени организации и изследователски центрове: „Българско училище за политика, Асоциация „Прозрачност без граници”, ...
Катедри 11.4.2012 г. ... неговия състав са включени четири катедри: Катедра „Международни икономически отношения” Катедрата осъществява обучение по специалност Международни икономически отношения (МИО). Магистърските програми, които катедрата провежда са: Международни икономически отношения за студенти ...
История 1.2.2012 г. ... Банка и XXXIX-то Народно Събрание за катедра “Статистика и иконометрия” на УНСС.   3. Дейност на ЦСИ към УНСС за периода 2003-2007 г.   Първо. В изпълнение на Решение на РС от 14.05.2003г., т.5, е проведено анкетно проучване със студентите от спец. ”Туризъм” относно ...
Ръководство и екип 5.4.2012 г. ... . д-р Георги Димитров Мишев Катедра "Статистика и иконометрия" Факултет "Приложна информатика и статистика"  E-mail: gmishev@unwe.acad.bg  Телефон: (02) 8195 408  Кабинет: ...
Контакти 28.3.2017 г. ... , за актуална информация посетете сайтовете на катедра "Национална и регионална сигурност" Сайт на катедрата Сайт на Центъра за стратегически изследвания на отбраната и сигурността Фейсбук страница на катедрата Сайт на магистърска програма "Ядрена сигурност" За справки и информация: ...
Контакти 27.12.2018 г. ... катедра доц.д-р Миланка Славова, кабинет 3017, тел. 8195 345 Заместник-ръководител катедра доц. д-р Васил Петков, кабинет 3030, тел. 8195 246 Административен секретар Виолета Божкова, кабинет 3016, тел. 8195 ...
Контакти 28.9.2012 г. ... секретар на катедра "Човешки ресурси и социална защита" Мария Манчева кабинет 2053, тел. 02/81 95 310 E-mail: katedratsz@unwe ...
Контакти 12.2.2018 г. ... СЕКРЕТАР НА КАТЕДРА  "ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ" Цветанка Георгиева КАБИНЕТ 1076 ТЕЛ. 02/ 8195 603; 02/862 94 97 МЕЙЛ: cvetig@unwe ...
Контакти 4.2.2018 г. ... Икономическа социология E-mail: esociology40@unwe.bg Телефон: (02) 8195 444 Кабинет: 3086 адрес: 1700 София, Студентски град "Хр. Ботев", УНСС ФБ: „Катедра Икономическа социология” https://www.facebook.com/EconomicSociologyDepartmentUNWE/ Център за ...
Контакти 2.3.2018 г. ... . д-р Георги Шинков Забунов, Ръководител катедра  E-mail: georgi_zabunov@unwe.bg   Кабинет: 1092  Каменка Иванова Евстатиева, Технически секретар  E-mail: kamenkai@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 269  Кабинет: ...
Контакти 31.5.2018 г. ... катедра Доц. д-р Надя Димитрова Миронова Катедра "Управление" Факултет "Управление и администрация"  Служебен E-mail: mironovaunss@abv.bg  Телефон: (02) 8195 576  Кабинет: 1049 Научен секретар Доц. д-р Цветана Александрова Стоянова Катедра ...
Контакти 1.4.2019 г. ... (02) 8195 423 Facebook страница на катедрата: https://www.facebook ...
Контакти 28.9.2016 г. ... намерите във Фейсбук на официалната страница на Катедра "Публична администрация" (актуална до месец юни 2016) или Катедра "Публична администрация" (актуална към настоящия момент)   АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР Вяра Тодорова Коларова Кабинет: 5032 Телефон: (02) ...
Контакти 10.3.2016 г. ... „Икономика на инфраструктурата“ Катедра „Икономика на транспорта“ Кабинет 3054 Надежда Димитрова-Цинцарска – административен секретар Телефон: 02 – 81 95 – 292 Email: transport_unwe@unwe ...
История 1.10.2012 г. ... Катедра “Икономика на транспорта” е създадена през 1950 г., първоначално към Стопанския факултет на Софийския университет. Катедрата измина дълъг път на развитие, устоя на историческите превратности и предизвикателства на времето, с някои ...
История 3.2.2012 г. ... "Публична администрация и регионално рзвитие" е създадена през 1997 г. В момента в нея се обучават 396 студенти. Завършилите тази специалност могат да намерят практическа реализация като могат професионално да се реализират във висшите държавни структури на ...
История 3.10.2017 г. ... обучение по логистика. Водещата специалността катедра “Логистика” е приемник в организационно и кадрово отношение на съществуващата от 1976 г. в УНСС катедра “Икономика и управление на материално-техническото снабдяване”. През различните етапи от развитието на ...
История 23.3.2017 г. ... “Математика” е създадена през 1963 г. Първоначално катедрата е имала петима преподаватели и ръководител на катедрата е бил проф. Здравко Сугарев. В годините последователно ръководители на катедрата са били доц. д-р Иван Киркоров (1976 - 1990 г.), доц. д-р Себастиян Каменаров ...
История 17.9.2016 г. ... нашата катедра са били преподаватели редица известни спортисти: Драган Господинов (волейбол и ОФП), Калина Василева (спортна и художествена гимнастика), Петко Лашев (плуване), Любен Дървов, змс Ангел Колев (лека атлетика), мс Димитър Самсаров (футбол), змс Димитър Захариев и Цветана Берковска ...
Информация 25.5.2017 г. ... "Счетоводство и анализ" е наследник и продължител на постиженията на плеяда известни учени в областта на счетоводството от създаването й през 1920 г. до настоящия момент. В различните исторически периоди в катедреният колектив са творили и преподавали учени, известни не само у нас, но и в ...
История 17.9.2016 г. ... "Финансов контрол" осъществява научно и методично ръководство на специалност "Финансов контрол". Специалността е акредитирана в рамките на професионално направление "Икономика" през 2007 година. Целите, заложени в учебните планове за степен „бакалавър” и ...
История 27.9.2012 г. ... е създадена през 1966 г. под името “Стопанско управление и машинна обработка на информацията”. Това е най-старата катедра по стопанско управление в страната. През 1972 г. е преименувана на “Теория на управлението и моделиране на стопански системи” за преподаване на ...
История 28.9.2012 г. ... “Икономика на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). По своя облик "Икономика на ...
История 3.2.2012 г. ... за национално и световно стопанство катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” е наследник на традициите на създадения през 1920 г. Свободен университет за политически и социални науки (Балкански близкоизточен институт). През 1940 г. Свободният университет се трансформира в ...
Още история 7.12.2017 г. ...    Катедра “Статистика и иконометрия”, като част от УНСС, се явява приемник на Свободния университет за политически и стопански науки/Балкански близкоизточен институт/, основан в София през 1920 г., на Държавното висше училище за финансови и административни ...
История 2.3.2018 г. ... собственост” е създадена през 2007 г. Дейността й е насочена към един от най-динамично развиващите се пазари у нас – този на недвижими имоти. Поради широкия си обхват и спецификата си, пазарът на недвижими имоти отразява тенденциите в другите ...
История 3.9.2012 г. ... бизнес” има богата многогодишна история и заслужено място сред водещите катедри в УНСС. Над пет десетилетия различни поколения научни работници – професори, доценти, асистенти -  са давали и дават своя принос в развитието на отрасловата ...
История 3.2.2012 г. ... и традиции Катедра “Икономика на природните ресурси” е приемник и наследник на създадената през 1921 г. към Агрономическия факултет на Софийския университет катедра по “Земеделска икономика”. Неин основател и пръв ръководител е известния български учен и общественик проф. ...
История 22.12.2018 г. ... “Икономическа социология” [1] е създадена през 1975 г., като първоприемник на секция “Икономическа социология” към катедра “Политическа икономия”. Основоположници са акад. Жак Натан и проф. д-р Кирил Григоров от катедра “Политическа ...
История 3.2.2012 г. ... .acad.bg Катедра “Политология” води своето начало от есента на 1990 г., когато с решение на Академичния съвет е учредена катедра по “Политология и История”, с две секции. През 1992 г., във връзка с преминаването на УНСС от катедрена към ...
История 21.2.2018 г. ... ГОДИНИ КАТЕДРА „ИНТЕЛЕКТУАЛНА ...
История 29.5.2017 г. ... създаването през 1973 г. на специалност и катедра „Икономика и организация на труда“ към Общоикономическия факултет на ВИИ „Карл Маркс“.  Катедрата е  преименувана през 1991г. на департамент „Труд и социална защита“. През 1991 г. към ...
История 10.12.2012 г. ... на дипломна работа (магистърска теза) Катедра „Икономикс” е създадена през 1948 г. Тя е най-голямата катедра, включена в състава на Общоикономически факултет. В преподавателския състав на катедрата има общо 29 преподаватели – 3 професори (от които 2 доктори на ...
История 26.7.2018 г. ... катедра На 13 юни 1966 г. със заповед № 2584 на Министъра на народната просвета в тогавашния Висш икономически институт беше създадена нова катедра с название “Стопанско управление и машинна обработка на икономическата информация”. 1967 Нова ...
История 22.3.2016 г. ... история на катедрата      Катедра “Международни отношения” е създадена през 1976г. като специализирано звено, чиято основна задача е осигуряване на преподаването на специалните и професионалните учебни дисциплини пред студентите от ...
История 7.2.2019 г. ... „МИО и бизнес“ има повече от 65-годишна история, а специалност  „Международни икономически отношения” (МИО) е една от водещите специалности в УНСС. Специалността се ражда през 1952 година, когато е създаден и Висшият икономически институт „Карл ...
История 3.2.2012 г. ... "Икономика на туризма" е създадена през 1990 г. с водеща специалност "Туризъм". В момента в нея се обучават 752 студенти. Завършилите тази специалност могат да ръководят и участват в маркетинговата, производствената, иновационната, инвестиционната, ...
История 3.2.2012 г. ... сайта на катедрата: http://www.e-dnrs.org Катедра "Национална и регионална сигурност" е създадена през 1990 г. и една от шестте катедри на факултет „Икономика на инфраструктурата”. Провежданата от катедрата учебно-преподавателска, научноизследователска ...
История 7.11.2012 г. ... „ЧЕПЛ” е една от най-големите и стари катедри в УНСС и води началото си от 1920 г., когато е основан предшественикът му - Свободният университет за политически и стопански науки - София. През 1922 г. западните езици са включени в учебните планове на специалностите от трите ...
История 28.9.2012 г. ... ”Частноправни науки"е създадена през 1995 г. Обхваща научни дисциплини, изучавани от студентите специалност «Право» в ЮФ на УНСС.       Академичният състав на катедрата се състои от 9 хабилитирани и 4 нехабилитирани преподаватели ...
История 17.9.2016 г. ... ”Публичноправни науки" е създадена през 1995 г. Обхваща научни дисциплини, изучавани от студентите специалност «Право» в ЮФ на УНСС. Към катедрата са включени и онези общотеоретични дисциплини, които дават фундамента на правните знания: Обща теория на ...
История 15.2.2012 г. ... съвет на УНСС № 19/29.09.2010 г. е създадена катедра "Политическа икономия". Тя включва в състава си следните секции: - Социално-икономически теории; - Стопанска история; - ...
История 25.10.2018 г. ... и опит се полагат основи за създаването на нова катедра. През 2006 г. новата катедра „Предприемачество“ е факт. През следващата  2007 г., се създава и специалност „Предприемачество“, бакалавърска степен. И катедрата и специалността са от „пионерите“ в Европа. ...
Партньори 27.9.2012 г. ... от декана на Юридическия факултет и ръководител на катедра "Публичноправни науки"  проф. д-р Христина Балабанова и първия председател на Административен съд София-град и понастоящем съдия във Върховния административен съд Лозан Панов, по съвместна инициатива на катедра „Публичноправни ...
Партньори 28.9.2012 г. ... "Частноправни науки" има дългогодишна съвместна дейност с Института за средно и източно европейско стопанско право (FOWI) към Икономическия университет, Виена, Австрия. Разработват се съвместни публикации и участие в международни проекти. От учебната 2011/2012 г. преподаватели ...
Партньори 22.3.2016 г. ... И ЗВЕНА КЪМ ТЯХ, ПАРТНЬОРИ С ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ“    Университет в Баня Лука – Република Босна и Херцеговина  (2008 г. – интервю с проф. В.Войнович – декан на Факултет за Политически науки във връзка с изпълнение на ...
Партньори 13.3.2014 г. ... за бизнес анализ в статика”   В бизнеса: Катедра информационни технологии и комуникации успешно си партнира с големи копмании от IT бизнеса като: IBM България Microsoft ...
Партньори 17.5.2017 г. ...   Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" има сключени меморандуми за сътрудничество със следните институции и организации: Патентно ведомство на Република България; Адвокатска кантора ARSIS Consulting; Адвокатска кантора "Бенатов & партньори"; Адвокатска кантора ...
Партньори 2.3.2018 г. ... дружества със специална инвестиционна цел и др. Катедра "Недвижима собственост" тясно си партнира с представителите на бизнеса от бранша. Сред нашите партньори са: НСНИ - Национално Сдружение Недвижими Имоти ФИАБЦИ - България БФМА - Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация РЕМАКС - България Агенция ...
Партньори 27.9.2012 г. ... "Управление" работи в сътрудничество с български и чуждестранни висши училища и научни организации: Висши училища и научни организации в България: Варненски икономически университет; Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов, Нов български университет, СУ, ТУ и др ...
Партньори 9.2.2016 г. ... „Логистика“ е установила, поддържа и развива партньорски взаимоотношения и контакти с потенциални потребители на резултатите от научните си разработки, както и с други заинтересувани от обучението на студенти и докторанти страни. Интерес към обучението и изследванията в катедрата ...
Партньори 29.6.2017 г. ... „Публична администрация“ е институционален член на Мрежата на институти и училища по публична администрация в Централна и Източна Европа NISPAcee (Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe) ...
Катедрата 28.5.2019 г. ... на ЕС май 2018 г. Отворен семестър на катедра „Публична администрация“ на тема: „АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЗ БЮРОКРАЦИЯ. Дигитални решения 2018“ април 2018 г. Информационен семинар по проекта „Динамична Европа“ ноември 2017 г. Публична ...
За катедрата 17.2.2016 г. ... „Икономика на транспорта” е създадена  на 20.10.1950г. с водеща специалност „Икономика на транспорта”.  Повече от 60 години в тази специалност се подготвят висококвалифицирани специалисти за нуждите на цялата страна, които успешно могат да се реализират във ...
За нас 20.4.2018 г. ... "Медии и обществени комуникации" е създадена през 2008 г. като приемник на катедра "Управление на социално-културните дейности". От 1996 г. до 2007 г. обучава бакалаври и магистри в специалността "Икономика на масмедиите". През 2004 г. са приети първите студенти в специалност "Журналистика и ...
За катедрата 21.4.2019 г. ... „Финанси“ е наследник на самостоятелно обособения „Административно-финансов“  отдел в първото висше икономическо училище у нас – „Свободен университет за политически и стопански науки“, създадено през 1920 г. В учебните планове на отдел ...
За катедрата 17.9.2016 г. ... 8 март 1954 г. е създадена катедра по физкултура, чийто временен ръководител е ст. преп. Драган Господинов. От началото на самостоятелното си съществуване през 1954 г. до 2010 г. катедра “Физическо възпитание и спорт” е имала в своите ръководства все утвърдени в своята си дисциплина ...
За катедрата 30.10.2018 г. ... “Математика” е създадена през 1963 г. Първоначално катедрата е имала петима преподаватели и ръководител на катедрата е бил проф. Здравко Сугарев. В годините последователно ръководители на катедрата са били доц. д-р Иван Киркоров (1976-1990 г.), доц. д-р Себастиян Каменаров (1991-1994 г.), ...
За катедрата 26.9.2012 г. ... е създадена през 1966 г. под името “Стопанско управление и машинна обработка на информацията”. Това е най-старата катедра по стопанско управление в страната. През 1972 г. е преименувана на “Теория на управлението и моделиране на стопански системи” за преподаване на учебните дисциплини ...
За катедрата 23.2.2016 г. ... на Университета за национално и световно стопанство катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” е наследник на традициите на създадения през 1920 г. Свободен университет за политически и социални науки (Балкански близкоизточен институт). През 1940 г. Свободният университет се трансформира в ...
За катедрата 21.9.2018 г. ... "Статистика и иконометрия" е създадена през 1947 г. През своят дълъг път тя е била многократно усъвършенствана и обогатявана, както от гледна точка на преподаваната материя, така и от гледна точка на преподавателския й състав. В развитието й най-общо могат да се разгледат следните етапи: Първи ...
За катедрата 2.3.2018 г. ... собственост” е създадена през 2007 г. Дейността й е насочена към един от най-динамично развиващите се пазари у нас – този на недвижимите имоти. Поради широкия си обхват и спецификата си, пазарът на недвижими имоти отразява тенденциите в другите сектори на ...
За катедрата 5.10.2017 г. ... “Икономика на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). С решение на Академичния ...
За катедрата 24.4.2018 г. ... "Политология" към УНСС е основана през 1990 г. В началото на 90-те години преподавателите в катедрата разработват първите университетски курсове и първите учебни планове за специалност "Политология". През годините след 1995 г., катедрата за сравнително кратки срокове израства в научно отношение - ...
За катедрата 24.3.2017 г. ... “Икономика на природните ресурси” е приемник и наследник на създадената през 1921 г. към Агрономическия факултет на Софийския университет катедра по “Земеделска икономика”. Неин основател и пръв ръководител е известния български учен и общественик проф. Янаки Моллов. През ...
За катедрата 12.9.2017 г. ...   Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" осигурява обучение в бакалавърска степен на висшето образование по специалностите: "Интелектуална собственост и бизнес"; "Творчески индустрии и бизнес".     Студентите, обучаващи се в специалностите ще получат знания в ...
За катедрата 22.11.2017 г. ... бизнес” има богата многогодишна история и заслужено място сред водещите катедри в УНСС. Над пет десетилетия различни поколения научни работници – професори, доценти, асистенти -  са давали и дават своя принос в ...
За катедрата 14.11.2015 г. ... "Информационни технологии и комуникации" е формиране през 2008 г. с решение на Академичния съвет на УНСС . В новообразуваната катедра влизат съставите на бившите вече катедри "Информатика" и "Икономика на съобщенията". Ръководител на катедра от 2008 до ...
За катедрата 7.2.2019 г. ... „МИО и бизнес“ има повече от 65-годишна история. Специалност  „Международни икономически отношения” (МИО) е все още една от най-престижните и желани специалности в УНСС. В катедрата работят висококвалифицирани и всеотдайни ...
За катедрата 15.6.2012 г. ... “Национална и регионална сигурност” е създадена в УНСС през 1990 г. с водеща специалност “Икономика на отбраната и сигурността”. По тази специалност в различните степени, форми, специализации и курсове  годишно се обучават около 200 студенти. Катедрата ...
За катедрата 17.9.2016 г. ... сътрудничество и маркетинг. Катедра "Икономика на туризма" предлага обучение в специалностите "Икономика на туризма с преподаване на английски език“ и "Икономика на туризма с чуждоезиково обучение“ ...
За катедрата 28.9.2012 г. ... "Частноправни науки" обучава студенти от специалност "Право" съвместно с катедри "Публичноправни науки"  и "Наказателноправни науки". Наред с обучението на студенти по специалност "Пправо" ...
За катедрата 21.12.2012 г. ... Катедра „ЧЕПЛ” е една от най-големите и стари катедри в УНСС, която осигурява специализирано чуждоезиково обучение в областта на бизнес комуникациите, дипломацията и др. на английски, немски, френски, испански и руски, които се изучават като ...
За катедрата 17.9.2016 г. ... ”Публичноправни науки" е структурно звено в Юридическия факултет на УНСС, преподавателите от което обезпечават учебния процес по публичноправните дисциплини, изучавани от студентите от специалност "Право", както и от студенти от други специалности в ...
За института 25.10.2018 г. ... до неговото създаване от катедра „Предприемачество”, която от 2006 г. осигурява методично учебния процес по предприемачество в УНСС с оглед изграждането на високо подготвени предприемачи и мениджъри в динамична бизнес среда - включително ...
За катедрата 26.3.2014 г. ... на катедрата и специалността Преди повече от година в УНСС беше създадена катедрата Политическа икономия и специалността Политическа икономия. Гордост за нас е, че това е единствена по рода си катедра и специалност във висшите училища у ...
Публикации 11.4.2013 г. ... , 2010 Алманах, 20 години катедра "Национална и регионална сигурност" и специалност "Икономика на отбраната и сигурността", Авангард Прима, София, 2010 доц. д-р Георги Павлов, Защита на информацията, Университетско издателство ...
Публикации 4.3.2018 г. ... и създаване на катедра „Икономическа социология“ в УНСС . ИЗДАДЕНИ КНИГИ от членовете на катедра „Икономическа социология”, УНСС проф. д.ик.н. Ташо Пачев, проф. д-р Благой Колев и колектив. Икономическа ...
Публикации 24.12.2017 г. ... с публикации на преподаватели от катедра "Статистика и конометрия" (в xlsx формат)       Заявка (форма) за добавяне на публикации към базата  (в xlsx формат)     Попълнената заявка (форма) изпратете на адрес: ...
Конференции и семинари 16.4.2019 г. ... "Статистика и иконометрия" взе активно участие в следните конференции:  “Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век”, септември 2006 г. “Актуални проблеми на статистическата теория и практика”, ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 22.5.2018 г. ... и бъдеще" 60 години катедра “Икономика на търговията” Юбилейна международна научна конференция “Търговията – минало, настояще и бъдеще” 11-12 април 2013 г. Скъпи колеги, Имам удоволствието да Ви поканя на юбилейната ...
Конференции и семинари 2.3.2018 г. ... КОНФЕРЕНЦИЯ "10 ГОДИНИ КАТЕДРА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ В УНСС" - 10 ноември 2017 г. СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "СЕКТОРЪТ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ - СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ" - 9 ноември 2017 г ...
Архив Конференции и семинари 24.6.2016 г. ... г.    Ръководител катедра:  проф. д-р Виолета Бакалова Председател на организационния комитет: проф. д.ик.н. Христо Първанов  Почетен председател: проф. д-р Евгени Василев Организационен комитет: Ръководител проект доц. д-р Борислав ...
Конференции и семинари 27.9.2012 г. ... и световно стопанство и катедра “Публична администрация и регионално развитие” организираха и проведоха двудневна Юбилейна международна научна конференция на тема: “Публичната администрация – предизвикателства и перспективи”, с което се отбеляза ...
Конференции и семинари 12.4.2016 г. ... конференция - 25 години катедра „Политология“ С юбилейна международна научна конференция „Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век“, катедра и специалност „Политология“ ...
Научни форуми 11.10.2017 г. ... Изследвания при БАН и  катедра "Икономическа социология" УНСС – София. Част от българскатaделегация бяха проф. д-р Веселин Минчев, член на научния съвет на Икономическия Институт на БАН и ръководител на делегацията, доц. д-р Андрей Нончев, ...
Конференции и семинари 11.11.2013 г. ... организирана от катедра "Информационни технологии и комуникации" по случай 45-годишнината от създаването на катедрата - ICAICTEE 2012, International Conference on Application of Information and Communication Technology in Economy ...
Конференции и форуми 13.5.2019 г. ... и форуми, организирани от катедра „Икономикс“ Година Тема на конференцията, форума 2019 г. 1. Пета студентска конференция - за студенти и докторанти, обучавани в специалности, водени от катедрата (апр./май); 2. ...
