Резултати от търсене за Катедра

Университетски подсайтове

Катедра "Информационни технологии и комуникации"
Катедра "Информационни технологии и комуникации" към факултет "Приложна информатика и статистика" на УНСС
Катедра "Икономикс"
Катедра "Икономикс"
Катедра "Човешки ресурси и социална защита"
Катедра "Човешки ресурси и социална защита"
Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"
Катедра "Творчески Индустрии и Интелектуална Собственост"
Катедра "Икономическа социология"
Катедра "Икономическа социология"
Катедра "Политология"
Катедра "Политология"
Катедра "Индустриален бизнес"
Катедра "Индустриален бизнес"
Катедра "Икономика на природните ресурси"
Катедра "Икономика на природните ресурси"
Катедра "Недвижима собственост"
Катедра "Икономика на недвижимата собственост"
Катедра "Икономика на търговията"
Катедра "Икономика на търговията"
Катедра "Управление"
Катедра "Управление"
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"
Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"
Катедра "Статистика и иконометрия"
Катедра "Статистика и иконометрия"
Катедра "Математика"
Катедра "Математика"
Катедра "Физическо възпитание и спорт"
Катедра "Физическо възпитание и спорт"
Катедра "Финанси"
Кетедра "Финанси"
Катедра "Счетоводство и анализ"
Катедра "Счетоводство и анализ"
Катедра "Финансов контрол"
Катедра "Финансов контрол"
Катедра "Медии и обществени комуникации"
Катедра "Медии и обществени комуникации"
Катедра "Логистика и вериги на доставките"
Катедра "Логистика и вериги на доставките"
Катедра "Публична администрация"
Катедра "Публична администрация и регионално развитие"
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"
Катедра "Национална и регионална сигурност"
Катедра "Национална и регионална сигурност"
Катедра "Икономика на туризма"
Катедра "Икономика на туризма"
Катедра "МИО и бизнес"
Катедра "МИО и бизнес"
Катедра "Международни отношения"
Катедра "Международни отношения"
Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"
Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика"
Катедра "Частноправни науки"
Катедра "Частноправни науки"
Катедра "Публичноправни науки"
Катедра "Публичноправни науки"
Катедра "Наказателноправни науки"
Катедра "Наказателноправни науки"
Катедра "Политическа икономия"
Катедра "Политическа икономия" към Общоикономическия фауклтет на УНСС
Катедра "Регионално развитие"
Катедра "Регионално развитие"
Конференция - Катедра "Икономикс" - УНСС
Конференция на Катедра "Икономикс" на Университета за национално и световно стопанство
Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС и Стопански факултет на СУ
Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС и Стопански факултет на СУ
Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС
Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС
Конференция, организирана по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"
Конференция, организирана по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ"

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

525 results found
Ден на доброволеца 22.1.2020 г. ... заяви проф. д-р Мария Стоянова от катедра „Икономическа социология“, която откри събитието.  Тя посочи, че „нито първият, нито вторият, нито третият формат на Деня на доброволеца нямаше да са възможни без човешката и институционалната подкрепа на ...
ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 03-04 април 2020 30.1.2020 г. ... на УНСС и 30 години от създаването на катедра „Икономика на туризма“ ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2019/2020 уч.г. 3.10.2019 г. ... . д-р- Тодор Калоянов - преподавател в катедра "Статистика и иконометрия" доц. д-р Екатерина Тошева – преподавател в катедра "Статистика и иконометрия" доц. д-р Александрина Мурджева- научен секретар на катедра „Информационни технологии и ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2019/2020 уч.г. 10.2.2020 г. ... Лилия Йотова – преподавател в катедра “Икономикс“ Членове: Емилия Иванова - директор НТБГ                                         ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство за 2019/2020 уч.г. 3.10.2019 г. ... факултет и ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС Славейка Янкова Иванова - директор НТГ Пловдив   ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: УНСС Председател: проф. д-р Румяна Пожаревска - заместник-декан по международно ...
Такса за участие 30.9.2019 г. ... в конференция "100 години катедра Счетоводство и анализ” ...
Контакт и заявка за участие 20.9.2019 г. ... за кореспонденция: Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” Университет за национално и световно стопанство бул. „8-ми декември“ 1700 София тел.: (02) 8195292; 8195 384 e-mail: conference_transport@abv ...
Изисквания към докладите 20.9.2019 г. ... Centered; (следва нов ред). Катедра / Департамент: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic, Alignment: Centered; (следва 1 празен ред). Резюме на български език: - обем до 10 реда: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: ...
Конференция 2019 20.9.2019 г. ... „Икономика на транспорта и енергетиката“ на УНСС – София има удоволствието да Ви покани за участие в конференция на тема: „Предизвикателства и перспективи в развитието на железопътния транспорт в ...
Програма 13.2.2020 г. ... ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" 20 февруари 2020 г. Програмата на Конференцията можете да свалите от тук:   ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯ 100 ГОДИНИ КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ“     Времето ...
Начало 24.10.2019 г. ... по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ" на тема "ПРИНОСИТЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА“ Университет за национално и световно стопанство (УНСС)  Финансово-счетоводен факултет 20 февруари 2020 г ...
Такса за участие 30.9.2019 г. ... в конференция "100 години катедра Счетоводство и анализ” ...
Програма 20.9.2019 г. ... ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" от 9.30 ч. до 10.00 ч. - Регистрация на участниците от 10.00 ч. до 11.00 ч. - Откриване на Конференцията от 11.00 ч. до 12.30 ч. - Представяне на пленарни доклади от 13.30 ч. до 17.00 ч. ...
Организационен съвет 24.10.2019 г. ... Мусов, научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС; доц. д-р Мария Маркова, УНСС; доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева, УНСС; гл. ас. д-р Радка Андасарова, УНСС; гл. ас. д-р Николина Николова, УНСС; гл. ас. д-р Лиляна ...
Програмен съвет 30.8.2019 г. ... председател, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” и декан на Финансово-счетоводния факултет, УНСС; Проф. д-р Даниела Фесчиян – член, заместник-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС; Проф. д-р Румяна ...
Програмен съвет 13.2.2020 г. ... на ръководител на катедра „Счетоводство и анализ”, заслужил професор на УНСС; Проф. д-р Снежана Башева – председател, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” и декан на Финансово-счетоводния факултет, ...
За конференцията 30.10.2019 г. ... ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" Тематични направления на конференцията: 1. Възникване и развитие на счетоводната наука и образованието по счетоводство; 2. Концептуална рамка и стандартизация в счетоводството и одита; 3. ...
Новини 2.12.2019 г. ... – преподавател от катедра „Човешки ресурси и социална защита“. Синдикален секретар на синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“ е гл.ас. д-р Щерьо Ножаров – преподавател от катедра ...
ОНС Доктор 7.6.2019 г. ... „Финанси“ обучава докторанти в докторската програма по научната специалност 05.02.05 „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“. Докторската програма по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка” се ...
ОНС Доктор 6.6.2019 г. ... „Финанси“ обучава докторанти в докторската програма по научната специалност 05.02.05 „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“. Докторската програма по „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка” ...
Контакти 11.6.2019 г. ... информация: УНСС, катедра "Икономикс", кабинет 4013, Д. Трифонова, тел. 02/81 95 470, e-mail: economicsconference_2019@unwe.bg   адрес: катедра "Икономикс", кабинет 4013 УНСС Студентски град "Хр. Ботев" София ...
За конференцията 27.6.2019 г. ... „Икономикс“ на УНСС има удоволствието да Ви покани за участие в националната научна конференция на тема: ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: ДЪРЖАВАТА И ПАЗАРЪТ Целите на конференцията са от една страна да даде възможност за обмен на идеи, мнения и анализи ...
Контакти 7.4.2019 г. ... Университет за национално и световно стопанствоКатедра "Маркетинг и стратегическо планиране" 1700 София, Студентски град,ул. „Осми декември“, кабинет ...
Организационен комитет 8.4.2019 г. ... олимпиада по маркетинг 2019 се организира от катедра Маркетинг и стратегическо планиране със съдействието на Научноизследователски център по маркетинг, Междууниверситетски център за развитие на кариерата (МЦРК) и Студентски съвет при УНСС. Основен партньор на олимпиадата е А1. Организационен ...
Благодарствено писмо 27.2.2019 г. ... ПИСМО! Проф. д-р Снежана Александрова Башева Катедра "Счетоводство и анализ" Финансово-счетоводен факултет   Искам да поднеса искрени благодарности на всички преподаватели от Катедра "Счетоводство и анализ" и Финансово-счетоводен факултет, за положените усилия, професионализъм и ...
Избираеми дисциплини за първи курс 23.2.2019 г. ... за е-бизнес Дисциплини водени от катедра "Управление": Стратегии за е-бизнес АНОТАЦИЯ Дисциплината “Стратегии за е-бизнес” е избираема за студентите от направление „Администрация и управление” в ОКС “Бакалавър” от учебната 2014/2015 ...
Избираеми дисциплини за втори курс 23.2.2019 г. ... на територията   Водените от катедра "Управление" дисциплини през втората година от обучението са: УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА АНOТАЦИЯ 1. Дисциплината “Управление на комуникациите и връзки с обществеността” се чете от 2006 г. пред ...
ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ - "Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука", 10.5.2019 г. ... „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС и Българска асоциация по логистика (БАЛ) имат честта и удоволствието да Ви поканят да участвате в ПЪРВАТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема:   "Знанието по логистика и ...
България 2.1.2020 г. ... и статистика" на УНСС и ръководител на катедра "Информационни технологии и комуникации". Тя представи научни продукти от научноизследователската дейност на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”. В последвалата дискусия се ...
Pan-European Seal студентска стажантска програма 17.2.2020 г. ... пише оценката от държавния изпит по чужд език) в Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика", кабинет П050А. Стажантите поемат разходите по своето настаняване в града, в който ще се проведе стажът. На одобрените кандидати ще се предостави информация относно населеното място, къде могат да намерят ...
Специалности в ОКС "Магистър" 14.2.2019 г. ... МИО и Бизнес предлага голямо разнообразие от магистърски програми в редовна и дистанционна форма на обучение. I. РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ I.1. Международни икономически отношения – в 2 и 3 семестъра Целта на специалността е да надгради познанията, придобити в предходните образователни степени, и ...
Преддипломен стаж 4.2.2019 г. ... на специалността. В края на семестъра, през м.май, катедра „МИО и бизнес“ определя дати, на които студентите трябва да се явят и да представят придобития по време на стажа си опит и да разкажат своите впечатления от фирмите, в които са стажували. При представяне на стажа си, студентите ...
Специалности в ОКС "Бакалавър" 13.2.2019 г. ... МИО и Бизнес предлага две бакалавърски програми: Международни икономически отношения и Международни икономически отношения с преподаване на английски език Обучението в тези специалности е с продължителност 4 години (8 семестъра). В специалност Международни икономически отношения с ...
ОКС "Магистър" 7.2.2019 г. ... МИО и Бизнес предлага множество магистърски програми на български и английски език както в редовна, така и в дистанционна форма на обучение ...
Зимна условна сесия 22.1.2019 г. ... ГОДИНА ДИСЦИПЛИНИ БР. ДАТА ЧАС ЗАЛА Катедра Икономикс 1. Макроикономика ДО Хасково от 12 ч. 4 5.2.2019 в зала 401 на РЦДО-Хасково 2. Световна икономика ДО Хасково от 12 ч. 1 5.2.2019 3. Европейска интеграция ДО Хасково от 10 ч. 1 5.2.2019 4. Микроикономическа ...
Методически семинар 6.12.2018 г. ... със своите научни ръководители. Докторантите на катедра „Икономическа социология“ винаги могат да разчитат на консултация и подкрепа от нашите преподаватели. Един от най-трудните въпроси е как се прави научно изследване. Отговори има много и всеки сам намира своите. За улеснение на ...
Защита 22.12.2018 г. ... дисертационното изследване пред катедрения съвет на катедра „Икономическа социология“ се нарича „вътрешна защита“. Докторантът заедно с научния си ръководител следва да заявят готовност за явяване на вътрешна защита пред катедрения съвет най-малко месец преди желаната от тях дата. ...
Правила 20.11.2018 г. ... с научния ръководител и със съответната катедра в приемащия университет, при което се определя временен научен ръководител за периода на мобилността. За участието си в програма ЕРАЗЪМ студентите и докторантите получават финансова помощ (грант). ЕРАЗЪМ грантът е в месечен размер, ...
Организации-партньори 22.12.2018 г. ... „Икономическа социология” има сключени рамкови договори за стажантски програми с: Главна прокуратура на Р България Българска социологическа асоциация Институт за изследване на обществата и знанието при БАН Агенция за социални анализи и проучвания ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2018/2019 уч.г. 19.2.2019 г. ... . д-р- Тодор Калоянов - преподавател в катедра "Статистика и иконометрия" доц. д-р Екатерина Тошева – преподавател в катедра "Статистика и иконометрия" доц. д-р Александрина Мурджева- научен секретар на катедра „Информационни технологии и ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... . д-р Вера Пиримова - преподавател в катедра “Икономикс”, УНСС Членове: Гл. ас. д-р Димитър Димитров Дамянов – преподавател в катедра “Икономикс”, УНСС Гл. ас. д-р Николай Николаев Величков - преподавател в катедра "Икономикс", ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство за 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... факултет и ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС Славейка Янкова Иванова - директор НТГ Пловдив   ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: УНСС Председател: проф.д-р Румяна Пожаревска - заместник-декан по международно ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... факултет в УНСС, ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС, д.е.с., регистриран одитор Изпълнителен секретар: Христо Славов, управител на Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” Членове: Емил Евлогиев, зам.-председател ...
Устойчиво развитие на градския пътнически транспорт на територията на Столична община, 2018 11.10.2018 г. ... транспорт в град София. В тази връзка катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" към УНСС организира на 30 ноември 2018 година. КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ...
Международна акредитация от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA) 12.9.2018 г. ... с преподаване на английски език към катедра „Логистика и вериги на доставките“ към УНСС са първите акредитирани програми в България от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA). ELA е федерация на 30 независими национални ...
ИТАЛИАНСКА И БЪЛГАРСКА ДИПЛОМА ПО „MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС“ ОТ ДУАЛНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА НА УНСС И УНИВЕРСИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ НАУКИ В РИМ (UNINT) 11.9.2018 г. ... с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (Факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в Рим, Италия (University of International ...
Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” 2017г. 6.6.2018 г. ... център за регионални изследвания и катедра „Регионално развитие“ (на снимката долу). На форума присъстваха доц. д-р Стела Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра ...
Студентски научен форум „Регионално развитие – вчера, днес и утре” 2016г. 6.6.2018 г. ... на Центъра за регионални изследвания и катедра „Регионално развитие”, се проведе в малка конферентна зала на УНСС. На събитието, с водещи Славена Николова и Борислав Васев, студенти IV курс, специалност „Регионално развитие”, присъстваха всички преподаватели и ...
Контакти 31.5.2018 г. ... .unwe.bg/regdev/bg/pages/13760  Сайт на катедра "Регионално развитие": http://departments.unwe ...
Начало 21.6.2018 г. ... колеги, Ръководството на катедра "Регионално развитие" и катедра " Национална и регионална сигурност" Ви канят за участие в международна научна конференция на тема "Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността", която ще бъде открита на  октомври 2018 г. ...
Международна научна конференция „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020“ 6.6.2018 г. ... – хоризонт 2020“, организирана от катедра „Регионално развитие“ под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев –Ректор на УНСС. Научната проява се организира по договор № НИД НП-6/2015 г. и е посветена на 95-годишнината от създаването на УНСС ...
Научна конференция „Омниканална търговия и иновации“ 22.5.2018 г. ... и иновации“, организирана  от катедра „Икономика на търговията“. Актуалната тематика привлече специалисти от практиката, преподаватели от различни университети, докторанти и студенти. Във форума участваха и ръководителите на катедри „Икономика и управление на ...
Акценти 15.10.2019 г. ... воден от Prof. Dr. Kiymet Tunca Caliyurt ФСФ, катедра "Счетоводство и анализ" организираха и проведоха Майсторски клас, воден от проф. д-р Kiymet Tunca Caliyurt, декан на Факултета по икономически и административни науки при Тракийския университет в Одрин (Турция). Дискутирани бяха ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ – дистанционна форма, 3 семестъра 11.5.2018 г. ... бизнес и мениджмънт“ (РБМ3) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, регионално и местно ниво. Обучението се фокусира върху подготовката на ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ - дистанционна форма, 2 семестъра 11.5.2018 г. ... бизнес и мениджмънт“ (РБМ2) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, регионално и местно ниво. Обучението се фокусира върху подготовката на ...
ОКС МАГИСТЪР„РЕГИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ“ - редовна форма, 2 семестъра 11.5.2018 г. ... бизнес и мениджмънт“ (РБМ2) на катедра „Регионално развитие“ е създадена, за да отговори на потребностите на съвременната динамично променяща се институционална среда на европейско, национално, регионално и местно ниво. Обучението се фокусира върху подготовката на ...
Правила за провеждане на преддипломен стаж 11.5.2018 г. ... , отчитането и защитата на стажа на студентите, катедра “Регионално развитие” определя ръководител (отговорник), който е член на преподавателския състав на катедрата.             Като задължителен елемент на учебния план стажът ...
Alumni 7.6.2018 г. ... в икономика 4.0. Цели на Алумни клуб към катедра „Регионално развитие“ Основната цел е да изгради свързаност и приемственост между випуските от студенти завършели специалност „Регионално развитие“, „Регионален мениджмънт и бизнес“. Създава условия за ...
Мобилност с цел преподаване в Университет за приложни социални науки, Вилнюс, Литва 4.5.2018 г. ... 26-30.03 208 г. доц. д-р Екатерина Тошева от катедра „Статистика и иконометрия” в УНСС и директор на УЦМСП реализира преподавателска мобилност в Университет за приложни социални науки, Вилнюс, Литва (SMK - https://www.smk.lt/en/). SMK е частен университет с над 20 годишна история. ...
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за ОКС Бакалавър 22.12.2018 г. ... са оповестени на електронната страница на катедра „Икономическа социология” и по други начини ...
40 години катедра Икономическа социология 7.11.2018 г. ... ТРУДОВЕ СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ 2-3 2015 г. част 1 Теория и история     Новата икономическа социология: теоретични достижения и съвременни предизвикателства     Андрей Нончев       Политико-икономическите симбиози – за една ...
Най-нови учебници 1.12.2019 г. ... и в магистърските програми, предлагани от катедра „Икономическа социология“. Стремежът на авторите е чрез социологическата интерпретация на икономическия живот да предоставят на студентите по-различна от конвенционалната перспектива за неговото разбиране ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 28.2.2018 г. ... датата на изпита на електронната страница на катедрата и/или по друг подходящ начин. Катедрата  определя  не  по-късно  от три  месеца  преди  датата  на изпита преподаватели,  с  които  студентите  могат  да  ...
Текст а начална страница 21.2.2018 г. ... на интелектуалната собственост”, а катедра “Творчески индустрии и интелектуална собственост” е единственото учебно-научно звено за подготовка на икономически кадри по тази специалност.       Катедра и специалност “Интелектуална ...
25 години катедра 21.2.2018 г. ... среща със студенти относно Програма „Еразъм +“ за академична година 2018/2019 ...
Бордът на съветниците към катедра „Логистика и вериги на доставките“ 28.11.2019 г. ... се по специалностите, водени от катедрата.    Цветомир Стоянов - Logistics Operations Director at Phoenix Pharma. Арно Куюмджиян - Head of Materials Management and Purchasing, Festo Production EOOD Емил Димитров - Head of Logistics-KAUFLAND BULGARIA EOOD ...
Заявление за явяване на защита 6.2.2018 г. ... доц. д-р Блага Благоева, ръководител на катедра „Политология“, ...
Примерна дипломна работа 6.2.2018 г. ... „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА“ КАТЕДРА „ПОЛИТОЛОГИЯ“   ДИПЛОМНА РАБОТА на тема: ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа 6.2.2018 г. ... , които са оповестени на електронната страница на катедра „Политология“” и по други начини. Защитата на дипломната работа е публична и на нея могат да присъстват други студенти, преподаватели и външни за Университета лица. 2.    Държавна комисия за защита на ...
КОНТАКТИ 4.2.2018 г. ... "Икономическа социология" E-mail: esociology40@unwe.bg Телефон: (02) 8195 444 Кабинет: 3086 адрес: 1700 София, Студентски град "Хр. Ботев", УНСС ФБ: "Катедра Икономическа социология" https://www.facebook.com/EconomicSociologyDepartmentUNWE/ Център за социологически и психологически ...
Учебна практика 30.1.2018 г. ... да се провежда: -    на осигурени от катедра “Политология” стажантски места в структурите на УНСС или извън УНСС – в държавни институции и организации в страната; -    в избрана по лична инициатива и посочена от студентите институция, организация, политическа ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 30.1.2018 г. ... икономика и политика“ Катедра “Политология”   Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС “Бакалавър”, специалност “Политология“ Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето образование и са съобразени с ...
Годишен отчет за дейността на Комисията за академична етика в УНСС през 2016 г. и 2017 г. 22.1.2018 г. ... на солидарно участие в колективните дела на ниво катедра; себичност и само личен интерес в ущърб на учебно-преподавателската работа и университетските и факултетните прояви; конфликти в катедрените колективи; конфликти преподаватели – студенти.   Принцип в работата на Комисията за ...
Начало 10.1.2018 г. ... Борислав Михайлов Борисов Почетен професор на УНСС Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Бизнес факултет  CV: български  Служебен E-mail: bborisov@unwe.bg  Телефон: (02) 862 94 97  Кабинет: №1, Университетски център по интелектуална ...
Състав 10.1.2018 г. ... професор на УНСС Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Бизнес факултет  CV: български  Служебен E-mail: bborisov@unwe.bg  Телефон: (02) 862 94 97  Кабинет: №1, Университетски център по ...
Научно списание 21.6.2019 г. ... от член на съответната катедра, в която с „да“ или „не“ да се потвърди, че материалът е разглеждан (съответно подходящ или неподходящ за списанието). Текстовете да са подготвени с редактор Microsoft Office Word 2003 за Windows на ...
Mодул 3 - "Български език и литература" или "Математика" или "География на България" или "История на България" 21.1.2019 г. ... и приета на заседание на катедра „Публична администрация и регионално развитие” с Протокол №115 от 20.11.2006 г. и е утвърдена от ректора на УНСС. Литература   А. Основна 1.Дончев, Д.,  Хр. Каракашев, География на България за ...
Шкодрев 14.12.2017 г. ... доцент (1990). Ръководител на катедра "Статистика и иконометрия" (2004 - 2005). Чете лекционни курсове по статистика. Научни интереси: теория на статистиката. Основни публикации:1. Приемателен статистически контрол на качеството по количествен признак. - ...
Тотев 14.12.2017 г. ... професор (1950). Завеждал е катедра "Статистика" във ВИИ "К. Маркс" - София, (1957). Бил е редовен член на Международния статистически институт, експерт на ООН - отдел "Демография". Научни интереси: проблеми на общата теория на статистиката; съдебна ...
Съйкова 24.12.2017 г. ... , зам.-декан, ръководител катедра "Статистика и иконометрия". Чете лекционни курсове по обща теория на статистиката, изследване на зависимости, методология и методика на ЕСИ. Чете лекции като гост-професор в Делхи и Калкута - Индия, (1988), Копенхаген и ...
Сугарев 14.12.2017 г. ... . Основател и ръководител на катедра "Висша математика" (1963). Научни интереси: проблеми на демографската статистика, теория на статистиката; икономическа статистика; финансова статистика; приложения на математическите и статистическите методи 6 икономиката ...