Конференции и семинари 16.5.2017 г. ... конференции, организирани от катедра "Човешки ресурси и социална защита": "Трудът и социалното дело в новите условия", 1996 г., "Труд и застраховане", 1998 г., "Теоретични и практически проблеми на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване", 1997 г., ...
Конференции и семинари 11.4.2013 г. ... И СЕМИНАРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ КАТЕДРА “НАЦИОНАЛНА И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ” The International High-Level Sofia Conference on “Smart Defence – Pooling and Sharing: Eastern European View on Multinational and Innovative Approaches for Capabilities Development”, ...
Конференции и семинари 25.10.2018 г. ... на звената чийто приемник е - катедра "Предприемачество" и Института за развитие на предприемачеството, на активен партньор в организираната от Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП) ежегодна международна конференция, ...
Проекти 22.12.2018 г. ... участвали преподавателите от катедра „Икономическа социология“ може да намерите в техните уеб-блогове ...
Проекти 15.6.2012 г. ... РАЗРАБОТКИ НА КАТЕДРА “НАЦИОНАЛНА И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ” И УЧАСТИЕ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ Икономически аспекти на тероризма, УНСС, София, 2009-2011 Социално-икономически аспекти на трафика на хора, УНСС, София, 2009 -2011 Защита на критичната ...
Проекти 24.4.2017 г. ... последните години преподавателите в катедрата са участвали в разработването на над 30 проекта, а научно-изследователската им дейност допринася за публикуването на повече от 20 студии и монографии и участието им с над 150 статии и доклади в научни форуми в страната и в чужбина. ...
Проекти 9.2.2016 г. ... „Стопанска логистика“ е координатор на ТЕМПУС проекта „Партньорство между българските икономически университети в разработването на междууниверситетска бакалавърска степен по Стопанска логистика“ - TEMPUS JEP – 11347/96. Проектът е реализиран ...
Проекти 8.4.2013 г. ... от катедра "Статистика и иконометрия" са висококвалифицирани специалисти, които вземат ключово участие в редица национални и международни проекти от голямо социално-икономическо значение. За повече информация относно конкретните проекти, в които ...
Проекти 2.3.2016 г. ... проекти, в които членове на катедра "Управление" са ръководители и участват са разпределени и представени по години: Университетски проекти за научни изследвания - 2015 г.; Университетски проекти за научни изследвания - 2014 г.; Университетски проекти за научни ...
Наука 8.2.2017 г. ... "Статистика и иконометрия", поради своя благоприятен творческо-научен климат, е място, където научните идеи и мислене се възпитават, развиват се и намират изражение в участието на членовете на катедрата в множество научни конференции, семинари, съвети, проекти и други ...
Наука 2.3.2018 г. ... от катедра "Недвижима собственост" участват в научно-изследователски и приложни проекти. Научните им изследвания са отразени в множество публикации, които са посочени в персоналните им блогове ...
Наука 20.4.2018 г. ... Г. - Юбилейна научна конференция на катедра "Медии и обществени ...
Наука 10.10.2012 г. ... „Физическо възпитание и спорт“ през 2010 г. организира Международна научна конференция на тема „Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорт във висшите училища.  През 2013 г. предстои организирането и провеждането на Международна ...
Наука 24.4.2017 г. ... политика на катедра “Финанси” е насочена към ангажиране в учебния процес на преподаватели със значителен научно-изследователски потенциал, както и привличане на гост-лектори – външни специалисти, ангажирани пряко с научно-изследователска ...
Наука 11.4.2013 г. ... за научната дейност и прояви на катедра "Национална и регионална сигурност". Конференция на НАТО, организирана от УНСС и катедра "Национална и регионална сигурност" на тема "Интелигентна отбрана" Проект на НАТО SfP-982063, изпълнен от ...
Наука 1.7.2018 г. ... на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” при УНСС – София има удоволствието да Ви покани да участвате в работата на организираната от тях Научен форум на тема: „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ ...
Наука 19.6.2019 г. ... райони на Хасковска област" (съвместно с катедра “Агробизнес”) 2011 – 2013 "Инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги" 2012 "Създаване на подкрепяща среда за докторанти с увреждания в УНСС" 2012 – ...
Наука 22.12.2018 г. ... „Икономическа социология” поставя развитието на социологическата наука като основен приоритет в дейността си. Научно-изследователската дейност на катедрата е съобразена както с целите за развитие на УНСС като университет – лидер в областта на ...
Наука 24.4.2018 г. ... от Катедра "Политология" развиват активна научно-изследователска дейност. Доказателство за това са многобройните публикации в различин форми - статии в научни списания, студии, монографични изследвания и др. За периода 2008-2012 г., преподаватели от ...
Наука 28.9.2012 г. ... дейност на преподавателите в катедра "Човешки ресурси и социална защита" се представя чрез техни основни публикации и научни изследвания в областта на заетостта, човешките ресурси, социалната политика, индустриалните отношения, осигуряването и застраховането ...
Наука 21.4.2012 г. ... области на научни интереси на катедра "Информационни технологии и комуникации" са актуални теми в областта на информационните технологии и тяхното приложение в икономиката. Научната дейност на преподавателите от катедрата обхваща както теоретични разработки, ...
Наука 5.10.2017 г. ... на катедра "Икономикс" провежда вътрешнокатедрени разисквания, семинари, научни конференции и др. Разработват се проекти и самостоятелни научни изследвания (учебници, учебни помагала, монографии, хабилитационни трудове, докторати, студии, статии, анализи) ...
Наука 27.9.2012 г. ... области на научни интереси на катедра "Публичноправни науки" са актуални теми в областта на Административното право и процес, Финансовото право, Банковото право, Борсовото право и др. Научната дейност на преподавателите от катедрата обхваща теоретични ...
Наука 28.9.2012 г. ... области на научни интереси на катедра "Частноправни науки" са актуални теми в областта на Гражданското право и гражданския процес, Вещното право, Търговското право, Трудовото и осигурителното право и др. Научната дейност на ...
Наука 7.2.2019 г. ... годините катедра “МИО и бизнес” се налага не само като образователен център, но и като важен научен център, в който се извършват фундаментални и приложни научни изследвания, провеждат се научни прояви с национално и международно значение. Нашите преподаватели и ...
Специалности 27.9.2012 г. ... "МИО и бизнес" е водещо учебно звено в УНСС. Тя отговаря за обучението на студентите по Международни икономически отношения и външно-икономическа дейност в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Специалностите, които води катедрата са: I.ОКС ...
Специалности 28.9.2012 г. ... "Частноправни науки" обучава студентите от специалност "Право" по основните задължителни дисциплини: "Римско частно право", "Гражданско право - обща част", "Вещно право", "Семейно и наследствено право", ...
Специалности 17.1.2013 г. ... "ЧЕПЛ" обучава  студентите, които са положили конкурсен изпит по чужд език от следните направления и специалности: I чужд език - Икономика с чуждоезиково обучение; Икономика с преподаване на английски език; Политически науки; II чужд език - Икономика ...
Специалности 28.9.2012 г. ... "Публичноправни науки" обучава студентите от специалност "Право" съвместно с катедри "Частноправни науки" и "Наказателноправни науки". Преподавателите от катедрата обезпечават учебния процес по дисциплините "Общо учение за ...
Специалности 21.4.2019 г. ... “Финанси” осъществява обучение по фундаментални и специални дисциплини за придобиване на знания от областта на финансите в съответствие с изискванията на образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и образователна и ...
Специалности 2.3.2018 г. ... да избера тази магистърска програма? Катедра „Мениджмънт на недвижимата собственост” на УНСС предлага, единствено от висшите училища в България, магистърска програма по „Бизнес с недвижими имоти". За колко време? Обучението е за завършили икономически и ...
Специалност "Маркетинг" 13.3.2017 г. ... , директни продажби) и др. Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” предлага следните магистърски програми: „Маркетинг” – редовна и дистанционна форма на обучение със срок на обучение съответно 1 година (за получили ...
Обучение 8.2.2017 г. ... в катедра "Статистика и иконометрия" се провежда в редовна форма в бакалавърска, магистърска и докторска степен. Освен основната едноименна специалност, катедрата участва съвместно с други катедри и в две магистърски програми: "Бизнес информатика", ...
Обучение 2.3.2018 г. ... „Недвижима собственост“ и специалността "Мениджмънт на недвижимата собственост" в УНСС бяха създадени, развиха се и се развиват на фона на няколко фундаментални условия и предпоставки: 1. Независимо от финансово-икономическата криза, започнала през ...
Обучение 14.10.2015 г. ... НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ“       УТВЪРЖДАВАМ: ПЪРВИ ЗАМ.-РЕКТОР И ЗАМ.-РЕКТОР ПО ОБУЧЕНИЕТО В ОКС“БАКАЛАВЪР“ ПРОФ.Д-Р ОГНЯН СИМЕОНОВ     ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ...
Обучение 28.9.2012 г. ... “Икономика на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията) ...
Специалности 27.8.2018 г. ... "Логистика" предлага обучение по специалностите: "Бизнес логистика" в ОКС бакалавър, "Бизнес логистика" в ОКС магистър,  "Управление на веригата на доставките" в ОКС магистър, "Управление на веригата на доставките на английски език" в ОКС ...
Обучение 20.10.2017 г. ...         Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката"  предлага обучение на студенти в ОКС „бакалавър“, „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (икономика на ...
Обучение - Бакалаври 15.6.2012 г. ... бакалавърска степен на обучение на катедра "Национална и регионална сигурност. По тази специалност в различните степени, форми, специализации и курсове  годишно се обучават около 200 студенти.  Завършилите тази специалност намират реализация ...
Обучение 5.10.2017 г. ... „Икономикс“ осъществява обучение по фундаментални и специални учебни дисциплини за придобиване на знания от областта на микро- и макроикономиката в рамките на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Учебните ...
Бъдещи студенти 6.3.2014 г. ... "Информационни технологиии и комуникации" обучава студенти в образователни степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".  В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалности "Бизнес информатика" и ...
Обучение 26.2.2018 г. ... "Човешки ресурси и социална защита" осигурява обучението по следните специалности: ОКС "Бакалавър" "Икономика на човешките ресурси" "Застраховане и социално дело" ОКС "Магистър" "Икономика на човешките ресурси" със специализация "Управление на ...
Обучение 19.9.2014 г. ... "Творчески индустрии и интелектуална собственост" осъществява обучение по следните специалности в съответните образователно-квалификационни степени: В ОКС "Бакалавър: Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" Специалност ...
Обучение 22.12.2018 г. ... в катедра "Икономическа социология" се осъществява в две професионални направления: 3.1. Социология, антропология и науки за културата 3.8. Икономика Във всички образователно квалификационни степени - бакалавър, магистър и доктор. І. ОКС ...
Обучение 17.9.2016 г. ... "Публичноправни науки" обучава студенти от специалност "Право" съвместно с катедри "Частноправни науки" и "Наказателноправни науки". Освен това преподавателите от катедрата участват активно в учебния процес на други направления и специалности (например "Публична ...
Обучение 28.9.2012 г. ... "Частноправни науки" обучава студенти от специалност "Право" съвместно с катедри "Публичноправни науки"  и "Наказателноправни науки". Наред с обучението на студенти по специалност "Пправо" преподавателите ...
Обучение 26.9.2017 г. ... Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика" обучава всички студенти в направленията и специалностите с изучаване на чужд език. Бакалавърска степен, които са положили успешно приемен изпит по английски, немски, испански, френски ...
Обучение 8.2.2019 г. ... МИО и Бизнес обучава студенти във всички образователно-квалификационни степени - Бакалавър, Магистър и Доктор. В ОКС „Бакалавър” катедрата подготвя специалисти по МИО на български и английски език. Магистърските програми са разнообразни и ...
Консултационни часове на преподавателите 16.4.2019 г. ... време на преподавателите от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ за летен семестър на учебната 2018/2019 г.   Преподаватели Приемно време 1. проф. д-р Лалко Дулевски Понеделник 12.00-14.00ч. Кабинет ...
Консултации 12.7.2018 г. ... НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В КАТЕДРА „ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ“ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г. Преподавател Кабинет Ден и час проф. д-р Виолета Цакова 1075А проф. д-р ...
Консултационни часове на преподавателите 23.10.2017 г. ... преподавателите от катедра “Икономика на природните ресурси” ЗИМЕН семестър на учебната  2017/2018 година   Преподавател Дни и часове 1.Проф.д.ик.н.Пламен Мишев Кабинет 1062 Вторник: 10,00-14,00 ч ...
Консултационни часове на преподавателите 8.4.2013 г. ... консултация на преподавателите от катедра "Статистика и иконометрия" е изнесена на табло пред кабинета на административния секретар на катедрата - каб. 2062 ...
Разписание за магистри, индивидуално обучение 15.10.2015 г. ... „ИКОНОМИКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ“   График за индивидуална форма на обучение на 6 студента в ОКС “Магистър”, специалност “Екоикономика” зимен  семестър на уч. 2015/2016 ...
За факултета 29.3.2017 г. ... се докторанти по катедри: Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране – 27 Катедра „Публична администрация“ – 20 (Защитили докторанти, Вж. ТУК) Катедра „Регионално развитие“ – 8 Катедра „Управление“ – ...
История 18.4.2016 г. ... като Юридически департамент на основата на катедра “Правни науки”, която съществува в УНСС от 1920 г. С решение на АС от 31 май 1995 г. той се преобразува в Юридически факултет. Факултетът се състои от 3 основни катедри: “Частноправни науки”, “Публичноправни ...
За факултета 25.2.2016 г. ... като Юридически департамент на основата на катедра “Правни науки”, която съществува в УНСС от 1920 г. С решение на АС от 31 май 1995 г. той се преобразува в Юридически факултет. Факултетът се състои от 3 основни катедри: “Частноправни науки”, “Публичноправни ...
Бизнесът за нас 4.4.2012 г. ... «Медии и обществени комуникации» в периода 2009-2012 г. е провела анкетно проучване на оценката на работодателите за подготовката на техните служители, завършили специалността «Медии и журналистика» в УНСС. Анкетата   набира информация по следните основни критерии: форми ...
В медиите 16.3.2012 г. ... "Икономика на туризма" при УНСС празнува 20-годишен юбилей. Той бе отбелязан с научна конференция "Предизвикателствата на туризма през 21 век". На дискусионна кръгла маса взеха участие водещи специалисти от науката и практиката, преподаватели и студенти. Тази ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА 13.3.2019 г. ... ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" по катедри: Катедра "Икономика на търговията" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на туризма" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Логистика и вериги на ...
Партньори 6.3.2012 г. ... Еберт”; Център за изследване на демокрацията; Катедра „Политология” при СУ „Св. Кл. Охридски”; Департамент „Политически науки” при НБУ; Междууниверситетски център за развитие на кариерата; Център за мобилност на студенти и преподаватели. Факултет „Международна икономика и политика“ поддържа ...
История 11.4.2012 г. ... и политика“ се състои от следните катедри: Катедра „Международни икономически отношения и бизнес” (създадена 1952 г.) е първото специализирано звено в България за подготовка на кадри за външната търговия. Катедра „Международни отношения” (създадена 1976 г.) е първото специализирано звено ...
В медиите 16.5.2017 г. ... и политическа икономия. Ръководител на катедра “Икономикс” ...
Научни форуми 15.5.2017 г. ... И СВЕТА проф.д.с.н. Михаил Мирчев /катедра “Икономическа социология”/ 16.11. - 17.11.2012 Голяма и малка  конферентни зали 2 НИД НП-8/2012 Осма национална конференция по етика на тема: ЕТИКАТА В БЪЛГАРСКОТО ПРАВО доц. д-р Валентина ...
Научни конференции 15.5.2017 г. ... И СВЕТА проф.д.с.н. Михаил Мирчев /катедра “Икономическа социология”/ 16.11. - 17.11.2012 Голяма и малка  конферентни зали 2 НИД НП-8/2012 Осма национална конференция по етика на тема: ЕТИКАТА В БЪЛГАРСКОТО ПРАВО доц. д-р Валентина ...
Университетски проекти 15.5.2017 г. ... на България" доц. д-р Мария Марикина /катедра "Икономикс"/ 2013 2015 2 НИД НИ 1-7-2013 "Конкурентни възможности на "зелената икономика" и формиране на модел за социална екология в България" доц. д-р Ваня Иванова /катедра ...
Национални проекти 15.5.2017 г. ... сектор“ доц. д-р Тодор Тодоров /катедра „Човешки ресурси и социална защита“/ 30.04.2013 31.10.2014 2 BG051РО001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление ...
Международни проекти 15.5.2017 г. ... системен подход EU-WISE проф.д.с.н. Елка Тодорова (катедра "Икономическа социология") 01.01.2012 30.11.15 2. Проекти по други програми на ЕС 1 SEE/A/540/14.1/X PROMISE Управление на общинската собственост в градове от югоизточна Европа проф. д.ик.н. Стати ...
История 25.1.2018 г. ... факултети, а на тяхно място се появяват нови:  катедра „Човешки ресурси и социална защита“, създадена през 1973 година; катедра „Икономическа социология“, създадена през 1975 година като приемник на едноименната секция към катедра „Политическа икономия“. През годините ...
Начало 30.1.2018 г. ... факултети, а на тяхно място се появяват нови:  катедра „Човешки ресурси и социална защита“, създадена през 1973 година; катедра „Икономическа социология“, създадена през 1975 година като приемник на едноименната секция към катедра „Политическа икономия“. През годините ...
Партньори 2.3.2012 г. ... програма на Софарма Трейдинг и катедра „Индустриален бизнес” Софарма Трейдинг и УНСС стартираха своето сътрудничество през 2010 г. в желанието си да установят по-тесни връзки между практиката и теорията в икономическата сфера.  За Софарма Трейдинг  това е още една инициатива насочена ...
Стажантски програми 27.3.2012 г. ... последователност: На заседание на Катедрения съвет на катедра      ”Статистика и иконометрия” се избира ръководител на учебната практика и се      определят изискванията за провеждане и заверяване на практиката Въз основа на сключен договор между УНСС-София, ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... и ОКС „Магистър” за специалност “Бизнес информатика” Катедра “Информационни технологии и комуникации” 1       Цел на дипломната работа. 2 2       Теми за дипломни работи. 2 2.1        Типове теми за ОКС ...
История 9.4.2015 г. ... г. за декан е избран проф. д.ик. н. Валентин Кисимов от катедра "Информационни технологии и комуникации". Той заема този пост до 11.12.2009 г. На Общо събрание от 11.12.2009 г. за декан на факултета е избран проф. д-р Валентин Гоев от катедра "Статистика и иконометрия". Проф. Гоев ...
Подготовка 19.3.2018 г. ... , подписва и подпечатва от Ръководителя на съответната катедра и от Институционалния координатор на УНСС. ! При попълването на Learning Agreement трябва да се спазват следните условия: Студентите трябва да изберат учебни дисциплини, които са аналогични или сходни на ...
Правила 12.1.2017 г. ... съгласуване с научния ръководител и със съответната катедра в приемащия университет, при което се определя временен научен ръководител за периода на мобилността. За участието си в програма ЕРАЗЪМ студентите и докторантите получават финансова помощ (грант). ЕРАЗЪМ грантът е в месечен размер, определен е и се ...
За факултета 19.9.2017 г. ... и ОКС "Магистър" може да се получи от съответната катедра, водеща дадената специалност. Във факултет "Приложна информатика и статистика" се провежда и обучение в ОНС "Доктор". Информация за научните специалности, условията за кандидатстване и формите на обучение, може да се получи от сектор "Докторантури", ...
Контакти 12.7.2018 г. ... комплекс „ Бонсист” Катедра „Физическо възпитание и спорт” е-mail: unss_sport@unwe.bg тел. (02) 862 88 92 Ръководител катедра – доц. д-р Спас ...
Успехи 14.12.2011 г. ... Скопие, Македония (снимката вдясно) Ръководителят на катедра „Физическо възпитание и спорт“ Спас Ставрев поздрави студентите и им пожела бъдещи спортни успехи. В програмата при откриването на празника се включиха мажоретки и акробати, а час по-късно стартираха същинските състезания – по футбол, волейбол, ...
Отбори 4.4.2012 г. ... част от дейността на катедра “Физкултура и спорт” е организираният студентски спорт. През преподаватели водят студентски отбори по 14 вида спорт: баскетбол, волейбол, футбол, хандбал, лека атлетика, тенис, ски, тенис на маса, плуване, аеробика, художествена гимнастика, ориентиране, бадминтон, шахмат – ...
История на спорта в УНСС 31.3.2015 г. ... в Борисовата градина”. На 8 март 1954 г. е създадена катедра по физкултура, чийто временен ръководител е ст. преп. Драган Господинов. От началото на самостоятелното си съществуване през 1954 г. до 2010 г. катедра “Физическо възпитание и спорт” е имала в своите ръководства все утвърдени в своята си дисциплина ...
График 18.12.2018 г. ... УНСС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА   Катедра Докторантски програми Дата Час Зала   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ   Професионално направление 2.2. История и археология   Политическа икономия История на ...
Подготовка 14.5.2013 г. ... подписва от студента, от ръководителя на съответната катедра (според Правилника за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в УНСС, гл. I, чл. 12, ал. 2)  и от институционалния ЕРАЗЪМ координатор на УНСС (в посочената последователност), подпечатва се и се изпраща на приемащия ...
За студенти и докторанти 3.2.2017 г. ... съгласуване с научния ръководител и със съответната катедра в приемащия университет, при което се определя временен научен ръководител за периода на мобилността. При неизпълнение на предварително договорения индивидуален план на обучението (Learning Agreement) или самоволно прекъсване на обучението, ...
Дарители 20.12.2018 г. ... Калинков  Константин Танев, катедра "Частно право"   Константин Попов                          Коста ...

Събития

1875 results found
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи 20.9.2019 г. ... работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през м.Октомври 2019 г. и 2020 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
Доц. Бошнаков и доц. Найденов обучиха млади статистици от шест страни 13.9.2019 г. ... Бошнаков и доц. д-р Александър Найденов, от катедра „Статистика и иконометрия“ към факултет „Приложна информатика и статистика“, изнесоха цикъл от лекции по въведение в теорията на статистическите изследвания. През втория етап, проведен от 12.09 до 19.09.2019 г. в ...
МEЖДУНАРОДНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В УНСС 10.9.2019 г. ... с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (Факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в Рим, Италия (University of International ...
Докторантка от УНСС с престижна награда в областта на изграждането на работодателска марка 31.8.2019 г. ... Станимира Ковачева от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ получи тазгодишната награда „Employer Branding Leader“ - най-големият световен приз в сферата на маркетинга и човешките ресурси за изграждане на работодателска марка. За първи път ...
Докторантка от УНСС с престижна награда в областта на изграждането на работодателска марка 30.8.2019 г. ... Станимира Ковачева от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ получи тазгодишната награда „Employer Branding Leader“ - най-големият световен приз в сферата на маркетинга и човешките ресурси за изграждане на работодателска марка. За първи път ...
Доц. Тошева участва като лектор в двудневно специализирано обучение по SPSS за напреднали „Приложение на логистични вероятностни модели и възможностите им за анализ на данни от SHARE” 8.8.2019 г. ... Александрова Тошева – катедра „Статистика и иконометрия“, УНСС. Обучението се осъществи по проект: Консорциум SHARE-ERIC Bulgaria на научната инфраструктура “Проучване на здравето, застаряването и пенсионирането в европа“ (SURVEY OF ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и АДФИ 2.8.2019 г. ... „Финансов контрол“ към Финансово-счетоводния факултет на Университета за национално и световно стопанство и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) обединиха усилията си за изграждане на нови модели на взаимодействие между висшето образование и ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м. Септември 2019 г. 29.7.2019 г. ... обявена на линк към подсайт на катедрата - http://departments.unwe.bg/finance/ => На същата страница са обявени и Правилата за провеждане на Държавен изпит в ОКС "Бакалавър".   29.07.2019г ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за предаване на готовите и подписани дипломни работи за ДИ „Защита на дипломна работа“ през м.Октомври 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение 29.7.2019 г. ... магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение    Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Октомври 2019 г. се предават в кабинет 2046 от 10.00 до 12.00  часа на следните ...
Нова магистърска програма - "Smart Cities Development" 18.7.2019 г. ... градове/ Smart Cities Development в катедра „Регионално развитие“ Развитие на интелигентни градове/ Smart Cities Development e новата магистратурска програма, която се предлага съвместно от катедрите „Регионално развитие“ и „Маркетинг и ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 17.7.2019 г. ... РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 01.10.2019 г. от 09.30 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 13.09.2019 г ...
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 16.7.2019 г. ... , ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор по изпълнението на меморандума от страна на УНСС, доц. д-р Надя Миронова, зам.-декан на факултет „Управление и администрация“ и ръководител на катедра ...
Тъжна вест 17.7.2019 г. ... „Счетоводство и анализ“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 15.07.2019 г. след кратко боледуване почина ПРОФ. Д.ИК.Н ИВАН ДУШАНОВ. ПРОФ. Д.ИК.Н. ИВАН ДУШАНОВ /1928 – 2019/ Проф. д.ик. н. Иван Душанов е роден на 27.07.1928 г. в с. Калтинец, Великотърновско. Завършва ...
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 15.7.2019 г. ... на инфраструктурата“, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор по изпълнението на меморандума от страна на УНСС, доц. д-р Надя Миронова, зам.-декан на факултет „Управление и администрация“ и ръководител на катедра ...
Международна мобилност на наш докторант 11.7.2019 г. ... 2019 г. Нора Тинева, редовен докторант към катедра Икономика на търговията, посети Икономическия университет в Прага, Чехия, където проведе проучване, свързано с темата на дисертационния й труд. Осъществената международната мобилност е част от проект № BG05M2OP001-2.009-0012 ...
X-та международна конференция "Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще", 10 - 13 юни 2019 г., Варна 13.7.2019 г. ... през март 1991 г., и има самостоятелна Катедра по предприемачество (сега Институт по предприемачество), специалност „Предприемачество“  в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Както и в предишните издания на конференцията бе ...
Дипломира се третият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 4.7.2019 г. ... "Икономика на инфраструктурата", ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност" и на магистърската програма. Той благодари за подкрепата на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, както и на сдружението „Български атомен форум“ (БУЛАТОМ), Агенцията за ядрено регулиране ...
Преподаватели от катедрата участваха в научно жури в СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов 4.7.2019 г. ... като външни членове преподавателите от нашата катедра: проф. д-р Веселка Павлова (с рецензия), доц. д-р Екатерина Тошева (със становище) и доц. д-р Александър Найденов (със становище) ...
Преподаватели от ФСФ взеха участие в Кръгла маса на тема "Ефективност на публичните разходи", организирана от Фискалния съвет на България 27.6.2019 г. ... проф. д-р Даниела Фесчиян - зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", проф. д-р Румен Брусарски, доц. д-р Петър Чобанов и доц.д-р Теодора Рупска. Проф. д-р Румен Брусарски представи доклад на тема "За по-ефективни и ефикасни инвестиции в публичния сектор" ...
Националният статистически институт отбеляза 139 години от създаването си 26.6.2019 г. ... на института, преподаватели от нашата катедра, официални лица от държавни институции, видни статистици и гости. По време на събитието Председателят на НСИ връчи награди на победителите от Националните кръгове на Европейската олимпиада по статистика и Международния конкурс за ...
Десета юбилейна конференция по предприемачество „Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще“ 26.6.2019 г. ... през март 1991 г., и има самостоятелна Катедра по предприемачество (сега Институт по предприемачество), специалност „Предприемачество“  в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Както и в предишните издания на конференцията бе ...
Ръководителят, зам.ръководителят и преподавател от катедра "Счетоводство и анализ", взеха участие в кръгла маса "Ефективност на публичните разходи" 15.7.2019 г. ... .д-р Снежана Башева - ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и декан на "Финансово-счетоводен факултет", проф.д-р Даниела Фесчиян - зам.ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и доц.д-р Теодора ...
Докторант на катедра „Икономическа социология“ на УНСС ще вземе участие в международен семинар по правата на детето в Китай 30.6.2019 г. ... Брестничка, докторант в катедра „Икономическа социология“, ще вземе участие в Глобален семинар за млади лидери в областта на закрилата на детето, който се провежда в Пекин, Китай през юли. Мария работи от над десет години в областта на правата на детето като част от ...
Проф.д-р Даниела Фесчиян - зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България беше наградена с плакет по случай 50-годишнината на гимназия "Ген.Владимир Заимов" - гр. Сопот 15.7.2019 г. ... .д-р Даниела Фесчиян - зам.ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" към ФСФ и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, беше наградена с почетен плакет от директора на Професионалната гимназия "Ген. Владимир Заимов" - гр. Сопот - инж. Катя ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Юли 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 18.6.2019 г. ... от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден на  02.07.2019 г. от 09,00 часа. Списък с ...
Международна конференция „140 години от установяването на дипломатически отношения между Русия и България“ 17.6.2019 г. ... доц. д-р Антония Пенчева от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ заяви, че интересът към руския език се е породил още през Възраждането, а по-късно влиза в учебните програми в българските училища. Дълго време той беше привилегирован, през 90-те години ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 17.6.2019 г. ... информатика и статистика“ и катедра „Статистика и иконометрия“, а съорганизатор – Националният статистически институт (НСИ).   Проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ...
Наши професори с публикация в най-престижното и най-старото италианско списание в областта на счетоводството и бизнес икономиката 14.6.2019 г. ... факултет (ФСФ) и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и проф. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на ФСФ. От 1901 г., когато излиза първият брой, досега целта на списанието (което се издава без прекъсване, включително по време на ...
Завърши 23-ият турнир по тенис на корт за „Купата на ректора“ 13.6.2019 г. ... АСК „Св. Георги Победоносец“ и катедра „Физическо възпитание и спорт“ със съдействието на „Бароко спорт“, който беше посветен на 100-годишнината на УНСС. В турнира, който започна през януари т.г., участваха 12 индивидуални състезатели. До финала ...
Награди за победителите в конкурса „Млад икономист – 2019“ 19.6.2019 г. ... факултет, и доц. Силвия Трифонова от катедра „Финанси“ присъстваха на връчването на наградите на победителите в конкурса, в който участваха ученици, студенти, докторанти и практикуващи специалисти от страната и чужбина. Доц. Миланка Славова връчва ...
Спомени от конференцията 11.6.2019 г. ... . Стати Статев, проф. д-р Веселка Павлова, катедра „Статистика и иконометрия“ и председателят на НСИ г-н Сергей Цветарски. След откриването, участниците бяха разпределени в три секции с общо 47 доклада. От тях 21 бяха на студенти, което показва засиления интерес на ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 12.6.2019 г. ... информатика и статистика“ и катедра „Статистика и иконометрия“, а съорганизатор – Националният статистически институт (НСИ).   Проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ...
Двама наши доценти с доклади на международна научна конференция 6.6.2019 г. ... . д-р Силвия Трифонова от катедра „Финанси” и доц. д-р Атанас Атанасов от катедра „Статистика и иконометрия“ на УНСС участваха в Тринадесета международна научна конференция на тема „Предизвикателства за Европа: растеж, конкурентоспособност, иновация и ...
Престижни награди за наши студенти по медии и журналистика и за УНСС 4.6.2019 г. ... съвет на фондацията, преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“. УНСС получи специална грамота от организаторите за приноса за популяризиране на конкурса сред студентите. В състезанието участваха и други студенти ...
Престижни награди за наши студенти по медии и журналистика и за УНСС 3.6.2019 г. ... съвет на фондацията, преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“. УНСС получи специална грамота от организаторите за приноса за популяризиране на конкурса сред студентите. В състезанието участваха и други студенти ...
Наш професор участва във форум на CIMA 3.6.2019 г. ... на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, участва във форума „Constitution of Science in Poland and Reinventing Finance in a Digital World“, който се проведе във Варшава, Република Полша. Проф. Снежана Башева ...
Професор от УНСС с почетния знак на президента 31.5.2019 г. ... Румен Радев връчи на проф. д.н. Любомир Стойков от катедра „Медии и обществени комуникации“ Почетния знак на президента на Република България „за значим принос към българската култура, наука и образование и по повод отбелязването на неговата 65-годишнина“ (на снимката долу) ...
Научен семинар за представяне на резултати от проект на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... проекта е доц. д-р Силвия Трифонова, преподавател в катедра «Финанси» на УНСС, а членове на научноизследователския проект са проф. д.ик.н. Николай Неновски, катедра „Финанси”, доц. д-р Цветана Стоянова, от катедра „Управление” и директор на Центъра за добри управленски ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Делойт България ЕООД 30.5.2019 г. ... от страна на УНСС - доц. д-р Мария Маркова от катедра „Счетоводство и анализ“ и ас. д-р Валентин Билянски от катедра „МИО и бизнес“, и от страна на Делойт България ЕООД – г-жа София Лазарова, мениджър Човешки ресурси (на снимката долу) ...
Кръгла маса по проект „Идентификация на риска при контрабанда и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)” 30.5.2019 г. ... . Проектът се разработва от група експерти от катедра „Национална и регионална сигурност“ под ръководството на проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ ...
РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧЕН СЕМИНАР на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... факултет на УНСС и преподавател в катедра „Финанси” на УНСС. Членове на научноизследователския проект са проф. д.ик.н. Николай Неновски, катедра „Финанси”, УНСС, доц. д-р Цветана Стоянова, научен секретар на катедра „Управление” и директор на Центъра ...
Професор от УНСС с почетния знак на президента 31.5.2019 г. ... Румен Радев връчи на проф. д.н. Любомир Стойков от катедра „Медии и обществени комуникации“ Почетния знак на президента на Република България „за значим принос към българската култура, наука и образование и по повод отбелязването на неговата 65-годишнина“ (на снимката долу) ...
Кръгла маса по проект „Идентификация на риска при контрабанда и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)” 29.5.2019 г. ... . Проектът се разработва от група експерти от катедра „Национална и регионална сигурност“ под ръководството на проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ ...
ПРИЕМНО ВРЕМЕ на преподавателите - летен семестър 2018/2019 28.5.2019 г. ... време на преподавателите от катедра "Счетоводство и анализ" за летния семестър на 2018/2019 академична година можете да свалите от тук ...
Наш преподавател е избран за член на Комитета по EBVSC 28.5.2019 г. ... . ас. д-р Калина Кавалджиева, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“, беше избрана за член на Комитета по EBVSC (Европейски бизнес оценителски стандарти) по време на Генерална асамблея на TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations), която се проведе в Дубровник (на снимката ...
Публична лекция на проф. Пропър „Гъвкави решения при управлението на кризисни ситуации в транспорта“ 27.5.2019 г. ... в УНСС по покана на проф. д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, която представи лектора. Проф. д-р Христина Николова Проф. Пропър направи кратък преглед на основните европейски предизвикателства и тенденции в развитието на транспорта и ...
Публична лекция на проф. Пропър „Гъвкави решения при управлението на кризисни ситуации в транспорта“ 27.5.2019 г. ... в УНСС по покана на проф. д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, която представи лектора. Проф. д-р Христина Николова Проф. Пропър направи кратък преглед на основните европейски предизвикателства и тенденции в развитието на транспорта и ...
Преподаватели от УНСС на международен форум по мениджмънт 28.5.2019 г. ... . д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и гл. ас. Радка Андасарова от същата катедра участваха в Петата международна научна конференция по мениджмънт на 24 май в Истанбул. Проф. д-р Фесчиян и гл. ас. д-р Радка Андасарова с участници в ...
Публична лекция на проф. Пропър „Гъвкави решения при управлението на кризисни ситуации в транспорта“ 27.5.2019 г. ... в УНСС по покана на проф. д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, която представи лектора. Проф. д-р Христина Николова Проф. Пропър направи кратък преглед на основните европейски предизвикателства и тенденции в развитието на транспорта и ...
Преподаватели от УНСС на международен форум по мениджмънт 27.5.2019 г. ... . д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и гл. ас. Радка Андасарова от същата катедра участваха в Петата международна научна конференция по мениджмънт на 24 май в Истанбул. Проф. д-р Фесчиян и гл. ас. д-р Радка Андасарова с участници в ...
Нашите спортисти представиха пред ректорското ръководство отличията си от изминалия сезон 23.5.2019 г. ... Статев Доц. д-р Спас Ставрев, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“, благодари за подкрепата: „Вие имате голям принос за нашите успехи и затова да се развиваме“ и представи всички медалисти. Доц. Спас Ставрев Със златните отличия през този ...
Първа научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките 23.5.2019 г. ... . Организатори на събитието бяха катедра „Логистика и вериги на доставките“ и Българската асоциация по логистика. При откриването на форума (от ляво надясно): проф. д-р Мирослава Раковска, ръководител на катедра “Логистика и вериги на ...
Обучения на студенти на тема „Борбата с контрабандата на тютюневи изделия“ 23.5.2019 г. ... и магистърски програми на катедра „Национална и регионална сигурност“ в рамките на проект „Идентификация на риска при контрабанда и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)“. Проектът се финансира от PMI IMPACT, ...
Кръгла маса-дискусия „Практики на съвместния независим финансов одит в България“ 23.5.2019 г. ... д-р Огнян Симеонов, ръководител на катедра "Финансов контрол" и председател на КПНРО, проф.д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводен факултет, и доц.д-р Даниела Петрова, зам.-ръководител на катедра "Финансов контрол" Във форума участваха ...
Първа научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките 27.5.2019 г. ... . Организатори на събитието бяха катедра „Логистика и вериги на доставките“ и Българската асоциация по логистика. При откриването на форума (от ляво надясно): проф. д-р Мирослава Раковска, ръководител на катедра “Логистика и вериги на ...
Кръгла маса – дискусия на тема „Практики на съвместния независим финансов одит в България“. 23.5.2019 г. ... д-р Огнян Симеонов, ръководител на катедра "Финансов контрол" и председател на КПНРО, проф.д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводен факултет и доц.д-р Даниела Петрова - зам.-ръководител на катедра "Финансов контрол" На кръглата маса взеха участие ...
Обучения на студенти на тема „Борбата с контрабандата на тютюневи изделия“ 23.5.2019 г. ... и магистърски програми на катедра „Национална и регионална сигурност“ в рамките на проект „Идентификация на риска при контрабанда и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)“. Проектът се финансира от PMI IMPACT, ...
Пета научно-практическа конференция „Недвижими имоти и бизнес 2019“ 20.5.2019 г. ... конференция, организирана от катедра „Недвижима собственост“ под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и посветена на 100-годишнината на УНСС. В конференцията участваха представители на академичната общност и бизнеса от цялата страна. В ...
Майсторски клас на професор от Тракийския университет в Одрин 23.5.2019 г. ... . д-р Мария Маркова, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“, и гл. ас. д-р Тома Дончев, координатор по меморандума с АСЕРИ. Проф. д-р Снежана Башева, проф. д-р Kiymet Caliyurt и доц. д-р Михаил Мусов Prof. Dr. Kiymet Tunca Caliyurt ...
Пета научно-практическа конференция „Недвижими имоти и бизнес 2019“ 20.5.2019 г. ... конференция, организирана от катедра „Недвижима собственост“ под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и посветена на 100-годишнината на УНСС. В конференцията участваха представители на академичната общност и бизнеса от цялата страна ...
Защита на дипломни работи през месец юли 17.5.2019 г. ... РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 04.07.2019 г. от 10.00 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е 20.06.2019 г ...
Посещение на студенти в Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани в Костинброд 17.5.2019 г. ... е част от поредицата инициативи на катедра „Логистика и вериги на доставките“ към УНСС в подкрепа на практическото обучение на нейните студенти. В началото на визитата студентите бяха запознати с дейността на компанията и с мястото и ролята й в Групата ...
Първо място за УНСС в Национална олимпиада по маркетинг 2019 14.5.2019 г. ... по маркетинг, организирана от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ с подкрепата на А1 България. На откриването присъстваха  зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, проф. д.н. Симеон Желев, декан на ...
Сертификати за победителите в Националния конкурс за написване на есе на чужд език 16.5.2019 г. ... от проф. д-р Йорданка Статева от катедра „МИО и бизнес“ и гл. ас. д-р Силвия Кирова, научен секретар на катедрата, които ги приветстваха с „Добре дошли!“ в най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа. Проф. д-р Йорданка ...
Научна конференция „Европейско социално изследване за България (ESS-ERIC)“ 14.5.2019 г. ... съвет на ESS и преподавател в катедра „Икономическа социология“ (от ляво надясно) Ректорът проф. Статев и г-жа Карина Ангелиева дават старт на научната конференция Консорциумът от съорганизатори балансира силите на ...
Първо място за УНСС в Национална олимпиада по маркетинг 2019 14.5.2019 г. ... по маркетинг, организирана от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ с подкрепата на А1 България. На откриването присъстваха  зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, проф. д.н. Симеон Желев, декан на ...
Университетската библиотека получи дарение от книги по счетоводство 13.5.2019 г. ... Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“. Проф. д-р Даниела Фесчиян, доц. д-р Росен Кирилов, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата, г-жа Павлина Петрова, основател и управляващ директор ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“ 13.5.2019 г. ... конференция, организирана от катедра „Икономикс“, под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и с подкрепата на Студентския съвет. Докладите, представени от студентите, ще бъдат публикувани и това ще бъде първата тяхна дигитална ...
Академия „Антикорупция“: публична лекция „Международни правни стандарти за противодействие на корупцията“ 9.5.2019 г. ... ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, връчи на доц. д-р Диана Ковачева от името на ректора  проф. д.ик.н. Стати Статев сертификат в знак на благодарност за ...
Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2019 г. ... на форума и преподавател в катедра „Икономика на туризма“. Ръководителят на катедра „Икономика на туризма“ доц. д-р Николай Цонев посочи, че катедрата винаги е била благоприятна академична територия за научно развитие и израстване ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“ 9.5.2019 г. ... конференция, организирана от катедра „Икономикс“, под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и с подкрепата на Студентския съвет. Докладите, представени от студентите, ще бъдат публикувани и това ще бъде първата тяхна дигитална ...
Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 10.5.2019 г. ... на форума и преподавател в катедра „Икономика на туризма“. Ръководителят на катедра „Икономика на туризма“ доц. д-р Николай Цонев посочи, че катедрата винаги е била благоприятна академична територия за научно развитие и израстване ...
Наша преподавателка е избрана за член на Президиума на МАПРЯЛ 9.5.2019 г. ... ст. пр. Светослав Арсениев от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ участваха с доклади в XIV Конгрес на Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ), който се проведе в казахстанската столица Нур Султан ...
Публична лекция „Работа в европейските институции: как да постигнем това“ 9.5.2019 г. ... . Събитието, организирано от катедра „Политология“, е част от инициативата на ЕК „Обратно в университетите“, чиято идея е нейни висши служители да запознават студентите с работата на европейската администрация ...
Публична лекция на посланика на Гърция Н. Пр. Григориос Василоконстандакис 9.5.2019 г. ... по покана на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“. С нея завърши цикълът лекции „Ролята на посланика”, проведен от март до май т. г. с участието на италианския посланик Н. Пр. Стефано Балди и чешкия посланик Н. ...
Академия „Антикорупция“: публична лекция „Международни правни стандарти за противодействие на корупцията“ 8.5.2019 г. ... ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, връчи на доц. д-р Диана Ковачева от името на ректора  проф. д.ик.н. Стати Статев сертификат в знак на благодарност за ...
Докторант от УНСС с отличие за най-добър доклад в Йордания 3.5.2019 г. ... Парушев, задочен докторант в катедра „Управление”, спечели приза за най-добър доклад от 167 публикации от 49 страни, представени на конференцията ,,2019 IEEE Jordan International Joint Conference on Electrial Engineering and Information Technology ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 2.5.2019 г. ... . Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ изнася лекции на тема „Устойчиво развитие на транспорта“ Студентите имаха възможност да присъстват и на лекциите на специалисти от практиката в ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 2.5.2019 г. ... . Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ изнася лекции на тема „Устойчиво развитие на транспорта“ Студентите имаха възможност да присъстват и на лекциите на специалисти от практиката в ...
Подписан беше договор между УНСС и МТИТС 30.4.2019 г. ... Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа социология“ и директор на ЦСПИ, Иван Марков, главен секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и Красимира Стоянова, директор на дирекция ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 30.4.2019 г. ... . Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ изнася лекции на тема „Устойчиво развитие на транспорта“ Студентите имаха възможност да присъстват и на лекциите на специалисти от практиката в ...
ИНФОРМАЦИЯ за Предаване на дипломните работи от дипломантите и за Раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Юли 2019 г. 24.4.2019 г. ... от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение     Предаване на готовите дипломни работи за защита през м. Юли 2019 г. Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Юли 2019 г. се ...
УНСС беше домакин на международен бизнес проект за студенти 23.4.2019 г. ... Стела Живкова – преподавател в катедра „МИО и бизнес“ на УНСС и Assoc. Prof. Bert Vermeulen – преподавател в RBS. Основните дейности бяха: извършване на полеви проучвания сред столичани; провеждане на работни срещи с представители на Столичната община и ...
Лекция „Трансферно ценообразуване - общи положения и практика в България“ 19.4.2019 г. ... отношения“ по покана на катедра „МИО и бизнес“. Александър Стефанов открои важността и значението на трансферното ценообразуване по сделки между свързани лица от данъчна гледна точка, ефектите от двойното данъчно облагане и неговото ...
Студенти от „Икономика на отбраната и сигурността“ посетиха водещи фирми на отбранителната индустрия 19.4.2019 г. ... . д-р Димитър Димитров - ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност” и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата”, беше студентите да се запознаят на място с управлението и производствената дейност в компании от българската ...
Втора научна конференция с международно участие „Сигурност и бъдещо развитие в Близкия изток“ 18.4.2019 г. ... в Близкия изток“, организирана от катедра „Международни отношения“, събра в зала „Научни съвети“ преподаватели от УНСС и Университета „Салахадин“, Ирбил, Ирак, експерти по проблемите на Близкия изток от БАН, Института за дясна политика, ...
От 9 до 14 април проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и гл. ас. д-р Радка Андасарова взеха участие в Петия Международен конгрес по икономика и бизнес в гр. Бурса, Турция. 19.4.2019 г. ... беше проведен в Конгресния център на университета Улудаг, с широко международно присъствие на учени в областта на икономиката и представители на транснационални корпорации. Проф. д-р Даниела Фесчиян и гл. ас. д-р Радка Андасарова представиха доклад на тема ...