Стефанов 24.12.2017 г. ... (1947), ръководител на катедра "Статистика" във ВИИ "К. Маркс" (1957 - 1965), създател е на статистическата наука и практика, на държавната статистика в България. Има над 190 научни публикации и над 110 рецензии. Основни публикации:1. Демография на ...
Петров 14.12.2017 г. ... (1951), за доцент към същата катедра (1964). Работил е в катедра "Статистика" във ВИИ "К. Маркс" (1974). Научни интереси: проблеми на теорията на статистиката и на селскостопанската статистика. Основни публикации:1. За формите на обобщаващите показатели за ...
Мишев 20.6.2018 г. ... град - Преподавател в катедра”Статистика и иконометрия” от 16.10.1973 г. Кариерното развитие - от асистент до професор - е изцяло в УНСС. Министерство на образованието и науката - Съвместител в Съвета по висше образование - ...
Величкова 24.12.2017 г. ... (1992 - 1994), ръководител на катедра "Статистика и иконометрия" (1998 - 2002). Чете лекционни курсове по теория на статистиката, икономическа и търговска статистика, статистика на външната търговия, въведение в иконометрията, иконометрия, статистическо ...
Балевски 14.12.2017 г. ... (1971), професор (1982). Бил е ръководител на катедра "Статистика" във ВИИ "Карл Маркс" и председател на Комитета по единна система за социална информация. Научни интереси: проблеми на демографската статистика Основни публикации:1. Външнотърговска статистика. - София: ВИИ "К. Маркс", 1989. - ...
Преподаватели към катедрата през годините 6.7.2018 г. ... годините, към катедра "Статистика и иконометрия" работиха преподавателите:(за повече информация кликнете върху името на съответния преподавател) Аврамов, Алберт Давидов Бакалова, Дария Теодорова Балевски, Дано Цоков Батьов, Иван (Иван Батьов Томов) Величкова, Нигрета Рангелова Въжаров, ...
Ръководители на катедрата през годините 12.2.2019 г. ... "Статистика и иконометрия" е ръководена през предходни периоди от: Веселка Христова Павлова Евгени Василев Шкодрев Георги Димитров Мишев Нигрета Рангелова Величкова Иванка Димова Съйкова Тодор Христов Къналиев Дано Цоков Балевски Анастас Йорданов Тотев Иван Матеев ...
Правила за провеждане на защита на магистърска теза в катедра „Икономика на туризма“ 14.11.2017 г. ... “ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА” КАТЕДРА “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” Приет с решение на ФС на факултет                Утвърждавам: „Икономика на инфраструктурата“ ...
Консултационни часове на преподавателите 19.11.2019 г. ... на преподавателите от катедра “Математика”                                  за І семестър на ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 24.10.2017 г. ... . д-р- Тодор Калоянов - преподавател в катедра "Статистика и иконометрия" доц. д-р Екатерина Тошева – преподавател в катедра "Статистика и иконометрия" доц. д-р Александрина Мурджева- научен секретар на катедра „Информационни технологии и ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 16.1.2018 г. ... . д-р Вера Пиримова - преподавател в катедра “Икономикс”, УНСС Членове: Гл. ас. д-р Димитър Димитров Дамянов – преподавател в катедра “Икономикс”, УНСС Гл. ас. д-р Николай Николаев Величков - преподавател в катедра "Икономикс", ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 24.10.2017 г. ... факултет в УНСС, ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС, д.е.с., регистриран одитор Изпълнителен секретар: Христо Славов, управител на Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” Членове: Емил Евлогиев, зам.-председател на ИДЕС ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 5.12.2017 г. ... на Финансово-счетоводен факултет и ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС Славейка Янкова Иванова - директор НТГ Пловдив   ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: УНСС Председател: доц.д-р Румяна Пожаревска - заместник-декан по международно ...
АКРЕДИТАЦИЯ 24.1.2019 г. ... . д-р Милена Ганчева Димова - научен секретар на катедра   „Математика“                          2) доц. д-р Александрина Георгиева Мурджева - научен секретар   на катедра ИТК           ...
Международни магистърски програми в УНСС 1.9.2017 г. ... бизнес с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в гр. Рим, Италия (University of International ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... бизнес с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в Рим, Италия (University of International Studies of ...
Нови магистърски специалности в УНСС 31.8.2017 г. ... управление“ е съвместен проект между катедра „Публична администрация“ (факултет „Управление и администрация“), катедра „Информационни технологии и комуникации“ (факултет „Приложна информатика и статистика“), Държавна агенция „Електронно ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи 29.11.2019 г. ... дипломни работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през 2020 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК дуална магистърска програма между УНСС и Университета по международни науки в Рим (UNINT) 3.8.2017 г. ... бизнес с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в гр. Рим, Италия (University of International Studies ...
Ръководство 19.7.2017 г. ... Изпълнителен директор - проф.д.ик.н. Румен Гечев, катедра"Икономикс"; доц. д-р Христина Николова-член на УС, катедра "Икономика на транспорта"; гл.ас. д-р Щерьо Ножаров-член на УС, катедра "Икономикс" ...
За нас 3.8.2017 г. ... .д.ик.н. Румен Гечев – директор на центъра, катедра "Икономикс"  доц. д-р Христина Николова-член на УС, катедра "Икономика на транспорта",  гл.ас. д-р Щерьо Ножаров - член на УС, катедра ...
Начало 3.8.2017 г. ... Гечев – директор на центъра, преподавател в катедра "Икономикс" - УНСС доц. д-р Христина Николова - член на управителния съвет преподавател в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" - УНСС гл.ас. д-р Щерьо Ножаров - член на управителния съвет преподавател в катедра "Икономикс" - ...
Новини по проект "Завръщащите се мигранти..." 14.1.2019 г. ... , Института за Икономически Изследвания при БАН и  катедра "Икономическа социология" УНСС – София. Част от българскатa делегация бяха проф. д-р Веселин Минчев, член на научния съвет на Икономическия Институт на БАН и ръководител на делегацията, доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра ...
Проект "Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност" 22.12.2018 г. ... на проекта е Доц. д-р Андрей Иванов Нончев , катедра "Икономическа социология", УНСС Екип на проекта: проф. д-р Веселин Минчев Минчев, ИИИ на БАН доц. д-р Ирена Зарева, ИИИ на БАН Доц. д-р Венелин Николаев Бошнаков, катедра "Статистика и иконометрия", УНСС Доц. д-р Мария Енева Бакалова, ...
Организационен Комитет 26.7.2019 г. ... , България Проф. О.О. Карпенко – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Полтавски университет по икономика и търговия, Полтава, Украйна Проф. к.е.н. Садовская Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Луцк, Украйна Prof ...
Програмен съвет 26.7.2019 г. ... факултет на УНСС и Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” на УНСС, София, България Проф. д-р Румяна Пожаревска – Зам.-председател на Организационния комитет и Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, София, България Проф. д-р Джанфранко Каподальо ...
Критерии за оценяване на академичните постижения на студентите 7.6.2018 г. ... „Регионално развитие“ Критерии за оценяване на академичните постижения на студенти    Компоненти на знанията, уменията и компетенциите, които са обект на проверка и оценка Студентът трябва да представи в писмената си ...
Оценяване и контрол на академичните постижения на студентите 22.6.2017 г. ... студентите знания и умения по време на обучението от катедра „Регионално развитие“ в съответствие с чл. 44, чл. 44а и чл. 45 от Закона за висшето образование и  спазване на  Правилника за учебната дейност в УНСС. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Контролът за проверка и оценка на знанията и ...
Организационен Комитет 21.6.2017 г. ... Председател на Организационния комитет, катедра "Финансов контрол" Доц. д-р Олег Димов – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет, катедра "Финансов контрол" Доц. д-р Диана Петрова – катедра "Счетоводство и анализ" Доц. д-р Димитър Ненков – катедра ...
Програмен комитет 20.6.2017 г. ... факултет и Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” Проф. д-р Стоян Стоянов – Заслужил професор на УНСС Проф. д-р Маргарита Александрова – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет Проф. д-р Огнян Симеонов – Ръководител на ...
Консултативен съвет 13.2.2020 г. ... . д-р Александър Стоянов Стоянов Катедра "Икономическа социология"  Общоикономически факултет CV: български Служебен E-mail: stoyanov.alex@unwe.bg Телефон: (02) 8195 437 Кабинет: 2103 Повече на: http://blogs.unwe.bg/astoyanov/ Гл.ас. д-р Михаела Михайлова ...
Директор 15.6.2017 г. ... . д-р Андрей Иванов Нончев Катедра "Икономическа социология" Общоикономически факултет CV: български Служебен E-mail: andrey.nonchev@unwe.bg Личен E-mail: andrey.nonchev@gmail.com Телефон: (02) 8195 481 Кабинет: 1038 Повече на: http://blogs.unwe ...
Акредитация 19.12.2019 г. ... Атанасова-Дренска - преподавател в катедра "Финансов контрол" Гл. ас. д-р Нели Константинова Попова – преподавател в катедра „Финанси” Гл. ас. д-р Николина Красимирова Николова – преподавател в катедра „Счетоводство и анализ” Доц. д-р ...
ОКС Магистър 21.4.2019 г. ... „Финанси” предлага магистърски програми по специалностите „Финанси” и „Международно банкиране и финансови пазари”, в редовна форма на обучение, и „Финансов мениджмънт” и „Публичен финансов мениджмънт”, в редовна и ...
ОКС Бакалавър 24.4.2017 г. ... “Финанси” осъществява обучение по фундаментални и специални дисциплини за придобиване на знания от областта на финансите в съответствие с изискванията на образователно-квалификационна степен “бакалавър” в специалност "Финанси" и"Финанси и счетоводство с ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” към катедра „Финанси” 19.4.2017 г. ... изпит в ОКС „Бакалавър” към катедра „Финанси” могат да бъдат изтеглени от тук ...
ас. д-р Иван Стойчев ВИНАРОВ 14.6.2018 г. ... РЕЗЮМЕ Иван Стойчев ВИНАРОВ е асистент в катедра „Политология“ при Университета за национално и световно стопанство. През 2004 г. завършва средното си образование в Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ – ...
Контакти 13.4.2017 г. ... секретар катедра "Счетоводство и анализ"  гл.ас. д-р Михаил Мусов, е-mail: mihailmusov@abv.bg Телефон: (02) 8195 612 Кабинет: 1040                       ...
Новини 22.5.2017 г. ... между УНСС и ICAEW и научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ", който представи гостите: Йоанна Сзичовска, мениджър „Бизнес развитие за Централна и Източна Европа“ в ICAEW, Марина Апостолова от BDO България, Зорница Джамбазка  и Георги Стоянов от Grant ...
Защита на магистърски тези 8.1.2020 г. ... МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА Студентите представят в катедра „Счетоводство и анализ“ – кабинет 1040: 1. Молба за допускане до защита. Молбата може да бъде изтеглена от тук. ВНИМАНИЕ: Молбата следва да бъде подписана от студента и от научния ръководител. 2. Магистърска теза ...
Специалности 13.4.2017 г. ... "Счетоводство и анализ" предлага обучение в следните специалности в ОКС "Магистър", редовно обучение, на български език: 1. Специалност "Счетоводство" (1 г. и 1.5 г.); 2. Специалност "Счетоводство" със специализация "Финансова отчетност" (1 г.); 3 ...
Ядрена сигурност - 4 сем., с преподаване на английски език 7.4.2017 г. ... програма "Ядрена сигурност", сайт на катедра "Национална и регионална ...
проф. д.с.н. Михаил МИРЧЕВ 5.4.2017 г. ... е професор по социология в катедра „Политология“ на УНСС. Има дълъг и разнообразен професионален опит. Бил е последователно социолог-изследовател, научен секретар, а след това и директор на Национален институт за изследвания за младежта (1979-1992). ...
проф. д.и.н. Трендафил МИТЕВ 5.4.2017 г. ... историческите науки и професор в катедра „Полотология“. Роден на 15 март 1950 година в София. През 1972 година завършва специалност История в Софийския университет. Негови са трудовете „Налагането на личния режим ...
д-р Александър ДИМИТРОВ 5.4.2017 г. ... Димитров е редовен асистент в катедра „Политология“ от 2016 г. Води упражнения по дисциплините „Методология и методика на политическия анализ“, „Структура и функции на съвременната държава“ и „Публична власт и ...
гл. ас. д-р Николай КРЪСТЕВ 30.3.2017 г. ... КРЪСТЕВ е главен асистент Катедра “Политология” на УНСС. Завършил е специалност „История” в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1999). Притежава магистърска степен по „История” и докторска степен по ...
доц. д-р Ивка ЦАКОВА 30.3.2017 г. ... 01.05.1959 г. Месторабота: катедра „Политология“ УНСС; e-mail: ivkatsakova@hotmail.com Научна степен: д-р по политология (1992) тема «Политическа социализация на личността» Научно звание: доцент по политология (2006) – монография ...
доц. д-р Симеон АСЕНОВ 30.3.2017 г. ... докторант и хоноруван асистент в катедра „Политология” на УНСС (1999-2003). Избран за асистент (2005), главен асистент (2006), доцент по политология (2011) в УНСС. Научен секретар на катедра „Политология” (2007-2015). Заместник-декан по ...
ас. д-р Ивайла СТОЕВА 30.3.2017 г. ... Георгиева Стоева е асистент в катедра „Политология” на УНСС. Притежава бакалавърска степен по „Международни отношения” (2002), магистърски степени по „Право” (2007) и „Европейска интеграция” (2006) и докторска степен ...
проф. д-р Георги ЯНКОВ 30.3.2017 г. ... и дългогодишен ръководител на катедра „Политология” в УНСС, инициатор за създаване на специалност политология (бакалавърска, магистърска и докторска степен) в същия университет. През 1996 г. ръководената от него катедра става първата българска катедра ...
доц. д-р Елена СИМЕОНОВА 30.3.2017 г. ... анализ и политически риск в Катедра “Политология” на УНСС. Завършила е специалност „Международни отношения” на УНСС (1996). Притежава магистърска степен по „Финанси” и докторска степен по „Политология“, придобита ...
доц. д-р Блага БЛАГОЕВА 30.3.2017 г. ... по политически науки в катедра „Политология“, факултет „Международна икономика и политика“, УНСС. Научните й интереси са в областта на политическата философия, политическата култура, политически комуникации и технологии. Автор е на ...
Международни акредитации 21.12.2019 г. ... „Счетоводство и анализ“ води и участва в редица специалности в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, които са акредитирани от най-големите професионални организации в областта на счетоводството и одита в света, в т.ч.: The ...
Кои сме ние 18.4.2017 г. ... БЛАГОЕВА - ръководител катедра "Политология" проф. д-р Георги ЯНКОВ - заслужил професор на УНСС, основател и дългогодишен ръководител на катедра "Политология" доц. д-р Елена СИМЕОНОВА - научен секретар на катедра "Политология" проф. д.и.н ...
Консултативен съвет 15.11.2017 г. ... съвет към катедра "Информационни технологии и комуникации" е създаден с цел да се подпомогне образованието и бизнеса в търсене на общ път за обучаване на висококвалифицирани специалисти, подготвени за търсенето на българския пазар на труда ...
Финанси, счетоводство и контрол 25.6.2019 г. ... „Финанси“ Катедра „Счетоводство и анализ" Катедра „Финансов контрол“ СЪОБЩЕНИЕ   За студентите четвърти курс специалност „Финанси, счетоводство и контрол“ – дистанционно обучение, РЦДО ...
Заседания на ФКНОНИД 15.3.2017 г. ... – редовен докторант от катедра „Икономика на                         транспорта и ...
Акредитация 9.1.2019 г. ... – редовен докторант от катедра „Икономика на                         транспорта и ...
Акценти 23.10.2019 г. ... Фесчиян - зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", проф. д-р Румен Брусарски, доц. д-р Петър Чобанов и доц.д-р Теодора Рупска.    ГОД. ТЕМА Български лектори Чуждестранни лектори 2012 Кръгла маса на ...
Отчети (Архив) 7.2.2017 г. ... , по конкурс за избор на ръководител катедра и др.               4.Контролният съвет участва със свои представители в работата по подготовка на вътрешни нормативни актове на УНСС, като: нов Правилник за учебната ...
ПРИЕМ 2020 9.1.2020 г. ... КОНКУРС ЗА ЕСЕ, ОРГАНИЗИРАН ОТ КАТЕДРА ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГЯ. АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ АКРЕДИТАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ УЧЕБЕН ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ ...
Кандидат-студенти 5.1.2019 г. ... бъдещи колеги, Катедра „Медии и обществени комуникации” предлага обучение в две бакалавърски, две магистърски и две докторски специалности. Моля, последвайте линковете за повече информация: Бакалаври: специалност „МЕДИИ И ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 23.10.2016 г. ... Тошева – научен секретар на катедра „Статистика“, УНСС доц. д-р Александрина Мурджева- научен секретар на катедра „Информационни технологии и комуникации“, УНСС Валери Дикльовски – директор на дирекция ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 23.10.2016 г. ... . д-р Вера Пиримова - преподавател в катедра “Икономикс”, УНСС Членове: проф. д-р Трайчо Спасов – преподавател в катедра “Икономикс”, УНСС Калина Георгиева Гергова - помощник-директор на НТБГ доц. д-р Стела Ралева ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2016 г. ... факултет и ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС Славейка Янкова Иванова - директор НТГ Пловдив   ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: УНСС Председател: доц.д-р Румяна Пожаревска - заместник-декан по международно ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 3.12.2016 г. ... факултет в УНСС, ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС, д.е.с., регистриран одитор Изпълнителен секретар: Христо Славов, управител на Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл” Членове: Емил Евлогиев, зам ...
Въпросник по дисциплина "Икономическа социология" 13.11.2018 г. ... York: Free Press     Катедра “Икономическа социология”                          ...
ОНС Д О К Т О Р 22.12.2018 г. ... и научния ръководител и приет от катедрения съвет на катедра „Икономическа социология“. Катедра „Икономическа социология“ осигурява обучение на български и английски език в ОНС „Доктор“ ...
Организационен комитет 26.9.2016 г. ... . к.е.н. Садовская Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Украйна Проф. д-р Маргарита Александрова – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС Доц.д-р Олег Димов – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на ...
Програмен съвет 13.7.2016 г. ... Финансово-счетоводния факултет на УНСС и Ръководител на катедра „Счетоводство и анализ” на УНСС Проф. д-р Джанфранко Каподальо – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия Проф. д-р Марио Печарич - Факултет по икономика, Университет на гр. Сплит, Република Хърватска Проф. д-р А ...
Конферентни такси 24.6.2016 г. ...             BIC: BNBGBGSD, Катедра “Икономика на транспорта”, Факултет “Икономика на инфраструктурата”, ...
Изисквания към докладите 29.6.2018 г. ... & Italic, Alignment: Centered; (следва нов ред). Катедра/Департамент: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic, Alignment: Centered; (следва 1 празен ред). Резюме на български език: - обем до 10 реда: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Font style: Italic, ...
Конференции и семинари 19.10.2016 г. ... на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката" при УНСС – София има удоволствието да Ви покани да участвате в работата на организираната от тях Научно-практическа конференция на тема: „Мобилност за един свързан ...
Програмен и организационен комитет 24.6.2016 г. ... катедра:  проф. д-р Виолета Бакалова Организационен комитет: Председател: доц. д-р Борислав Арнаудов Почетен председател: проф. д-р Евгени Василев Членове: проф. д.ик.н. Христо Първанов доц. д-р Христина Николова доц. д-р Светла Цветкова гл. ас. д-р Ташко Минков гл. ас. ...
За конференцията 28.6.2016 г. ... проблеми в областта на транспорта на национално ниво, катедра „Икономика на транспорта“ предвижда да проведе конференция по темата за мобилността. Ориентацията на този научен форум е предимно практическа, като целта е да се анализират и дискутират промените, които протичат в национален мащаб и да се ...
Правила за провеждане на защита на дипломна работа в ОКС "Магистър" 23.10.2019 г. ... да се явят на защита на всяка една от организираните от катедрата сесии. Студентите, които не са защитили дипломна работа при възможните вече изброени сесии имат право на еднократно явяване в срок до две години след семестриалното приключване на обучението им в съответната специалност.   Дипломните ...
МАГИСТЪР 22.12.2018 г. ... ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ПРЕДЛАГА от 2017 г. НОВИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ: СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ПРОЕКТИ БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕСЕ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ В ОКС „МАГИСТЪР” В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ...
МП “Бизнес психология и социология” 22.12.2018 г. ... „Икономическа социология” предлага в професионално направление “Икономика” магистърска програма по Икономическа социология и психология със специализация “Бизнес психология и социология”. В нея могат да се обучават по държавна поръчка студенти, завършили бакалавърска ...
МП "Социални изследвания, анализи и проекти" 22.12.2018 г. ... информация за ПРИЕМ: http://magistri.unwe.bg/ Катедра „Икономическа социология” предлага в професионално направление “Социология, антропология и науки за културата” магистърска програма по Социология със специализация „Социални изследвания, анализи и проекти”. В нея ...
Срокове и такси 11.7.2016 г. ... научна конференция на катедра “Икономика на търговията”, име на участника Тематични направления Програма Организационен комитет Указания за участие Срокове и такси Заявка Адрес за контакти гр. ...
Указания за участие 31.5.2016 г. ... . “Осми декември”УНССКатедра “Икономика на търговията”, каб. 2129тел: 02/8195212, e-mail: Trade2016@unwe ...
Организационен комитет 31.5.2016 г. ... . д-р Бисер Петковръководител на катедра “Икономика на търговията” Зам.-председателдоц. д-р Силвия Терезованаучен секретар на катедра “Икономика на търговията” Членове:проф. д-р Йорданка Владимировапроф. д-р Септемврина Костовадоц. д-р ...
Програма 31.5.2016 г. ... . “Осми декември”УНССКатедра “Икономика на търговията”, каб. 2129тел: 02/8195212, e-mail: Trade2016@unwe ...
Тематични напрвления 31.5.2016 г. ... . “Осми декември”УНССКатедра “Икономика на търговията”, каб. 2129тел: 02/8195212, e-mail: Trade2016@unwe ...
Международна научна конференция „Омниканална търговия и иновации“ 31.5.2016 г. ... “Икономика на търговията”    Уважаеми колеги, дами и господа Катедра “Икономика на търговията“ при Университета за национално и световно стопанство, гр. София има удоволствието да Ви покани за участие в ...
Стажантски програми 19.10.2016 г. ... „ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА“ Катедрата има сключени договори за сътрудничество с редица държавни и частни компании, които извършват дейност в транспортния сектор. Договори с министерства и държавни компании: Министерство на ...
Контакти 18.2.2019 г. ... на организационния комитет, катедра „Логистика и вериги на доставките“ - http://departments.unwe.bg/logistics Член на УС на Българска асоциация по логистика - http://balbg.com/ тел. +359 888 650 602 Email: mvodenicharova@unwe ...
Организационен комитет 20.2.2019 г. ... , УНСС, Ръководител катедра "Логистика и вериги на доставките" и Председател на УС на Българска асоциация по логистика Доц. д-р Мария Воденичарова – заместник председател на Организационния комитет и член на УС на Българска асоциация по ...
Програмен комитет 20.2.2019 г. ... Раковска – Председател, катедра "Логистика и вериги на доставките" Доц. д-р Мария Воденичарова – Зам. председател, катедра "Логистика и вериги на доставките" Доц. д-р Иванка Корбанколева - катедра "Логистика и вериги на доставките" Доц. д-р Николай ...