Наши преподаватели с доклад на Международен конгрес по икономика и бизнес 18.4.2019 г. ... Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и гл. ас. д-р Радка Андасарова участваха в Петия международен конгрес по икономика и бизнес в гр. Бурса, Турция. Участници в престижния форум, който се проведе в Конгресния център на университета ...
Рекорден брой фирми на форума „Кариери УНСС 2019“ 18.4.2019 г. ... и социалната политика и ръководител на катедра „Икономика на търговията“, в който се посочва: „УНСС вече има почти 100-годишна традиция в изграждането на специалисти, които успешно намират своята професионална реализация. Убеден съм, че и в бъдеще ще продължава ...
Катедрата организира международна научна конференция 5.6.2019 г. ... . Конференцията се организира от катедра „Статистика и иконометрия“ и има три направления: Приложение на новите информационни технологии в бизнеса, икономиката и социалната сфера Големите данни в контекста на статистическия анализ и вземане на решения в ...
Наш преподавател участва във форум на Международната асоциация на преподавателите по английски като чужд език 18.4.2019 г. ... . пр. д-р Албена Стефанова от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ участва в 53-тата годишна международна конференция на Международната асоциация на преподавателите по английски като чужд език (ИАТЕФЛ), която се проведе в Ливърпул, Великобритания. Във форума ...
Изнесено обучение на наши студенти в „Луфтханза Техник София“ ООД 11.4.2019 г. ... . д-р Христина Николова, преподавател в катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, съвместно с Венцислав Хамънов, мениджър на материалните потоци в отдел „Логистични услуги“, и Жанина Зафирова, служител в отдел „Човешки ресурси“, беше ...
54 специалисти от 28 страни със сертификати по логистика и управление на веригата на доставките 11.4.2019 г. ... и обучение на УНСС и ръководител катедра „Логистика и вериги на доставките“ 30-те специалисти, участвали в обучението по логистика, техните мениджъри и проф. д-р Мирослава ...
Изнесено обучение на наши студенти в „Луфтханза Техник София“ ООД 11.4.2019 г. ... . д-р Христина Николова, преподавател в катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, съвместно с Венцислав Хамънов, мениджър на материалните потоци в отдел „Логистични услуги“, и Жанина Зафирова, служител в отдел „Човешки ресурси“, беше ...
Публична лекция „Кризата във Венецуела. Латинска Америка и международната обстановка“ 11.4.2019 г. ... покана на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ д-р Анета де ла Мар Икономова, преподавател в университета Екстернадо де Коломбия в Богота, изнесе публична лекция на тема „Кризата във Венецуела. Латинска Америка и международната ...
54 специалисти от 28 страни със сертификати по логистика и управление на веригата на доставките 10.4.2019 г. ... и обучение на УНСС и ръководител катедра „Логистика и вериги на доставките“ 30-те специалисти, участвали в обучението по логистика, техните мениджъри и проф. д-р Мирослава ...
Изнесено обучение на наши студенти в „Луфтханза Техник София“ ООД 10.4.2019 г. ... . д-р Христина Николова, преподавател в катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, съвместно с Венцислав Хамънов, мениджър на материалните потоци в отдел „Логистични услуги“, и Жанина Зафирова, служител в отдел „Човешки ресурси“, беше ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по приложна информатика 10.4.2019 г. ... и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“. Проф. д-р Камелия Стефанова Системите за изкуствен интелект непрекъснато се усъвършенстват и това води до отпадане на много професии. Специалността, в която ...
Френски правни дни 5.4.2019 г. ... факултет и научен секретар на катедра "Международно право и право на ЕС", благодари за оказаната подкрепа от Френския институт и посолството на Франция, като подчерта значимостта на трите тематични направления на форума: теория и история на правото, публично и частно ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по приложна информатика 4.4.2019 г. ... и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“. Проф. д-р Камелия Стефанова Системите за изкуствен интелект непрекъснато се усъвършенстват и това води до отпадане на много професии. Специалността, в която ...
Публична лекция на посланика на Р Чехия Н. Пр. Душан Щраух 2.4.2019 г. ... беше организирано по покана на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ , с любезното съдействие на Н. Пр. Стефано Балди, посланик на Италия, и в рамките на семинара „Ролята на посланика“. Проф. д-р Даниела Koх-Кожухарова, ръководител на ...
Публична лекция на Чарлина Вичева, зам. генерален директор на Съвместния изследователски център към ЕК 2.4.2019 г. ... пред студенти и преподаватели от катедра „Национална и регионална сигурност“. Проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедрата, посочи, че темата е подходящо избрана, тъй като Вичева е възпитаничка на нашия университет и посещението й в УНСС може да се ...
Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градовe (Smart cities) 1.4.2019 г. ... се организира от катедра "Регионално развитие" и Студентския съвет (ляво)Заместник-ректорът по НИД проф. д-р Валентин Гоев поздравява студентите (дясно) Студентска научна конференция, организирана от катедра „Регионално развитие“ и ...
Катедрен семинар за студенти по регионално развитие 1.4.2019 г. ... и голяма част от преподавателите в катедрата. Студентите бяха запознати с темите и изискванията за подготовка за държавния изпит. Представен им беше конспект и литература към него. Запознати бяха с магистърските програми на катедрата и университета, сроковете за ...
Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градове (Smart Cities)“ 29.3.2019 г. ... организирана от Студентския съвет и катедра „Регионално развитие“, е резултат от добрата ни комуникация и перфектната работа на  катедрата. Представени бяха над 30 студентски разработки, от които днес журито ще определи трите най-добри, заяви ...
Абсолвентите от специалност „Право“ получиха своите дипломи 28.3.2019 г. ... факултет и ръководител на катедра „Частноправни науки“, пожела на абсолвентите да бъдат почтени юристи, дръзновени и отговорни в работата си. Пътят не винаги е покрит с цветя и рози, но важното е несполуката да бъде основа за надграждане на знания и ...
Седма младежка конференция „Балканите в ХХI век – българският поглед“ 28.3.2019 г. ... (СДК) с любезното партньорство на катедра „Международни отношения“, Института за икономика и международни отношения (ИИМО), Националната асоциация за международни отношения (НАМО), Българското дипломатическо дружество (БДД) и списание "Международни ...
Наш преподавател се среща с високопоставен възпитаник на катедрата 24.3.2019 г. ... Симов е възпитаник на нашата катедра и е един от топ мениджърите на страната. Към настоящия момент е член на Съвета на директорите на „СИЕСАЙЕФ”, председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Българо-американска кредитна ...
Наш професор в международна комисия за акредитация на Master’s in Public Administration на Uganda Management Institute 22.3.2019 г. ... . д-р Поля Кацамунска от катедра „Публична администрация“ участва в комисия за международна акредитация на магистърската програма „Публична администрация“ на Uganda Management Institute, Kampala, Republic of Uganda. В института се обучават над ...
Публична лекция на тема „Персоналният мъжки стил: ключ към успеха в бизнеса“ 22.3.2019 г. ... , Студентският съвет, катедра „Медии и обществени комуникации“ и Академията за мода организираха публична лекция на Maestro di Eleganza – световно известния дизайнер Алберто Веделаго (Италия), на тема „Персоналният мъжки стил: ключ към успеха в ...
Кръгла маса „Бъдещето на медиацията – роля на технологиите за придобиване на практически умения“ 21.3.2019 г. ... Раданова, адвокат и докторант в катедра „Частноправни науки“ на ЮФ (на снимката от ляво надясно) В Малката конферентна зала Доц. Драганов посочи, че проектът е постигнал много добри резултати в обучението по медиация, въпреки че у нас ...
Среща със студенти-доброволци 18.7.2019 г. ... от катедрата доц. д-р Деница Горчилова и хон. ас. д-р Виолета Тончева-Златкова участваха в ежеседмичната среща на студентите от Еко клуб УНСС. Чрез кратка презентация ас. Златкова представи предстоящите дейности в рамките на проект BEESE, чиито изпълнител ...
Публична лекция „Въведение в международното хуманитарно право – съвременни предизвикателства и перспективи“ 20.3.2019 г. ... публичната лекция, организирана от катедра „Международно право и право на ЕС“ на Юридическия факултет със съдействието на Българския червен кръст (БЧК). Събитието се проведе в рамките на меморандума за сътрудничество между УНСС и БЧК. Лекторите бяха ...
Ден на отворените врати на катедра „Икономическа социология” 20.3.2019 г. ... на Деня на отворените врати на катедра „Икономическа социология” е да се осъществи среща на студенти от специалностите „Социология“ и „Икономическа социология и психология“ с организации от бизнеса и НПО за осъществяване на учебна ...
Форум клуб УНСС 2019 20.3.2019 г. ... Горчилова, научен секретар на катедра „Публична администрация“ По време на форума студентските организации и клубове представиха своята дейност, а по-късно се проведоха работилници и игри ...
Преподаватели от катедрата участваха в научно жури в СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов 19.3.2019 г. ... членове преподавателите от нашата катедра: доц. д-р Александър Найденов (с рецензия) и доц. д-р Венелин Бошнаков (със становище). Това е поредният пример за отличните взаимоотношения между двете братски катедри ...
Наш докторант осъществи мобилност по Erasmus в Чехия 16.3.2019 г. ... бе приет топло от колегите си от катедра „Информатика и изкуствен интелект“, факултет „Приложна информатика“. За временен научен ръководител му бе определен доц. Zuzana Kominkova Oplatkova, специалист в сферата на информационните технологии и в ...
ICAEW осигури безплатен достъп до ресурси за обучение на студенти и докторанти на УНСС 15.3.2019 г. ... на ICAEW посетете уебстраницата на катедра  „Счетоводство и анализ“ ...
Първи обучителен семинар на новоизбрания Студентски съвет 14.3.2019 г. ... бяха гл. ас. д-р Янко Христозов от катедра „Финанси“, бивш изпълнителен директор на Националната агенция на България по програма „Еразъм“, гл. ас. д-р Драгомир Стефанов от катедра „Недвижима собственост“, д-р Никола Танаков от катедра ...
Публична лекция на Н. Пр. Стефано Балди, посланик на Италия, на тема „Дипломатът на XXI век“ 13.3.2019 г. ... зала „Тържествена“. По покана на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика” и с любезното съдействие на проф. д-р Поля Кацамунска италианският дипломат гостува в университета за втори път. Н. Пр. Стефано Балди, проф. д-р Даниела Koх-Кожухарова, ...
консултации 13.3.2019 г. ... НА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА “МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ”   ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ.2018/2019 Преподавател Ден Час Кабинет     проф.д-р Георги Генов Понеделник 15.00 – 17 ...
Наши преподаватели част от изследователски консорциум по „Хоризонт 2020“ 8.3.2019 г. ... и гл.ас. д-р Диана Андреева-Попйорданова от катедра „Медии и обществени комуникации“ ще отговарят за аудиовизуалната сфера в изследователския проект CICERONE (Creative Industries Cultural Economy pROduction NEtwork), финансиран от програмата на ЕС за научни изследвания и ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Март 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 8.3.2019 г. ... магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение     Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден на  25.03.2019 г. от 09,00 часа.   Списък с ...
Възможности за участие в програмата за „Езикови и културни асистенти в Испания” с английски език 11.3.2019 г. ... покана на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ се проведе среща с г-н Сесар Аха Мариньо, съветник по образователните въпроси към посолството на Кралство Испания у нас, и г-н Хавиер Монтеро Посо, сътрудник в образователната служба. Испанските гости представиха пред ...
Наши преподаватели част от изследователски консорциум по „Хоризонт 2020“ 7.3.2019 г. ... и гл.ас. д-р Диана Андреева-Попйорданова от катедра „Медии и обществени комуникации“ ще отговарят за аудиовизуалната сфера в изследователския проект CICERONE (Creative Industries Cultural Economy pROduction NEtwork), финансиран от програмата на ЕС за научни изследвания и ...
Обучение на Google News Lab на тема „Fact-Checking and News Verification” 7.3.2019 г. ... Fellow), а събитието беше организирано от катедра „Медии и обществени комуникации“. Участие взеха около 80 студента от нашите специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“. През есента на 2019 г. предстои второ посещение и договаряне на ...
Среща-разговор „Европейският парламент и възможностите да участваме при вземането на решения“ 6.3.2019 г. ... . д-р Пламен Ралчев, заместник-ръководител на катедра „Международни отношения“, ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и журналистката Надя Обретенова Ректорът изтъкна, че през 2007-а, годината, в която България беше приета за член на ЕС, в УНСС започна обучението по ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев и ръководител на катедра "Икономикс", доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), проф. д-р Даниела Фесчиян, зам ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД 27.2.2019 г. ... и др.; информиране на студентите от УНСС чрез катедра „Национална и регионална сигурност“ за провеждани стажове и публични дейности от „ДСК Транс Секюрити“. Това предвижда рамковият договор за сътрудничество между УНСС и „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД, подписан ...
д-р Йорданова с награда за най-добра статия 26.2.2019 г. ... 9:10 Гл. ас. д-р Зорница Йорданова от катедра „Индустриален бизнес“ спечели наградата за най-добра статия на Втората евроазиатска конференция за образователни иновации (2nd Eurasian Congerence on Educational Innovation 2019), която се проведе на 27-29 януари т.г. в ...
Система за двуфакторна идентификация в учебни занятия, регистрирана като полезен модел, беше представена пред ректорското ръководство 25.2.2019 г. ... е доц. д-р Любен Боянов, преподавател в катедра „Информационни технологии и комуникации“. В него участват Катина Кьорева, магистър по бизнес информатика и комуникации, и д-р Венко Андонов, хоноруван преподавател в катедра „Информационни технологии и комуникации“ ...
Катедра „Недвижима собственост“ и БГФМА представиха онлайн курс по фасилити мениджмънт 22.2.2019 г. ... „Недвижима собственост” и представители на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) представиха пред студенти безплатен и широкодостъпен онлайн курс със свободен достъп по фасилити мениджмънт. Целта на курса, разработен по проект, финансиран по програма ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Фискалния съвет на Република България 20.2.2019 г. ... на УНСС е доц. д-р Пресияна Ненкова, ръководител на катедра „Финанси“. На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет, доц. д-р Григорий Вазов, член на Фискалния съвет и ректор на Висшето училище по застраховане и финанси, и Пресияна Ненкова, ръководител на катедра ...
Наша асистентка с награда за най-добра статия 20.2.2019 г. ... . ас. д-р Зорница Йорданова от катедра „Индустриален бизнес“ спечели наградата за най-добра статия на Втората евроазиатска конференция за образователни иновации (2nd Eurasian Congerence on Educational Innovation 2019), която се проведе на 27-29 януари т.г. в Сингапур. Гл. ас. ...
И тази година рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 17.2.2019 г. ... откри проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и зам.-председател на АИУБ. Тя изрази увереност в мотивацията и знанията на участниците и ги поздрави за куража „да се явят на този сериозен конкурс в необятната област на икономикса“. При ...
Национално състезание по икономикс 16.2.2019 г. ... , проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, гл. ас.д-р Димитър Дамянов, член на Организационния комитет на състезанието и представител на катедра „Икономикс“, г-н Валери Дикльовски, ...
Събитие в рамките на Меморандума за сътрудничество между УНСС (ФСФ) и MDV Professional Education 7.3.2019 г. ... Education, доц. д-р Мария Маркова – преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“, взе участие в церемонията по завършване на възпитаници на професионалната организация. Доц. д-р Маркова запозна учениците с възможностите за продължаващо обучение в УНСС и връчи сертификати на отличниците. ...
УНСС с отличие от МОН 7.2.2019 г. ... фирма е създадена през 2014 г. от преподаватели в катедра „Счетоводство и анализ“ и функционира под патронажа на Университетския център по стандартизация, анализ и одит на финансовия отчет. Всяка година нови 5000 ученици и студенти преминават обучение в учебното предприятие, където усвояват нови ...
Договор за обмен по програма Еразъм+ с Университета в Ниш 5.2.2019 г. ... и преподаватели по програма Еразъм + сключиха УНСС чрез катедра "Регионално развитие" и университета в Ниш, Сърбия. Съгласно договора наши студенти, обучаващи се в областта на икономиката, бизнеса и управлението, имат възможност да учат до 5 месеца в Нишкия университет. Тази мобилност ще могат да ползват 5 ...
Дарение за катедра "Счетоводство и анализ" 2.2.2019 г. ... и Уелс (ICAEW), дари на студентите и преподавателите от катедра "Счетоводство и анализ" комплект от учебните материали на ICAEW 2019 (Study Manual + Question Bank) по всички осем акредитирани модула, както следва:  Accounting  Management Information Principles of Taxation Assurance Business, ...
Проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводен факултет бе удостоена с Юбилеен медал 30.1.2019 г. ... повод на честването на 70-годишния юбилей на катедра "Индустриален бизнес", на проф.д-р Снежана Башева - декан на Финансово-счетоводен факултет бе връчен Юбилеен медал за подкрепата в утвърждаването на катедра "Индустриален бизнес" като значимо образователно звено в УНСС ...
Конференция в Македония с участие на преподаватели от катедрата 1.2.2019 г. ... на катедра „Регионално развитие“ взеха участие в седма международна научна конференция, организирана между 17 и 19 януари 2019 г. в Струга, Македония от Евро-балканския университет-Скопие, с подкрепата на Института за социокултурна антропология, азърбейджански, унгарски и турски ...
Катедра „Регионално развитие“ на втора международна конференция в Пирот 28.1.2019 г. ... събитието.   Откриване на форума и участниците от катедрата.   Програмният научен комитет на конференцията включва над 30 учени от университети в Сърбия, България, Македония, Румъния, Гърция, Полша, сред които и ректорът на УНСС проф. д.и.н Стати Статев. Регионално развитие, сътрудничество между ...
Дарение за финансово-счетоводен факултет 30.1.2019 г. ... се намират на разположение в методичния кабинет на катедра "СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" и могат да бъдат ползвани на място ...
Преподаватели от ФСФ участваха в „ICAEW – Annual Higher Education Conference, 2019“ 22.1.2019 г. ... и финансовия контрол можете да намерите на страницата на катедра „Счетоводство и анализ“ ...
Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 21.1.2019 г. ... „Икономика на туризма“ при УНСС организира Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“. Научният форум ще се проведе в Голяма конферентна зала на УНСС на 09.05.2019 г. от 10.00 часа ...
Ден на специалност "Икономика на туризма" 21.1.2019 г. ... да ви поканим да отпразнуваме традиционния за катедра "Икономика на туризма" ден на специалността, който ежегодно се провежда на 21 Февруари - Международния ден на екскурзовода.Събитието ще се проведе в хотел Маринела, зала Силует ...
Десети турнир по тенис на маса за „Купата на УНСС“ 16.1.2019 г. ... на маса за „Купата на УНСС”, организиран от катедра „Физическо възпитание и спорт” и академичния спортен клуб на преподавателите и служителите “Св. Георги Победоносец”. По време на турнира В турнира се включиха четири жени, които играха в една група. Мъжете ...
Жребий за XXIII турнир по тенис за Купата на ректора на УНСС 16.1.2019 г. ... Турнирът се организира от АСК "Св. Георги Победоносец" и катедра "Физическо възпитание и спорт". Проф. д-р Георги Янков, председател на АСК „Св. Георги Победоносец“, заслужил професор на УНСС, и доц. д-р Марко Димитров, турнирен директор (от ляво надясно) Участниците са 26, ...
Публична лекция „Предизвикателства пред външната политика на Р България“ 14.1.2019 г. ... . С тези думи проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, откри публичната лекция на г-н Георг Георгиев, зам.-министър на външните работи, на тема „Предизвикателства пред външната политика ...
Тържествено честване на 60-годишния юбилей на Ръководителя на катедрата 14.1.2019 г. ... юбилей на проф. д-р Валентин Гоев, Ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“ и Заместник-ректор на УНСС. Членовете на катедрата поднесоха букет и подарък на рожденика, като му пожелаха здраве, успехи и сбъднати мечти. Празненството продължи с добро настроение в неформална обстановка и ...
Защита на дипломни работи през месец март 11.1.2019 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 25.03.2019 г. от 14.00 ч. в кабинет 2115 ...
Публична лекция „Предизвикателства пред външната политика на Р България“ 11.1.2019 г. ... . С тези думи проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, откри публичната лекция на г-н Георг Георгиев, зам.-министър на външните работи, на тема „Предизвикателства пред външната политика ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство и Националния конкурс по счетоводство 14.1.2019 г. ... Фесчиян, зам.-председател на АИУБ и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, откри церемонията и поздрави средношколците за успешното им представяне. Проф. д-р Даниела Фесчиян Двадесетият национален конкурс по счетоводство се проведе с подкрепата на Обединената редакция ...
Дарение за Финансово-счетоводен факултет 3.1.2019 г. ... се намират на разположение в Методичния кабинет на катедра "Счетоводство и анализ" и могат да бъдат ползвани на място ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Финанси“ 23.12.2018 г. ... . С тези думи доц. д-р Пресияна Ненкова, ръководител на катедра „Финанси“, откри церемонията по връчването на дипломите на бакалаврите от специалност „Финанси“. Доц. д-р Пресияна Ненкова На този ден приключвате едно пътуване, чието начало поставихте преди четири години. ...
Дипломанти 2018г. 20.12.2018 г. ... се бакалаврите и магистрите от катедра „Индустриален бизнес“ понеделник, 03 декември 2018 13:52 Образованието не приключва с процеса на учене. То продължава до края на вашия живот. Обхваща не само физическото, но и духовното. Целите са това, което ни движи и ни мотивира да ...
28 преподаватели получиха свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“ 14.1.2019 г. ... получиха: проф. д-р Христина Николова (катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“), проф. д-р Албена Митева (катедра „Икономика на природните ресурси“), проф. д-р Владя Борисова (директор на Института по творчески индустрии и бизнес), проф. д-р Димитър Ненков ...
Обучителен семинар по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната“ 18.12.2018 г. ... в партньорство, обясни доц. д-р Тодор Тодоров от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ (на снимката долу). Много важно е в процеса да бъдат въвлечени и отговорните институции – местна и централна власт и пр. Доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК, съобщи, че ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 18.12.2018 г. ... доц. д-р Стела Ралева, заместник-ръководител на катедра „Икономикс“ и зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, откри тържествена церемония в аула „Максима“, на която бяха връчени дипломите на бакалаврите и магистрите от катедрата ...
Наш преподавател е избран в световния орган за одиторски стандарти в публичния сектор 17.12.2018 г. ... от катедра „Финансов контрол“ гл. ас. д-р Тома Дончев е избран за член на FIPP (Forum for INTOSAI Professional Pronouncements) - част от Международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI), в която членуват най-висшите контролни органи на 194 държави. Мандатът ...
АИУБ обедини средните училища, УНСС и бизнеса в търсенето и подкрепата на таланти 21.12.2018 г. ... зам.-председател на АИУБ и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, откри Националното състезание по финанси и счетоводство, в което участваха 460 средношколци. Тя подчерта, че това е нов рекорд по брой на участниците в национално състезание. Проф. д-р Даниела ...
С Националното състезание по финанси и счетоводство АИУБ постави ново начало в търсенето на таланти като обедини средните училища, университета и бизнеса 21.12.2018 г. ... , зам-председател на АИУБ и зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" откри Националното състезание по финанси и счетоводство пред развълнуваните 460 състезатели-средношколци. Проф. Даниела Фесчиян с участници в състезанието "Това е нов рекорд по брой на участниците в национално ...
Отворен семестър на тема: "Дигиталната трансформация на публичната администрация" 2.1.2019 г. ... седми пореден път катедра „Публична администрация“ организира среща на академията и практиката в рамките на инициативата „Отворен семестър“. На 14 декември 2018 год. доц. д-р инж. Боян Жеков представи своето виждане за дигиталното бъдеще на публичните услуги. Пред студентите от ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“ 17.12.2018 г. ... специалност. С тези думи научният секретар на катедра „Икономическа социология“ гл. ас. д-р Тодорка Кинева откри тържествената церемония по връчването на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“. Гл. ас. д-р Тодорка ...
Бакалаврите от катедра „Политическа икономия“ се дипломираха 14.12.2018 г. ... на трудовия пазар. Сигурна съм, че в тази катедра вие успяхте да надградите характерите си и да ги стабилизирате така, че да се превърнете в успешни лидери, посочи проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет. Проф. д-р Маргарита Атанасова Днес ...
Обръщение на проф. д-р Мария Стоянова към абсолвентите от випуск 2017-2018 г. 18.12.2018 г. ... с почти вековна история; факултет на 60 години; катедра на 40 години; специалност „Икономическа социология и психология” на 28 години и специалност „Социология” на 20 години. Тази истина е впечатляваща и предизвиква уважение и гордост. Тя ни довежда до днешния ден - празника ...
Възпитаничка на УНСС с първа награда за най-добра публикация на млад социолог 14.12.2018 г. ... Петя Илиева-Тричкова, възпитаничка на катедра „Икономическа социология“, спечели първа награда в националния конкурс на Българската социологическа асоциация (БСА) за най-добра публикация на млад социолог за периода 2010 - 2017 г. Наградата за победителя  (диплом и 500 лева) беше ...
Наградите на конкурса „Студент на годината 2018“ бяха връчени на тържествена церемония 13.12.2018 г. ... гл. ас. д-р Драгомир Стефанов, преподавател в катедра „Недвижима собственост“, председател на Студентския съвет от 2003 г. до 2005 г. Приза връчиха Яна Вангелова, Росица Радоева и Даниел Парушев. Гл. ас. д-р Драгомир Стефанов Благодаря на Студентския съвет за ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Логистика и вериги на доставките“ 13.12.2018 г. ... , каза проф. д-р Мирослава Раковска, ръководител на катедрата. Проф. д-р Мирослава Раковска Добре дошли в редиците на специалистите във веригата на доставки и логистиката, приветства абсолвентите г-н Арно Куюмджиян, мениджър Верига на доставките във Фесто Производство, спонсор на ...
Наши преподаватели представиха изследването „София – град на творческата икономика“ 13.12.2018 г. ... , преподаватели в катедра „Медии и обществени комуникации“, съвместно с доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет по култура и образование на София, и Биляна Генова, директор на дирекция „Култура“ в  Столичната община, ...
Наши преподаватели представиха изследването „София – град на творческата икономика“ 13.12.2018 г. ... , преподаватели в катедра „Медии и обществени комуникации“, съвместно с доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет по култура и образование на София, и Биляна Генова, директор на дирекция „Култура“ в  Столичната община, ...
Научно-практическа конференция „Социални иновации и научно-приложни аспекти на социалната икономика“ 12.12.2018 г. ... факултета и ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“. Проф. Пламен Мишев и Султанка Петрова, зам.-министър на труда и социалната политика Социалната и солидарна икономика в Европа се развива много бурно ...
Дипломи получиха и бакалаврите и магистрите от катедра „Международни отношения“ 11.12.2018 г. ... . Андрей Георгиев, ръководител на катедра „Международни отношения“. Той поздрави и родителите на завършващите с думите, че вложеното от тях в образованието на децата им е получило отплата. Заедно създадохме личности, стъпили здраво на земята, готови да ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ 7.12.2018 г. ... на бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“. По традиция церемонията започна с националния, европейския и студентския химн Имате много възможности. Днес предизвикателството пред вас е да направите добър ...
Участие на преподаватели от ФСФ на УНСС в конференцията на тема „БЪДЕЩЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ 7.12.2018 г. ... Силвия Трифонова, преподавател в катедра „Финанси“ на УНСС и ръководител и координатор на национален проект на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Счетоводство“ 7.12.2018 г. ... факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“. Проф. д-р Снежана Башева Днес завършвате първия етап от личностното си усъвършенстване в една достойна професия. Тя е в основата на икономическата практика. Гордейте се ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Политология“ получиха дипломите си 6.12.2018 г. ... Симеонова, научен секретар на катедра „Политология“ (на снимката долу),  откри 13-ата церемония, на която бяха връчени  дипломите на бакалаврите от специалност „Политология“ и на магистрите от специалност ...
Фейсбук страницата на катедрата е готова! 5.12.2018 г. ... "Статистика и иконометрия" се сдоби със собствена страница в една от най-големите социални мрежи Facebook. В нея ще бъдат публикувани актуални новини свързани с дейността на катедрата. Основни заслуги за създаването на катедрената страница има гл. ас. д-р ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Статистика и иконометрия“ се дипломираха 5.12.2018 г. ... дейност и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“. Проф. д-р Валентин Гоев Проф. Гоев съобщи, че двамата най-добри студенти в четвърти курс ще получат стипендии, осигурени от г-н Стамен Тасев, бизнесмен и статистик. ...
Студенти от УНСС представиха своите зелени бизнес идеи по програма „Greenhouse“ 6.12.2018 г. ... каза доц. д-р Нина Типова от катедра „Икономика на природните ресурси“ по време на представянето на зелени бизнес идеи от студенти по програма „Greenhouse“, организирана от Клийнтех България и Climate-KIC  - единствената ...
Публична лекция-дискусия „Сливания и придобивания – консултиране и структуриране на сделките: поглед отвътре“ 5.12.2018 г. ... от гл.ас. д-р Цветомир Цанов от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ беше проведено със студенти от четвърти курс от специалността „МИО – с преподаване на английски език“, в рамките на курса по Международен финансов ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра "Статистика и иконометрия" 23.1.2019 г. ... дейност и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“. Проф. д-р Валентин Гоев Проф. Гоев съобщи, че двамата най-добри студенти в четвърти курс ще получат стипендии, осигурени от г-н Стамен Тасев, бизнесмен и статистик. ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 4.12.2018 г. ... Тодорка Тончева, ръководител на катедра „Икономика на туризма“. Доц. д-р Тодорка Тончева Това е един от най-незабравимите мигове по пътя на вашето творческо и професионално развитие. Прилагайте в практиката знанията, които придобихте ...
Осмодекемврийски спортен празник на УНСС 4.12.2018 г. ... д-р Спас Ставрев, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“, благодари на спортистите за труда и постиженията. Зад всеки един успех стоят треньорите на отборите, които полагат много усилия и дават сърцето и душата си за успеха, посочи той ...
Бакалаврите от специалност „Счетоводство и контрол“ - дистанционно обучение, се дипломираха 3.12.2018 г. ... , заместник-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“. Проф. д-р Даниела Фесчиян Не спирайте да учите и да вървите напред. Не съжалявайте за това, което е минало, а се радвайте, че се е случило. Преследвайте целите си, но ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство за средношколци 4.12.2018 г. ... в България и зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", откри Националния конкурс и представи участниците в него. Тя благодари на учителите на средношколците за добрата подготовка и високите резултати на техните възпитаници и подчерта, че само по себе си ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Индустриален бизнес“ 3.12.2018 г. ... цели. С тези думи проф. д-р Николай Щерев, ръководител на катедра „Индустриален бизнес“, се обърна се към бакалаврите и магистрите от катедрата, които получиха дипломите си на тържествена церемония в аула „Максима“. В аула „Максима“ Проф. д-р Николай ...
Семинар „Лидерство и мениджмънт – уроците на практиката“ 3.12.2018 г. ... уроците на практиката“. Форумът е организиран от катедра „Икономика на търговията“ и в него участваха управители на търговски фирми и вериги, мениджъри „Човешки ресурси“, предприемачи. Г-жа Надежда Минева, специалист „Човешки ресурси“ в „Нестле“ ...
Дръзко ли е от България да променяш европейските стандарти? 3.12.2018 г. ... европейските стандарти?“, организирана съвместно с катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Студентския съвет при УНСС, г-н Христо Христов – основател и изпълнителен директор на водещата транспортна компания Дискордиа, сподели ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 3.12.2018 г. ... на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев беше организиран от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към СО. Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. зам.-ректор, доц. ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 3.12.2018 г. ... на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев беше организиран от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към СО. Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. зам.-ректор, доц. ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра "Информационни технологии и комуникации" 23.1.2019 г. ... бяха връчени дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Информационни технологии и комуникации“. Много е хубаво в живота да има такива празници, в които да спрем за миг и да си дадем сметка за изминалия път. Благодаря ви, че сте поканили вашите близки, защото по този начин се ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 3.12.2018 г. ... икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", откри Националния конкурс и представи участниците в него. Тя изрази благодарност към учителите на средношколците за добрата подготовка и високите резултати на техните възпитаници и подчерта, че само по себе си класирането ...
Как да стана успешен професионалист 30.11.2018 г. ... . д-р Атанаска Филипова – Сланчева, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“. Г-н Любомир Иванов, старши софтуерен инженер,  г-н Мирослав Вълчев, старши финансов контрольор, г-н Константин Гогов, младши бизнес партньор – финанси, доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева, ...
Дръзко ли е от България да променяш европейските стандарти? 30.11.2018 г. ... европейските стандарти?“, организирана съвместно с катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Студентския съвет при УНСС, г-н Христо Христов – основател и изпълнителен директор на водещата транспортна компания Дискордиа, сподели ...
Семинар „Лидерство и мениджмънт – уроците на практиката“ 30.11.2018 г. ... уроците на практиката“. Форумът е организиран от катедра „Икономика на търговията“ и в него участваха управители на търговски фирми и вериги, мениджъри „Човешки ресурси“, предприемачи. Г-жа Надежда Минева, специалист „Човешки ресурси“ в „Нестле“ ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 30.11.2018 г. ... на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев беше организиран от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към СО. Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. зам.-ректор, доц. ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Финансов контрол“ 30.11.2018 г. ... . д-р Даниела Въткова-Милушева, заместник-ръководител на катедрата, се обърна към випускниците. Доц. д-р Даниела Въткова-Милушева Пътят оттук нататък е дълъг и труден, но вие сте се учили в един много добър европейски университет. Нека това ви дава самочувствие. Благодарим ви, че бяхте част от ...
Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ 30.11.2018 г. ... обучение, г-н Карел Крал, гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“ (отляво надясно) От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и на ректорското ръководство доц. д-р Александър Вълков поздрави госта за неговите лекции в нашия университет, които вече са традиция. Той ги определи ...
Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ 30.11.2018 г. ... обучение, г-н Карел Крал, гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“ (отляво надясно) От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и на ректорското ръководство доц. д-р Александър Вълков поздрави госта за неговите лекции в нашия университет, които вече са традиция. Той ги определи ...
Supply Chain Planning Academy 30.11.2018 г. ... д-р Мирослава Раковска, директор на центъра и ръководител катедра „Логистика и вериги на доставките“, както и мениджъри от компанията. Темите, представени от проф. д-р Мирослава Раковска, бяха: „Управление на процесите във веригата на доставките“, „Планиране на търсенето“, ...
Бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ се дипломираха 29.11.2018 г. ... „магистър“ и представи специалностите, които катедра „Финанси“ предлага. Тя поздрави родителите на дипломантите за подкрепата, която дават своите деца. Церемонията продължи с връчването на дипломите (на снимките долу) ...
Финансово – счетоводен факултет, съвместно с АСЕРИ-България (Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами), проведе събитие "Как да стана успешен професионалист", със съдействието на „Пейсейф - България“ – един от лидерите в света на дигиталните портфейли и онлайн разплащанията 30.11.2018 г. ... Атанаска Филипова – Сланчева – преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“. При откриването на събитието (отдясно наляво) г-н Любомир Иванов, старши софтуерен инженер,  г-н Мирослав Вълчев, старши Финансов контрольор, г-н Константин Гогов, младши бизнес партньор – Финанси, ...
Наша преподавателка води семинар в Лисабонския университет по бизнес и мениджмънт 5.12.2018 г. ... . ас. д-р Елена Костадинова от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ изнесе серия лекции в Лисабонския университет по бизнес и мениджмънт по програма „Еразъм+“. По покана на Университетския център за изследвания в мениджмънта „Advance“ д-р Костадинова води семинар на ...
Наша преподавателка води семинар в Лисабонския университет по бизнес и мениджмънт 29.11.2018 г. ... . ас. д-р Елена Костадинова от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ изнесе серия лекции в Лисабонския университет по бизнес и мениджмънт по програма „Еразъм+“. По покана на Университетския център за изследвания в мениджмънта „Advance“ д-р Костадинова води ...
Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ 30.11.2018 г. ... обучение, г-н Карел Крал, гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“, Мария Дойчинова, директор „ПР и комуникации“ в ЧЕЗ България  (отляво надясно) От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и на ректорското ръководство доц. д-р Александър Вълков поздрави ...
Кръгла маса „Борба с езика на омразата – залог за сигурно и стабилно общество“ 28.11.2018 г. ... . Приветствам организаторите – катедра „Национална и регионална сигурност“ и район „Студентски“, за темата на кръглата маса, защото езикът на омразата е недопустим в днешно време. Той не бива да се използва нито от политиците, нито в академичните ...
Дипломираха се бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране" 5.12.2018 г. ... „Максима“ бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ получиха своите дипломи. Събитието по традиция започна с българския, европейския и студентския химн. В аула „Максима“ Проф. д.н. Симеон Желев, декан факултет ...
Дипломираха се и бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране" 28.11.2018 г. ... „Максима“ бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ получиха своите дипломи. Събитието по традиция започна с българския, европейския и студентския химн. В аула „Максима“ Проф. д.н. Симеон Желев, декан ...
Кръгла маса „Борба с езика на омразата – залог за сигурно и стабилно общество“ 28.11.2018 г. ... . Приветствам организаторите – катедра „Национална и регионална сигурност“ и район „Студентски“, за темата на кръглата маса, защото езикът на омразата е недопустим в днешно време. Той не бива да се използва нито от политиците, нито в академичните ...
Семинар „Възможности за бизнес на младите хора по линия на ОСП“ 28.11.2018 г. ... на Бизнес факултета и ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“, откри семинара „Възможности за бизнес на младите хора по линия на Общата селскостопанска политика (ОСП)“, в който участваха и студенти от Лесотехническия университет. ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Информационни технологии и комуникации“ 28.11.2018 г. ... на бакалаврите и магистрите от катедра „Информационни технологии и комуникации“. Много е хубаво в живота да има такива празници, в които да спрем за миг и да си дадем сметка за изминалия път. Благодаря ви, че сте поканили вашите близки, защото ...
Академия за планиране на веригата на доставките на компанията „Кока-Кола Хеленик“ в УНСС 27.11.2018 г. ... , директор на центъра и ръководител катедра „Логистика и вериги на доставките“, както и мениджъри от компанията. Проф. д-р Мирослава Раковска Темите, представени от проф. д-р Мирослава Раковска, бяха: „Управление на процесите във ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.1.2019 г. ... . д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие“, откри церемонията в зала „Тържествена“.  Стремяхме се да ви дадем широка подготовка, да издигнем вашия поглед високо и да помогнем за вашето израстване като личности. Колективът ...
Участие на катедрата в трети балкански форум за регионално развитие 28.11.2018 г. ... и докторанти от катедра „Регионално развитие“ взеха участие в третия вече традиционен форум на страните от Западните Балкани на тема „Регионално и местно икономическо развитие“. Конференцията се проведе между 19 и 21 ноември т. г. във Вльора ...
Катедрата Регионално развитие започва партньорство с Европейската академия на регионите 28.11.2018 г. ... между екип на катедра „Регионално развитие“, водена от доц. д-р Георги Николов и представители на Европейската академия на регионите (ЕАР), заедно с нейния президент - Нелу Нескау, сложи началото на планирано сътрудничество. Двамата ръководители разговаряха на ...
Катедра „Регионално развитие“ се присъедини към Асоциацията за регионални изследвания 28.11.2018 г. ... „Регионално развитие“ стана член на Асоциацията за регионални изследвания (Regional Studies Assosiation).                                           ...
Академия за планиране на веригата на доставките на компанията „Кока-Кола Хеленик“ в УНСС 27.11.2018 г. ... , директор на центъра и ръководител катедра „Логистика и вериги на доставките“, както и мениджъри от компанията. Проф. д-р Мирослава Раковска Темите, представени от проф. д-р Мирослава Раковска, бяха: „Управление на процесите във ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Недвижима собственост“ 26.11.2018 г. ... . д-р Георги Забунов, ръководител на катедрата. Доц. д-р Георги ...
Четиринадесета международна конференция на младите учени 27.11.2018 г. ... от доц. д.н. Пенчо Пенчев, катедра «Политическа икономия», УНСС. Семинарът беше посрещнат с голям интерес от младите учени, тъй като на него бяха представени много полезни аспекти на рецензирането на научните статии, политиката на антиплагиатство, ...
Дипломи получиха бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ 26.11.2018 г. ... 12:56 Бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“  получиха своите дипломи на тържествена церемония в аула „Максима“. Церемонията започна с националния, европейския и студентския химн  ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.11.2018 г. ... . д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие“, откри церемонията в зала „Тържествена“ (на снимката долу). Стремяхме се да ви дадем широка подготовка, да издигнем вашия поглед високо и да помогнем за вашето израстване ...
Студентите от Еко Клуб УНСС отбелязаха с дискусия Европейската седмица за намаляване на отпадъците 23.11.2018 г. ... , член на Еко Клуба и докторантка в катедра „Икономика на природните ресурси“ (на снимката долу). Г-жа Топчиева посочи бизнес организации, предлагащи алтернативи за намаляване на отпадъците. Концепцията за кръгова икономика разглежда отпадъците ...
Международна научна конференция „Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система“ 23.11.2018 г. ... , а наскоро беше открита и катедра „Международно право и право на ЕС“, за да се обхванат всички правни области, посочи проф. Статев. Проф. д.ик.н. Стати Статев Ректорът подчерта, че конвергенцията между българското право и правото на ...
Дипломи получиха бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ 22.11.2018 г. ... и магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“  получиха своите дипломи на тържествена церемония в аула „Максима“. Церемонията започна с националния, европейския и студентския химн  „Gaudeamus igitur“ Проф ...
Employability Skills Session за студенти на ФСФ 22.11.2018 г. ... между УНСС и ICAEW и научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ". Той заяви, че това партньорство е плод на много усилия от страна на ръководството на Финансово-счетоводния факултет и че то е важно за студентите, защото им дава свободата на избор измежду многото професионални ...
Тържество по случай хабилитацията на доц. Атанасов 22.11.2018 г. ... на доц. д-р Атанас Атанасов. От името на катедра "Статистика и иконометрия" да му пожелаем много ...
Академия „Антикорупция“: публична лекция „Специализираните съдилища в България и ролята им в борбата с корупцията“ 21.11.2018 г. ... „Антикорупция“ и преподавател от катедра „Икономическа социология“, представи съдия Георги Ушев, председател на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС), и откри неговата публична лекция „Специализираните съдилища в България и ролята им в борбата с ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... годишнина от основаването на катедра „Икономикс“ беше отбелязана с тържествено заседание, на което присъстваха ректорското ръководство, представители на държавната власт, възпитаници на катедрата, декани, ръководители на катедри, преподаватели от УНСС и от висши училища в ...
Дипломира се десетият випуск магистри по "Европейски бизнес и финанси" 20.11.2018 г. ... Нотингам Трент,  гл. ас. д-р Дияна Митева от катедра „Финанси“, директор и координатор на програмата. При откриването на церемонията  в зала „Тържествена“ Абсолвентите поздрави и ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Особено е ...
Академия „Антикорупция“: публична лекция „Специализираните съдилища в България и ролята им в борбата с корупцията“ 20.11.2018 г. ... „Антикорупция“ и преподавател от катедра „Икономическа социология“, представи съдия Георги Ушев, председател на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС), и откри неговата публична лекция „Специализираните съдилища в България и ролята им в борбата с ...
Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от РЦДО – Пловдив 19.11.2018 г. ... Пловдив, доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие”, родители и приятели на абсолвентите. Проф. д-р Емилия Миланова откри церемонията и поздрави абсолвентите за успешното им дипломиране в най-големия  и най-престижния бизнес университет в България и ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... годишнина от основаването на катедра „Икономикс“ беше отбелязана с тържествено заседание, на което присъстваха ректорското ръководство, представители на държавната власт, възпитаници на катедрата, декани, ръководители на катедри, преподаватели от УНСС и от висши училища в ...
Международна научна конференция „Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция“ 19.11.2018 г. ... , интеграция“, организирана съвместно от катедра „Икономикс“ и Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, се провежда за четвърта поредна година. Целта е да се разгледат най-важните икономически проблеми и да се обогатят научните анализи. Това заяви доц. д-р Вера ...
Публична лекция „Логистика в динамичен свят" 19.11.2018 г. ... от доц. д-р Борислав Арнаудов, преподавател в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" (на снимката долу). Г-жа Биляна Панталеева посочи, че целта на благотворителната инициатива „Бъдители“ е провеждането на лекции и обучения, които да помогнат на ...
Публична лекция „Логистика в динамичен свят" 19.11.2018 г. ... от доц. д-р Борислав Арнаудов, преподавател в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" (на снимката долу). Г-жа Биляна Панталеева посочи, че целта на благотворителната инициатива „Бъдители“ е провеждането на лекции и обучения, които да помогнат на ...
Публична лекция „Логистика в динамичен свят" 16.11.2018 г. ... от доц. д-р Борислав Арнаудов, преподавател в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" (на снимката долу). Г-жа Биляна Панталеева посочи, че целта на благотворителната инициатива „Бъдители“ е провеждането на лекции и обучения, които да помогнат на студентите да ...
Дипломи получиха и предприемачите 16.11.2018 г. ... , основател и почетен ръководител на катедра „Предприемачество“, създател на специалността „Предприемачество“, заслужил професор на УНСС, както и вицепрезидент на Европейския съвет по малък бизнес и предприемачество, и председател на УС на Българска асоциация за ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 16.11.2018 г. ... катедра „Медии и обществени комуникации“ изпраща своя единадесети випуск бакалаври по „Медии и журналистика“, втори випуск бакалаври по „Медия икономика“, магистрите от специалностите „Връзки с обществеността“ и „Бизнес журналистика и ...
Студенти, преподаватели и журналисти търсиха „противоотрова“ за фалшивите новини 16.11.2018 г. ... доц. д-р Блага Благоева, ръководител на катедра „Политология“, на публичната лекция „Заразата фалшиви новини“, организирана от Студентското сдружение „Его политико“ и  Студентския съвет. На лекцията присъстваха студенти от катедрите ...
Публични лекции на Вадим Титов, директор на „Росатом Централна Европа“, и доц. к.т.н. Виктор Слободчук, МИФИ 14.11.2018 г. ... , и доц. к.т.н. Виктор Слободчук от катедра „Оборудване и експлоатация на ядрени и енергийни инсталации“ на Обнинския институт за атомна енергия, филиал на Московския инженерно-физически институт (МИФИ) при Националния изследователски ядрен университет, изнесоха ...