За конференцията 18.2.2019 г. ... „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС и Българска асоциация по логистика (БАЛ) имат честта и удоволствието да Ви поканят да участвате в ПЪРВАТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на ...
Семинар 18 април 2016 9.10.2017 г. ... конференция на специалностите, водени от катедрата. -         отговорници д-р Харманджиев, д-р Беев – да осигурят зали, финансиране, отпечатване на материали, приемане на докладите, представяне пред ПС (селектиране на докладите), отразяване на ...
Семинар 6.2.2017 г. ... колеги, с Решение от 18 април 2016 г. на катедра "Икономикс", се създаде постоянно действащ "Семинар" към катедрата. Основните цели на "Семинара" са: - насърчаване на изследавателската дейност на обучаваните студенти в специалностите водени от катедра "Икономикс"; - подобряване на ...
ПЪРВА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ 18.2.2019 г. ... „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС и Българска асоциация по логистика (БАЛ) имат честта и удоволствието да Ви поканят да участвате в ПЪРВАТА НАУЧНА И БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ на тема:   "Знанието по логистика и ...
ОКС Бакалаври 30.1.2018 г. ... обучение по фундаментални и специални дисциплини за придобиване на знания от областта на  политологията ...
Въпросник за държавен изпит 6.4.2017 г. ... “МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА” КАТЕДРА “ПОЛИТОЛОГИЯ”   Утвърдил: доц. д-р Миланка Славова, Зам-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение   К О Н С П Е К Т за държавен изпит на специалност ...
Акредитация 22.4.2016 г. ... акредитация (2015-2021)   Водените от катедрата специалности "Международни отношения" и "Европеистика" (ОКС "Бакалавър"), "Международни отношения: международна публична администрация" и "Национална сигурност" (ОКС "Магистър") в рамките на поднаправление "Международни отношения", както и ...
Международни отношения: международна публична администрация 6.8.2018 г. ... и платено обучение. Обучението се осъществява от Катедра Международни отношения към Факултет „Международна икономика и политика“ на УНСС. Катедрата в резултат на своето дългогодишно развитие разполага с опит и утвърдени преподаватели. Прием: ...
Програми 6.8.2018 г. ... "Международни отношения" предлага обучение в: ◊ две специалности за ОКС "Бакалавър"   → „Международни отношения“ (традиционна специалност за УНСС, въведена за първи път в българското висше образование именно в УНСС от катедра "Международни отношения" още през ...
Научни проекти 16.4.2016 г. ... Развитие на интерактивна интернет страница на катедра Международни отношения с интегрирана система за онлайн управление на преподаваните курсове в бакалавърската и магистърската програми по Международни отношения и Европеистика. НИД 21.03-45/2009. Ръководител: А. Георгиев. Участници: М. Бакалова, ...
За нас 8.4.2017 г. ... „Международни ...
Научни прояви, организирани от катедрата 20.7.2018 г. ... Юбилена научна конференция. 40 години катедра и специалност "Международни отношения". (2017) Годишна научна конференция. Европейски разногласия и световен хаос. НИД НП-18-2017. Ръководител: А. Георгиев. Уастници: колектив (2017) Научна конференция с международно участие ...
Докторска степен 22.3.2016 г. ... "Международни отношения" предлага обучение в научна и образователна степен доктор по научна специалност Международни отношения и външна политика и по научна специалност Световно стопанство и МИО (Европейско сътрудничество и интеграция). Докторантските програми на Катедрата ...
Начало 10.3.2016 г. ... инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ проф. д-р Димитър Димитров.България е втората страна, която се включва в проекта. „Ценим високо сътрудничеството с България и следим с интерес случващото се в областта на борбата ...
Заявление за магистърски теми 13.6.2018 г. ...   В катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ изборът на магистърски теми за защита на магистърска теза (ЗМТ) се осъществява чрез подаване на заявление. Заявлението се подава 19.03.2018 г. до 20.04.2018 г. на transport_unwe@unwe.bg /сканирано с ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 5.2.2019 г. ... на магистърските тези става в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката", каб. 3054, 10 дни преди датата на защита в един екземпляр на хартиен и електронен носител, с посочен активен имейл за получаване на рецензия.           ...
Правила за провеждане на защита на магистърски тези 18.2.2016 г. ... в специалностите към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Тези правила определят реда и начина за подготовка и провеждане на дипломни защити за студентите от ОКС „Магистър“ на катедра „Икономика на ...
Преддипломен стаж за ОКС "бакалавър" 19.10.2016 г. ... на преддипломен стаж, разработени от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“     Преддиплоният стаж се провежда в VІІІ семестър на бакалавърска степен на обучение, като неговата продължителност е 50 часа извънаудиторна заетост. Той е основна ...
Правила за провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" 11.3.2016 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СПОПАНСТВО КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА" Приет с решение на ФС на факултет                                          „Икономика на ...
Примерни магистърски теми за ОКС "магистър" 19.10.2016 г. ... теми за магистърски тези към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката"   Повишаване ефективността при управлението на транспортни проекти. Инвестиции и инвестиционна политика в транспорта. Пътища, насоки и фактори за повишаване конкурентоспособността ...
проф. д-р Галина Пенчева Младенова 17.6.2016 г. ... Младенова е редовен преподавател в катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“. Води лекционни курсове по маркетинг, маркетингово планиране, маркетинг на финансовите услуги. Има сериозен опит в ръководство и участие в международни, национални и университетски ...
доц. д-р Светла Богданова Бонева 16.2.2016 г. ... по икономика, редовен преподавател в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска и магистърска степен по „Европейска икономика“, „Управление на инвестиционни проекти“ и „Бюджет и ...
Контакти 12.7.2016 г. ... . д-р Цветана Александрова Стоянова Катедра "Управление" Факултет "Управление и администрация"  E-mail: BExC@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 457  Кабинет: ...
Ръководство 12.7.2016 г. ... . д-р Цветана Александрова Стоянова Катедра "Управление" Факултет "Управление и администрация"  Служебен E-mail: tzvetana_stoyanova@start.bg  Телефон: (02) 8195 457  Кабинет: 1045 ...... Зам. директор Проф. д-р Диана Илиева Копева Катедра ...
Акредитация 22.12.2018 г. ... подарък за 40 годишния юбилей на Катедра "Икономическа социология" през 2015 г ...
Организационен комитет 24.1.2019 г. ... Таня Парушева – Научен секретар на катедра „Икономика на туризма“   Доц. д-р Силвия Терезова - Заместник-декан по учебната работа на факултет "Икономика на инфраструктурата", Научен секретар на катедра "Икономика на търговията"   Гл. ас. д-р Стиляна ...
Програмен комитет 24.1.2019 г. ... на инфраструктурата", Ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност Проф. д-р Мирослава Раковска - Заместник-декан по научноизследователската дейност на факултет "Икономика на инфраструктурата", Ръководител на катедра "Логистика и вериги на доставките" Проф. д-р ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „БАКАЛАВЪР“ 9.2.2016 г. ... НА ИНФРАСТРУКТУРАТА” КАТЕДРА “ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА” Приет с решение на ФС на ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) В ОКС „МАГИСТЪР“ 18.1.2016 г. ... НА ИНФРАСТРУКТУРАТА”КАТЕДРА “ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА”   Приет с решение на ФС на ...
Регламент на Национално състезание по приложна информатика 6.1.2020 г. ... . д-р Камелия Стефанова – ръководител катедра „Приложна информатика, УНСС Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов Доц. д-р Любен Боянов, катедра „Информационни технологии и комуникации“, УНСС Доц. д-р Александрина Мурджева - научен секретар на катедра „Информационни ...
Резултати от заключителния етап на Националния конкурс по счетоводство 5.12.2015 г. ... , и д-р Борислав Боянов- х. ас. в катедра „Счетоводство и анализ“ на УНСС, утвърдена от Програмния съвет на конкурса, оцени писмените работи на участниците и обяви следните резултати: На първите пет места са класирани шест ученици. Според приетия ...
Алумни клуб 22.12.2018 г. ... настоящи възпитаници и приятели на катедра „Икономическа социология” при ОИФ-УНСС, така и между тях и в лицето на ръководството и преподавателския състав, водени от желанието за съхраняване на чувството на гордост и съпричастност към духа на катедрата и ...
Преоткриване на парадигмата за неравенството:от икономическата социология към политическата икономия от проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 29.10.2015 г. ... 40 годишнината от създаването на катедра "Икономическа социология" В знак на уважение и благодарност за сътрудничеството, доц. Нончев поднесе юбилеен плакет "40 години катедра Икономическа социология" на проф. Петков. проф. Петков: "Убеден съм, че всеки от нас ...
ОКС "Бакалавър" 13.3.2017 г. ... „Маркетинг и стратегическо планиране“ обучава студенти по специалностите „Маркетинг“, „Прогнозиране и планиране“ и „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език". Обучението се извършва в ...
ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ за техническо оформление на дисертационни трудове 13.11.2018 г. ... национално и световно стопанство Катедра „Икономическа социология” University of National and World Economy Department Economic Sociology       ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ за техническо оформление на дисертационни трудове към катедра ...
Правилник за прием на докторанти в Университета за национално и световно стопанство 5.12.2018 г. ... включват деканът, ръководителят на катедрата, в която ще се осъществява обучението, и преподавател в докторантската програма, по която ще се провежда обучението, предложен от ръководителя на катедрата. (6) В 3-дневен срок от получаването на документите във факултета ...
Ръководни органи на националното състезание по приложна информатика и статистика за учебна 2015/2016 15.2.2016 г. ... Тодор Калоянов - преподавател от катедра "Статистика" Доц. Д-р Екатерина Тошева – научен секретар на катедра „Статистика“, УНСС доц. д-р Александрина Мурджева- научен секретар на катедра „Информационни технологии и ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 15.2.2016 г. ... Тодор Калоянов - преподавател от катедра "Статистика" Доц. Д-р Екатерина Тошева – научен секретар на катедра „Статистика“, УНСС доц. д-р Александрина Мурджева- научен секретар на катедра „Информационни технологии и ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2015 г. ... Пожаревска - преподавател от катедра "Счетоводство и анализ" Членове: Проф. д-р Богомил Манов - преподавател от катедра "Финанси" Валери Дикльовски – директор на дирекция „Информационни технологии“ Виолет Маринова ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 20.1.2016 г. ... д-р Вера Пиримова - преподавател в катедра “Икономикс”, УНСС Членове: проф. д-р Трайчо Спасов – преподавател в катедра “Икономикс”, УНСС Калина Георгиева Гергова - помощник-директор на НТБГ доц. д-р Стела Ралева ...
Организационен комитет 17.7.2015 г. ... Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Украйна Проф. д-р Маргарита Александрова – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС Доц.д-р Олег Димов – Зам.-декан на Финансово-счетоводния ...
Програмен комитет 17.7.2015 г. ... УНСС Проф. Джанфранко Каподальо – Катедра по мениджмънт, Университет на гр. Болоня, Италия Проф. Марио Печарич - Факултет по икономика, Университет на гр. Сплит, Република Хърватска Проф. А.А. Нестуля – Ректор на Полтавския университет по икономика и търговия, ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... комитет и ръководител на катедра „Икономическа социология“ Доц. д-р Мария Стоянова Катедра „Икономическа социология“ и зам. декан на Общоикономически факултет Гл. ас. д-р Михаела Мишева Научен секретар на катедра ...
Правилник за учебната дейност на УНСС 8.7.2015 г. ... се разработва за всяка специалност от катедрата, водеща специалността, приема се от Факултетния и от Академичния съвет и се утвърждава от ректора.   Чл. 12. (1) Учебният план се разработва по приети от АС правила. В правилата се регламентират условията и редът за ...
Контакти 2.6.2015 г. ... информация: УНСС, катедра "Икономикс", кабинет 4013, М. Пешева, тел. 02/81 95 695, e-mail: m_pecheva@unwe.bg   адрес: катедра "Икономикс", кабинет 4013 УНСС Студентски град "Хр. Ботев" София ...
Контакти 15.6.2018 г. ... информация: УНСС, катедра "Икономикс", кабинет 4013, Д. Трифонова, тел. 02/81 95 470, e-mail: economicsconference_2018@unwe.bg   адрес: катедра "Икономикс", кабинет 4013 УНСС Студентски град "Хр. Ботев" София ...
Изисквания 2.6.2015 г. ... за плащане: Такса за участие в конференция на катедра „Икономикс“ и име на участника ...
Актуални проблеми на трафика на хора на Евгени Диков 7.5.2015 г. ... прокурор, организираха Юридическият факултет, катедра „Икономическа социология“ и катедра „Национална и регионална сигурност“.  „Актуални проблеми на трафика на хора“ бе темата на лекцията, която се проведе в голямата  конферентна зала. Лекторът Евгени Диков (в средата) ...
Специалности 12.7.2018 г. ... "Творчески индустрии и интелектуална собственост" осъществява обучение по следните специалности в ОКС "Магистър": Интелектуална собственост и бизнес - научен ръководител  Интелектуална собственост и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в ...
Специалности 11.7.2017 г. ... Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" осъществява обучение по следните специалности в ОКС "Бакалавър": Интелектуална собственост и бизнес; Творчески индустрии и бизнес ...
Докторски програми 9.12.2016 г. ...  Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" предлага следните докторантури по професионални направления и научни специалности за учебната 2017/2018 г.: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Бизнес в културата); Икономика и управление ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... - потенциален вътрешен кандидат, ръководител на катедра, декан на факултет, председател на Съвета по хабилитация и др. Предпоставките за стартиране на конкурс. Не е посочено ясно при какви условия може да се стартира процедура по конкурс за заемане на академична длъжност - потребност на ...
Докторантурата 22.12.2018 г. ... се обучават по Учебен план, одобрен от КС на катедра „Икономическа социология“, ОИФ и Академичния съвет на УНСС. В учебния план са предвидени 2 групи дисциплини:      1. Задължителни дисциплини – Блок А. Тук са включени: - Университетските учебни ...
П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/ НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”, СПЕЦИАЛНОСТ „ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА“ 18.2.2019 г. ... при избора на тема за дипломна работа, катедрата подготвя списък с примерни теми от проблемната област на магистърската специалност (програма). Списъкът с примерни теми се предоставя на студентите от научния ръководител на курса. ...
Tеми за дипломни работи по специалност „Дигитална икономика” за ОКС „Магистър“. 22.2.2019 г. ... градове Приетo с решение на КС на катедра „Политическа икономия“ 19.02.2019 г. ...
Политическото прогнозиране в контекста на евроинтеграционния “кливидж” 4.3.2018 г. ... Теодор Данаилов Дечев Катедра „Икономическа социология“ - УНСС   Ключови думи: Национализъм, квазинационализъм, популизъм, кливидж, прогнозиране, Европейска интеграция, глобализация.   Анотация   През последните години сме свидетели на спад ...
Учебен план на магистратура по `Политикономия на гражданското общество`,приет от Факултетния съвет 10.2.2015 г. ... план е приет на заседание на катедра “Политическа икономия” от  16. 09.2013 г. (протокол № ……), от Факултетен съвет на факултет “Общоикономически” на ........2013 г. (протокол №.......) ...
ОКС "Магистър" 10.2.2015 г. ... „Политическа икономия”, Общоикономически факултет УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ул. „8-ми декември”, Студентски град „Христо Ботев”, София 1710 П Р А В И Л А  ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТИ  НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ /МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ/ НА СТУДЕНТИ ОТ ОКС ...
Магистри 28.5.2019 г. ...   Магистърски програми към катедра "Публична администрация": https://magistri.unwe.bg/ Специалност Форма на обучение Продължи-телност Публична администрация Редовна 1 год. Електронно управление Редовна 1 год. Публична ...
Акредитация 8.10.2015 г. ... за качеството на работата на катедра „Публична администрация“ са високите оценки, присъдени от Националната агенция за оценяване и акредитация: Всички бакалавърски и магистърски програми са от професионално направление „Администрация и управление“, ...
История 6.11.2019 г. ... на обособяването и развитието на катедра „Публична администрация“ в УНСС. УНСС е сред първите български университети, които предлагат обучение за администриране и управление на териториалните органи веднага след 1989 г. В създадената специалност ...
ИЗПИТНА ПРОГРАМА за конкурс за докторантура в УНСС по специалност Икономика и управление /Стопанска логистика/ 3.10.2017 г. ... Management    РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА „ЛОГИСТИКА“: (доц. д-р Мирослава ...
СПИСЪК НА ДОКТОРАНТИТЕ ПО НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ /СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА/ КЪМ КАТЕДРА “ЛОГИСТИКА” 3.10.2017 г. ... ДОКТОРАНТУРА СРОК НА ОБУЧЕНИЕ ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИЯТА НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ СТАТУС Цветомир Георгиев Стоянов Задочна 03.2005 - 03.2012 Организация на физическата дистрибуция на потребителски стоки от ...
докторанти - обучение 15.1.2015 г. ... на българската академична среда. В катедра “Стопанска логистика” цялостната научноизследователска дейност е насочена към реалните проблеми на развитието на логистиката и логистичния сектор в България и това предопределя и засиления специализиран фокус на докторската програма. ...
Специалност „Бизнес логистика” в ОКС магистър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 17.1.2018 г. ... реализация на възпитаниците на катедра „Логистика“ сочи, че студентите успяват бързо след своето завършване да заемат ръководни позиции – около 30% заемат управленски длъжности с тактически характер, а 11 %  – длъжности със стратегически ...
КОНТАКТИ 13.2.2018 г. ... "Икономическа социология" E-mail: esociology40@unwe.bg Телефон: (02) 8195 444 Кабинет: 3086 адрес: 1700 София, Студентски град "Хр. Ботев", УНСС ФБ: "Катедра Икономическа социология" https://www.facebook.com/EconomicSociologyDepartmentUNWE/ Център за ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... 2014/2015 ГОДИНА   Катедра Специалност (тематично направление) Дата Час Зала   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ   Професионално направление 2.2. История и ...
Квалификационна характеристика на специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... Exam Държавен изпит   Катедра Department Икономическа социология Economic sociology Факултет Faculty Общоикономически факултет General economics faculty   ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО Социологията е една от най-бързо развиващите се ...
Учебен план Социология "нов" 21.9.2017 г. ... .1.01 СОЦИОЛОГИЯ SOCIOLOGY Катедра Department:   ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ECONOMIC SOCIOLOGY Факултет Faculty   ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ FACULTY OF GENERAL ECONOMICS Професионално направление: Field of Study 3 ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... изпит State Exam Катедра Department Икономическа социология Economic sociology Факултет Faculty Общоикономически факултет General economics faculty Специалност “Икономическа социология и психология“ е ...
Учебни планове 22.12.2018 г. ... "Икономическа социология" се стреми да актуализира учебните си планове с цел да повиши качеството на обучението, което предлага и да отговори на предизвикателствата пред студентите, избрали специалностите в направление "Икономика", поднаправление "Икономика, ...
Актуални въпроси на миграцията в България от Радослав Стаменков 29.10.2015 г. ... . Срещата бе организирана от катедра „Национална и регионална сигурност“, катедра „Икономическа социология” и Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността при УНСС.  Миграцията е актуална тема, особено през последните ...
Магистърска програма "Бизнес информатика със спец. Информационни технологии за бизнес анализи" 26.7.2018 г. ... methods for business analysis #катедра "Статистика и иконометрия" Зимен семестър Същност и проектиране на бизнес интелигентни системи #Business intelligence systems design #архитектури, средства, бази данни, приложения и методологии, чрез които бизнес мениджъри и ...
За катедрата 12.5.2018 г. ... "Регионално развитие" поставя изследователския си акцент върху новите икономически реалности в страната и интегрирането ни в общото европейско икономическо и социално пространство. Съвременната реалност изисква подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на регионалното ...
Обучение 23.2.2018 г. ... „УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ“ КАТЕДРА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“   ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ (Темите на магистърските тези могат да се прецизират съвместно с научните ръководители на дипломантите в процеса на ...
Обосновка на учебния план на магистратура по `Политикономия на гражданското общество` 12.6.2014 г. ... . Основният пакет от дисциплини се чете от кадри на катедра „Политическа икономия”. Пет от дисциплините се четат от кадри на специалностите „Публична администрация и регионално развитие”,  „Политология”, „Счетоводство и контрол”, „Медии  и обществени комуникации” и др ...
"Специализирани прокуратури за борба с организираната престъпност" от Даниела Попова 30.5.2014 г. ... факултет и катедра „Икономическа социология” организираха публична лекция на апелативния прокурор на Апелативната специализирана прокуратура Даниела Попова на тема „Специализирани прокуратури за борба с организираната престъпност“. Прокурор Попова благодари за поканата и подчерта, че е ...
„Отнемане на незаконно имущество: българският опит“ от Пламен Георгиев 30.5.2014 г. ... незаконно имущество: българският опит“, организирана от катедра „Икономическа социология“ и Юридическия факултет. Гост-лектор бе Пламен Георгиев, председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ). Лекторът представи независимия специализиран държавен орган и проследи пътя от ...
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ОКС “БАКАЛАВЪР” 9.4.2014 г. ... специалност се провежда по въпросник, утвърден от катедра “Политическа икономия” и зам.-ректора по обучението в ОКС „бакалавър“. 1. Държавният изпит се организира за всеки випуск в рамките на три дипломни сесии: - редовна, която се провежда не по-късно от един месец след приключването на лятната ...
Социален капитал и индивидуално кариерно развитие на учителите 4.4.2014 г. ... И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА: ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ      Социален капитал и индивидуално кариерно развитие на учителите -Програма за ЕСИ-          Изготвили:    ...
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ В УНСС 1.4.2014 г. ... икономическа теория“, организирана от едноименната катедра, която е и най-младата катедра на УНСС. Тя беше създадена през септември 2010 г. по решение на Академичния съвет и е единствената катедра по политическа икономия в икономическите университети у нас. Идеята, вдъхновението и реализацията на ...
Магистърска програма ”Политическа икономия на гражданското общество” в ОКС „Магистър“ 26.3.2014 г. ... . Основният пакет от дисциплини ще се чете от кадри на катедра „Политическа икономия”. Пет от дисциплините се четат от хабилитирани преподаватели на специалностите  „Социология”, „Публична администрация и регионално развитие”,  „Политология”, „Счетоводство и контрол”, „Медии  и обществени ...
Професонален стаж 9.6.2017 г. ... Икономическа социология има сключени договори за провеждане на професионален стаж с:   Върховна касационна прокуратура на Република България http://www.prb.bg/ Глобална инициатива в психиатрията http://www.gip-global.org/ Център за междукултурен диалог Европа-Азия http://cidea ...
Какви са възможностите за продължаване на обучението? 15.3.2014 г. ... да продължат успешно своето обучение в предлаганите от катедра "Информационни технологии и комуникации" магистърски програми. Мегистърските програми дават възможност за повишаване на знанията и получаване на нови в модрени области като ERP системи, Бизнес интелигентни системи, Информационни ...
Настоятелство 12.3.2014 г. ... катедра "Информационни технологии и комуникации" функционира настоятелсто, което включва водещи световни и местни фирми в областта на информационните технологии: IВМ България Microsoft България SAP Labs България dWare ЕООД PIM Prima ЕООД ...
Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" 12.3.2014 г. ... на обучението е одобрена от Настоятелството към катедра "Информационни технологии и комуникации" ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.5.2014 г. ... Икономическа социология  отбеляза 70-тодишнината на проф. дфн Кръстьо Петков с публична лекция на тема: „Посттоталитарната стратификация: от социологията към социалната патология“, организирана от катедра „Икономическа социология“. На събитието присъства ректорът на университета проф. д.ик ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА“ И „УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ“ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ 8.1.2020 г. ... от ръководителя на катедрата за разясняване на условията, процедурата и графика за разработване и защита на дипломна работа. Срок: края на І-ви семестър за магистри със срок на обучение 2 семестъра и края на ІІ-ри семестър за магистри със срок на ...
ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „БАКАЛАВЪР“ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС ЛОГИСТИКА“ 8.11.2018 г. ... страница на катедрата. В същия срок КС определя преподавателите, отговорни за консултиране на студентите във връзка с темите от въпросника, както и дните и часовете за консултация. Съставът на Държавната изпитна комисия се състои от най-малко ...
доктор 15.1.2015 г. ... на обучаващото си звено – катедра „Стопанска логистика“, което прави специалността уникална за страната. Вследствие на това тя е изключително атрактивна за представители на бизнеса (специалисти и мениджъри по логистика), желаещи да повишат квалификацията ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... (тематично направление) Дата Час Зала   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ   Професионално направление 2.2. История и ...
Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ 10.12.2014 г. ... . д-р Росен Кирилов Катедра: Информационни технологии и комуникации 31.01.2012 30.06.2015 2. BG051PO001-3.3.06-0032 Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори-инвестиция с европейски ...
На вниманието на студентите от специалност „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“ 8.10.2013 г. ... „Икономика на туризма“ при УНСС организира тържествено откриване на съвместната магистърска програма „Икономика на туризма и свободното време“, между УНСС и UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D`OPALE (ULCO), Франция. Мероприятието ще се проведе в зала ...
Юбилейна научна конференция 14.11.2013 г. ... И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО КАТЕДРА „МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ” ПОКАНА за юбилейна научна конференция на тема: „МЕДИИТЕ МЕЖДУ МИСИЯТА И БИЗНЕСА” 29 октомври 2013 г., гр. София, Студентски град, УНСС, Голяма конферентна зала ТЕМАТИЧНИ ...
Екип 11.12.2013 г. ... (България). Ръководител на катедра „Стратегическо планиране“ към Стопанска академия „Д. Ценов“ – Свищов (България )(2005 – 2007); Гост – професор в университета "Пиер Мендес“, Гренобъл (Франция) . В момента заема  позициите на: Директор на ...
Специалност "Бизнес логистика" в ОКС бакалавър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 18.1.2018 г. ... на професионалната реализация на възпитаниците на катедра „Логистика“ сочи, че студентите успяват бързо след своето завършване да заемат ръководни позиции – около 30% заемат управленски длъжности с тактически характер, а 11 %  – длъжности със стратегически характер. Освен ...
Приключили международни проекти 2012 г. 18.7.2013 г. ... . д.ик.н. Стати Статев Ректор на УНСС Катедра: Икономикс 01.03.2009 31.03.2012 2. 156089-LLP-1-2009-1-ЕS-ERASMUS-ENW  Поведение на потребителите Erasmus Network - COBEREN доц.д-р Миланка Славова Катедра: МИО и бизнес 01.10.2009 30.09.2012 3 ...
Международни проекти 2013 г. 11.11.2013 г. ... в Европа проф. д.ик.н. Пламен Мишев Катедра :Икономика на природните ресурси 01.03.2011 01.03.2014     2. 265616 FADNTOOL Интегриране на иконометричен и математически модел за програмиране и подобряване анализа на пазара с помощта на база ...
Приключили проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2012 г. 18.7.2013 г. ... . д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ресурси”) 17.12.2009 17.12.2012 2. ДИД 02/4 от  16.12.2009 “Устойчиво потребление в България – промяна на моделите” доц. д-р Даниела Иванова (катедра “Икономика на природните ...
Проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” 2013 г. 18.7.2013 г. ... развитие” проф. д.ик.н. Бистра Боева (катедра „МИО и бизнес”) 14.01.2010 14.01.2013 2. Договор № ДДВУ 02/47 от 20.12.2010 „Проблеми на енергийната сигурност на Република България в контекста на членството на страната в Европейския съюз” доц. д-р Светла ...
Научни области 12.3.2014 г. ... области на научни интереси на катедра "Информационни технологии и комуникации" са актуални теми в областта на информационните технологии и тяхното приложение в икономиката. Научната дейност на преподавателите от катедрата обхваща както теоретични разработки, така и ...
Магистри 24.3.2019 г. ... член, се предлага от катедрения съвет на катедра „Статистика и иконометрия“ и се назначава със заповед на зам.ректора по обучението в ОКС „магистър“. В състава на комисията се включват приоритетно преподаватели от катедрата, но по изключение може да бъдат ...
Въпросник за държавен изпит, специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ...          Р-л катедра:……………….                                                     ...
Въпросник за държавен изпит, специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... по случай 40 години от създаването на катедра икономическа социология, т. 2 и 3 , изд. на УНСС Съйкова, Св. и кол. 2014. Социалните емпирични изследвания. Методологически аспекти. София: Академично издателство  „Проф. М. Дринов” Фотев, Г. 1993. История на ...
Учебна практика 2.4.2019 г. ... заседание на Катедрения съвет на катедра ”Статистика и иконометрия” се избира ръководител на учебната практика и се определят изискванията за провеждане и защита на практиката. Въз основа на сключен договор между УНСС-София, катедра „Статистика и ...
Преподавателка от катедра „Икономика на търговията“ ще контролира цените на лекарствата 28.3.2013 г. ... от катедра „Икономика на търговията“ доц. д-р Силвия Терезова е избрана с решение на Министерския съвет от 21 март за член на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Доц. Терезова е научен секретар на ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “Магистър” 10.1.2018 г. ... най-малко трима преподаватели от катедрата (хабилитирани и по изключение – нехабилитирани преподаватели с образователната и научна степен „доктор”). Възможно е в държавната комисия да бъдат включени и преподаватели от други катедри или външни за ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 22.12.2018 г. ... Катедра "Икономическа социология"   Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър", специалност "Социология” и “Икономическа социология и психология"   Настоящите правила се основават на ...
Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС "Бакалавър" 30.3.2013 г. ... “Икономическа социология”   Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС “бакалавър”, специалност “Социология” и “Икономическа социология”   Настоящите правила се основават на изискванията на Закона за висшето ...
Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” 20.3.2013 г. ... “Икономическа социология”      Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър”, специалности “Социология” и “Икономическа социология”     Настоящите ...
Фотогалерия 5.10.2017 г. ... на ректора, с която се награждава катедра „Икономикс“ „за вярност в академичните традиции, значим принос в развитието на УНСС и във връзка с 65-годишнината от нейното създаване“ (2013 г.) Научна среща-дискусия по проблемите ...
ОНС "Доктор" 18.3.2013 г. ... "Икономикс" подготвя докторанти по специалност "Политическа икономия (Микроикономика и Макроикономика)" в следните форми на обучение: редовна докторантура; задочна докторантура; свободна докторантура. ...
ОКС "Магистър" 27.11.2019 г. ... специалност, по която катедра „Икономикс“ обучава магистри е „Макроикономика“ (редовна форма на обучение), а от учебната 2013/2014 година катедрата е водеща на нова магистърска програма – „Макроикономика и финанси“ (редовна ...
Доц. д-р Иван Несторов на 75 години 1.3.2013 г. ... , чието име е тясно свързано с катедра "Физкултура и спорт" и спортния комплекс "Бонсист", навърши 75 години. Роден е в Банкя, като юноша спортува в родния си град. Занимавал се е с различни видове спорт - футбол, волейбол, баскетбол, ски, ...
За катедрата 5.10.2017 г. ... „Икономикс“ е създадена през 1948 г. До 1990 г. е с наименованието „Политическа икономия“, след което е преименувана на „Икономикс“ а специалността – на  „Макроикономика“. Едни от най-добрите преподаватели и ...
ОКС "Бакалавър" 18.3.2013 г. ... "Икономикс" води подготовката на бакалаври по специалност "Макроикономика" и специалност "Икономика" с преподаване на български и на английски език, в редовна и дистанционна форма на обучение ...
OKS 28.2.2013 г. ... „Политическа икономия“ и едноименната специалност „Политическа икономия“ са създадени през 1948 г. През 1990 г. катедрата се преименува в  „Икономикс“, а специалността – в „Макроикономика“. Едни от най-добрите преподаватели и учени от катедрата са изпълнявали ...
<span style="display:none">Отчети</span> 11.12.2019 г. ... на конкурс за избор на ръководител катедра, за легитимност на заседания на катедрен съвет, за законосъобразност на решение на Факултетен съвет, за разпределение и възлагане на учебна заетост и др.             При ...
Важни дати 4.4.2013 г. ... участие в конференция на катедра „Индустриален бизнес“. 15 СЕПТЕМВРИ 2013г.         Получаване на програма на конференцията 04 ОКТОМВРИ 2013г.            ...
За конференцията 20.11.2017 г. ... посветена на 65-годишния юбилей на катедра "ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС" НА ТЕМА: "ПРЕДПОСТАВКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНДУСТРИАЛЕН РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ" под патронажа на РЕКТОРА на УНСС проф.д.ик.н. Стати СТАТЕВ 4 - 5 ОКТОМВРИ 2013 г. ...
Спорт 25.10.2013 г. ... . Обучението се провежда в катедра „Физическо възпитание и спорт“ – Университетски спортен комплекс „Бонсист“ ...
Изпитна сесия - София 27.1.2020 г. ... 2019/2020 г. Зимна условна сесия - катедра "Икономикс" Зимна условна сесия - катедра ...
ДДВУ 02/70 11.12.2012 г. ... за национално и световно стопанство, катедра „Политология“ Информация за партньорите по проекта Агенция „ОТ ДО Консулт” ООД е създадена през 2005 г. като агенция за ПР, реклама, организация на специални събития, промоционални дейности, семинари и ...
ДКТ 02/55 11.12.2012 г. ... за отговорното подразделение Катедра „Икономика на природните ресурси”, УНСС Информация за партньорите по проекта Национален институт по метеорология и хидрология, БАН Ръководител на проекта Проф. д.ик.н. Пламен ...
Приключили проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2011 г. 11.12.2012 г. ... икономика” проф. д.ик.н. Румен Гечев (катедра “Икономикс”) 05.01.09 30.12.11 4. ДО 02-302/15.12.2008 “Състояние и проблеми на платежния баланс на Република България в контекста на членството в Европейския съюз” доц. д-р Силвия Трифонова (катедра ...
Проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2012 г. 11.12.2012 г. ... съюз” гл. ас. д-р Светла Бонева  (катедра „МИО и бизнес”) 20.12.2010  20.12.2013 6. Договор № ДДВУ 02/70 от 20.12.2010 “Нови форми на политическото участие в българското общество” проф. д-р Георги Янков (катедра „Политология”) 20.12.2010 20.12 ...
докторант Александър Стоянов Димитров 20.11.2012 г. ... Димитров е докторант към катедра „Политология“ в УНСС.  Член на Студентския съвет от 2010 година. Възпитаник на УНСС, магистър по политология. Дългогодишен член в редакционната колегия на университетския вестник. Професионалните и научни интереси на Александър Димитров са в областта ...
докторант Стефан Олегов Радев 12.1.2015 г. ... Радев е докторант към катедра „Публичноправни науки“ в УНСС.  Възпитаник на УНСС, магистър по "Право" и "Енергиен бизнес". Професионалните и научни интереси на Стефан Радев са в областта на правните науки. Членува в сдружение с нестопанска цел "Алумни клуб на ...
доц. д-р Румен Йорданов Брусарски 20.11.2012 г. ... . д-р Румен Брусарски е редовен преподавател в катедра “Финанси” на Университета за национално и световно стопанство – София и хоноруван лектор в Нов български университет и Института по публична администрация. Води лекции по Публични финанси, Анализ “разходи – ползи” и Оценка на въздействието. ...
проф. д-р Румен Йорданов Брусарски 27.11.2019 г. ... д-р Румен Брусарски е редовен преподавател в катедра “Финанси” на Университета за национално и световно стопанство – София и хоноруван лектор в Института по публична администрация. Води лекции по „Публични финанси”, „Анализ “разходи – ползи” и ...
доц. д-р Мариана Кирилова Янева 12.1.2015 г. ... дейност. Ръководител е на трима докторанти към катедра „Икономика на туризма”. Ръководител е на два научноизследователски проекта. Доц. Янева е  експерт е на Националната Агенция по оценяване и акредитация, член, експерт и консултант на Българската Камара за Образование, Наука и Култура. ...
доц. д-р Мариана Кирилова Янева 20.11.2012 г. ... дейност. Ръководител е на трима докторанти към катедра „Икономика на туризма”. Ръководител е на два научноизследователски проекта. Доц. Янева е  експерт е на Националната Агенция по оценяване и акредитация, член, експерт и консултант на Българската Камара за Образование, Наука и Култура. ...
доц. д-р Емил Асенов Атанасов 20.11.2012 г. ... университет, специалност „Право“.  В катедра „Финансов контрол“ води учебни курсове по дисциплините „Теория на финансовия контрол“, “Контрол във финансовия сектор“, “Банков контрол“, “Контрол в капиталовите пазари“. Бил е стипендиант на НАТО по проблемите  на гражданския контрол ...
доц. д-р Емил Асенов Атанасов 20.11.2012 г. ... университет, специалност „Право“.  В катедра „Финансов контрол“ води учебни курсове по дисциплините „Теория на финансовия контрол“, “Контрол във финансовия сектор“, “Банков контрол“, “Контрол в капиталовите пазари“. Бил е стипендиант на НАТО по проблемите  на гражданския контрол ...
доц. д-р Даниела Милчова Фесчиян 20.11.2012 г. ... Милчова Фесчиян е доцент в катедра “Счетоводство и анализ” на УНСС.От 2000 година е доктор по икономика. Доц. д-р Даниела Фесчиян  има три специализации във водещи Английски университети по проблемите на Счетоводството и анализа в банките , Счетоводството в публичния сектор и ...
проф. д-р Даниела Милчова Фесчиян 16.7.2018 г. ... е доктор по икономика. Редовен преподавател е в катедра „Счетоводство и анализ” на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска и магистърска степен по дисциплините „Счетоводство и анализ на банките”, „Стандартизация на счетоводството в публичния сектор”, ...
доц. д-р Даниела Николова Иванова 6.3.2015 г. ... Иванова e доцент в катедра “Икономика на природните ресурси”. Води учебни курсове по Управление на качеството, Стандартизация и сертификация и Стокознание. Ръководител е на магистърска програма по Бизнес администрация със специализация „Управление на качеството и околната среда“. Научните й ...
доц. д-р Даниела Николова Иванова 20.11.2012 г. ... Иванова e доцент в катедра “Икономика на природните ресурси”. Води учебни курсове по Управление на качеството, Стандартизация и сертификация и Стокознание. Ръководител е на магистърска програма по Бизнес администрация със специализация „Управление на качеството и околната среда“. Научната й ...
доц. д-р Георги Павлов Павлов 20.11.2012 г. ... на ТУ, специалност „Автоматика и телемеханика”. В катедра „Национална и регионална сигурност”, води курсове по Информационни технологии, Мобилизационно планиране, Корпоративна сигурност и Защита на информацията. През 1989 е ръководил колектив във Военния научноизследователски институт на Генералния ...
доц. д-р Георги Павлов Павлов 20.11.2012 г. ... на ТУ, специалност „Автоматика и телемеханика”. В катедра „Национална и регионална сигурност”, води курсове по Информационни технологии, Мобилизационно планиране, Корпоративна сигурност и Защита на информацията. През 1989 е ръководил колектив във Военния научноизследователски институт на Генералния ...
доц. д-р Биляна Иванова Томова 16.2.2016 г. ... . Биляна Томова е редовен преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС и гост-преподавател в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Води курсове по „Икономика на медиите и културните индустрии”, „Финансиране на медиите и културните индустрии”, ...
доц. д-р Биляна Иванова Томова 20.11.2012 г. ... . Доц. д-р Биляна Томова е редовен преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС и хоноруван лектор в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Води курсове по Икономика на медиите и културните индустрии, Институционална икономика и медии, Финансиране на културата, Продуцентство.   ...
проф. д-р Христо Христов - Заместник-председател на Контролния съвет 20.11.2012 г. ... Христов е доктор по икономика. Преподавател е в катедра “Публична администрация и регионално развитие” и води учебните курсове по дисциплините: “Основи на публичната администрация”, “Управление на инфраструктурните проекти”, “Управление на публичния сектор”, “Социална политика и администрация”. ...
проф. д-р Христо Христов - Заместник-председател на Контролния съвет 6.3.2015 г. ... Христов е доктор по икономика. Преподавател е в катедра “Публична администрация и регионално развитие” и води учебните курсове по дисциплините: “Основи на публичната администрация”, “Управление на инфраструктурните проекти”, “Управление на публичния сектор”, “Социална политика и администрация”. ...
проф. д-р Виолета Димитрова Цакова - Председател на Контролния съвет 29.2.2016 г. ... . Редовен преподавател е в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” на УНСС. Води лекционни курсове пред бакалаври, магистри и докторанти на университета по дисциплините „Интелектуална собственост”, „Интелектуална ...
доц. д-р Виолета Цакова - Председател на Контролния съвет 20.11.2012 г. ... . Редовен преподавател е в катедра „Интелектуална собственост” на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска, магисърска и докторска степен по дисциплините „Интелектуална собственост”, „Управление на интелектуалната собственост”, „Лицензиране на художествена ...
Специалност „Маркетинг” 13.3.2017 г. ... на продажбите, директни продажби) и др. Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” предлага следните магистърски програми: „Маркетинг” – редовна и дистанционна форма на обучение със срок на обучение съответно 1 година (за получили бакалавърска ...
Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 31.3.2017 г. ... ТЕЗА MASTER DIPLOMA WORK Катедра Department „ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА“ “ECONOMICS OF TRANSPORT AND ENERGY” Факултет Faculty „ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА“ “ECONOMICS OF ...
Специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "Бакалавър" 10.6.2016 г. ... OF TRANSPORT AND ENERGY Катедра/Department   ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ECONOMICS OF TRANSPORT AND ENERGY Факултет/Faculty   ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА/ ECONOMICS OF INFRASTRUCTURE Професионално ...
Бакалавърска специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... 2007 година УНСС и Катедра „Недвижима собственост" предлагат обучение в ОКС „Бакалавър" по специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост".Срокът на обучение е 8 семестъра (4 години). В първите две години студентите изучават задължителни и ...
Изпитни програми 12.11.2019 г. ... катедрения/научния съвет на съответната катедра/институт и са утвърдениот заместник-ректора по НИД на УНСС  № Изпитни програми Катедри/Институти 01 Стопанска история Политическа икономия 02 Социология Икономическа ...
Допълнителна информация 26.9.2019 г. ... със специалисти от съответната катедра, към която е обявена докторантурата, както и с преподавателите от катедра “Чужди езици и приложна лингвистика”. С цел улесняване на избора на специалност и форма на обучение Ви предоставяме следната допълнителна ...
Класиране и избор 26.9.2019 г. ... в доклад на ръководителя на обучаващата катедра до декана на факултета. Докладът съдържа: резултатите от положения изпит по специалността; резултатите от положения изпит по чужд език; средния успех от дипломата за висше образование - магистърска степен; списък на научните и ...
Специалност "Социология" 7.3.2014 г. ... и водещи изследователи в своята област. Катедра “Икономическа социология” разполага с добра материална база, с компютризирана Лаборатория за социологически изследвания, с висококвалифициран академичен състав от професори, доценти и асистенти, доктори на науките, доктори по ...
Бакалаври 16.1.2020 г. ... провеждане на електронната страница на катедрата и чрез устно информиране на студентите от научния секретар на катедрата.  1.7. Материалът, залегнал в писмения изпит, обхваща основни теми от всички статистически дисциплини, изучавани от студентите по време на тяхното ...
Докторска степен 5.1.2019 г. ... журналистика и продуцентство", водени от катедра "Медии и обществени комуникации". Учебният план за докторската програма се състои от два основни блока: БЛОК А и БЛОК Б.  Блок А включва три задължителни дисциплини за професионалното направление – "Методология и ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... . д-р Светла Тошкова ръководител на катедра „Политическа икономия   Създаването на катедрата и специалността   Преди повече от година в УНСС беше създадена катедрата Политическа икономия и специалността Политическа икономия. Гордост за нас е, че ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... прием за всички магистърски програми на катедра "Национална и регионална сигурност", а през м. януари има прием само за магистърската програма по "Икономика на отбраната и сигурността" със специализация "Корпоративна сигурност". Моля следете сайта на УНСС и нашата катедра за ...
Проект на НАТО SfP-982063 15.6.2012 г. ... на отбранителната промишленост” Катедра „Национална и регионална сигурност” (КНРС), като представител на УНСС и съвместно с още четири научни и образователни организации кандидатства през месец август 2005 г. за изпълнение на проект на тема „Управление на свързани със ...
<center>Международна научна конференция<br> „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век”</center> 31.5.2012 г. ... „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”     ПОКАНА     МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ     „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТУРИЗМА ПРЕЗ ХХІ ВЕК”     КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА ПОД ПАТРОНАЖА НА РЕКТОРА НА УНСС – ПРОФ. Д.ИК.Н. СТАТИ ...
Срокове и такси 12.7.2012 г. ... в юбилейна международна научна конференция на катедра “Икономика на търговията”, име на участника Тематични направления Организационен комитет Изисквания Заявка за участие Срокове и такси За контакти: 1700 София, Студентски град ...
Организационен комитет 16.5.2012 г. ... . д-р Йорданка Владимирова ръководител на катедра “Икономика на търговията” заместник-председател доц. д-р Силвия Терезова научен секретар на катедра “Икономика на търговията”   членове: проф. д-р Септемврина Костова доц. д-р Янко Коралиев доц. д-р Виолета Гълъбова доц. ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 30.5.2016 г. ... години катедра “Икономика на търговията” Юбилейна международна научна конференция “Търговията – минало, настояще и бъдеще” 11-12 април 2013 г. Скъпи колеги, Имам удоволствието да Ви поканя на юбилейната международна научна ...
Проект FADNTOOL 21.4.2012 г. ... за отговорното подразделение Катедра Икономика на природните ресурси Информация за партньорите по проекта Aristotelio panepistimio thessalonikis Universite de perpignan Wageningen universiteit University of macedonia economics and social ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2012 г. 5.12.2012 г. ... . д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ресурси”) 01.03.2011 01.03.14 Договор № 265616 FADNTOOL Интегриране на иконометричен и математически модел за програмиране и подобряване анализа на пазара с помощта на база данни ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2011 г. 5.12.2012 г. ... . д-р Катя Владимирова (катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”) 01.01.07 31.12.11 2. Проекти по Седма рамкова програма на ЕС 2. Договор № 212120 TEAMPEST “Теоретично развитие и емпирично измерване на външните разходи от ...
ПРОЕКТИ НА УНСС, ФИНАНСИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” - 2011 г. 4.4.2012 г. ... . д.ик.н. Румен Гечев (катедра “Икономикс”) 05.01.09 30.12.11 ДО 02-302/15.12.2008 “Състояние и проблеми на платежния баланс на Република България в контекста на членството в Европейския съюз” доц. д-р Силвия ...
Събития 2.4.2012 г. ... е проф. д.с.н. Елка Тодорова, катедра «Икономическа социология» при ОИФ.     EU-WISE  е проект по 7-ма рамкова програма на Европейската Комисия, който има задачата да отрази възможностите, ресурсите и промените, настъпили в здравните политики в ...
Начало 2.4.2012 г. ... е проф. д.с.н. Елка Тодорова, катедра «Икономическа социология» при ОИФ.       EU-WISE  е проект по 7-ма рамкова програма на Европейската Комисия, който има задачата да отрази възможностите, ресурсите и промените, настъпили в здравните ...
Статистика и иконометрия 23.2.2012 г. ... може да бъде всеки член на катедра „Статистика и иконометрия”. По изключение се допуска дипломен ръководител да бъде експерт-статистик с образователната и научна степен доктор по „Статистика и демография”. Допуска се един научен ръководител да има най-много ...
Дейност 2.3.2012 г. ... и т.н. В сътрудничество с катедра “Предприемачество” в УНСС и Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП) е реализиран и постоянно развиван модел на взаимодействието: изследвания – образование (обучение) – реална практика ...
Преподаватели 15.2.2012 г. ... "Стопанска история" към Катедра "Политическа икономия" Секция "Социално-икономически теории" към Катедра "Политическа икономия" Секция "Фиолософия" към Катедра "Политическа ...
Школа за чуждоезиково обучение 17.6.2015 г. ...   Екипът е от преподаватели в катедра “Чужди езици и приложна лингвистика”, факултет “Международна икономика и политика” на УНСС, квалифицирани в преподаването на чужди езици за целите на бизнеса, бизнес комуникациите, администрацията и на политическите науки. ...
Архив на международни конференции и срещи с партньорски организации, чиито организатор и домакин е УНСС 9.2.2012 г. ... от търговска марка”, организирана от катедра „Интелектуална собственост”, с участието на бранд-консултанти от водещи международни агенции, предприемачи, преподаватели и студенти – 12.05.2009 г.; Международна конференция на тема:”Бизнесът и науката в подкрепа на НИРД в ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... факултет Катедра "Икономикс" Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита" Катедра "Икономическа социология" Катедра "Политическа икономия" Бизнес факултет Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Катедра "Индустриален ...
Студентско сдружение "ЕГО ПОЛИТИКО" 2.2.2012 г. ... световно стопанство, Студентски съвет, катедра „Политология”, народни представители и членове на европейския парламент от целия политически спектър и др.; Неправителствени организации и изследователски центрове: „Българско училище за политика, Асоциация „Прозрачност без ...
Катедри 11.4.2012 г. ... състав са включени четири катедри: Катедра „Международни икономически отношения” Катедрата осъществява обучение по специалност Международни икономически отношения (МИО). Магистърските програми, които катедрата провежда са: Международни икономически отношения за студенти ...
История 1.2.2012 г. ... Банка и XXXIX-то Народно Събрание за катедра “Статистика и иконометрия” на УНСС.   3. Дейност на ЦСИ към УНСС за периода 2003-2007 г.   Първо. В изпълнение на Решение на РС от 14.05.2003г., т.5, е проведено анкетно проучване със студентите от спец. ”Туризъм” ...
Ръководство и екип 5.4.2012 г. ... . д-р Георги Димитров Мишев Катедра "Статистика и иконометрия" Факултет "Приложна информатика и статистика"  E-mail: gmishev@unwe.acad.bg  Телефон: (02) 8195 408  Кабинет: ...
Контакти 13.11.2019 г. ... и регионална сигурност“ Център за стратегически изследвания на отбраната и сигурността Магистърска програма „Ядрена сигурност“ Моля, последвайте ни ...
Контакти 27.12.2018 г. ... катедра доц.д-р Миланка Славова, кабинет 3017, тел. 8195 345 Заместник-ръководител катедра доц. д-р Васил Петков, кабинет 3030, тел. 8195 246 Административен секретар Виолета Божкова, кабинет 3016, тел. 8195 ...
Контакти 28.9.2012 г. ... секретар на катедра "Човешки ресурси и социална защита" Мария Манчева кабинет 2053, тел. 02/81 95 310 E-mail: katedratsz@unwe ...
Контакти 12.2.2018 г. ... СЕКРЕТАР НА КАТЕДРА  "ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ" Цветанка Георгиева КАБИНЕТ 1076 ТЕЛ. 02/ 8195 603; 02/862 94 97 МЕЙЛ: cvetig@unwe ...
Контакти 4.2.2018 г. ... Икономическа социология E-mail: esociology40@unwe.bg Телефон: (02) 8195 444 Кабинет: 3086 адрес: 1700 София, Студентски град "Хр. Ботев", УНСС ФБ: „Катедра Икономическа социология” https://www.facebook ...
Контакти 2.3.2018 г. ... . д-р Георги Шинков Забунов, Ръководител катедра  E-mail: georgi_zabunov@unwe.bg   Кабинет: 1092  Каменка Иванова Евстатиева, Технически секретар  E-mail: kamenkai@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 269  Кабинет: ...
Контакти 31.5.2018 г. ... катедра Доц. д-р Надя Димитрова Миронова Катедра "Управление" Факултет "Управление и администрация"  Служебен E-mail: mironovaunss@abv.bg  Телефон: (02) 8195 576  Кабинет: 1049 Научен секретар Доц. д-р Цветана Александрова ...
Контакти 1.4.2019 г. ... (02) 8195 423 Facebook страница на катедрата: https://www.facebook ...
Контакти 28.9.2016 г. ... във Фейсбук на официалната страница на Катедра "Публична администрация" (актуална до месец юни 2016) или Катедра "Публична администрация" (актуална към настоящия момент)   АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР Вяра Тодорова Коларова Кабинет: 5032 Телефон: (02) ...
Контакти 10.3.2016 г. ... на инфраструктурата“ Катедра „Икономика на транспорта“ Кабинет 3054 Надежда Димитрова-Цинцарска – административен секретар Телефон: 02 – 81 95 – 292 Email: transport_unwe@unwe ...
История 1.10.2012 г. ... Катедра “Икономика на транспорта” е създадена през 1950 г., първоначално към Стопанския факултет на Софийския университет. Катедрата измина дълъг път на развитие, устоя на историческите превратности и предизвикателства на времето, с някои ...
История 3.2.2012 г. ... "Публична администрация и регионално рзвитие" е създадена през 1997 г. В момента в нея се обучават 396 студенти. Завършилите тази специалност могат да намерят практическа реализация като могат професионално да се реализират във висшите държавни ...
История 3.10.2017 г. ... по логистика. Водещата специалността катедра “Логистика” е приемник в организационно и кадрово отношение на съществуващата от 1976 г. в УНСС катедра “Икономика и управление на материално-техническото снабдяване”. През различните етапи от развитието на ...
История 23.3.2017 г. ... “Математика” е създадена през 1963 г. Първоначално катедрата е имала петима преподаватели и ръководител на катедрата е бил проф. Здравко Сугарев. В годините последователно ръководители на катедрата са били доц. д-р Иван Киркоров (1976 - 1990 г.), доц. д-р ...
История 17.9.2016 г. ... нашата катедра са били преподаватели редица известни спортисти: Драган Господинов (волейбол и ОФП), Калина Василева (спортна и художествена гимнастика), Петко Лашев (плуване), Любен Дървов, змс Ангел Колев (лека атлетика), мс Димитър Самсаров (футбол), змс Димитър Захариев и ...
Информация 25.5.2017 г. ... "Счетоводство и анализ" е наследник и продължител на постиженията на плеяда известни учени в областта на счетоводството от създаването й през 1920 г. до настоящия момент. В различните исторически периоди в катедреният колектив са творили и преподавали ...
История 17.9.2016 г. ... "Финансов контрол" осъществява научно и методично ръководство на специалност "Финансов контрол". Специалността е акредитирана в рамките на професионално направление "Икономика" през 2007 година. Целите, заложени в учебните планове за степен ...
История 27.9.2012 г. ... е създадена през 1966 г. под името “Стопанско управление и машинна обработка на информацията”. Това е най-старата катедра по стопанско управление в страната. През 1972 г. е преименувана на “Теория на управлението и моделиране на стопански ...
История 28.9.2012 г. ... “Икономика на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). По своя облик ...
История 3.2.2012 г. ... и световно стопанство катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” е наследник на традициите на създадения през 1920 г. Свободен университет за политически и социални науки (Балкански близкоизточен институт). През 1940 г. Свободният университет се ...
Още история 7.12.2017 г. ...    Катедра “Статистика и иконометрия”, като част от УНСС, се явява приемник на Свободния университет за политически и стопански науки/Балкански близкоизточен институт/, основан в София през 1920 г., на Държавното висше училище за ...
История 2.3.2018 г. ... собственост” е създадена през 2007 г. Дейността й е насочена към един от най-динамично развиващите се пазари у нас – този на недвижими имоти. Поради широкия си обхват и спецификата си, пазарът на недвижими имоти ...
История 3.9.2012 г. ... бизнес” има богата многогодишна история и заслужено място сред водещите катедри в УНСС. Над пет десетилетия различни поколения научни работници – професори, доценти, асистенти -  са давали и дават своя принос в ...
История 3.2.2012 г. ... и традиции Катедра “Икономика на природните ресурси” е приемник и наследник на създадената през 1921 г. към Агрономическия факултет на Софийския университет катедра по “Земеделска икономика”. Неин основател и пръв ръководител е известния български ...
История 22.12.2018 г. ... “Икономическа социология” [1] е създадена през 1975 г., като първоприемник на секция “Икономическа социология” към катедра “Политическа икономия”. Основоположници са акад. Жак Натан и проф. д-р Кирил Григоров от ...
История 3.2.2012 г. ... .acad.bg Катедра “Политология” води своето начало от есента на 1990 г., когато с решение на Академичния съвет е учредена катедра по “Политология и История”, с две секции. През 1992 г., във връзка с преминаването на УНСС от ...
История 21.2.2018 г. ... ГОДИНИ КАТЕДРА „ИНТЕЛЕКТУАЛНА ...
История 29.5.2017 г. ... 1973 г. на специалност и катедра „Икономика и организация на труда“ към Общоикономическия факултет на ВИИ „Карл Маркс“.  Катедрата е  преименувана през 1991г. на департамент „Труд и социална защита“. През ...
История 10.12.2012 г. ... работа (магистърска теза) Катедра „Икономикс” е създадена през 1948 г. Тя е най-голямата катедра, включена в състава на Общоикономически факултет. В преподавателския състав на катедрата има общо 29 преподаватели – 3 професори (от които 2 ...
История 26.7.2018 г. ... катедра На 13 юни 1966 г. със заповед № 2584 на Министъра на народната просвета в тогавашния Висш икономически институт беше създадена нова катедра с название “Стопанско управление и машинна обработка на икономическата ...
История 22.3.2016 г. ... история на катедрата      Катедра “Международни отношения” е създадена през 1976г. като специализирано звено, чиято основна задача е осигуряване на преподаването на специалните и професионалните учебни ...
История 3.2.2012 г. ... сайта на катедрата: http://www.e-dnrs.org Катедра "Национална и регионална сигурност" е създадена през 1990 г. и една от шестте катедри на факултет „Икономика на инфраструктурата”. Провежданата от катедрата ...
История 3.2.2012 г. ... "Икономика на туризма" е създадена през 1990 г. с водеща специалност "Туризъм". В момента в нея се обучават 752 студенти. Завършилите тази специалност могат да ръководят и участват в маркетинговата, производствената, иновационната, инвестиционната, счетоводната ...
История 7.2.2019 г. ... „МИО и бизнес“ има повече от 65-годишна история, а специалност  „Международни икономически отношения” (МИО) е една от водещите специалности в УНСС. Специалността се ражда през 1952 година, когато е създаден и Висшият икономически институт „Карл ...
История 7.11.2012 г. ... „ЧЕПЛ” е една от най-големите и стари катедри в УНСС и води началото си от 1920 г., когато е основан предшественикът му - Свободният университет за политически и стопански науки - София. През 1922 г. западните езици са включени в учебните планове на специалностите от трите отдела на ...
История 28.9.2012 г. ... ”Частноправни науки"е създадена през 1995 г. Обхваща научни дисциплини, изучавани от студентите специалност «Право» в ЮФ на УНСС.       Академичният състав на катедрата се състои от 9 хабилитирани и 4 нехабилитирани преподаватели ...
История 17.9.2016 г. ... ”Публичноправни науки" е създадена през 1995 г. Обхваща научни дисциплини, изучавани от студентите специалност «Право» в ЮФ на УНСС. Към катедрата са включени и онези общотеоретични дисциплини, които дават фундамента на правните знания: Обща теория на правото, Общо ...
История 15.2.2012 г. ... съвет на УНСС № 19/29.09.2010 г. е създадена катедра "Политическа икономия". Тя включва в състава си следните секции: - Социално-икономически теории; - Стопанска история; - ...
История 25.10.2018 г. ... и опит се полагат основи за създаването на нова катедра. През 2006 г. новата катедра „Предприемачество“ е факт. През следващата  2007 г., се създава и специалност „Предприемачество“, бакалавърска степен. И катедрата и специалността са от „пионерите“ в ...
Партньори 27.9.2012 г. ... декана на Юридическия факултет и ръководител на катедра "Публичноправни науки"  проф. д-р Христина Балабанова и първия председател на Административен съд София-град и понастоящем съдия във Върховния административен съд Лозан Панов, по съвместна инициатива на катедра ...
Партньори 28.9.2012 г. ... "Частноправни науки" има дългогодишна съвместна дейност с Института за средно и източно европейско стопанско право (FOWI) към Икономическия университет, Виена, Австрия. Разработват се съвместни публикации и участие в международни проекти. От учебната 2011/2012 г ...
Партньори 22.3.2016 г. ... И ЗВЕНА КЪМ ТЯХ, ПАРТНЬОРИ С ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ“    Университет в Баня Лука – Република Босна и Херцеговина  (2008 г. – интервю с проф. В.Войнович – декан на Факултет за Политически науки във връзка с изпълнение на ...
Партньори 13.3.2014 г. ... бизнес анализ в статика”   В бизнеса: Катедра информационни технологии и комуникации успешно си партнира с големи копмании от IT бизнеса като: IBM България Microsoft ...
Партньори 17.5.2017 г. ...   Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" има сключени меморандуми за сътрудничество със следните институции и организации: Патентно ведомство на Република България; Адвокатска кантора ARSIS Consulting; Адвокатска кантора "Бенатов & партньори"; Адвокатска ...
Партньори 10.12.2019 г. ... дружества със специална инвестиционна цел и др. Катедра "Недвижима собственост" тясно си партнира с представителите на бизнеса от бранша. Сред нашите партньори са: НСНИ - Национално Сдружение Недвижими Имоти ФИАБЦИ - България БФМА - Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация РЕМАКС - ...
Партньори 27.9.2012 г. ... "Управление" работи в сътрудничество с български и чуждестранни висши училища и научни организации: Висши училища и научни организации в България: Варненски икономически университет; Стопанска академия "Д. А. Ценов" гр. Свищов, Нов български университет, СУ, ТУ и ...
Партньори 9.2.2016 г. ... „Логистика“ е установила, поддържа и развива партньорски взаимоотношения и контакти с потенциални потребители на резултатите от научните си разработки, както и с други заинтересувани от обучението на студенти и докторанти страни. Интерес към обучението и изследванията в ...
Партньори 29.6.2017 г. ... „Публична администрация“ е институционален член на Мрежата на институти и училища по публична администрация в Централна и Източна Европа NISPAcee (Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe) ...
Катедрата 28.5.2019 г. ... г. Отворен семестър на катедра „Публична администрация“ на тема: „АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЗ БЮРОКРАЦИЯ. Дигитални решения 2018“ април 2018 г. Информационен семинар по проекта „Динамична Европа“ ноември 2017 г ...
За катедрата 17.2.2016 г. ... „Икономика на транспорта” е създадена  на 20.10.1950г. с водеща специалност „Икономика на транспорта”.  Повече от 60 години в тази специалност се подготвят висококвалифицирани специалисти за нуждите на цялата страна, които успешно могат да се реализират във ...
За катедрата 21.4.2019 г. ... „Финанси“ е наследник на самостоятелно обособения „Административно-финансов“  отдел в първото висше икономическо училище у нас – „Свободен университет за политически и стопански науки“, създадено през 1920 г. В учебните планове на отдел ...
За катедрата 9.12.2019 г. ... "Счетоводство и анализ" е наследник и продължител на постиженията на плеяда известни учени в областта на счетоводството от създаването й през 1920 г. до настоящия момент. В различните исторически периоди в катедреният колектив са творили и преподавали учени, известни не само у нас, но и в ...
За нас 20.4.2018 г. ... "Медии и обществени комуникации" е създадена през 2008 г. като приемник на катедра "Управление на социално-културните дейности". От 1996 г. до 2007 г. обучава бакалаври и магистри в специалността "Икономика на масмедиите". През 2004 г. са приети първите студенти в специалност "Журналистика и ...
За катедрата 17.9.2016 г. ... 8 март 1954 г. е създадена катедра по физкултура, чийто временен ръководител е ст. преп. Драган Господинов. От началото на самостоятелното си съществуване през 1954 г. до 2010 г. катедра “Физическо възпитание и спорт” е имала в своите ръководства все утвърдени в своята си дисциплина ...
За катедрата 30.10.2018 г. ... “Математика” е създадена през 1963 г. Първоначално катедрата е имала петима преподаватели и ръководител на катедрата е бил проф. Здравко Сугарев. В годините последователно ръководители на катедрата са били доц. д-р Иван Киркоров (1976-1990 г.), доц. д-р Себастиян Каменаров (1991-1994 г.) ...
За катедрата 26.9.2012 г. ... е създадена през 1966 г. под името “Стопанско управление и машинна обработка на информацията”. Това е най-старата катедра по стопанско управление в страната. През 1972 г. е преименувана на “Теория на управлението и моделиране на стопански системи” за преподаване на учебните дисциплини ...
За катедрата 23.2.2016 г. ... на Университета за национално и световно стопанство катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” е наследник на традициите на създадения през 1920 г. Свободен университет за политически и социални науки (Балкански близкоизточен институт). През 1940 г. Свободният университет се трансформира в ...
За катедрата 21.9.2018 г. ... "Статистика и иконометрия" е създадена през 1947 г. През своят дълъг път тя е била многократно усъвършенствана и обогатявана, както от гледна точка на преподаваната материя, така и от гледна точка на преподавателския й състав. В развитието й най-общо могат да се разгледат следните ...
За катедрата 2.3.2018 г. ... собственост” е създадена през 2007 г. Дейността й е насочена към един от най-динамично развиващите се пазари у нас – този на недвижимите имоти. Поради широкия си обхват и спецификата си, пазарът на недвижими имоти отразява тенденциите в другите сектори на ...
За катедрата 11.12.2019 г. ... “Икономика на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). С решение на Академичния ...
За катедрата 24.4.2018 г. ... "Политология" към УНСС е основана през 1990 г. В началото на 90-те години преподавателите в катедрата разработват първите университетски курсове и първите учебни планове за специалност "Политология". През годините след 1995 г., катедрата за сравнително кратки срокове израства в научно отношение - ...
За катедрата 24.3.2017 г. ... “Икономика на природните ресурси” е приемник и наследник на създадената през 1921 г. към Агрономическия факултет на Софийския университет катедра по “Земеделска икономика”. Неин основател и пръв ръководител е известния български учен и общественик проф. Янаки Моллов ...
За катедрата 12.9.2017 г. ...   Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" осигурява обучение в бакалавърска степен на висшето образование по специалностите: "Интелектуална собственост и бизнес"; "Творчески индустрии и бизнес".     Студентите, обучаващи се в специалностите ще получат знания в ...
За катедрата 22.11.2017 г. ... бизнес” има богата многогодишна история и заслужено място сред водещите катедри в УНСС. Над пет десетилетия различни поколения научни работници – професори, доценти, асистенти -  са давали и дават своя принос в развитието на отрасловата икономическа ...
За катедрата 14.11.2015 г. ... "Информационни технологии и комуникации" е формиране през 2008 г. с решение на Академичния съвет на УНСС . В новообразуваната катедра влизат съставите на бившите вече катедри "Информатика" и "Икономика на съобщенията". Ръководител на катедра от 2008 до юни 2015 е проф. Валентин Кисимов. ...
За катедрата 7.2.2019 г. ... „МИО и бизнес“ има повече от 65-годишна история. Специалност  „Международни икономически отношения” (МИО) е все още една от най-престижните и желани специалности в УНСС. В катедрата работят висококвалифицирани и всеотдайни преподаватели с дългогодишен опит в областта ...
За катедрата 17.9.2016 г. ... бизнес, фирмено сътрудничество и маркетинг. Катедра "Икономика на туризма" предлага обучение в специалностите "Икономика на туризма с преподаване на английски език“ и "Икономика на туризма с чуждоезиково обучение“ ...
За катедрата 17.9.2016 г. ... ”Публичноправни науки" е структурно звено в Юридическия факултет на УНСС, преподавателите от което обезпечават учебния процес по публичноправните дисциплини, изучавани от студентите от специалност "Право", както и от студенти от други специалности в зависимост от учебните им планове ...
За катедрата 21.12.2012 г. ... Катедра „ЧЕПЛ” е една от най-големите и стари катедри в УНСС, която осигурява специализирано чуждоезиково обучение в областта на бизнес комуникациите, дипломацията и др. на английски, немски, френски, испански и руски, които се изучават като първи и втори чужд език. Катедрата ...
За катедрата 28.9.2012 г. ... "Частноправни науки" обучава студенти от специалност "Право" съвместно с катедри "Публичноправни науки"  и "Наказателноправни науки". Наред с обучението на студенти по специалност "Пправо" преподавателите от катедрата участват активно ...
За института 25.10.2018 г. ... функции, изпълнявани до неговото създаване от катедра „Предприемачество”, която от 2006 г. осигурява методично учебния процес по предприемачество в УНСС с оглед изграждането на високо подготвени предприемачи и мениджъри в динамична бизнес среда - включително международна и мултикултурна. ...
За катедрата 26.3.2014 г. ... на катедрата и специалността Преди повече от година в УНСС беше създадена катедрата Политическа икономия и специалността Политическа икономия. Гордост за нас е, че това е единствена по рода си катедра и специалност във висшите училища у нас. Идеята, вдъхновението и ...
Публикации 22.1.2020 г. ... по „Социология“ и създаване на катедра „Икономическа социология“ в УНСС . ИЗДАДЕНИ КНИГИ от членовете на катедра „Икономическа социология”, УНСС проф. д.ик.н. Ташо Пачев, проф. д-р Благой Колев и колектив. Икономическа социология. Университетско ...
Публикации 24.12.2017 г. ... с публикации на преподаватели от катедра "Статистика и конометрия" (в xlsx формат)       Заявка (форма) за добавяне на публикации към базата  (в xlsx формат)     Попълнената заявка (форма) изпратете на адрес: ...
Конференции и семинари 16.4.2019 г. ... "Статистика и иконометрия" взе активно участие в следните конференции:  “Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век”, септември 2006 г. “Актуални проблеми на статистическата теория и практика”, София, септември ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 22.5.2018 г. ... , настояще и бъдеще" 60 години катедра “Икономика на търговията” Юбилейна международна научна конференция “Търговията – минало, настояще и бъдеще” 11-12 април 2013 г. Скъпи колеги, Имам удоволствието да Ви поканя на юбилейната ...
Конференции и семинари 2.3.2018 г. ... КОНФЕРЕНЦИЯ "10 ГОДИНИ КАТЕДРА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ В УНСС" - 10 ноември 2017 г. СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "СЕКТОРЪТ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ - СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ" - 9 ноември 2017 г ...
Архив Конференции и семинари 24.6.2016 г. ... 2016 г.    Ръководител катедра:  проф. д-р Виолета Бакалова Председател на организационния комитет: проф. д.ик.н. Христо Първанов  Почетен председател: проф. д-р Евгени Василев Организационен комитет: Ръководител проект доц. д-р Борислав ...