Дипломиране на бакалаври и магистри от 63-тия випуск към катедра "Икономика на търговията" 14.11.2018 г. ... обърна доц. д-р Бисер Петков, ръководител на катедра „Икономика на търговията“ и министър на труда и социалната политика, към бакалаврите и магистрите от катедрата, които получиха дипломите си на тържествена церемония в аула „Максима“ (на снимката долу) ...
Дипломираха се и бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на търговията“ 14.11.2018 г. ... обърна доц. д-р Бисер Петков, ръководител на катедра „Икономика на търговията“ и министър на труда и социалната политика, към бакалаврите и магистрите от катедрата, които получиха дипломите си на тържествена церемония в аула „Максима“ (на снимката долу) ...
Публични лекции на Вадим Титов, директор на „Росатом Централна Европа“, и доц. к.т.н. Виктор Слободчук, МИФИ 14.11.2018 г. ... , и доц. к.т.н. Виктор Слободчук от катедра „Оборудване и експлоатация на ядрени и енергийни инсталации“ на Обнинския институт за атомна енергия, филиал на Московския инженерно-физически институт (МИФИ) при Националния изследователски ядрен университет, изнесоха ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Управление“ 7.12.2018 г. ... думи доц. д-р Надя Миронова, ръководител на катедра „Управление“, се обърна към бакалаврите и магистрите от катедрата, които получиха дипломите си на тържествена церемония в аула „Максима“ (на снимката долу). Не прекъсвайте връзката помежду си и ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Управление“ 14.11.2018 г. ... думи доц. д-р Надя Миронова, ръководител на катедра „Управление“, се обърна към бакалаврите и магистрите от катедрата, които получиха дипломите си на тържествена церемония в аула „Максима“ (на снимката долу). Не прекъсвайте връзката помежду си и ...
Пета есенна академия „Дигитално образование за дигитална администрация: линии на партньорство“ 14.11.2018 г. ... Деница Горчилова – научен секретар на катедра „Публична администрация“, даде старт на Петата академия, която се проведе в три панела: „Нови технологии, нови професии, ново знание“, „Дигитално преподаване и дигитално учене“ и „В търсене на # ...
Участие на преподаватели от катедрата в Пета есенна акадамия 12.11.2018 г. ... Линии на партньорство", организирана от катедра "Публична администрация", катедра "Информационни технологии и комуникации" и Държавна агенция "Електронно управление". По време на акадамеията бяха обсъдени голяма палитра от въпроси, свързани с дигитализацията на преподаването в ...
Студентски форум „Балкани – ЕС – Русия“ 12.11.2018 г. ... икономика и политика“, катедра „Международни икономически отношения и бизнес“, Института за социални изследвания и развитие на културни структури (ИСИРКС), в партньорство със студентската организация Future World Diplomats (FWD) към МГИМО и САИМО ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „МИО и бизнес“ получиха своите дипломи 7.11.2018 г. ... и продължаващо обучение и ръководител катедра „МИО и бизнес“, се обърна към бакалаврите и магистрите на катедрата, които получиха своите дипломи на тържествена церемония в аула „Максима“ (на снимката долу). Тя поздрави випускниците от името на ...
Председателят на ОС на Финансово-счетоводния факултет на УНСС доц. д-р Силвия Трифонова дискутира проблема за иновативната неконвенционална парична политика на авторитетни международни форуми 6.11.2018 г. ... факултет на УНСС и преподавател в катедра „Финанси”, е ръководител и координатор на проект по Договор № ДН15/10 от 11.12.2017 г., сключен с Фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката (МОН) на Република България на тема ...
Наши преподаватели участваха в Евразийски форум 6.11.2018 г. ... . д-р Силвия Трифонова от катедра „Финанси” и доц. д-р Георги Забунов, ръководител на катедра „Недвижима собственост”, взеха участие в 26-ата международна научна конференция „EBES 2018”, която се проведе в Университета по финанси и администрация - ...
Лекция „Европейското социално изследване в България – ползи и предизвикателства“ 9.11.2018 г. ... . С тези думи доц. д-р Георги Петрунов от катедра „Икономическа социология“ откри лекцията „Европейското социално изследване в България – ползи и предизвикателства“, представена от доц. д-р Лилия Димова - социолог, национален координатор и представител на ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи през 2019 г. 1.11.2018 г. ... дипломни работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през 2019 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“ 31.10.2018 г. ... на успешно завършилите бакалаври и магистри от катедра „Национална и регионална сигурност“. Церемонията започна с националния, европейския и студентския химн  „Gaudeamus igitur“ в препълнената със студенти, родители, преподаватели и гости аула ...
Публична лекция „Превенция и противодействие на корупцията – опитът на Германия“ 30.10.2018 г. ... на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“. Продължаваме по пътя на борбата с корупцията, разчитайки на сътрудничеството с Комисията за противодействие на корупцията и за незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), Комисията за борба с ...
Публична лекция „Превенция и противодействие на корупцията – опитът на Германия“ 14.11.2018 г. ... на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“. Продължаваме по пътя на борбата с корупцията, разчитайки на сътрудничеството с Комисията за противодействие на корупцията и за незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), Комисията за борба с ...
Наш преподавател в международна комисия за акредитация по Government and International Relations на колумбийски университет 29.10.2018 г. ... . д-р Поля Кацамунска от катедра „Публична администрация“ участва в международна комисия за акредитация на бакалавърската програма Government and International Relations на Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Университетът, който е създаден през 1886 г., е наричан колумбийският ...
Конкурс за студентска разработка „Членството на България в ЕС: Единадесет години по-късно“ 14.11.2018 г. ... „Международни икономически отношения и бизнес“, съвместно със Студентския съвет, проведе конкурс за икономически разработки на тема „Членството на България в Европейския съюз: Единадесет години по-късно“. В студентската секция на конкурса, който беше част от Шестнадесетата ...
10 години факултет "Приложна информатика и статистика" 26.10.2018 г. ... тържеството проф. д-р Димитър Велев от катедра „Информационни технологии и комуникации“ откри Осмата юбилейна международна научна конференция „Приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието“ (ICAICTSEE 2018) ...
Научна конференция „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“ 24.10.2018 г. ... Стела Ралева, доц. д-р Бойко Рашков, ръководител на катедра „Наказателноправни науки“ и директор на Научноизследователския център за правосъдие, криминология и криминалистика, зам.-министърът на правосъдието Евгени Стоянов, и съдия Мария Дончева от СРС (от ляво надясно) Форумът се ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 23.10.2018 г. ... , проф. д-р Николай Щерев – ръководител на катедра „Индустриален бизнес, и доц. д-р Блага Благоева - ръководител на катедра „Политология“, и др. Ректорът проф. Статев награди факултета с възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на ...
Приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE 2018) 23.10.2018 г. ... от цяла България и чужбина, както и представители на катедра „Статистика и иконометрия“: доц. д-р Соня Чипева (с доклад на тема: „ONE OPPORTUNITY FOR FORECASTING THE TOTAL INDUSTRIAL PRODUCTION INDEX (IPI) BASED ON BUSINESS INDICATORS IN INDUSTRY“ ) и доц. д-р Александър Найденов (с ...
Наш преподавател беше Keynote speaker на Петия международен конгрес по финанси и счетоводство 22.10.2018 г. ... . д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, беше официален гост и главен оратор (Keynote speaker) на Петия Международен конгрес по финанси и счетоводство. Във форума, който се проведе от 17 до 20 октомври в град Измир, Турция, участваха изявени ...
ПРОФ.Д-Р ДАНИЕЛА ФЕСЧИЯН БЕШЕ ОФИЦИАЛЕН ГОСТ И ГЛАВЕН ОРАТОР НА ПЕТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО В ГРАД ИЗМИР ТУРЦИЯ 22.10.2018 г. ... /зам. председател на АИУБ и зам. ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“/ беше официален гост и главен оратор на Петия Международен конгрес по финанси и счетоводство в град Измир Турция /17-20 октомври 2018 г./ В конгреса участваха изявени изследователи от водещи университети и бизнес ...
70 години катедра „Индустриален бизнес“ 21.10.2018 г. ... години катедра „Индустриален бизнес“ п Под наслов „70 години катедра „Индустриален бизнес“ - един достоен юбилей“ и с 15-тата международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред индустриалния растеж в България“ беше отбелязана ...
Шестнадесета международна научна конференция „Членството на България в ЕС: Единадесет години по-късно“ 19.10.2018 г. ... , която се проведе под патронажа на ректора на УНСС, е катедра „Международни икономически отношения и бизнес“. Официален гост и водещ лектор беше министърът на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова, възпитаник на нашия университет.   Ректорът проф. Стати ...
10 години факултет „Приложна информатика и статистика“ 26.10.2018 г. ... тържеството проф. д-р Димитър Велев от катедра „Информационни технологии и комуникации“ откри Осмата юбилейна международна научна конференция „Приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието“ (ICAICTSEE 2018) ...
Кръгла маса „Корпоративно управление, държавни предприятия и насоките на ОИСР - българската перспектива“ 19.10.2018 г. ... по икономика и политики при УНСС и преподавател в катедра „Финанси“, видни международни експерти по въпросите на корпоративното управление. Кръглата маса беше открита от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев,  проф. д.ик.н. Бистра Боева, заслужил професор на УНСС, преподавател в ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 19.10.2018 г. ... , проф. д-р Николай Щерев – ръководител на катедра „Индустриален бизнес, и доц. д-р Блага Благоева - ръководител на катедра „Политология“, и др. Проф. Стати Статев, проф.Лалю  Радулов и проф. Борислав Борисов (от ляво надясно) По ...
Кръгла маса обсъди новата магистърска програма „Управление на институционалната промяна“ 19.10.2018 г. ... доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“, проф. д-р Димитър Димитров – декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, проф. д-р Тилчо Иванов – ...
Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ 16.10.2018 г. ... , подчерта доц. Николов. Той благодари на катедра „Национална и регионална сигурност“ за партньорството и отбеляза, че двете катедри ще продължат да работят активно националната сигурност и регионалното развитие да станат национален приоритет. По време на ...
УНСС в проекта BEESE по програма „Еразъм +“ 15.10.2018 г. ... от страна на УНСС е доц. д-р Деница Горчилова от катедра „Публична администрация“. Старт на проекта дадоха представители на 9 организации (в т.ч. УНСС) от 5 държави на 1 и 2 октомври в Мадрид. Създадената по проекта мрежа за първи път в европейската практика свързва компании, ...
70 години катедра „Индустриален бизнес“ 15.10.2018 г. ... наслов „70 години катедра „Индустриален бизнес“ - един достоен юбилей“ и с 15-тата международна научно-приложна конференция „Предизвикателства пред индустриалния растеж в България“ беше отбелязана 70-годишнината на катедрата. Сред гостите бяха Деница Сачева, зам ...
Четвърта международна научна конференция по икономически и парични проблеми 15.10.2018 г. ... за парични и икономически изследвания (НИЦПИИ) и катедра „Финанси“,  съвместно със Съюза на икономистите в България (СИБ). Във форума участваха представители на академичната общност в областта на паричната теория, политика и история от Русия, Франция, Италия, Македония, Мароко, ...
Информация за Защита на дипломни работи – м.Октомври 2018 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 15.10.2018 г. ... от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение     Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден на  30.10.2018 г. от 08,30 часа.   Списък с ...
Призови места за отборите на УНСС в конкурса за наградите на БАР 18.10.2018 г. ... отбора от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ на УНСС, в които участваха студенти от специалностите „Маркетинг“ и „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“, са сред финалистите в новата категория „Студентски проект по ...
Призови места за отборите на УНСС в конкурса за наградите на БАР 15.10.2018 г. ... отбора от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ на УНСС, в които участваха студенти от специалностите „Маркетинг“ и „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“, са сред финалистите в новата категория „Студентски проект по ...
Новият Декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Маргарита Атанасова 21.11.2018 г. ... научни прояви – 1 от която е организирана от катедра „Икономическа социология“ („Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология“),      1 от студентите от Клуб на социолога към катедра „Икономическа социология“ ...
Проведена среща с ръководството на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) на УНСС с декана и зам.-декана на Икономическия университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие на 10 октомври 2018 г. 12.10.2018 г. ... гл. ас. д-р Катерина Войческа, катедра „Финанси“ на УНСС – координатор за сътрудничество между двата факултета обсъдиха с гостите основните направления за бъдещото развитие на сътрудничеството между двата държавни университета като възможности ...
Втори семинар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ с международно участие „Езикът на геополитиката в епохата на постистината“ 15.10.2018 г. ... семинар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ с международно участие „Езикът на геополитиката в епохата на постистината“ се проведе от 6  до 8 октомври в УОБ - Равда. Форумът беше организиран в три тематични панела, в ...
В УНСС ще се проведе цикъл лекции по антикорупционно образование 15.10.2018 г. ... и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, Алекс Петков – докторант в УНСС, и доц. д-р Георги Петрунов, преподавател в катедра „Икономическа социология“ (отдясно на ляво) Проф ...
Международна конференция „КСО – сближаване на дискурса, разнообразие на практиките“ 8.10.2018 г. ... доц. д-р Елка Василева от катедра „Икономика на природните ресурси“ и асоцииран член на LAREQUOI (на снимката долу). Проф. д.ик.н. Пламен Мишев, декан на Бизнес факултета и ръководител на катедра "Икономика на природните ресурси", ...
Преподаватели от ФСФ участваха в международна конференция „Behavioural Accounting, Auditing, Finance“ 9.10.2018 г. ... Мусов, научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“, гл. ас. д-р Атанаска Филипова-Сланчева (от ляво надясно), и гл.ас.д-р Мария Маркова от същата катедра Доц. д-р Михаил Мусов и гл. ас. д-р Мария Маркова представиха съвместната ...
Преподаватели от Финансово-счетоводния факултет на УНСС участваха в международна конференция на тема „Behavioural Accounting, Auditing, Finance“ 8.10.2018 г. ... Мусов, научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“, гл. ас.д-р Атанаска Филипова-Сланчева (от ляво на дясно) и гл.ас.д-р Мария Маркова от същата катедра Доц.д-р Михаил Мусов и гл.ас.д-р Мария Маркова, представиха двете магистърски ...
Втора международна конференция „Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността“ 8.10.2018 г. ... доц. Николов. Той благодари на катедра „Национална и регионална сигурност“ за партньорството и отбеляза, че двете катедри ще продължат да работят активно националната сигурност и регионалното развитие да станат национален приоритет. По ...
Професор от УНСС и негов докторант с престижното отличие Best Paper Award ICCMI 2018 4.10.2018 г. ... Катранджиев, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, д-р Антониа Делиставру и проф. Ирене Тиликиду бяха удостоени с наградата Best Paper Award ICCMI 2018. Проф. д-р Христо Катранджиев Д-р Антониа Делиставру е ...
Професор от УНСС и негов докторант с престижното отличие Best Paper Award ICCMI 2018 4.10.2018 г. ... Катранджиев, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, д-р Антониа Делиставру и проф. Ирене Тиликиду бяха удостоени с наградата Best Paper Award ICCMI 2018. Проф. д-р Христо Катранджиев Д-р Антониа Делиставру ...
Катедра “Икономическа социология“ посрещна своите първокурсници 2.10.2018 г. ... 2018 г. преподавателите от катедрата тържествено посрещнаха студентите от 1 курс от професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“, специалност “Социология”. Срещата откри научният секретар на катедрата ...
Центърът за статистически изследвания и НСИ проведоха обучение на млади статистици от шест страни 27.9.2018 г. ... Найденов, преподаватели от катедра „Статистика и иконометрия“. В края на курса ще бъдат връчени сертификати на всички участници, които успешно са положили изпитен тест ...
За втора поредна година УНСС и НСИ проведоха съвместно обучение на млади статистици от шест страни 27.9.2018 г. ... . д-р Александър Найденов, от катедра „Статистика и иконометрия“ към факултет „Приложна информатика и статистика“, изнесоха цикъл от лекции по въведение в теорията на статистическите изследвания. През втория етап, проведен от 27.09 до 03 ...
Договор за сътрудничество между УНСС и ИДЕС 25.9.2018 г. ... Огнян Симеонов, ръководител на катедра „Финансов контрол“ в нашия университет, изрази удовлетворението си от факта, че ИДЕС има мощен съюзник като УНСС и приветства това толкова важно за одиторската професия сътрудничество между двете институции  ...
Проф. Иван Душанов – методолог на Сметната палата, пазител на законността, учител и законотворец 6.10.2018 г. ... организирано от институцията и катедра „Счетоводство и анализи“ при УНСС по случай 90-та годишнина на професора. Професорът с всепризната титла „счетоводител № 1 на България“ е член на Върховната одитна институция от първия й мандат ...
Защити на магистърски тези 15.10.2018 г. ... ръководители - една в Катедра "Международни отношения" /каб.3080/ и една в Дирекция "Магистърска степен" - отдел "Студенти" в срок до 28.09.2018 г. Срок за предаване на магистърските тези /едно книжно тяло и едно копие на електронен носител - диск/ в ...
Cargill България и МДВ Профешънал Едюкейшън дариха учебни материали на УНСС 20.9.2018 г. ... Огнян Симеонов, ръководител на катедра „Финансов контрол“, доц. д-р Таня Атанасова-Дренска, преподавател в катедра „Финансов контрол“ (на снимката долу). Учебните материали, подготвени от професионалисти с практически опит в ...
Срокове за Защита на дипломна работа – м.Октомври 2018 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение 18.9.2018 г. ... табло и на сайта на катедрата до 17 Октомври, 2018 г.           След 15.10.2018г. на информационното табло и на сайта на катедрата ще бъде обявена следната информация: ü Списък с ...
Възпитаници на УНСС участват в голям международен проект 5.9.2018 г. ... е бакалавър по "Икономика" (катедра "Икономикс"), а Денислав - бакалавър по "Маркетинг" (катедра "Маркетинг"). Проектът разглежда нов механизъм за изследване на релацията между държавното финансиране на колежи и университети и образователния опит на ...
Наш преподавател изкачи най-високия връх в Европа 4.10.2018 г. ... края на юли преподавателят от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ гл. ас. д-р Христо Иванов успешно изкачи Елбрус  (5642 м) - най-високия връх в континентална Европа. Гл. ас. д-р Христо Иванов на връх Елбрус Връх Елбрус се намира ...
Наш преподавател изкачи най-високия връх в Европа 5.9.2018 г. ... края на юли преподавателят от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ гл. ас. д-р Христо Иванов успешно изкачи Елбрус  (5642 м) - най-високия връх в континентална Европа. Гл. ас. д-р Христо Иванов на връх ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 10.9.2018 г. ... ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 08.10.2018 г. от 14.00 ч. в кабинет 2115. Краен срок за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър": 21.09.2018 г ...
Държавен изпит и защита на дипломни работи на студенти от катедра "Недвижима собственост" на 10.10.2018 г. 31.7.2018 г. ... “Недвижима собственост” съобщава на студентите от специалностите  „Мениджмънт на недвижимата собственост“ и „Бизнес с недвижими имоти“ от ОКС “магистър”, че в срок от  21 до 28 септември 2018 г. в канцеларията на ...
Сертификационен курс по Google Ads 4.10.2018 г. ... организиран за четвърта поредна година от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране”, който даде възможност на студентите от катедрата да се запознаят с динамично развиващата се рекламна платформа на Google – Google Ads. Google Ads академия, Спасимир ...
Сертификационен курс по Google Ads 26.7.2018 г. ... организиран за четвърта поредна година от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране”, който даде възможност на студентите от катедрата да се запознаят с динамично развиващата се рекламна платформа на Google – Google Ads. Google Ads академия, ...
Информация за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 19.7.2018 г. ... /програма/ обявена на линк към подсайт на катедрата - http://departments.unwe.bg/finance/     На същата страница са обявени и Правилата за провеждане на Държавен изпит в ОКС "Бакалавър".     10.07.2018г ...
Над 10 научни продукта-ДОКЛАДИ в над 700 СТРАНИЦИ 7.3.2019 г. ... етап на изпълнявания проект от членове на катедра "Икономическа социология", УНСС - "Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност", финансиран от Фонд Научни изследвания. Номер и дата на договора: ДН05/6 от 14.12.2016 г. Начало на отчитания етап: 14 ...
Дипломира се вторият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 6.7.2018 г. ... инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, а координатор - гл. ас. д-р Екатерина Богомилова, научен секретар на катедрата. През 2017 г. студенти от шест държави - България, Буркина Фасо, Замбия, Йордания, Нигерия, Ливан, ...
Дипломира се вторият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 6.7.2018 г. ... инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, а координатор - гл. ас. д-р Екатерина Богомилова, научен секретар на катедрата. През 2017 г. студенти от шест държави - България, Буркина Фасо, Замбия, Йордания, Нигерия, Ливан, ...
Наш преподавател е съавтор в колективна монография, издадена от IGI Global, Hershey, Pennsylvania 9.7.2018 г. ... . д-р Емил Папазов от катедра „Предприемачество“ е съавтор в излязлата наскоро в САЩ колективна монография под редакцията на проф. М. Вемич на тема „Стратегическа оптимизация на средни предприятия в глобалния пазар“ [Vemic, M. (Ed.). "Strategic Optimization ...
Премиера на книгата „Капитали, топене на ледове и 2 градуса по Целзий“ 3.7.2018 г. ... Боева беше дългогодишен ръководител на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ в нашия университет. Работила е като консултант на Световната банка и Американската агенция за международно развитие по въпросите на корпоративното управление. Играе водеща ...
Започна провеждането на защити на дипломни работи ОКС "Магистър" в присъствието на г-жа Росица Тричкова - р.о. 3.7.2018 г. ... .о. ИДЕС.    Ръковоството на катедра "Счетоводство и анализ" пожелава успех на всички дипломанти ...
Приключи обучение на експерти от НСИ 30.6.2018 г. ... на курса бяха преподавателите от катедра "Статистика и иконометрия": доц. д-р Ванелин Бошнаков, доц. д-р Александър Найденов и гл.ас. д-р Васил Бозев ...
Наш преподавател обучава магистри в Университета на Долна Силезия 27.6.2018 г. ... 10:24 Доц. д-р Мартин Осиковски от катедра „Медии и обществени комуникации“ беше гост-преподавател в магистърската програма „Big Data“ на Факултета по социални науки и журналистика в Университета на Долна Силезия (Полша), академичен партньор на УНСС ...
Преподаватели от катедрата взеха участие в конференция на НСИ 26.6.2018 г. ... взеха участие и представители на катедра „Статистика и иконометрия“ – проф. д-р Валентин Гоев – зам.ректор на УНСС и ръководител на катедрата и доц. д-р Мариана Коцева – преподавател към катедрата и Генерален директор на Евростат. Модератор на ...
Видеоконференция „Ролята на Кавказкия регион в енергийната сигурност на Балканите“ 26.6.2018 г. ... „Международни икономически отношения и бизнес“ и Институтът за социални изследвания и развитие на културни структури (ИСИРК), в партньорство със студентската организация Future World Diplomats към  Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО), ...
Наш преподавател обучава магистри в Университета на Долна Силезия 25.6.2018 г. ... . д-р Мартин Осиковски от катедра „Медии и обществени комуникации“ беше гост-преподавател в магистърската програма „Big Data“ на Факултета по социални науки и журналистика в Университета на Долна Силезия (Полша), академичен партньор на УНСС. Нашият ...