Конференции и семинари 27.9.2012 г. ... за национално и световно стопанство и катедра “Публична администрация и регионално развитие” организираха и проведоха двудневна Юбилейна международна научна конференция на тема: “Публичната администрация – предизвикателства и перспективи”, с което се отбеляза 10-годишнината от ...
Конференции и семинари 12.4.2016 г. ... научна конференция - 25 години катедра „Политология“ С юбилейна международна научна конференция „Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век“, катедра и специалност „Политология“ честваха своята ...
Научни форуми 11.10.2017 г. ... Икономически Изследвания при БАН и  катедра "Икономическа социология" УНСС – София. Част от българскатaделегация бяха проф. д-р Веселин Минчев, член на научния съвет на Икономическия Институт на БАН и ръководител на делегацията, доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на ...
Конференции и семинари 11.11.2013 г. ... организирана от катедра "Информационни технологии и комуникации" по случай 45-годишнината от създаването на катедрата - ICAICTEE 2012, International Conference on Application of Information and Communication Technology in Economy and Education ...
Конференции и форуми 13.5.2019 г. ... конференции и форуми, организирани от катедра „Икономикс“ Година Тема на конференцията, форума 2019 г. 1. Пета студентска конференция - за студенти и докторанти, обучавани в специалности, водени от катедрата (апр./май); 2. Пето издание на ...
Конференции и семинари 16.5.2017 г. ... конференции, организирани от катедра "Човешки ресурси и социална защита": "Трудът и социалното дело в новите условия", 1996 г., "Труд и застраховане", 1998 г., "Теоретични и практически проблеми на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване", 1997 г., "Трудът и неговата ...
Конференции и семинари 11.4.2013 г. ... И СЕМИНАРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ КАТЕДРА “НАЦИОНАЛНА И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ” The International High-Level Sofia Conference on “Smart Defence – Pooling and Sharing: Eastern European View on Multinational and Innovative Approaches for Capabilities Development”, Under the ...
Конференции и семинари 25.10.2018 г. ... ролята на звената чийто приемник е - катедра "Предприемачество" и Института за развитие на предприемачеството, на активен партньор в организираната от Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП) ежегодна международна конференция, която вече има ...
Проекти 15.6.2012 г. ... РАЗРАБОТКИ НА КАТЕДРА “НАЦИОНАЛНА И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ” И УЧАСТИЕ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ Икономически аспекти на тероризма, УНСС, София, 2009-2011 Социално-икономически аспекти на трафика на хора, УНСС, София, 2009 -2011 Защита на критичната ...
Проекти 22.12.2018 г. ... , в които са участвали преподавателите от катедра „Икономическа социология“ може да намерите в техните уеб-блогове ...
Проекти 24.4.2017 г. ... последните години преподавателите в катедрата са участвали в разработването на над 30 проекта, а научно-изследователската им дейност допринася за публикуването на повече от 20 студии и монографии и участието им с над 150 статии и доклади в научни форуми в страната и в чужбина. Традиционно ...
Проекти 9.2.2016 г. ... „Стопанска логистика“ е координатор на ТЕМПУС проекта „Партньорство между българските икономически университети в разработването на междууниверситетска бакалавърска степен по Стопанска логистика“ - TEMPUS JEP – 11347/96. Проектът е реализиран съвместно с ...
Проекти 8.4.2013 г. ... от катедра "Статистика и иконометрия" са висококвалифицирани специалисти, които вземат ключово участие в редица национални и международни проекти от голямо социално-икономическо значение. За повече информация относно конкретните проекти, в които участват ...
Проекти 2.3.2016 г. ... проекти, в които членове на катедра "Управление" са ръководители и участват са разпределени и представени по години: Университетски проекти за научни изследвания - 2015 г.; Университетски проекти за научни изследвания - 2014 г.; Университетски проекти за научни изследвания ...
Наука 8.2.2017 г. ... "Статистика и иконометрия", поради своя благоприятен творческо-научен климат, е място, където научните идеи и мислене се възпитават, развиват се и намират изражение в участието на членовете на катедрата в множество научни конференции, семинари, съвети, проекти и други изяви ...
Наука 2.3.2018 г. ... от катедра "Недвижима собственост" участват в научно-изследователски и приложни проекти. Научните им изследвания са отразени в множество публикации, които са посочени в персоналните им блогове ...
Наука 20.4.2018 г. ... 2013 Г. - Юбилейна научна конференция на катедра "Медии и обществени ...
Наука 10.10.2012 г. ... „Физическо възпитание и спорт“ през 2010 г. организира Международна научна конференция на тема „Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорт във висшите училища.  През 2013 г. предстои организирането и провеждането на Международна научна ...
Наука 24.4.2017 г. ... политика на катедра “Финанси” е насочена към ангажиране в учебния процес на преподаватели със значителен научно-изследователски потенциал, както и привличане на гост-лектори – външни специалисти, ангажирани пряко с научно-изследователска дейност извън ...
Наука 19.6.2019 г. ... райони на Хасковска област" (съвместно с катедра “Агробизнес”) 2011 – 2013 "Инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги" 2012 "Създаване на подкрепяща среда за докторанти с увреждания в УНСС" 2012 – ...
Наука 1.7.2018 г. ... на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” при УНСС – София има удоволствието да Ви покани да участвате в работата на организираната от тях Научен форум на тема: „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ НА ...
Наука 22.12.2018 г. ... „Икономическа социология” поставя развитието на социологическата наука като основен приоритет в дейността си. Научно-изследователската дейност на катедрата е съобразена както с целите за развитие на УНСС като университет – лидер в областта на икономическата и други ...
Наука 24.4.2018 г. ... от Катедра "Политология" развиват активна научно-изследователска дейност. Доказателство за това са многобройните публикации в различин форми - статии в научни списания, студии, монографични изследвания и др. За периода 2008-2012 г., преподаватели от катедрата са ...
Наука 28.9.2012 г. ... дейност на преподавателите в катедра "Човешки ресурси и социална защита" се представя чрез техни основни публикации и научни изследвания в областта на заетостта, човешките ресурси, социалната политика, индустриалните отношения, осигуряването и застраховането ...
Наука 21.4.2012 г. ... области на научни интереси на катедра "Информационни технологии и комуникации" са актуални теми в областта на информационните технологии и тяхното приложение в икономиката. Научната дейност на преподавателите от катедрата обхваща както теоретични разработки, така и ...
Наука 5.10.2017 г. ... на катедра "Икономикс" провежда вътрешнокатедрени разисквания, семинари, научни конференции и др. Разработват се проекти и самостоятелни научни изследвания (учебници, учебни помагала, монографии, хабилитационни трудове, докторати, студии, статии, анализи) ...
Наука 7.2.2019 г. ... годините катедра “МИО и бизнес” се налага не само като образователен център, но и като важен научен център, в който се извършват фундаментални и приложни научни изследвания, провеждат се научни прояви с национално и международно значение. Нашите ...
Наука 27.9.2012 г. ... области на научни интереси на катедра "Публичноправни науки" са актуални теми в областта на Административното право и процес, Финансовото право, Банковото право, Борсовото право и др. Научната дейност на преподавателите от катедрата обхваща теоретични ...
Наука 28.9.2012 г. ... области на научни интереси на катедра "Частноправни науки" са актуални теми в областта на Гражданското право и гражданския процес, Вещното право, Търговското право, Трудовото и осигурителното право и др. Научната дейност на ...
Специалности 28.9.2012 г. ... "Частноправни науки" обучава студентите от специалност "Право" по основните задължителни дисциплини: "Римско частно право", "Гражданско право - обща част", "Вещно право", "Семейно и наследствено право", ...
Специалности 17.1.2013 г. ... "ЧЕПЛ" обучава  студентите, които са положили конкурсен изпит по чужд език от следните направления и специалности: I чужд език - Икономика с чуждоезиково обучение; Икономика с преподаване на английски език; Политически науки; II чужд език - ...
Специалности 28.9.2012 г. ... "Публичноправни науки" обучава студентите от специалност "Право" съвместно с катедри "Частноправни науки" и "Наказателноправни науки". Преподавателите от катедрата обезпечават учебния процес по дисциплините "Общо ...
Специалности 27.9.2012 г. ... "МИО и бизнес" е водещо учебно звено в УНСС. Тя отговаря за обучението на студентите по Международни икономически отношения и външно-икономическа дейност в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър". Специалностите, които води катедрата са: I ...
Специалности 21.4.2019 г. ... “Финанси” осъществява обучение по фундаментални и специални дисциплини за придобиване на знания от областта на финансите в съответствие с изискванията на образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и ...
Специалности 2.3.2018 г. ... избера тази магистърска програма? Катедра „Мениджмънт на недвижимата собственост” на УНСС предлага, единствено от висшите училища в България, магистърска програма по „Бизнес с недвижими имоти". За колко време? Обучението е за завършили икономически и ...
Специалност "Маркетинг" 13.3.2017 г. ... , директни продажби) и др. Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” предлага следните магистърски програми: „Маркетинг” – редовна и дистанционна форма на обучение със срок на обучение съответно 1 година (за получили ...
Обучение 8.2.2017 г. ... в катедра "Статистика и иконометрия" се провежда в редовна форма в бакалавърска, магистърска и докторска степен. Освен основната едноименна специалност, катедрата участва съвместно с други катедри и в две магистърски програми: "Бизнес информатика", ...
Обучение 2.3.2018 г. ... „Недвижима собственост“ и специалността "Мениджмънт на недвижимата собственост" в УНСС бяха създадени, развиха се и се развиват на фона на няколко фундаментални условия и предпоставки: 1. Независимо от финансово-икономическата криза, започнала през 2007 ...
Обучение 14.10.2015 г. ... НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ“       УТВЪРЖДАВАМ: ПЪРВИ ЗАМ.-РЕКТОР И ЗАМ.-РЕКТОР ПО ОБУЧЕНИЕТО В ОКС“БАКАЛАВЪР“ ПРОФ.Д-Р ОГНЯН СИМЕОНОВ     ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ...
Обучение 28.9.2012 г. ... “Икономика на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията) ...
Специалности 27.8.2018 г. ... "Логистика" предлага обучение по специалностите: "Бизнес логистика" в ОКС бакалавър, "Бизнес логистика" в ОКС магистър,  "Управление на веригата на доставките" в ОКС магистър, "Управление на веригата на доставките на английски език" в ОКС ...
Обучение - Бакалаври 15.6.2012 г. ... бакалавърска степен на обучение на катедра "Национална и регионална сигурност. По тази специалност в различните степени, форми, специализации и курсове  годишно се обучават около 200 студенти.  Завършилите тази специалност намират реализация ...
Обучение 20.10.2017 г. ...         Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката"  предлага обучение на студенти в ОКС „бакалавър“, „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (икономика на ...
Обучение 5.10.2017 г. ... „Икономикс“ осъществява обучение по фундаментални и специални учебни дисциплини за придобиване на знания от областта на микро- и макроикономиката в рамките на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Учебните ...
Бъдещи студенти 6.3.2014 г. ... "Информационни технологиии и комуникации" обучава студенти в образователни степени "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".  В ОКС "Бакалавър" катедрата ръководи специалности "Бизнес информатика" и ...
Обучение 26.2.2018 г. ... "Човешки ресурси и социална защита" осигурява обучението по следните специалности: ОКС "Бакалавър" "Икономика на човешките ресурси" "Застраховане и социално дело" ОКС "Магистър" "Икономика на човешките ресурси" със специализация "Управление на човешките ...
Обучение 19.9.2014 г. ... "Творчески индустрии и интелектуална собственост" осъществява обучение по следните специалности в съответните образователно-квалификационни степени: В ОКС "Бакалавър: Специалност "Интелектуална собственост и бизнес" Специалност ...
Обучение 22.12.2018 г. ... в катедра "Икономическа социология" се осъществява в две професионални направления: 3.1. Социология, антропология и науки за културата 3.8. Икономика Във всички образователно квалификационни степени - бакалавър, магистър и доктор. І. ОКС ...
Обучение 26.9.2017 г. ... Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика" обучава всички студенти в направленията и специалностите с изучаване на чужд език. Бакалавърска степен, които са положили успешно приемен изпит по английски, немски, испански, френски или ...
Обучение 8.2.2019 г. ... МИО и Бизнес обучава студенти във всички образователно-квалификационни степени - Бакалавър, Магистър и Доктор. В ОКС „Бакалавър” катедрата подготвя специалисти по МИО на български и английски език. Магистърските програми са разнообразни и ...
Обучение 17.9.2016 г. ... "Публичноправни науки" обучава студенти от специалност "Право" съвместно с катедри "Частноправни науки" и "Наказателноправни науки". Освен това преподавателите от катедрата участват активно в учебния процес на други направления и специалности (например "Публична ...
Обучение 28.9.2012 г. ... "Частноправни науки" обучава студенти от специалност "Право" съвместно с катедри "Публичноправни науки"  и "Наказателноправни науки". Наред с обучението на студенти по специалност "Пправо" преподавателите ...
Консултационни часове на преподавателите 7.2.2020 г. ... време на преподавателите от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ за летен семестър на учебната 2019/2020 г. Преподаватели Приемно време проф. д-р Лалко Дулевски Вторник 16.00-17.00ч. Кабинет 2025 проф. д-р ...
Консултации 12.7.2018 г. ... НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В КАТЕДРА „ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ“ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г. Преподавател Кабинет Ден и час проф. д-р Виолета Цакова 1075А проф. д-р ...
Консултационни часове на преподавателите за летния семестър на учебната 2019/2020 год. 14.2.2020 г. ... ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА „УПРАВЛЕНИЕ“ летен семестър 2019/2020г. ПРЕПОДАВАТЕЛ ДЕН ЧАС КАБИНЕТ проф. д-р Надя МИРОНОВА СРЯДА 13,30 – 16,30 ЧАСА 1049   проф. д.н. Мая ЛАМБОВСКА ВТОРНИК 14,00 ...
Консултационни часове на преподавателите 8.4.2013 г. ... относно часовете за консултация на преподавателите от катедра "Статистика и иконометрия" е изнесена на табло пред кабинета на административния секретар на катедрата - каб. 2062 ...
За факултета 29.3.2017 г. ... гр. Хасково Обучаващи се докторанти по катедри: Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране – 27 Катедра „Публична администрация“ – 20 (Защитили докторанти, Вж. ТУК) Катедра „Регионално развитие“ – 8 Катедра „Управление“ – 27 В ...
История 18.4.2016 г. ... първоначално като Юридически департамент на основата на катедра “Правни науки”, която съществува в УНСС от 1920 г. С решение на АС от 31 май 1995 г. той се преобразува в Юридически факултет. Факултетът се състои от 3 основни катедри: “Частноправни науки”, “Публичноправни ...
За факултета 7.10.2019 г. ... първоначално като Юридически департамент на основата на катедра “Правни науки”, която съществува в УНСС от 1920 г. С решение на АС от 31 май 1995 г. той се преобразува в Юридически факултет. Факултетът се състои от 4 основни катедри: “Частноправни науки”, “Публичноправни ...
Бизнесът за нас 4.4.2012 г. ... «Медии и обществени комуникации» в периода 2009-2012 г. е провела анкетно проучване на оценката на работодателите за подготовката на техните служители, завършили специалността «Медии и журналистика» в УНСС. Анкетата   набира информация по следните основни критерии: форми на контакт на ...
В медиите 16.3.2012 г. ... "Икономика на туризма" при УНСС празнува 20-годишен юбилей. Той бе отбелязан с научна конференция "Предизвикателствата на туризма през 21 век". На дискусионна кръгла маса взеха участие водещи специалисти от науката и практиката, преподаватели и студенти. Тази катедра премина през ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА 13.3.2019 г. ... изпити за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" по катедри: Катедра "Икономика на търговията" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на туризма" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Логистика и вериги на ...
Партньори 6.3.2012 г. ... „Фридрих Еберт”; Център за изследване на демокрацията; Катедра „Политология” при СУ „Св. Кл. Охридски”; Департамент „Политически науки” при НБУ; Междууниверситетски център за развитие на кариерата; Център за мобилност на студенти и преподаватели. Факултет „Международна икономика и политика“ поддържа ...
История 11.4.2012 г. ... икономика и политика“ се състои от следните катедри: Катедра „Международни икономически отношения и бизнес” (създадена 1952 г.) е първото специализирано звено в България за подготовка на кадри за външната търговия. Катедра „Международни отношения” (създадена 1976 г.) е първото специализирано звено в ...
В медиите 16.5.2017 г. ... макроикономика и политическа икономия. Ръководител на катедра “Икономикс” ...
Научни форуми 15.5.2017 г. ... В ЕВРОПА И СВЕТА проф.д.с.н. Михаил Мирчев /катедра “Икономическа социология”/ 16.11. - 17.11.2012 Голяма и малка  конферентни зали 2 НИД НП-8/2012 Осма национална конференция по етика на тема: ЕТИКАТА В БЪЛГАРСКОТО ПРАВО доц. д-р Валентина Драмалиева ...
Научни конференции 15.5.2017 г. ... В ЕВРОПА И СВЕТА проф.д.с.н. Михаил Мирчев /катедра “Икономическа социология”/ 16.11. - 17.11.2012 Голяма и малка  конферентни зали 2 НИД НП-8/2012 Осма национална конференция по етика на тема: ЕТИКАТА В БЪЛГАРСКОТО ПРАВО доц. д-р Валентина Драмалиева ...
Университетски проекти 15.5.2017 г. ... . д-р Мария Марикина /катедра "Икономикс"/ 2013 2015 2 НИД НИ 1-7-2013 "Конкурентни възможности на "зелената икономика" и формиране на модел за социална екология в България" доц. д-р Ваня Иванова /катедра ...
Национални проекти 15.5.2017 г. ... . д-р Тодор Тодоров /катедра „Човешки ресурси и социална защита“/ 30.04.2013 31.10.2014 2 BG051РО001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално ...
Международни проекти 15.5.2017 г. ... .д.с.н. Елка Тодорова (катедра "Икономическа социология") 01.01.2012 30.11.15 2. Проекти по други програми на ЕС 1 SEE/A/540/14.1/X PROMISE Управление на общинската собственост в градове от югоизточна Европа проф ...
История 25.1.2018 г. ... място се появяват нови:  катедра „Човешки ресурси и социална защита“, създадена през 1973 година; катедра „Икономическа социология“, създадена през 1975 година като приемник на едноименната секция към катедра „Политическа ...
Начало 30.1.2018 г. ... място се появяват нови:  катедра „Човешки ресурси и социална защита“, създадена през 1973 година; катедра „Икономическа социология“, създадена през 1975 година като приемник на едноименната секция към катедра „Политическа ...
Партньори 2.3.2012 г. ... програма на Софарма Трейдинг и катедра „Индустриален бизнес” Софарма Трейдинг и УНСС стартираха своето сътрудничество през 2010 г. в желанието си да установят по-тесни връзки между практиката и теорията в икономическата сфера.  За Софарма ...
Стажантски програми 27.3.2012 г. ... на Катедрения съвет на катедра      ”Статистика и иконометрия” се избира ръководител на учебната практика и се      определят изискванията за провеждане и заверяване на практиката Въз основа на сключен договор ...
Държавни изпити и защити 27.3.2012 г. ... “Бизнес информатика” Катедра “Информационни технологии и комуникации” 1       Цел на дипломната работа. 2 2       Теми за дипломни работи. 2 2.1        ...
История 9.4.2015 г. ... декан е избран проф. д.ик. н. Валентин Кисимов от катедра "Информационни технологии и комуникации". Той заема този пост до 11.12.2009 г. На Общо събрание от 11.12.2009 г. за декан на факултета е избран проф. д-р Валентин Гоев от катедра "Статистика и иконометрия". Проф. ...
Подготовка 15.10.2019 г. ... и подпечатва от Ръководителя на съответната катедра и от Институционалния координатор на УНСС. ! При попълването на Learning Agreement трябва да се спазват следните условия: Студентите трябва да изберат учебни дисциплини, които са аналогични или ...
Правила 12.1.2017 г. ... с научния ръководител и със съответната катедра в приемащия университет, при което се определя временен научен ръководител за периода на мобилността. За участието си в програма ЕРАЗЪМ студентите и докторантите получават финансова помощ (грант). ЕРАЗЪМ грантът е в месечен размер, определен ...
За факултета 19.9.2017 г. ... и ОКС "Магистър" може да се получи от съответната катедра, водеща дадената специалност. Във факултет "Приложна информатика и статистика" се провежда и обучение в ОНС "Доктор". Информация за научните специалности, условията за кандидатстване и формите на обучение, може да се получи от сектор ...
Контакти 12.7.2018 г. ... комплекс „ Бонсист” Катедра „Физическо възпитание и спорт” е-mail: unss_sport@unwe.bg тел. (02) 862 88 92 Ръководител катедра – доц. д-р Спас ...
Успехи 14.12.2011 г. ... , Македония (снимката вдясно) Ръководителят на катедра „Физическо възпитание и спорт“ Спас Ставрев поздрави студентите и им пожела бъдещи спортни успехи. В програмата при откриването на празника се включиха мажоретки и акробати, а час по-късно стартираха същинските състезания – по футбол, ...
Отбори 4.4.2012 г. ... част от дейността на катедра “Физкултура и спорт” е организираният студентски спорт. През преподаватели водят студентски отбори по 14 вида спорт: баскетбол, волейбол, футбол, хандбал, лека атлетика, тенис, ски, тенис на маса, плуване, аеробика, художествена гимнастика, ориентиране, ...
История на спорта в УНСС 31.3.2015 г. ... градина”. На 8 март 1954 г. е създадена катедра по физкултура, чийто временен ръководител е ст. преп. Драган Господинов. От началото на самостоятелното си съществуване през 1954 г. до 2010 г. катедра “Физическо възпитание и спорт” е имала в своите ръководства все утвърдени в своята си ...
График 17.12.2019 г. ... ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА   Катедра Докторантски програми Дата Час Зала   ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ   Професионално направление 2.2. История и археология   Политическа икономия История ...
Подготовка 14.5.2013 г. ... от студента, от ръководителя на съответната катедра (според Правилника за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в УНСС, гл. I, чл. 12, ал. 2)  и от институционалния ЕРАЗЪМ координатор на УНСС (в посочената последователност), подпечатва се и се изпраща на приемащия ...
За студенти и докторанти 15.10.2019 г. ... с научния ръководител и със съответната катедра в приемащия университет, при което се определя временен научен ръководител за периода на мобилността. При неизпълнение на предварително договорения индивидуален план на обучението (Learning Agreement) или самоволно прекъсване на обучението, ...
Дарители 17.2.2020 г. ... Зарев Константин Калинков Константин Танев, катедра "Частно право" Константин Попов Коста Сарайдаров Кристина Митева Кристина Пламенова Теофитова Лариса Васильевна Селезнева Левон Апик Апиосян Лизбет Любенова Любен Генов Любослава Антонова Балева Малинка Копаранова Маргарита Илиева, ...

Събития

2079 results found
Сертификати за победителите в Националния конкурс за есе на чужд език за прием в поднаправление „Международни отношения“ 16.2.2020 г. ... на утвърдения профил на възпитаниците на катедра „Международни отношения“ в УНСС. Председателят на журито доц. д-р Пламен Ралчев, ръководител на катедра „Международни отношения“, представи пред участниците предимствата и възможностите, които дава ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 15.2.2020 г. ... , доц. д-р Стела Ралева, зам.-ръководител на катедра „Икономикс“, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на АИУБ и директор на Националната търговско-банкова гимназия, преподаватели по икономикс от професионални гимназии. Откриване на втория ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 15.2.2020 г. ... , доц. д-р Стела Ралева, зам.-ръководител на катедра „Икономикс“, г-жа Емилия Иванова, член на Координационния съвет на АИУБ и директор на Националната търговско-банкова гимназия и преподаватели по икономикс от състезаващите се професионални гимназии.   Откриване на втория ...