Посланикът на Мароко посети УНСС 21.6.2018 г. ... Даниела Кох-Кожухарова, ръководител на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, проф. д.ик.н. Ст. Тонкова, директор на Центъра за изследователски и образователни проекти, и доц. д-р Паскал Желев - главен секретар по международното сътрудничество (на снимката долу) ...
Защити на магистърски тези на спец."Национална сигурност" 20.6.2018 г. ... от научните ръководители - едната в Катедра "Международни отношения" - каб.3080 и втората в Дирекция "Магистърска степен"  /отдел "Студенти" в срок до 25.06.2018 г. Разработките се предават в един екземпляр плюс едно копие на електронен носител /диск/ в срок до 06.07.2018 ...
Кръгла маса по въпросите за контрабандата на тютюневи изделия и свързаните престъпления 18.6.2018 г. ... , както и експертите по проекта от катедра „Национална и регионална сигурност“. Участниците във форума бяха запознати с предварителните резултати от проведените изследвания и дискутираха предложения за подобрения в методиката на изследванията ...
Кръгла маса по въпросите за контрабандата на тютюневи изделия и свързаните престъпления 15.6.2018 г. ... , както и експертите по проекта от катедра „Национална и регионална сигурност“. Участниците във форума бяха запознати с предварителните резултати от проведените изследвания и дискутираха предложения за подобрения в методиката на изследванията ...
Наш докторант с приз за най-добър доклад 13.6.2018 г. ... Колев, редовен докторант в катедра „Финанси“, спечели приза за най-добър доклад сред близо 30 докторанти, участвали в XIX годишна конференция по финанси и счетоводство (19th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA), организирана от Факултета по ...
Проф. Огнян Симеонов e новият председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори 8.6.2018 г. ... 2007 г. до 2011 г. и ръководител на катедра "Финансов контрол" от 2007 г. досега. От 2016 г. той е председател на Редакционния съвет на „Годишник на УНСС“ и „Научни трудове на УНСС“. Добре познат е в професионалните среди на счетоводителите и ...
С изложба „Динамична Европа“ студенти представиха Българското председателство на Съвета на ЕС 11.6.2018 г. ... Деница Горчилова, научен секретар на катедра „Публична администрация“ (на снимката долу вдясно), а на четвъртокурсниците - хоноруван асистент Виолета Тончева-Златкова. Студентите бяха ангажирани през цялата учебна 2017/2018 г. в дейности, свързани ...
Младежка научна конференция с международно участие „Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони” 7.6.2018 г. ... участие, организирана от катедра „Икономика на природните ресурси“ и Българската асоциация на аграрикономистите. Във форума участваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д.ик.н. Пламен ...
Проф. д-р Габриел Гарсия-Парада Ариас от университета в Гранада: Младите хора трябва да са гъвкави 5.6.2018 г. ... на Гранада, кампус Сеута, катедра „Икономика, финанси и счетоводство“, изнесе публична лекция на тема „Икономическото развитие от гледна точка на предприемачеството. Испания\България - съпоставки и възможности“ по програма ...
Научна конференция „България: 140 г. модерна българска държавност“ 1.6.2018 г. ... 28-годишната си история катедра „Политология“ създава традиция в организирането и провеждането на университетски, национални и международни форуми. Преди 10 г. катедрата отбеляза 130-годишнината от освобождението на България и възстановяването на българската ...
Ректорът връчи награди за застраховане и осигуряване 1.6.2018 г. ... . д-р Бисер Петков, ръководител на катедра „Икономика на търговията“ в УНСС, председателят на парламентарната Комисия по труда, социалната и демографската политика Хасан Адемов, председателят на Комисията за финансов надзор Карина Караиванова, зам ...
Студенти спортисти представиха на университетското ръководство отличията си от Национална универсиада - София 2018 31.5.2018 г. ... . Спас Ставрев, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“ В тазгодишното издание на универсиадата отборът ни спечели осем златни медала в спортовете: волейбол - мъже, плуване, тенис на маса, джудо и лека атлетика. Това е рекорден брой ...
Международен семинар - Between Facts and Fake: Building Resilience to Misinformation 3.6.2018 г. ... рамките на два дни, катедра "Икономическа социология" беше домакин на международен семинар, свързан с проблемите на "фейк" новините и онлайн дезинформацията. Повече от 30 представители на академичните среди и гражданския сектор, експерти по медии, журналистика и етика, ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и Агенция „Митници“ 29.5.2018 г. ... от нашия университет, чрез катедра „Международни икономически отношения и бизнес“, за студентски стажове и публични дейности на Агенцията. Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) към УНСС и Националният учебен център на АМ ще организират ...
Преподавател от УНСС участва в международна конференция по публична администрация 28.5.2018 г. ... . д-р Поля Кацамунска от катедра „Публична администрация“ участва в традиционната годишна конференция на The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee), на която УНСС е институционален член. ...
Катедра „Финансов контрол” представи две нови магистърски програми 30.5.2018 г. ... „Финансов контрол“ представи пред четвъртокурсници своите магистърски програми. Две от тях - „Счетоводство, финансов контрол и финанси“, акредитирана от ACCA, и „Противодействие на корупцията“ – са нови и обучението в тях ще ...
XXII турнир по тенис за „Купата на ректора на УНСС“ 1.6.2018 г. ... . Георги Победоносец“ и катедра „Физическо възпитание и спорт“. Тази година турнирът се проведе в два етапа. В първия етап (от януари) на кортовете на СК „Бонсист“ участваха две групи по 7 двойки, които изиграха общо 42 мача. Финалната ...
Проф. д-р Габриел Гарсия-Парада Ариас от университета в Гранада: Младите хора трябва да са гъвкави 15.6.2018 г. ... на Гранада, кампус Сеута, катедра „Икономика, финанси и счетоводство“, изнесе публична лекция на тема „Икономическото развитие от гледна точка на предприемачеството. Испания\България - съпоставки и възможности“ по програма ...
Публична лекция „Аржентина. Голяма страна... големи проблеми“ 23.5.2018 г. ... на Общоикономическия факултет и преподавател в катедра "Политическа икономия", представи лектора – бивш декан на Икономическия факултет на Националния университет в Кордоба, изследовател на икономическата криза в Аржентина. Доц. д.н. Пенчо Пенчев В презентацията си ...
Ректорът връчи на 12 преподаватели свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“ 23.5.2018 г. ... получиха проф. Мария Стоянова, преподавател в катедра „Икономическа социология“ и  зам.-декан на Общоикономическия факултет, проф. д-р Румяна Пожаревска, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“ и зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет, и проф. д-р ...
Кръгла маса „Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма“ 23.5.2018 г. ... проф. Светла Тошкова, ръководител на катедра „Политическа икономия“, която е организатор на форума. Проф. Статев и проф. Тошкова откриват кръглата маса Днешният университетски научен форум е проява, присъща на УНСС, на неговия изследователски дух и на ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства“ 22.5.2018 г. ... Много добър атестат за катедра „Икономикс“ е организирането на петата научна студентска конференция на тема „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства, заяви проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и ръководител на ...
20 години специалност „Социология” в УНСС 3.6.2018 г. ... на събитието е Клубът на социолога при катедра „Икономическа социология”, а форматът е кръгла маса на тема „20 години специалност „Социология” в УНСС”. Студентският форум откри председателят на Клуба на социолога Камелия Маринова. Тя поздрави всички ...
Половин век специалност „Бизнес информатика и комуникации“ в УНСС 21.5.2018 г. ... комуникации“ в УНСС. Като голям успех на катедра „Информационни технологии и комуникации“ той отбеляза обучението на английски език в ОКС „бакалавър“. Ректорът благодари на декана на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на катедра ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства“ 18.5.2018 г. ... добър атестат за катедра „Икономикс“ е организирането на петата научна студентска конференция на тема „Икономическа политика – реалности, перспективи и предизвикателства, заяви проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и ръководител на катедра ...
С конференция „Счетоводството - наука, образование, практика“ беше отбелязана 130-годишнината от рождението на проф. д-р Димитър Добрев 18.5.2018 г. ... на Финансово-счетоводния факултет и ръководител катедра „Счетоводство и анализ”. Нашата цел днес е не да постигнем тази всеобхватност, а преди всичко да си спомним за него като преподавател, учен и администратор, и най-вече като човек, каза проф. Башева. Проф. д-р ...
С конференция „Счетоводството - наука, образование, практика“ беше отбелязана 130-годишнината от рождението на проф. д-р Димитър Добрев 17.5.2018 г. ... на Финансово-счетоводния факултет и ръководител катедра „Счетоводство и анализ”. Нашата цел днес е не да постигнем тази всеобхватност, а преди всичко да си спомним за него като преподавател, учен и администратор, и най-вече като човек, каза проф. Башева. Проф. д-р ...
Наши студенти по журналистика с престижна награда 17.5.2018 г. ... „Медии и журналистика“ в катедра „Медии и обществени комуникации“. Всеки от тях получи грамота, парична награда в размер на 1500 лв. и едногодишна стипендия в размер на 100 лв. месечно. Победителите с проф. д.н. Любомир Стойков, преподавател в ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и МДВ 17.5.2018 г. ... е гл. ас. д-р Георги Ранчев, преподавател в катедра „Финансов контрол“, а от страна на MДВ – Доротея Воева ...
„Сирия - геополитически сблъсъци и сценарии за развитие“ - научна конференция с международно участие 17.5.2018 г. ... с международно участие, организирана от катедра „Международни отношения“ с цел да покаже различните гледни точки за ситуацията в Сирия и да обедини експертизата на специалисти от различни сфери. Форумът събра преподаватели, експерти и анализатори от България, Ирак, Сирия, ...
Employability Skills Workshop за студенти на УНСС 17.5.2018 г. ... между УНСС и ICAEW и научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ". Той заяви, че това партньорство е плод на много усилия от страна на ръководството на Финансово-счетоводния факултет и че то е важно за студентите, защото им дава свобода; свободата да избират между многото ...
Зам.-председателят на ДАЕУ Александър Йоловски: Нека заедно изградим дигитална България 17.5.2018 г. ... „Отворен семестър“, организирано от катедра „Публична администрация“. Студенти и преподаватели слушаха лекцията на Александър Йоловски Йоловски обясни, че е-управлението не се изчерпва с внедряването на новите технологии, защото работата ...
Наши студенти по журналистика с престижна награда 16.5.2018 г. ... „Медии и журналистика“ в катедра „Медии и обществени комуникации“. Всеки от тях получи грамота, парична награда в размер на 1500 лв. и едногодишна стипендия в размер на 100 лв. месечно. Победителите с проф. д.н. Любомир Стойков, преподавател в ...
20 години специалност „Социология“ в УНСС 15.5.2018 г. ... , организирана от Клуба на социолога при катедра „Икономическа социология”, се проведе в Малката конферентна зала. В нея участваха студенти, докторанти и преподаватели от УНСС и Шуменския университет. Гости бяха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС ...
Информационен ден по програма “Greenhouse” 15.5.2018 г. ... младите да потърсят съмишленици от друга катедра и специалност, защото така обменът на опит и идеи е по-голям, обясни координаторът. Всеки студент може да получи обстойна информация Студентите от УНСС много ни изненадаха. Това е така, защото подходът на икономистите е ...
Кръгла маса „Сътрудничеството Европа - Африка: в търсене на решения на регионалните и глобалните предизвикателства“ 14.5.2018 г. ... от Танзания, Уганда и България, организирана от катедра „Международни отношения“ и фондация „Open Space“ в рамките на проект „Art and Culture for Unity”, финансиран по програма „Еразъм+“ се проведе в университета. Г-жа Пепа Велева, ...
График за предаване на дипломните работи и за раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Юли 2018 г. 11.5.2018 г. ... от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение      Предаване на готовите дипломни работи за защита през м. Юли 2018 г. Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Юли 2018 г. се ...
Информация за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“ 11.5.2018 г. ... /програма/ обявена на линк към подсайт на катедрата - http://departments.unwe.bg/finance/   На същата страница са обявени и Правилата за провеждане на Държавен изпит в ОКС "Бакалавър".   11.05.2018г ...
„Кариера УНСС 2018“ 11.5.2018 г. ... и социалната политика и ръководител на катедра „Икономика на търговията“ доц. д-р Бисер Петков, както и зам.изпълнителният директор на Агенцията по заетостта (АЗ) Милена Георгиева (на снимката вдясно). Ректорът проф. Стати Статев и социалният министър Бисер ...
Отборът ни по футзал с почетна грамота от ректора след изключително успешен сезон 10.5.2018 г. ... и доц. д-р Спас Ставрев, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“ Пред отбора ни предстои заслужена почивка през летните месеци, а в началото на следващия сезон ще бъде и първото ново предизвикателство – мач за Суперкупата на България по футзал ...
Доц. д-р Елена Симеонова представи дебютната си стихосбирка „Лично пространство“ 10.5.2018 г. ... . д-р Елена Симеонова, научен секретар на катедра „Политология“, която тя представи пред преподаватели, гости и приятели в аула „Максима“ (на снимката долу). „Понякога грея, понякога съм бяла луна. Българка съм! И се гордея с това. Във ...
Среща-дискусия „Актуални проблеми в националната сигурност на България“ 10.5.2018 г. ... и пр., обяви ас. д-р Иван Винаров от катедра „Политология“ при откриването на срещата-дискусия на тема „Актуални проблеми в националната сигурност на България“, организирана от Студентското сдружение „Его политико“ и Студентския съвет. Лектор ...
Публични лекции на румънски преподаватели 10.5.2018 г. ... , изнесоха публични лекции пред студенти от катедра „Икономика на природните ресурси“. В презентацията си „Общата селскостопанска политика и земеделие с висока природна стойност в Румъния“ доц. д-р Йонел Мугурел Житеа представи добрите практики за управление на ...
Продължава партньорството между катедра „Индустриален бизнес“ и „София Тех Парк“ АД 8.5.2018 г. ... от специалност „Бизнес икономика“ за втора поредна година, заедно с  гл. ас. д-р Петя Биолчева, посетиха „София Тех Парк“ - първия високотехнологичен парк в България“ (на снимката долу). Студентите разгледаха технологичния ...
доц. д-р Кирил Димитров в Nottingham Trent University, Nottingham Business School 8.5.2018 г. ... колега от катедра „Индустриален бизнес“ – доц. д-р Кирил Димитров, осъществи преподавателска мобилност по програма ERASMUS+ в края на месец април 2018г. в Бизнес училището на Нотингам Трент Юнивърсити (Nottingham Trent University, Nottingham Business School) в ...
Продължава партньорството между катедра „Индустриален бизнес“ и „София Тех Парк“ АД 4.5.2018 г. ... от специалност „Бизнес икономика“ за втора поредна година, заедно с  гл. ас. д-р Петя Биолчева, посетиха „София Тех Парк“ - първия високотехнологичен парк в България“ (на снимката долу). Студентите разгледаха технологичния ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 3.5.2018 г. ... Статев, организирана от Студентския съвет, катедра „Управление“ и Научноизследователския център за добри управленски практики, е поредната значима студентска проява в рамките на няколко дни. Форумът си поставя високи цели – да мотивира студентите - бакалаври и ...
Кръгла маса "Принудителната миграция: регионални и национални измерения на глобален проблем" 13.5.2018 г. ... април 2018 г. преподаватели и студенти от катедра "Икономическа социология" взеха участие в кръгла маса, посветена на "Принудителната миграция: регионални и национални измерения на глобален проблем". Проф. д-р М. Стоянова участва с доклад на тема "Бежанците: отрицание, ...
УНСС беше домакин на форума „Girls in ICT Day 2018” 30.4.2018 г. ... и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“. Проф. д-р Камелия Стефанова По време на форума момичета на възраст между 12 и 16 г. участваха в практически занимания по програмиране, създаване на приложение и ...
Кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България“ 3.5.2018 г. ... „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ организира съвместно с Профон, Музикаутор, Филмаутор, ТЕРАПРО, Артистаутор и БАМП кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България”. Във форума участваха г-жа Моника Зикова от ...
Статия на наш преподавател в електронната страница на влиятелен мозъчен тръст във Вашингтон 30.4.2018 г. ... проф. д-р Румен Брусарски, преподавател в катедра „Финанси“ (публикувана в сп. Икономическа мисъл, БАН-ИИИ,  Кн. 1 / 2018), е качена на електронната страница на Центъра за регулаторна ефективност – влиятелен мозъчен тръст във Вашингтон. Виж: http://www.thecre ...
Центърът за добри управленски практики съорганизатор в X-та студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 30.4.2018 г. ... . Тя бе организирана от Студентския съвет, катедра „Управление“ и Научноизследователския център за добри управленски практики. Откриване на конференцията Повече от 40 студенти представиха свои разработки по темата. Десетте най-добри бяха оценявани от жури в състав: ...
Договор за партньорство и сътрудничество между УНСС и Университета Хуе, Виетнам 27.4.2018 г. ... е проф. д-р Диана Копева, преподавател в катедра „Икономика на природните ресурси“, а от страна на Университета Хуе - доц. д-р Труонг Тан Куан, заместник-ректор, който също е възпитаник на нашия университет ...
Защити на магистърски тези 27.4.2018 г. ... и от научен ръководител - една в Катедра "Международни отношения" - каб.3080 и една в Дирекция "Магистърска степен" в срок до 20 юни. Разработките - /в един екземпляр + едно копие на електронен носител/ се предават в срок до 02.07.2018 г ...
Десета студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ 26.4.2018 г. ... Статев, организирана от Студентския съвет, катедра „Управление“ и Научноизследователския център за добри управленски практики, е поредната значима студентска проява в рамките на няколко дни. Форумът си поставя високи цели – да мотивира студентите - бакалаври и ...
Кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България“ 20.2.2019 г. ... „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ организира съвместно с Профон, Музикаутор, Филмаутор, ТЕРАПРО, Артистаутор и БАМП кръгла маса на тема „Световен ден на интелектуалната собственост в България”. Във форума участваха г-жа Моника Зикова от Световната организация ...
Ден без асансьори в УНСС 26.4.2018 г. ... инициатива „Ден без асансьори" по идея на катедра „Физическо възпитание и спорт“ и Студентския съвет. Инициативата, която се организира за първи път в УНСС, имаше три основни цели: да повиши информираността относно ползите от физическата активност, да насърчи редовното ...
Студенти от специалност „Бизнес логистика“ взеха участие в Седмата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 25.4.2018 г. ... Елеонора Спасова и ас. д-р Мирослав Стефанов от катедра „Логистика“. Студенти и докторанти от Катедра „Логистика“ заедно с ас. д-р Мирослав Стефанов Георги Михайлов, студент в ІV-ти курс от специалност „Бизнес логистика“, разкри теоретичните и практическите ...
Докторанти и студенти обсъждаха теми с практическа насоченост 24.4.2018 г. ... на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Логистика“. Фокусът на конференцията е насочен към проблемите на инфраструктурата у нас и създаването на подходяща бизнес среда за развитието на икономиката и прилагането на съвременни практики в областите транспорт, енергетика, ...
Докторанти и студенти обсъждаха теми с практическа насоченост 24.4.2018 г. ... на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Логистика“. Фокусът на конференцията е насочен към проблемите на инфраструктурата у нас и създаването на подходяща бизнес среда за развитието на икономиката и прилагането на съвременни практики в областите транспорт, енергетика, ...
Доц. Бойко Вълчев: Публичното говорене не е публично четене 25.4.2018 г. ... говорене“ доц. д-р Бойко Вълчев, преподавател в катедра „Международни отношения“ (на снимката долу), по повод присъдeната му академична длъжност „доцент“. Доц. Вълчев бе представен от преподавателя и дългогодишен ръководител на катедра „Международни ...
Студентите от Финансово-счетоводния факултет се срещнаха с бъдещи работодатели 24.4.2018 г. ... , проф. д-р Д. Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, доц. д-р М. Мусов, научен секретар на катедрата, доц. д-р Брезоева, доц. д-р Рупска, Д. Парушев, председател на Студентския сенат, и студенти  от факултета. Н. Гърнев  разказа за ...
Студенти по журналистика проведоха първата си редакционна оперативка 23.4.2018 г. ... журналистика в България“ със студентите от катедра „Медии и обществени комуникации“. В дискусията участваха Георги Бисерински, изпълнителен директор на Bloomberg TV Bulgaria, и главният редактор на телевизията Таня Кръстева, както и доц. д-р Светла Цанкова от факултета ...
Студенти по журналистика проведоха първата си редакционна оперативка с ръководството на Bloomberg TV Bulgaria 24.4.2018 г. ... журналистика в България“ със студентите от катедра „Медии и обществени комуникации“. В дискусията участваха Георги Бисерински, изпълнителен директор на Bloomberg TV Bulgaria, и главният редактор на телевизията Таня Кръстева, както и доц. д-р Светла Цанкова от факултета ...
Публична лекция на Майкъл Пепърс на тема "Професията вътрешен одитор - въздействие в световен мащаб и възможности за висше образование" 18.4.2018 г. ... Пепърс, проф. д-р Огнян Симеонов, ръководител на катедра „Финансов контрол“, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет (от ляво надясно) Проф. Огнян Симеонов запозна присъстващите с 25-годишната кариера на гост-лектора - изпълнителен директор по вътрешен одит ...
Информационен семинар по проекта „Динамична Европа“ 18.4.2018 г. ... доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“, доц. д-р Деница Горчилова, научен секретар на катедра „Публична Администрация“, д-р Виолета Златкова, преподавател в катедрата,  Цветомира Георгиева, координатор на програма „Европа ...
Връчени сертификати cELog на ELA 25.4.2018 г. ... 4051 на УНСС доц. Мирослава Раковска, ръководител на катедра "Логистика" и Председател на Българската асоциация по логистика, връчи първите сертификати cELog от Европейската асоциация по логистика ...
Иновативно обучение на наши студенти в Софийската опера и балет 11.4.2018 г. ... факултета, водени от гл. ас. д-р Петя Биолчева от катедра „Индустриален бизнес“, проведоха курс по иновативно обучение в Софийската опера и балет. Студентите разгледаха залата, сцената, правителствената ложа и гримьорните на операта, запознаха се с нейната история и се ...
Бизнес & образование - Наши студенти в „Lufthansa Technik Sofia” 13.4.2018 г. ... Над 40 студенти от катедра „Логистика“ посетиха „Lufthansa Technik Sofia". Това събитие бе част от поредицата инициативи на катедрата за засилване на връзките между бизнеса и образованието. Студентите бяха посрещнати от екип специалисти от различни ключови отдели в компанията, които ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по приложна информатика 5.4.2018 г. ... информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“ проф. д-р Камелия Стефанова обясни, че е възможно изучаването на специалността на английски език, но за това учениците трябва да държат кандидатстудентски изпит по английски език. Зам.-деканът ...
Втори обучителен семинар на Студентския съвет 4.4.2018 г. ... , гл. ас. д-р Драгомир Стефанов, преподавател в катедра „Недвижима собственост“, гл.ас. д-р Янко Христозов, преподавател в катедра „Финанси“ и бивш изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, и Никола Йорданов, управител на Българската асоциация за ...
Абсолвентите от Юридическия факултет получиха дипломите си 30.3.2018 г. ... по НИД на Юридическия факултет и ръководител на катедра „Частноправни науки“(на снимката долу). Когато завършвах, преподавателите ни казваха, че юристът е инженер на обществото. Пожелавам ви да бъдете най-добрите инженери на нашето общество, заяви доц. д-р Диана Маринова, ...