Наш преподавател участва във форум на Института за социална антропология „Max Planck” 14.2.2020 г. ... . д-р Боян Хаджиев, преподавател в катедра „Международни отношения“, участва в експертен форум, свързан с развитието на терористичните организации и адаптацията им към промените в заобикалящата ги среда. Доц. д-р Боян Хаджиев Във форума, организиран от Института за социална ...
Приемно време на преподавателите - летен семестър на уч. 2019/2020 г. 13.2.2020 г. ... време на преподавателите от катедра "Счетоводство и анализ" за летен семестър на  учебната 2019/2020 г.:    Проф.д-р Снежана Башева  Вторник 16.00-18.00 ч.   Каб.1040 sbasheva@unwe.bg Проф.д-р Даниела Фесчиян Вторник 16.00-18.00 ...
Катедра "Счетоводство и анализ" участва в Международна оценителска конференция 13.2.2020 г. ... на КПО, проф.д-р Снежана Башева - ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и гл.ас д-р Калина Кавалджиева - преподавател в катедрата,  взеха участие в Международна оценителска конференция на тема "Предизвикателства и добри практики при оценки за финансовата сфера". Проф. д-р ...
Публична лекция на посланика на Кралство Дания 12.2.2020 г. ... . д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, приветства посланика и посочи, че темата на лекцията е широкообхватна и засяга освен корупцията като един от най-важните проблеми от сферата на националната сигурност, така и актуални въпроси за ...
Сертификати за отличниците от Националното състезание за есе на чужд език в областта на МИО 6.2.2020 г. ... , каза гл. ас. д-р Силвия Кирова, научен секретар на катедра „МИО и бизнес“ (на снимката долу). В условията на нарастваща глобализация именно специалистите по международни икономически отношения и бизнес са сред най-търсените от всички работодатели. Призовавам ви да се възползвате ...
Награждаване на отличниците в националния конкурс за написване на есе на чужд език 5.2.2020 г. ... бяха наградени отличниците в Националния конкурс на Катедра "МИО и бизнес" за написване на есе на чужд език на тема „Бъдещето на България в глобалната икономика“. Със сертификати за отлично представяне и прием в специалност „МИО и бизнес“ в учебната 2020/2021 г. бяха ...
Високо признание за наш млад изследовател 5.2.2020 г. ... 2020 11:37 Гл. ас. д-р Мирослав Стефанов от катедра „Логистика и вериги на доставките“ бе включен в годишното признание на редакционните съвети на списания Energies и Sustainability за своята работа като рецензент през 2019 г. Нашият изследовател взе участие в ...
Високо признание за наш млад изследовател 5.2.2020 г. ... . ас. д-р Мирослав Стефанов от катедра „Логистика и вериги на доставките“ бе включен в годишното признание на редакционните съвети на списания Energies и Sustainability за своята работа като рецензент през 2019 г. Нашият изследовател взе участие в рецензирането на ...
Осма международна конференция в Македония с партньори на катедрата 3.2.2020 г. ... "Регионално развитие" участва за втори път в ежегодна международна конференция в Македония. Темата  на това издание е "Актуални предизвикателства пред опазването и управлението на природното и културно наследство (Contemporary Challanges on Protection and Managing of the ...
Продължава успешното сътрудничество между УНСС и ЧЕЗ България ЕАД 31.1.2020 г. ... Кирил Стойчев и гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“ (на снимката долу). „За нас е много важно да продължим успешното си сътрудничество с УНСС. Ние имаме нужда от кадри за икономическите дейности, за регулация, търговия, маркетинг, човешки ...
Нови форми на партньорство между УНСС и Банка ДСК 30.1.2020 г. ... на УНСС, и гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“ (на снимката долу).  Г-жа Маринова и г-жа Митева поздравиха проф. Димитров за избирането му за ректор на УНСС, пожелаха му успех и изразиха убеждението си, че партньорството между нашия ...
УНСС разширява връзките си със Съдърланд Глобъл Сървисиз България 30.1.2020 г. ... доц. д-р Нончо Димитров, научен секретар на катедра „Национална и регионална сигурност“, и представителите на компанията: г-н Стефан Стояновски, директор Привличане на таланти за Европа, и г-жа Ирина Гешева асистент на изпълнителния директор.  Доц. д-р Нончо ...
Ректорът и изпълнителният директор на института „Отворено общество“ обсъдиха Рейтинговата система на висшите училища 28.1.2020 г. ... и доц.   д-р Мартин Осиковски от катедра “Медии и обществени комуникации”. Г-н Юри Велев, г-н Георги Стойчев, проф. Димитър Димитров и доц. Мартин Осиковски (от ляво надясно) Ректорът посочи, че въвеждането на добре дефинирани ...
Сътрудничеството между УНСС и Виваком обсъдиха ректорът и главният изпълнителен директор на телекомуникационната компания 28.1.2020 г. ... (МРЦК) и гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“. По време на срещата Стажантските програми се развиват успешно. Време е да засилим сътрудничеството си и в научната област, защото ни е нужен вашият изследователски и аналитичен потенциал, ...
УНСС участва в „ICAEW – Partner in Learning Conference, 2020“ 3.2.2020 г. ... проф. Снежана Башева – ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и доц. Михаил Мусов – главен секретар по международно сътрудничество, представиха УНСС на конференцията „ICAEW – Partner in Learning Conference, 2020”. Форумът се проведе на 24 ...
Представяне на социално-икономически анализ на развитието на селските райони и напредък по дебата за ОСП 2021 - 2027 26.1.2020 г. ... проф. д.ик.н. Пламен Мишев, преподавател в катедра "Икономика на природните ресурси" и ръководител на екипа, изготвил анализа. Проф. Пламен Мишев (вторият от ляво надясно) По време на форума беше представена актуална информация за хода на преговорния процес след ...
УНСС, УНИЦЕФ и АЕЖ ще работят заедно за етичното отразяване на деца в медиите 24.1.2020 г. ... заяви доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации“, при подписването на меморандума за сътрудничество между катедрата, Детският фонд на ООН - УНИЦЕФ и АЕЖ - България. Темата за етичното отразяване на деца в медиите, която е във фокуса на ...
УНСС, УНИЦЕФ и АЕЖ ще работят заедно за етичното отразяване на деца в медиите 23.1.2020 г. ... заяви доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации“, при подписването на меморандума за сътрудничество между катедрата, Детският фонд на ООН - УНИЦЕФ и АЕЖ - България. Темата за етичното отразяване на деца в медиите, която е във фокуса на ...
Единадесети турнир по тенис на маса за „Купата на УНСС“ 22.1.2020 г. ... на УНСС”, организиран от катедра „Физическо възпитание и спорт” и академичния спортен клуб на преподавателите и служителите “Св. Георги Победоносец”.  Участие в турнира взеха 24 мъже и 2 жени. При мъжете състезанието се ...
Публикация на професор от УНСС в доклад на Федералното министерство на образованието и научните изследвания на Германия 21.1.2020 г. ... на проф. д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ е цитирана в доклад, изготвен за Федералното министерство на образованието и научните изследвания в Германия. Проф. д-р Христина Николова Докладът е разработен от ...
Регионален семинар „Хармонизиране на националното ядрено право с международното право, включително европейското право“ 21.1.2020 г. ... Димитров, ректор на УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, приветства гостите и участниците в семинара и подчерта значимостта на темата за развитието на ядрената сигурност в глобален мащаб. Той посочи, че изборът на УНСС за домакин на събитието в ...
Публикация на професор от УНСС в доклад на Федералното министерство на образованието и научните изследвания на Германия 21.1.2020 г. ... на проф. д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ е цитирана в доклад, изготвен за Федералното министерство на образованието и научните изследвания в Германия. Проф. д-р Христина Николова Докладът е разработен от ...
гл ас Йорданова - координатор между УНСС и София Тех Парк 21.1.2020 г. ... ще бъде гл. ас. д-р Зорница Йорданова от катедра „Индустриален бизнес“, преподавател по управление на иновациите в бизнеса и инвестиции в бизнеса.  Г-н Тодор Младенов, проф. Димитър Димитров,  гл. ас. д-р Зорница Йорданова, г-н Васил Караиванов ...
уикенд „Тийноватор“ 21.1.2020 г. ... . ас. д-р Ивайло Иванов от катедра „Индустриален бизнес“ участва в 48-часов стартъп уикенд на програмата за създаване на стартъп клубове на българските училища „Тийноватор“. Методиката на обучение в нея е разработена на основата на ...
Регионален семинар „Хармонизиране на националното ядрено право с международното право, включително европейското право“ 21.1.2020 г. ... , ректор на УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, приветства гостите и участниците в семинара и подчерта значимостта на темата за развитието на ядрената сигурност в глобален мащаб. Той посочи, че изборът на УНСС за домакин на ...
Публикация на професор от УНСС в доклад на Федералното министерство на образованието и научните изследвания на Германия 20.1.2020 г. ... на проф. д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ е цитирана в доклад, изготвен за Федералното министерство на образованието и научните изследвания в Германия. Проф. д-р Христина Николова Докладът е ...
Наш преподавател беше единственият гост-ментор от академичните среди в стартъп уикенд „Тийноватор“ 15.1.2020 г. ... . ас. д-р Ивайло Иванов от катедра „Индустриален бизнес“ участва в 48-часов стартъп уикенд на програмата за създаване на стартъп клубове на българските училища „Тийноватор“. Методиката на обучение в нея е разработена на основата на успешни ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Февруари 2020г. 10.1.2020 г. ... обявена на линк към подсайт на катедрата - http://departments.unwe.bg/finance/ => На същата страница са обявени и Правилата за провеждане на Държавен изпит в ОКС "Бакалавър".   10.01.2020г ...
Предстои подписването на меморандум за сътрудничество между УНСС и София Тех Парк 10.1.2020 г. ... гл. ас. д-р Зорница Йорданова от катедра „Индустриален бизнес“, преподавател по управление на иновациите в бизнеса и инвестиции в бизнеса.  Г-н Тодор Младенов, проф. Димитър Димитров,  гл. ас. д-р Зорница Йорданова, г-н Васил ...
Защита на дипломни работи през месец март 2020 г. 9.1.2020 г. ... РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 23.03.2020 г. от 10.00 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 09.03.2020 г ...
Посланикът на Малта проф. Лино Бианко с лекция пред студенти от катедра "Регионално развитие" 6.1.2020 г. ... , изнесе лекция пред студентите от катедра "Регионално развитие" през зимния семестър на учебната 2019/2020 година. Проф. Бианко работи активно с УНСС и катедрата за развитие на различни международни партньорства с университети от Европа. Лекцията в областта на ...
Скръбна вест 1.1.2020 г. ... през 2006 г.; основаването на катедра „Предприемачество“ през 2006 г., с последващо стартиране на бакалавърска и магистърска програми по предприемачество и акредитиране на първата в страната докторантска програма по предприемачество. Значими постижения ...
Представители на УНСС на посещение в КИЦ - Цариброд 31.12.2019 г. ... Кинева, научен секретар на катедра „Икономическа социология”, докторантите Златина Димова и Габриела Марангозова и студентите от специалност „Социология” – Йоана Първанова и Габриела Горанова, съответно председател и ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“ 20.12.2019 г. ... новата календарна година нашата катедра ще навърши 45 години от своето създаване. Тези факти са повод за гордост и уважение за всички нас. Днес не се разделяме, а поставяме ново начало. Ние гледаме в бъдещето заедно с вас“, обърна се към абсолвентите гл. ас. ...
Сертификати и награди за отличниците в Националното състезание по финанси и счетоводство 18.12.2019 г. ... на Асоциацията и заместник-ръководител катедра "Счетоводство и анализ". Проф. Даниела Фесчиян Вие ще се влеете в авангарда на стотния випуск, защото през следващата година нашият университет ще чества своя стогодишен юбилей. УНСС е най-големият университет в ...
На добър час, випуск 2019! 18.12.2019 г. ... церемонията по връчване на дипломите. Катедра „Логистика и вериги на доставките“ Снимки: ...
Обновеното телевизионно студио беше открито 16.12.2019 г. ... успяхме. Благодаря на ръководителя на катедра „Медии и обществени комуникации“ доц. Стела Ангова, която е много настоятелна и работи усилено за това студио“, посочи ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на ремонтираното ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство 15.12.2019 г. ... на АИУБ и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, откри Националното състезание по финанси и счетоводство. Проф. Фесчиян с участници в състезанието „Броят и подготовката на участниците в днешното състезание са ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство. 600 средношколци се борят за достойното си място в УНСС 14.12.2019 г. ... на АИУБ и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ откри Националното състезание по финанси и счетоводство пред развълнуваните 600 състезатели-средношколци. „Броят и подготовката на участниците в днешното състезание са безспорно признание ...
Дискусия на тема “Възможности за кариерно развитие” 14.12.2019 г. ... беше темата на дискусията, която катедра „Счетоводство и анализ“ и счетоводна кантора „Zara Consult“ организираха за студенти и докторанти. Гостите бяха представени от доц. д-р Михаил Мусов – научен секретар на катедрата, който подчерта, че ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Логистика и вериги на доставките“ получиха дипломите си 13.12.2019 г. ... д-р Мирослава Раковска, ръководител на катедра "Логистика и вериги на доставките". Проф. Мирослава Раковска „Днес правите голяма крачка. Имате късмета да завършите тази специалност в този университет. Всички възможности и перспективи са пред вас. ...
Обновеното телевизионно студио беше открито 13.12.2019 г. ... успяхме. Благодаря на ръководителя на катедра „Медии и обществени комуникации“ доц. Стела Ангова, която е много настоятелна и работи усилено за това студио“, посочи ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на ремонтираното ...
Дипломираха се бакалаврите, магистрите и докторите от катедра „Международни отношения“ 12.12.2019 г. ... сигурност“ и на докторантите от катедра „Международни отношения“. Церемонията беше открита от  декана на факултет "Международна икономика и политика" доц. д-р Мария Бакалова. „Продължавайте да търсите себе си и намерете собствената ...
Дипломите си получиха бакалаврите от специалност „Застраховане и социално дело“ 12.12.2019 г. ... Галина Димитрова, научен секретар на катедра „Чoвешки ресурси и социална защита", по време на церемонията по връчването на дипломите на бакалаврите от специалност „Застраховане и социално дело“. В аула „Максима“ Доц. ...
Бакалаврите, магистрите и докторантите от катедра „Политология“ получиха дипломите си 11.12.2019 г. ... . д-р Блага Благоева, ръководител на катедра „Политология“. Доц. Блага Благоева „Не позволявайте да ви подценяват. Бъдете реалисти и вярвайте в себе си. През годините изисквахме много от вас, защото знаехме, че можете повече“, каза ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Икономика на човешките ресурси“ 11.12.2019 г. ... Галина Димитрова, научен секретар на катедра „Чoвешки ресурси и социална защита" на церемонията по връчването на дипломите на бакалаврите от специалност „Икономика на човешките ресурси“. Доц. Галина Димитрова „Тези ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Икономика на човешките ресурси“ 11.12.2019 г. ... . Това заяви доц. д-р Галина Димитрова, научен секретар на катедра „Чoвешки ресурси и социална защита" на церемонията по връчването на дипломите на бакалаврите от специалност „Икономика на човешките ресурси“. Доц. Галина Димитрова „Тези студенти, които издържаха ...
Дипломираха се магистрите от специалностите „Икономика на човешките ресурси“, „Застраховане и социално дело“ и „Здравословни и безопасни условия на труд" 11.12.2019 г. ... , каза  доц. д-р Галина Димитрова, научен секретар на катедра „Чoвешки ресурси и социална защита", при дипломирането на магистрите, завършили специалностите „Икономика на човешките ресурси“, „Застраховане и социално дело“ и „Здравословни и безопасни условия на труд“ ...
Публична лекция на проф. Масаюки Сусаи от Университета в Нагасаки 10.12.2019 г. ... представени от доц. д.н. Живко Драганов, ръководител на катедра „Международно право и право на ЕС. Проф. Масаюки Сусаи Проф. Масаюки Сусаи представи Университета в Нагасаки, неговата история, структура, факултети и образователни програми, сътрудничеството с голям брой американски и ...
Дипломи получиха магистрите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 10.12.2019 г. ... . С тези думи проф. д-р Христо Катранджиев, ръководител катедра "Маркетинг и стратегическо планиране", откри церемонията. Проф. д-р Христо Катранджиев „Благодаря на преподавателите, че ни научиха да се трудим и да вярваме, че можем. Ние израснахме и знаем, че в живота не всичко е лесно, но именно в ...
И бакалаврите по политическа икономия се дипломираха 10.12.2019 г. ... . С тези думи проф. д-р Светла Тошкова, ръководител катедра "Политическа икономия", поздрави абсолвентите. Проф. д-р Светла Тошкова „Надявам се контактите, които създадохме през изминалите години, да се запазят. Не се притеснявайте да ни търсите, ако се нуждаете от помощ ...
Дипломи получиха магистрите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 10.12.2019 г. ... . С тези думи проф. д-р Христо Катранджиев, ръководител катедра "Маркетинг и стратегическо планиране", откри церемонията. Проф. д-р Христо Катранджиев „Благодаря на преподавателите, че ни научиха да се трудим и да вярваме, че можем. Ние израснахме и знаем, че в живота не всичко е лесно, ...
Дипломираха се магистрите от специалностите „Икономика на човешките ресурси“, „Застраховане и социално дело“ и „Здравословни и безопасни условия на труд 10.12.2019 г. ... , каза  доц. д-р Галина Димитрова, научен секретар на катедра „Чoвешки ресурси и социална защита", при дипломирането на магистрите, завършили специалностите „Икономика на човешките ресурси“, „Застраховане и социално дело“ и „Здравословни и безопасни условия на труд“ ...
Бъдещето на одиторската професия: KPMG споделя със студентите на УНСС 7.12.2019 г. ... от проф. д-р Снежана Башева – ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, която подчерта, че сътрудничеството с големи компании и работодатели е от изключителна важност за успешното професионално и личностно развитие на студентите. Проф. д-р Снежана ...
Бъдещето на одиторската професия: KPMG споделя със студентите на УНСС 6.12.2019 г. ... от проф. д-р Снежана Башева – ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, която подчерта, че сътрудничеството с големи компании и работодатели е от изключителна важност за успешното професионално и личностно развитие на студентите. Проф. д-р Снежана ...
Дипломираха се бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 6.12.2019 г. ... , каза проф. д-р Христо Катранджиев, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“. Проф. Христо Катранджиев Ръководителят на катедрата даде няколко ценни съвета на дипломантите, като цитира „Хамлет“ от Уилям Шекспир (на снимките долу). Колегите си поздрави ...
Публична лекция „Действия на АДФИ при проверка на обществени поръчки“ 6.12.2019 г. ... изпълнение на рамковото споразумение за сътрудничество с катедра „Финансов контрол“. Гл. ас. д-р Ина Лечева от катедра „Финансов контрол“ представи гост-лекторите: г-жа Мерал Каменова – началник на отдел в дирекция „Правна“, и г-н Виктор Георгиев - главен финансов ...
Дипломираха се бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ 5.12.2019 г. ... , каза проф. д-р Христо Катранджиев, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“. Проф. Христо Катранджиев Ръководителят на катедрата даде няколко ценни съвета на дипломантите, като цитира „Хамлет“ от Уилям Шекспир (на снимките долу) ...
Дипломите си получиха и бакалаврите от специалност „Счетоводство и контрол“ (дистанционно обучение) 5.12.2019 г. ... която съществува от сто години в катедра на сто години в университет, който навършва сто години. Бъдете достойни представители на нашия университет и специалността ни в бизнеса, науката и обществото. Бъдете достойни и почтени хора. Правете горди родителите си“ ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ 5.12.2019 г. ... Снежана Башева, ръководител на катедра "Счетоводство и анализ". Проф. д-р Снежана Башева Вие избрахте и успешно приключихте обучението си в една от най-престижните специалности в нашия университет. Тя ще ви даде възможност за реализация в много ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 6.12.2019 г. ... заедно и много добре знаете коя катедра завършвате. Ще ви помоля само никога да не забравяте гнездото, което ще се убеждавате цял живот, че ви е създало като хора и като личности“, посочи проф. д.ик.н Стати Статев, ректор на университета и ръководител на ...
Публична лекция на г-н Матайс льо Рут, Представител на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България 6.12.2019 г. ... , както и на докторанти на катедрата. гл. ас. д-р Михаела Мишева представи сътрудничеството на катедра Икономическа социология и ВКБООН Онлайн викторина с представители на ВКБООН и ...
Осмодекемврийски спортен празник на УНСС 4.12.2019 г. ... . д-р Спас Ставрев, ръководител катедра "Физическо възпитание и спорт". Доц. д-р Спас Ставрев Председателят на Студентския съвет Ангел Стойков също поздрави спортистите: „Представителните ни отбори за поредна година доказаха, че УНСС, ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Счетоводство“ 5.12.2019 г. ... Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ откри церемонията. Проф. д-р Снежана Башева „Да получиш диплома по специалност „Счетоводство“ в УНСС е не само престижно, но и отговорно. Катедрата е ...
Публична лекция на г-н Матайс льо Рут, представител на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България 4.12.2019 г. ... . Организатор на събитието беше катедра „Икономическа социология“. Преди лекцията беше проведена викторина по темата за миграцията и бежанците в България. Г-н Матайс льо Рут Гост-лекторът, който започна презентацията си с кратко ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 3.12.2019 г. ... заедно и много добре знаете коя катедра завършвате. Ще ви помоля само никога да не забравяте гнездото, което ще се убеждавате цял живот, че ви е създало като хора и като личности“, посочи проф. д.ик.н Стати Статев, ректор на университета и ръководител на ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ получиха дипломите си 3.12.2019 г. ... Поздравления и за екипа на  катедрата за това, че сте обучили тези млади хора. Образованието в УНСС дава висок тласък за бъдещи успехи. Вие завършвате една чудесна специалност. Туризмът е едно уникално явление, а не просто бизнес, който търси само печалба. Той ...
Бакалаврите и магистрите от „Икономика на търговията“ и магистрите от „Управление на търговски вериги“ получиха дипломите си 27.1.2020 г. ... д-р Бисер Петков, ръководител на катедра "Икономика на търговията", при връчването на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на търговията“ и на магистрите от специалност „Управление на търговски вериги“ ...
Първи уебинар между УНСС и Финансовия университет – Москва 2.12.2019 г. ... , и от ас. д-р Кристиан Желев, преподавател в катедра „МИО и бизнес“ на УНСС и научен консултант на проектите от българска страна.   Откриването на уебинара В онлайн конференцията участваха четири отбора. Студентите от факултет „Международни ...
Дипломираха се магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ 2.12.2019 г. ... посочи проф. д-р Виолета Мутафчиева, ръководител на катедра "Икономика на транспорта и енергетиката". Проф. Виолета Мутафчиева „Надявам се да се реализирате като специалисти в транспорта. Нашата професия е много разнообразна и печеливша. Транспортът е кръвоносната система на ...
Бакалаврите и магистрите от „Икономика на търговията“ и магистрите от „Управление на търговски вериги“ получиха дипломите си 2.12.2019 г. ... , каза доц. д-р Бисер Петков, ръководител на катедра "Икономика на търговията", при връчването на дипломите на бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на търговията“ и на магистрите от специалност „Управление на търговски вериги“ ...