Публична лекция на тема „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“ 30.3.2018 г. ... мениджмънт“, организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” и Софийската търговско-промишлена камара (СТПК). По време на лекцията Георги Чернев, председател на СТПК, представи д-р Владимир Зиновиев и откри лекцията ...
Публична лекция на тема „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“ 30.3.2018 г. ... мениджмънт“, организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” и Софийската търговско-промишлена камара (СТПК). По време на лекцията Георги Чернев, председател на СТПК, представи д-р Владимир Зиновиев и откри лекцията ...
Публична лекция на тема „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“ 30.3.2018 г. ... мениджмънт“, организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” и Софийската търговско-промишлена камара (СТПК). По време на лекцията Георги Чернев, председател на СТПК, представи д-р Владимир Зиновиев и откри лекцията ...
Публична лекция на тема „Управление на енергийни проекти и енергиен мениджмънт“ 30.3.2018 г. ... мениджмънт“, организирана от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” и Софийската търговско-промишлена камара (СТПК). По време на лекцията     Георги Чернев, председател на СТПК дава начало на ...
Академична лекция на доц. д-р Александър Христов на тема „Маркетингът, пазаруването, моловете и щастието“ 29.3.2018 г. ... на доц. д-р Александър Христов от катедра „МИО и бизнес“. Присъединяването на още един доцент в състава на катедрата в лицето на Александър Христов показва, че младите преподаватели разширяват знанията си от теорията с практиката и умеят да правят бизнес, ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и БАЕИ 28.3.2018 г. ... е записано, че УНСС, респ. катедра „Международни отношения“, ще информира студентите и випускниците на катедрата за стажантски и работни позиции в институциите на ЕС, ще кани лектори и консултанти за участие в разработването на методологически и ...
Огромен интерес на студентите към False Assurance 27.3.2018 г. ... факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката, и Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет. Проф. Башева припомни, че в резултат на успешното партньорство с ФСФ, ICAEW ...
Магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“ се срещнаха с работодатели 23.3.2018 г. ... от всички магистърски програми на катедра „Национална и регионална сигурност“ - „Икономика на отбраната и сигурността“, „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“ и „Икономика ...
Магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“ се срещнаха с работодатели 28.3.2018 г. ... от всички магистърски програми на катедра „Национална и регионална сигурност“ - „Икономика на отбраната и сигурността“, „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Корпоративна сигурност“ и „Икономика ...
Катедра „Икономическа социология“ представи две магистърски програми 23.3.2018 г. ... „Икономическа социология“ проведе Ден на отворени врати, на който представи две магистърски програми – „Бизнес, психология и социология“ и „Социални изследвания, анализи, проекти“.  И двете програми са едногодишни, а ...
Supply Chain Planning Academy - 19-23 Март 2018 25.4.2018 г. ... от УНСС Преподавател Катедра Управление на процесите във веригата на доставките Доц. д-р Мирослава Раковска Логистика Планиране на търсенето Доц. д-р Мирослава Раковска Логистика Планиране на ...
УНСС е домакин на Академията за планиране на веригата на доставките на компанията „Coca-Cola Hellenic“ 22.3.2018 г. ... инфраструктурата“ и ръководител катедра „Логистика“. Доц. Мирослава Раковска Сред останалите теми на обучението са „Планиране на търсенето“, „Планиране на производството“, „Планиране на дистрибуцията“, ...
УНСС е домакин на Академията за планиране на веригата на доставките на компанията „Coca-Cola Hellenic“ 21.3.2018 г. ... инфраструктурата“ и ръководител катедра „Логистика“. Доц. Мирослава Раковска Сред останалите теми на обучението са „Планиране на търсенето“, „Планиране на производството“, „Планиране на дистрибуцията“, ...
Иновативно обучение на наши студенти в Софийската опера и балет 20.3.2018 г. ... , водени от гл. ас. д-р Петя Биолчева от катедра „Индустриален бизнес“, проведоха курс по иновативно обучение в Софийската опера и балет. Студентите разгледаха залата, сцената, правителствената ложа и гримьорните на операта, запознаха се с нейната история ...
Публична лекция на тема „Правен режим на недвижимата собственост” 20.3.2018 г. ... факултет, и гл. асистент Надя Гилина от катедра „Недвижима собственост”. В малката конферентна зала На лекцията присъстваха третокурсниците от специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост”, представители от академичната общност и ...
Студенти и водещи експерти дискутираха компетенциите в търговската професия 20.3.2018 г. ... практически семинари, организирани от катедра „Икономика на търговията“. Студентите се срещнаха с Лилия Мишева, прокурист и мениджър човешки ресурси на DB Schenker – България, Златина Михайлова, мениджър развитие на персонала в Софарма Трейдинг, ...
Студенти и водещи експерти дискутираха компетенциите в търговската професия 22.3.2018 г. ... практически семинари, организирани от катедра „Икономика на търговията“. Студентите се срещнаха с Лилия Мишева, прокурист и мениджър човешки ресурси на DB Schenker – България, Златина Михайлова, мениджър развитие на хората в Софарма Трейдинг, ...
Студенти и водещи експерти дискутираха компетенциите в търговската професия 20.3.2018 г. ... практически семинари, организирани от катедра „Икономика на търговията“. Студентите се срещнаха с Лилия Мишева, прокурист и мениджър човешки ресурси на DB Schenker – България, Златина Михайлова, мениджър развитие на персонала в Софарма Трейдинг, ...
Младежка кръгла маса на тема „Българското председателство и Западните Балкани: Колко голяма е крачката от етикета до приоритета?“ 16.3.2018 г. ... жури в състав: доц. д-р Бойко Вълчев (катедра „Международни отношения“), Любомир Кючуков (директор на ИИМО), Георги Пейчинов  (БДД) и доц. Георги Михайлов (НАМО). Журито Първо място зае Гергана Тошева, докторант по политически науки към ...
Ректорът се срещна с президента на Европейската асоциация на юридическите факултети 16.3.2018 г. ... Юридическия факултет и ръководител на катедра „Международно право и право на ЕС“, и г-жа Изабел Понт, преподавател по административно право и по екологично право в Автономния университет в Барселона, член на Законодателния съвет към правителството на Каталуния ...
Преподавател от УНСС с награда на Центъра за стопанско-исторически изследвания 15.3.2018 г. ... „Стопанска история“ при катедра „Политическа икономия“. Членовете на Общото събрание на ЦСИИ Веднъж на две години членовете на ЦСИИ чрез гласуване определят изследването с най-голям принос към развитието на стопанската история в ...
Публична лекция на тема „Международно частно право на ЕС“ 19.3.2018 г. ... , декан на факултета и ръководител на катедра „Международно право и право на ЕС“, представи гост-лектора, който е президент на Европейската асоциация на юридическите факултети (ELFA), директор на Института за европейски изследвания на Автономния университет в ...
Медийна лаборатория 8.3.2018 г. ... „Медии и обществени комуникации“, съвместно с Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) – България, сп. „Икономист“ и Money.bg организираха първата Медийна лаборатория в УНСС, която се проведе в голямата конферентна зала. В нея ...
Медийна лаборатория 8.3.2018 г. ... „Медии и обществени комуникации“, съвместно с Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) – България, сп. „Икономист“ и Money.bg организираха първата Медийна лаборатория в УНСС, която се проведе в голямата конферентна зала. В нея ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Ърнст и Янг България ЕООД 9.3.2018 г. ... факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, а от страна на Ърнст и Янг България – Надя Михова, мениджър Човешки ресурси. Проф. Снежана Башева и г-жа Надя Михова В меморандума е записано още, че УНСС и Ърнст и ...
ИВОБ дари книги на университетската библиотека 8.3.2018 г. ... д-р Огнян Симеонов, ръководител на катедра „Финансов контрол“, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д.ик.н. Михаил Динев, ректор на УНСС от 1989 г. до 1990 г. и ...
Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между УНСС и ЦУТФ 12.3.2018 г. ... факултет (ФСФ) и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, зам.-деканите на ФСФ – проф. д-р Румяна Пожаревска и доц. д-р Олег Димов, гл. ас. д-р Христо Маврудиев, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“ и координатор на ...
Публична лекция на тема „Политическа система и политически партии в Германия: федералните избори през 2017 г. като повратна точка“ 8.3.2018 г. ... лекцията, организирана от катедра „Политология“, присъстваха и нейният ръководител доц. д-р Блага Благоева, научният секретар доц. д-р Елена Симеонова, преподаватели от катедрата ...
Докторантка в УНСС представи своя роман 15.3.2018 г. ... Кох-Кожухарова, ръководител на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ при представянето на авторката. Проф. Кох-Кожухарова представя авторката и нейния роман Десислава Томова благодари за проявения интерес и подкрепата и ...
Това са първенците в Националния конкурс за социално-политическо есе 12.3.2018 г. ... . д-р Блага Благоева, ръководител Катедра "Политология"; доц. д-р Симеон Асенов, заместник-декан по учебната работа на Факултет "Международна икономика и политика" и доц. д-р Христина Дончева. Кандидатите се представиха повече от достойно и впечатлиха журито не само с ...
В навечерието на Националния празник социолозите посетиха Народното събрание 4.3.2018 г. ... социология и психология” към катедра „Икономическа социология” посетиха Народното събрание. Пред тях бе представена кратка историческа справка за сградата и ключови събития в парламентарния живот. Студентите имаха възможност да присъстват на заседание в ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и КПКОНПИ 2.3.2018 г. ... Георги Петрунов, преподавател в катедра „Икономическа социология“ и председател на Българската социологическа асоциация, а от страна на КПКОНПИ – Трифон Трифонов, директор на дирекция „Международна дейност, координация и контрол“. На ...
Публична лекция на тема „Особености на пазара на електроенергия“ 28.2.2018 г. ... , организирана от  катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“,  Софийската търговско-промишлена камара и ЧЕЗ Груп, е много актуална. Това заяви проф. д.ик.н Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура ...
Публична лекция на тема „Особености на пазара на електроенергия“ 28.2.2018 г. ... , организирана от  катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“,  Софийската търговско-промишлена камара и ЧЕЗ Груп, е много актуална. Това заяви проф. д.ик.н Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура ...
Семинар на тема „Отношенията ЕС - Турция и Българското председателство на Съвета на ЕС” 1.3.2018 г. ... Пламен Ралчев, зам.-ръководител на катедра „Международни отношения“ („Политически аспекти на българо-турските отношения в контекста на Българското председателство на Съвета на ЕС“). Проф. д.ик.н. Димитър ...
Започна цикъл от публични лекции по „Бизнес преговори" 28.2.2018 г. ... . д-р Георги Забунов, ръководител катедра „Недвижима собственост”, и доц. д-р Силвия Трифонова от катедра „Финанси”. В лекцията си Румяна Величкова се спря на трите най-важни области на личния бранд - външен вид, поведение и комуникация, и ...
Публична лекция на тема „Особености на пазара на електроенергия“ 6.3.2018 г. ... , организирана от  катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“,  Софийската търговско-промишлена камара и ЧЕЗ Груп, е много актуална. Това заяви проф. д.ик.н Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура ...
Академично слово на доц. д-р Александър Найденов 26.2.2018 г. ... , доц. д-р Александър Найденов от катедра "Статистика и иконометрия" изнесе академично слово на тема: "Ценностната система на съвременните българи (от статистическа гледна точка)". Словото е базирано на монографичния му труд: "Статистическо изследване на влиянието на ...
Кръгла маса на тема „Сближаване на образованието с нуждите на пазара на труда“ 26.2.2018 г. ... политика и ръководител на катедра „Икономика на търговията“ в УНСС. Глобализацията и технологичните промени, които ни съпътстват, непрестанно поставят нови изисквания към работната сила и все по-често се изискват нови и по-широкообхватни умения. Това ...
Кръгла маса на тема „Сближаване на образованието с нуждите на пазара на труда“ 1.3.2018 г. ... политика и ръководител на катедра „Икономика на търговията“ в УНСС. Глобализацията и технологичните промени, които ни съпътстват, непрестанно поставят нови изисквания към работната сила и все по-често се изискват нови и по-широкообхватни умения. Това ...
Докторант от УНСС спечели първия конкурс за стипендия в памет на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 22.2.2018 г. ... Сярова, асистент в катедра „Политическа икономия“ и докторант в катедра „Човешки ресурси и социална защита“ на УНСС, спечели първия конкурс за стипендия в памет на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков. Наградата беше връчена на ас. Елка Сярова от Пламен Димитров, президент ...
Преподавател в УНСС е новият генерален директор на Евростат 15.3.2018 г. ... . се хабилитира като доцент. Преподавател е в катедра в „Статистика и иконометрия“, била е и научен секретар на катедрата. Доц. Коцева е била гост-лектор в европейски университети. Владее английски, френски и руски език. Евростат е статистическата агенция на ЕС със седалище в ...
Доц. д.н. Ивайло Христов представи новата си книга за Васил Левски 21.2.2018 г. ... началото на серия от събития, с които катедра „Медии и обществени комуникации” ще отбележи 10 години от своето създаване и 22 години медийна специалност в УНСС, посочи доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедрата (наснимката долу). Доц. Христов ...
Публична лекция на Н. Пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания 1.3.2018 г. ... , доц. д-р Пламен Ралчев, зам.-ръководител на катедра „Международни отношения“ (отдясно наляво) Н. Пр. Ема Хопкинс посочи основните причини, довели до Брекзит, и каза, че Великобритания има своя визия за бъдещето си в глобализиращия се свят. Дефицитът на демокрация, ...
Доц. д.н. Ивайло Христов представи новата си книга за Васил Левски 1.3.2018 г. ... началото на серия от събития, с които катедра „Медии и обществени комуникации” ще отбележи 10 години от своето създаване и 22 години медийна специалност в УНСС, посочи доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедрата (на снимката долу). Доц. Христов представи ...
Средношколци от 12 училища участваха в Националното състезание по приложна информатика и статистика 19.2.2018 г. ... и статистика“ и ръководител на катедра „Математика“, Емилия Иванова, член на Координационния съвет на АИУБ и директор на Националната търговско-банкова гимназия – София. Проф. Фесчиян, доц. Микренска и г-жа Иванова (отдясно на ляво) пожелаха ...
Председателят на Студентския сенат при УНСС е избран за заместник-председател на НПСС 16.2.2018 г. ... и воля да бъде лидер. Докторант е към катедра „Управление“ и магистър по „Бизнес администрация“. Преди седмица той беше избран  в новото ръководство на НПСС на отчетно-изборно събрание в Пловдив заедно с още осем студентски лидери от страната ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и БСА 1.3.2018 г. ... доц. д-р Георги Петрунов, преподавател в катедра „Икономическа социология“, подписаха рамков договор за сътрудничество между двете институции. Проф. Статев и доц. Петрунов Документът предвижда подготовка на съвместни проекти, конференции, публични лекции и ...
Среща-дискусия със заместник-министъра на правосъдието Евгени Стоянов 1.3.2018 г. ... беше и проф. д.ю.н. Димитър Радев от катедра "Публичноправни науки", който коментира дали Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество трябва да има разследващи функции  и кой трябва да назначава нейния председател (на снимката долу). ...
Форум клуб „Фест“ 15.2.2018 г. ... сдружение „Развитие“ -  катедра „Икономикс“, Еко клуб, клуб „Дебати“ „Стефанъ Стамболовъ“, Студентски съвет, AIESEC България - клон УНСС, „Заедно в час“, „Его Политико“, САИМО, Еразмус Стюдънт Нетуърк УНСС и ...
Рекорден брой участници и в Националното състезание по икономикс 28.2.2018 г. ... комитет на състезанието и представител на катедра „Икономикс“, преподаватели от икономическите училища. Доц. Йотова, доц. Славова и проф. Фесчиян (от ляво надясно) За първи път в състезанието участваха не само ученици от 33-те професионални ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 16.2.2019 г. ... комитет на състезанието и представител на катедра „Икономикс“, г-н Валери Дикльовски, директор на дирекция „Информационни технологии“ и преподаватели по икономикс от състезаващите се професионални гимназии.   Откриване на първия етап от ...
Публична лекция на Готфри Пирота, почетен професор на УНСС, на тема „Външната политика на независима Малта“ 1.3.2018 г. ... Академичния съвет, прието по предложение на катедра „Международни отношения“, проф. Пирота да бъде удостоен със званието „почетен професор на УНСС по политически науки и международни отношения“. Проф. Стати Статев и доц. Игор Дамянов, декан на факултет ...
Тържествено връчване на дипломи 26.1.2018 г. ... ,  доц. д-р Иво Беев, преподаватели от катедра "Икономикс", административния сътрудник към катедрата - г-жа Трифонова; както и много близки на абсолвентите.      Проф. д.ик.н. Стати Статев  подчерта, че придобиването на бакалавърска степен е първата и ...
Дипломираха се бакалаврите от катедра „Икономикс“ 25.1.2018 г. ... , ректор на нашия университет и ръководител на катедра „Икономикс“, се обърна към абсолвентите от специалностите „Икономика“ (редовна и дистанционна форма на обучение), „Икономика с преподаване на английски език“ и „Макроикономика“, които ...
Девети турнир по тенис на маса за „Купата на УНСС“ 1.3.2018 г. ... „Купата на УНСС”, организиран от катедра „Физическо възпитание и спорт” и академичния спортен клуб на преподавателите и служителите “Св. Георги Победоносец”.  Помощник-ректорът Николай Бакърджиев срещу доц. д.ю.н. Живко Драганов, ...
Техническа конференция на традиционния турнир по тенис на корт за "Купата на ректора на УНСС" 25.1.2018 г. ... съвместно от АСК "Св. Георги Победоносец" и катедра "Физическо възпитание и спорт". По време на техническата конференция От жребия стана ясно, че участниците са 28, разпределени на 14 двойки, които ще играят в две групи по системата всеки срещу всеки. Първите двама ...
Майсторски клас по счетоводство 22.1.2018 г. ... Лектор беше  доц. Бойка Брезоева от катедра "Счетоводство и анализ," която е водещ специалист в областта на интерпретирането и прилагането на МСФО. Доц. Бойка Брезоева и проф. Снежана Башева  (от ляво надясно) Проф. д-р Снежана Башева, декан на ...
Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между УНСС и Агенцията по заетостта 12.1.2018 г. ... министър на труда и социалната политика и ръководител на катедра „Икономика на търговията“.   Проф. Стати Статев, доц. Бисер Петков и г-н Драгомир Николов (от ляво надясно) Споразумението предвижда информиране на студентите за: развитието на пазара на труда ...
Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между УНСС и Агенцията по заетостта 15.3.2018 г. ... министър на труда и социалната политика и ръководител на катедра „Икономика на търговията“.   Проф. Стати Статев, доц. Бисер Петков и г-н Драгомир Николов (от ляво надясно) Споразумението предвижда информиране на студентите за: развитието на пазара на труда – търсене ...
Ректорът проф. Стати Статев връчи плакет и свидетелство на почетния ректор проф. Борислав Борисов 1.3.2018 г. ... на УНСС, основател и дългогодишен ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, основател и директор на Института по интелектуална собственост и лидерство, за неговите огромни заслуги в обучението и разпространението на знанието по интелектуална собственост в ...
Преподаватели получиха свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“ 1.3.2018 г. ... проф. д-р Поля Кацамунска, преподавател в катедра „Публична администрация“ и зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет "Управление и администрация" (на снимката долу). Осъзнавам отговорността, която нося, и съм щастлива да бъда професор в този ...
Социолозите от УНСС се дипломираха 4.2.2018 г. ... тържествена церемония в аула „Максима” катедра „Икономическа социология“ връчи дипломите на бакалаврите от специалностите „Социология“ и „Икономическа социология и психология“, както и на магистрите от магистърските програми „Социални изследвания, анализи и ...
Социолозите от УНСС се дипломираха 1.3.2018 г. ... тържествена церемония в аула „Максима” катедра „Икономическа социология“ връчи дипломите на бакалаврите от специалностите „Социология“ и „Икономическа социология и психология“, както и на магистрите от магистърските програми „Социални изследвания, анализи и ...
И катедра „Финанси” връчи дипломи на своите бакалаври 19.12.2017 г. ... декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д-р Маргарита Александрова, зам.-декан на факултета, доц. д-р Гергана Борисова, зам.-ръководител на катедра „Финанси”, преподавателите в катедрата доц. д-р Пламен Орешарски и доц. д-р Силвия ...
Кръгла маса на тема „Териториално сътрудничество в Черноморския регион“ 18.12.2017 г. ... на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, доц. д-р Косьо Стойчев, ръководител на катедра „Регионална и политическа география“ в СУ „Св. Климент Охридски“ бяха сред лекторите на кръглата маса, която завърши с дискусия ...
Публична лекция на тема „Книги и географски карти – топографската традиция в испанската литература“ 18.12.2017 г. ... покана на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ и със съдействието на образователния отдел към посолството на Кралство Испания в София, публична лекция в университета изнесе проф. д-р Аранча Фуентос Риос. Темата, по която тя говори пред преподаватели и студенти, беше „Книги и географски ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 20.12.2017 г. ... център за регионални изследвания и катедра „Регионално развитие“ (на снимката долу). На форума присъстваха доц. д-р Стела Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Георги Николов, в.и.д. ръководител на катедра ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите от Националния конкурс по счетоводство и Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2017 г. ... икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на Асоциацията на икономическите училища в България и директор на Националната търговско-банкова гимназия-София, г-жа Аладжемова – отговорен редактор в ...
Наши студенти спечелиха голямата награда на StartUp Универсиада 2017 14.2.2018 г. ... , докторант по специалност „Екоикономика“ в катедра „Икономика на природните ресурси“ Леона Крумова, студентка в 4 курс, специалност „Международни икономически отношения“ Борислав Стратев, второкурсник в поднаправление ...
Катедра „Недвижима собственост” също връчи дипломи на абсолвентите си 15.12.2017 г. ... бяха връчени дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Недвижима собственост”. В зала „Тържествена“ На тържествената церемония присъстваха доц. д-р Георги Забунов, научен секретар на катедра „Недвижима собственост”, гл. ас. д-р Драгомир Стефанов, ...
Новото попълнение в логистиката с дипломи и сертификати 14.12.2017 г. ... ден, каза доц. д-р Мирослава Раковска, ръководител на катедра „Логистика“. Вашите деца са и наши деца, увери родителите тя, а пред дипломантите изтъкна: Завършвате динамична, жива специалност, много търсена от бизнеса. В икономиката бурно се развиха логистичните центрове, търсенето на специалисти ...
Връчване на дипломите на випуск 2017 на специалностите на катедра „Логистика” 25.4.2018 г. ... , родители и приятели студентите от специалностите на катедра "Логистика" в бакалавърска, магистърска и докторска степен получиха своите дипломи. Отличниците, освен че първи получиха своите дипломи, бяха поздравени лично от декана на факултет "Икономика на инфраструктурата" - проф. д-р Димитър Димитров и ...
Наш докторант с високо отличие в конкурса за наградата „Д-р Иванка Петкова“ 13.12.2017 г. ... Колев, докторант към катедра Финанси“, бе отличен на второ място в ежегодния академичен конкурс за наградата „Д-р Иванка Петкова“. Той получи и паричен приз в размер на 1000 лв. за работата си по „Изследване влиянието на неконвенционалните мерки на паричната политика, предприети от ...