Наши преподаватели са съавтори на наградена книга на американско издателство 2.12.2019 г. ... Костова и гл.ас. д-р Борислав Атанасов от катедра „Икономика на търговията“ са съавтори на книгата „Социален маркетинг и влиянието му върху употребата на храна от животински произход“ ("Social Marketing and its Impact on  the Use of Food of Animal Origin"), ...
Практическите занятия - инструмент за разширяване на формите на сътрудничество между бизнеса и науката в обучението по логистика 2.12.2019 г. ... 20.12.2019 г. катедра "Логистика и вериги на доставките" проведе изнесени практически занаятия по дисциплините "Дистрибуционна политика" в ОКС Бакалавър, "Управление на дистрибуцията" и "Управление на риска във веригата на доставките" в ОКС Магистър в дистрибуционния център на dM drogerie markt ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи 29.11.2019 г. ... работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през 2020 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България 29.11.2019 г. ... доц. д-р Пресияна Ненкова, ръководител на катедра „Финанси“, откри първата бизнес игра на студенти от специалност „Финанси“, ОКС „бакалавър“, организирана съвместно от IBM България“ и катедра „Финанси“. Доц. Ненкова посочи, че класическото ...
Бакалаврите от специалност „Финанси“ получиха дипломите си 29.11.2019 г. ... доц. д-р Пресияна Ненкова, ръководител на катедра „Финанси“. В аула „Максима“ Доц. Ненкова се обърна към абсолвентите с думите: „Вие приключвате едно пътуване, чието начало поставихте преди четири години. Сигурна съм, че времето, прекарано в ...
Международна научна конференция „30 години: преход, поуки и перспективи“ 29.11.2019 г. ... международната научна конференция, организирана от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ в партньорство с Виваком, която се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Във форума участваха представители на академичната общност от водещи университети в ...
Д-р Вера Петрагоза от Свободния лисабонски университет изнесе лекция по маркетинг в областта на спорта по програма „Еразъм+“ 29.11.2019 г. ... изнесе по програма „Еразъм+“, обедини катедра „Физическо възпитание и спорт“ и катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ при УНСС. Към студентите от специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“ се присъединиха и ...
90 фирми със 100 щанда на Дните на кариерата 29.11.2019 г. ... на труда и социалната политика и ръководител на катедра „Икономика на търговията“, поздрави участниците и организаторите на форума. Той посочи, че изложението се е превърнало в отлична възможност за студентите да намерят своите бъдещи работодатели. „Радвам се, че в навечерието на ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и КИЦ - Цариброд 29.11.2019 г. ... на КИЦ, доц. Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа социология“, проф. д-р Мария Стоянова, гл.ас. д-р Тодорка Кинева, научен секретар на катедрата, и студентката от специалност „Социология” Йоана Първанова, председател на Клуба на социолога ...
Публична лекция „Държавата Израел- красива и сложна“ 29.11.2019 г. ... за изследване на международните отношения (САИМО) и катедра „Чужди езици и приложна лингвистика” г-н Гиора Хаютин, бивш ръководител на Южен център за рехабилитация и физиотерапия, изнесе публична лекция на  тема „Държавата Израел - красива и сложна”. Дебора ...
Международна научна конференция „30 години: преход, поуки и перспективи“ 28.11.2019 г. ... международната научна конференция, организирана от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ в партньорство с Виваком, която се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Във форума участваха представители на академичната общност от водещи университети в ...
Д-р Вера Петрагоза от Свободния лисабонски университет изнесе лекция по маркетинг в областта на спорта по програма „Еразъм+“ 26.11.2019 г. ... изнесе по програма „Еразъм+“, обедини катедра „Физическо възпитание и спорт“ и катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ при УНСС. Към студентите от специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“ се присъединиха и ...
Петнадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: Кръгова икономика и корпоративна социална отговорност“ 26.11.2019 г. ... , изтъкна доц. д-р Силвия Трифонова от катедра „Финанси“, председател на Организационния комитет на конференцията. Доц. д-р Силвия Трифонова Гост на конференцията беше проф. Сива Рам Вемури от Университета „Чарлз Дарвин“ в Австралия. При ...
И бакалаврите от специалност „Финанси“ получиха дипломите си 13.1.2020 г. ... . д-р Пресияна Ненкова, ръководител на катедра „Финанси“. В аула „Максима“ Доц. Ненкова се обърна към абсолвентите с думите: „Вие приключвате едно пътуване, чието начало поставихте преди четири години. Сигурна съм, че времето, ...
Четвърта международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища“ 25.11.2019 г. ... „Физическо възпитание и спорт” проведе своята Четвърта международна научна конференция „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища”. Академичният форум беше под патронажа на ректора на УНСС проф. д ...
Среща-дискусия на студенти с Максим Бехар 29.11.2019 г. ... студенти. Събитието беше осъществено от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ и Междууниверситетския център за развитие на кариерата.   Проф. д-р Христо Катранджиев, ръководител на катедрата, представи госта като една от водещите PR фигури в България през ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалностите „Екоикономика“, „Икономика на околната среда с преподаване на английски език“ и „Екоикономика и бизнес“ 13.1.2020 г. ... . д.ик.н. Пламен Мишев, ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“, и пожела на дипломантите никога да не спират да се развиват. Проф. Пламен Мишев „Това е тържествен момент и за нас. Гордейте се, че сте завършили УНСС и ...
Ден на доброволеца в/от УНСС 13.1.2020 г. ... заяви проф. д-р Мария Стоянова от катедра „Икономическа социология“, която откри събитието.  Тя посочи, че „нито първият, нито вторият, нито третият формат на Деня на доброволеца нямаше да са възможни без човешката и институционалната подкрепа на ...
Дипломираха се абсолвентите от специалност “Предприемачество” 13.1.2020 г. ... , основател на специалността и катедрата „Предприемачество“, поздрави дипломантите и родителите им. Той разказа за основаването и развитието на специалността – от идеята до реализацията й,  създаването на първата и единствена катедра ...
Среща-дискусия на студенти с Максим Бехар 13.1.2020 г. ... студенти. Събитието беше осъществено от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ и Междууниверситетския център за развитие на кариерата.   Проф. д-р Христо Катранджиев, ръководител на катедрата, представи госта като една от водещите PR фигури в България през ...
Бакалаврите и магистрите от специалностите „Аграрен бизнес“ и „Агробизнес и управление на територията“ получиха дипломите си 13.1.2020 г. ... винаги ще ви помагаме, вратите както на катедрата, така и на целия университет ще бъдат отворени за вас“, посочи проф. д.ик.н. Пламен Мишев, ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“, по време на връчването на дипломите на бакалаврите и магистрите ...
Преподаватели от катедра "Икономика на търговията" са съавтори на наградена книга на американско издателство 25.11.2019 г. ... и гл.ас. д-р Борислав Атанасов от катедра „Икономика на търговията“ са съавтори на книгата „Социален маркетинг и влиянието му върху употребата на храна от животински произход“ ("Social Marketing and its Impact on  the Use of Food of Animal ...
Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България 25.11.2019 г. ... . д-р Пресияна Ненкова, ръководител на катедра „Финанси“, откри първата бизнес игра на студенти от специалност „Финанси“, ОКС „бакалавър“, организирана съвместно от IBM България“ и катедра „Финанси“. Доц. ...
Наши преподаватели са съавтори на наградена книга на американско издателство 25.11.2019 г. ... и гл.ас. д-р Борислав Атанасов от катедра „Икономика на търговията“ са съавтори на книгата „Социален маркетинг и влиянието му върху употребата на храна от животински произход“ ("Social Marketing and its Impact on  the Use of Food of Animal ...
ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ НА ТЕМА „ДИГИТАЛНАТА ИКОНОМИКА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ“ 25.11.2019 г. ... за провеждане на конференцията е на катедра „Политическа икономия“ именно поради факта, че тя разглежда политикономическата система не статично, а в процеса на нейните еволюция и промяна, разглежда икономиката не като отделна подсистема, а като вплетена в цялата ...
Доц. Васил Петков беше гост-лектор в Universita degli studi Internazionali di Roma в Рим 8.12.2019 г. ... Петков, който е заместник ръководител на Катедра "МИО и бизнес", се срещна и с преподаватели, които активно участват в съвместната магистърска програма между Università degli studi Internazionali di Roma и ...
Випуск 2019 24.11.2019 г. ... и магистрите от катедра „Индустриален бизнес“ получиха дипломите си. „Чудих се откъде да започна словото си. Исках да ви поздравя и да се зарадвам, че завършвате, но се чувствам тъжен, че няма да срещам любими студенти, на които съм имал щастието да ...
Четвърта национална конференция „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред политическата икономия“ 24.11.2019 г. ... ноември 2019 г. Форумът беше организиран от катедра „Политическа икономия“ в сътрудничество с катедра „Информационни технологии и комуникации“. Двете катедри вече втора година обучават студенти в магистърската специалност „Дигитална икономика” в УНСС ...
Професор от катедра "Икономика на търговията" е балкански шампион по лека атлетика 23.11.2019 г. ... . д-р Септемврина Костова от катедра „Икономика на търговията“ спечели тази есен четири медала (един златен и три сребърни) на Балканиадата по лека атлетика за ветерани в Букурещ, в която участваха 12 страни (на снимката долу). С това броят на нейните медали вече е 205, ...
Професор от УНСС е балкански шампион по лека атлетика 23.11.2019 г. ... 15:05 Проф. д-р Септемврина Костова от катедра „Икономика на търговията“, спечели тази есен четири медала (един златен и три сребърни) на Балканиадата по лека атлетика за ветерани в Букурещ, в която участваха 12 страни (на снимката долу). С това броят на нейните медали вече ...
Наша докторантка дари 50 книги на УНСС 23.11.2019 г. ... заяви Адела Бозмарова-Петрова, докторантка в катедра „Национална и регионална сигурност“, при връчването на дарението от 50  книги на български и на английски език от областите: икономика, политология, международни отношения, право, бизнес, психология, лидерство, личностно ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Индустриален бизнес“ получиха дипломите си 26.11.2019 г. ... и магистрите, завършили специалностите на катедра „Индустриален бизнес“, доц. д-р Радко Радев, заместник-ръководител на катедра „Индустриален бизнес“. В словото си той посъветва абсолвентите, когато губят, да се вгледат в себе си, а щом печелят ...
Наш преподавател с приза „Учен с принос за земеделието 2019 г.“ 22.11.2019 г. ... . д.ик.н. Пламен Мишев, ръководител катедра "Икономика на природните ресурси", беше награден с приза „Учен с принос за земеделието 2019 г.“. Високото отличие му беше връчено по време на тържествената церемония за годишно раздаване на наградите „Агробизнесмен на 2019 г ...
Професор от УНСС е балкански шампион по лека атлетика 22.11.2019 г. ... . д-р Септемврина Костова от катедра „Икономика на търговията“, спечели тази есен четири медала (един златен и три сребърни) на Балканиадата по лека атлетика за ветерани в Букурещ, в която участваха 12 страни (на снимката долу). С това броят на нейните медали вече е 205, ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 22.11.2019 г. ... , че сте изминали своя академичен път в катедрата с най-висока акредитационна оценка в България в нашето направление. Бъдете готови да срещате още много учители занапред и да попивате знания от тях. От моите учители научих етиката към професията, да съм любопитна към света, да предавам ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра "Информационни технологии и комуникации" 5.12.2019 г. ... дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Информационни технологии и комуникации“. „Радвам се, че имаме такъв празник, в който можем да си дадем сметка за постигнатото и в който всички ние сме участвали – студентите, преподавателите и ...
Катедра "Регионално развитие" на форум на Regional Studies Association 22.11.2019 г. ... от катедрата  Преподаватели от катедра „Регионално развитие“ участваха в конфернеция на Международната организация за регионални изследвания (Regional Studies Association) на тема  „Метрополии и периферия в страните от Централна и Източна Европа: нови ...
24- та международна регионална конференция в Ниш 22.11.2019 г. ... за поредна година участваха преподаватели от катедра „Регионално развитие“ в УНСС. Представени бяха изследвания на учени от различни балкански държави в четири тематични направления: теоретико-методологични проблеми на регионалното развитие, стратегически основни на политиката ...
Асистент от катедрата на 32 лятно училище на ERSA 22.11.2019 г. ... участие взе ас. д-р Веселина Любомирова от катедрата. Домакин беше катедрата по Стратегически регионални политики в същия университет. Интересното е, че това е един от малкото университети в Европа с две регионални катедри, тъй като имат и катедра за Регионално планиране, чиито ...
Договор за обмен по програма Еразъм+ с университета в Щип, Македония 22.11.2019 г. ... по програма Еразъм + сключиха УНСС чрез катедра "Регионално развитие" и университета „Гоце Делчев“ в Щип, Македония. Съгласно договора наши студенти, обучаващи се в областта на икономиката, бизнеса и управлението, имат възможност да учат до 5 месеца в македонския университет ...
Договор за сътрудничество между УНСС и КПМГ България 13.1.2020 г. ... факултет (ФСФ) и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на ФСФ и доц. д-р Михаил Мусов, научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ (от ляво надясно) Практиките и стажовете на студентите от УНСС ...
Наша докторантка дари 50 книги на УНСС 13.1.2020 г. ... заяви Адела Бозмарова-Петрова, докторантка в катедра „Национална и регионална сигурност“, при връчването на дарението от 50  книги на български и на английски език от областите: икономика, политология, международни отношения, право, бизнес, психология, лидерство, личностно ...
Лекция „Функции, правомощия и отговорности на АДФИ“ 4.12.2019 г. ... споразумение за сътрудничество между катедра „Финансов контрол“ и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), нейни представители изнесоха лекция на тема „Функции, правомощия и отговорности на АДФИ“ пред четвъртокурсници от специалност „Финансов ...
Два студентски сборника издаде катедра „Регионално развитие“ 22.11.2019 г. ... са статиите на 33 студенти от катедра „Регионално развитие“ в два тематични сборника от студентски конференции. Студентките Мария Мърдева и Теодора Николова в специалност "Регионално развитие" с изданията си като автори.  Излезе от печат най-новия сборник с ...
Регионален симпозиум в Сърбия 21.11.2019 г. ... Източна Сърбия и Представители на катедра „Регионално развитие“ взеха участие като част от партньорството на катедрата със сръбските университети и академична общност в областта на регионалното развитие.  Балканите и изследователската работа на ...
Представители на катедрата на първа международна конференция „Градове и периферни райони“ в Краков 3.12.2019 г. ... и периферни  райони“ за катедрата по Регионална икономика в Краковския икономически университет се проведе на 16 и 17 юли тази година. Три доклада от катедра Регионално развитие бяха включени в програмата на форума. Над 40 представители на университети от ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Регионално развитие“ получиха дипломите си 20.11.2019 г. ... д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие“, поздрави бакалаврите и магистрите от катедра „Регионално развитие“ по време на церемонията по тяхното дипломиране и благодари на родителите им за доверието и подкрепата ...
Професор от УНСС е съавтор на книгата „Мултидисциплинарни аспекти на изкуствения интелект“ 13.1.2020 г. ... са проф. д-р Димитър Велев от катедра „Информационни технологии и комуникации“ на УНСС и доц. д-р Пламена Златева от БАН. Проф. д-р Димитър Велев и доц. д-р Пламена Златевас редактора на изданието сър Виктор де Пус (в ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Информационни технологии и комуникации“ 20.11.2019 г. ... на бакалаврите и магистрите от катедра „Информационни технологии и комуникации“. „Радвам се, че имаме такъв празник, в който можем да си дадем сметка за постигнатото и в който всички ние сме участвали – студентите, ...
Делойт България дари на УНСС учебници на английски език 20.11.2019 г. ... факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и доц. д-р Мария Маркова от същата катедра, координатор по меморандума. Проф. Валентин Гоев, доц. Стела Ралева, проф. Стати Статев, г-жа Силвия Пенева, проф. Снежана ...
Академия „Антикорупция“: публична лекция „Противодействието на корупцията - модерният подход“ 20.11.2019 г. ... и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ (отдясно на ляво) В презентацията си д-р Румен Ганев запозна студентите с работата, целите и дейността на дирекция „Вътрешна сигурност“, която се занимава с ...
Публична лекция „Рециклиране и разделно събиране на отпадъците“ 19.11.2019 г. ... Топчиева, докторант в катедра „Икономика на природните ресурси“ и член на Еко Клуб УНСС, представи резултатите от проучване на нагласите на студенти от УНСС по отношение на рециклирането и разделното събиране на отпадъците. Мария ...
Как да се представим успешно на интервю за работа: презентация на IBM CV CLINIC 19.11.2019 г. ... покана на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика” (ЧЕПЛ) представители на IBM направиха презентация на тема CV clinic - как да се представим успешно на интервю за работа, част от инициативата Success Skills by IBM. Проф. д-р Даниела ...
Публична лекция „Миграция и бежански заплахи: митове и истини“ 19.11.2019 г. ... и бежанците и ръководител на катедра „Управление", представи гост-лектора като експерт с богат професионален опит и информация в сферата на миграцията. Тя изтъкна значението на темата за регионалното и глобалното развитие и посочи, че със съдействието на ...
Публична лекция „Миграция и бежански заплахи: митове и истини“ 18.11.2019 г. ... и бежанците и ръководител на катедра „Управление", представи гост-лектора като експерт с богат професионален опит и информация в сферата на миграцията. Тя изтъкна значението на темата за регионалното и глобалното развитие и посочи, че със съдействието на ...
Дипломира се първият випуск магистри от специалност „Противодействие на корупцията“ 19.11.2019 г. ... тези думи доц. д-р Емил Асенов от катедра "Финансов контрол" откри церемонията. Доц. д-р Емил Асенов Ас. Трифон Трифонов от катедра "Финансов контрол" благодари на ръководствата на УНСС и КПКОНПИ за подкрепата на специалността. Всеки един от нас ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ получиха дипломите си 19.11.2019 г. ... Александър Вълков, ръководител на катедра "Публична администрация", откри церемонията по дипломирането на бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“. Церемонията започна с националния, европейския и студентския ...
УНСС представи научни продукти на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни” 18.11.2019 г. ... на УНСС и ръководител на катедра "Информационни технологии и комуникации". Тя представи научни продукти от научноизследователската дейност на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”. В последвалата ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Финансов контрол“ получиха дипломите си 18.11.2019 г. ... , заместник-ръководител на катедрата. Доц. д-р Даниела Въткова-Милушева Церемонията продължи с връчване на дипломите ...
Дипломираха се бакалавритe, магистрите и докторантите от катедра „Управление“ 18.11.2019 г. ... , магистри и докторанти от катедра „Управление“. Тържествената церемония откри проф. д.н. Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“. Чрез дипломите УНСС ви дава част от своя авторитет. В хода на вашето ...
УНСС със световен рекорд по посещаемост на “Without Question” 15.11.2019 г. ... факултет (ФСФ) и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“. Тя благодари на студентите за огромния интерес и заяви, че партньорството с международни професионални организации като ICAEW добавя голяма стойност за тяхното израстване като бъдещи ...
Шеста есенна академия „Администрация и управление: образование с „Хоризонт 2030“ 14.11.2019 г. ... 2014 г. катедра „Публична администрация“ полага усилия да утвърди форум, в който в по-неформална атмосфера да споделяме нови идеи, проблеми и да намираме решения. С тези думи доц. д-р Деница Горчилова, научен секретар на катедра  "Публична администрация", откри ...
Годишна научна конференция „Интереси, ценности, легитимност: международни, европейски и национални измерения“ 14.11.2019 г. ... измерения“, организирана от катедра „Международни отношения“ и катедра „Политология“, се проведе в Голямата конферентна зала. Във форума участваха представители на академичната общност от СУ „Климент Охридски“, ПУ „Паисий ...
Студенти от катедра „Индустриален бизнес“ със сертификати за GDPR 14.11.2019 г. ... от спецециалностите „Бизнес икономика“ и „Индустриален бизнес“ преминаха обучение, свързано с основните положения и насоки за поддържане на съответствие с Регламент 2016/679 (GDPR) за защита на лични данни. Студентите ...
МИФ 2019. Ден първи. Министър Красимир Вълчев: Перспективите и предизвикателствата пред висшето образование 13.11.2019 г. ... , каза доц. д-р Мартин Осиковски от катедра "Медии и обществени комуникации" по повод политиката на МОН да се стимулира насочването на младите към математика, природни и инженерни науки заради повсеместното навлизане на технологиите. Осъзнаваме, че механично преливане не може ...
Студенти от катедра „Индустриален бизнес“ със сертификати за GDPR 13.11.2019 г. ... от спецециалностите „Бизнес икономика“ и „Индустриален бизнес“ преминаха обучение, свързано с основните положения и насоки за поддържане на съответствие с Регламент 2016/679 (GDPR) за защита на лични данни. Студентите ...
Преподаватели и докторанти от УНСС участваха в мобилности по проект № BG05M2OP001-2.009-0012 13.11.2019 г. ... на УНСС се срещнаха с ръководителите на катедра „Статистика“ - доц. Мария Войкова, на катедра „Иконометрия“ - проф. Юри Пекар, както и с декана на факултет "Икономическа информатика" проф. Иван Брезина. Доц. д-р Соня Чипева и  ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от специалностите „Мениджмънт на недвижимата собственост“ и „Бизнес с недвижими имоти“ 11.11.2019 г. ... нашата катедра дълбоко ценим, че сте отгледали и възпитали тези вече пораснали деца. Ваша е основната заслуга днес те да бъдат с тоги. В едни тежки години вие сте съумели да изградите тези млади хора като личности и да ги подготвите за пазара на труда много повече от нас. ...
Бакалаврите от специалност „Икономика на транспорта“ получиха дипломите си 10.11.2019 г. ... . д-р Борислав Арнаудов, преподавател в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката". Доц. Борислав Арнаудов „Благодаря за наученото и за съветите, които ни дадоха нашите преподаватели. Важно е да си помагаме и занапред, както досега. Пожелавам много ...
Професор от УНСС с наградата „Златен век“ – звезда 7.11.2019 г. ... награди проф. д.н. Любомир Стойков от катедра „Медии и обществени комуникации“ с отличието „Златен век“ – звезда, за значимия му принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод Деня на народните будители (на ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“ 6.11.2019 г. ... уверени в себе си. Нашата катедра е създала достатъчно възможности за връзки с работодателите и нашите възпитаници се реализират успешно. Имаме прекрасни отношения с всички специализирани структури и институции в областта на отбраната и националната сигурност – МО, МВР ...
Започна регистрацията в Европейската олимпиада по статистика 6.11.2019 г. ... със сътрудничестовото на нашата катедра. Повече информация за олимпиадата може да се открие на сайта й: https://www.nsi ...
Професор от УНСС с наградата „Златен век“ – звезда 6.11.2019 г. ... награди проф. д.н. Любомир Стойков от катедра „Медии и обществени комуникации“ с отличието „Златен век“ – звезда, за значимия му принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод Деня на народните будители (на ...
Студент на годината 2019 5.11.2019 г. ... , доц. д-р Спас Ставрев, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“, Росица Радоева, проект-мениджър на “Rabota.bg”, Георги Стоилов, народен представител, ас. д-р Даниел Парушев, председател на Студентския сенат и зам.-председател на Националното ...
Среща-дискусия „Китай - съвременни перспективи и предизвикателства“ 5.11.2019 г. ... Хабова, научен секретар на катедра „Международни отношения“, поздрави организаторите за инициативата и подчерта необходимостта от дискусия по тази тема предвид нарастващата роля на Китай и неговият стремеж към утвърждаване на страната като ...
Доклад на доц. д-р Силвия Трифонова с международна награда на конференция в Малайзия 5.11.2019 г. ... доц. д-р Атанас Атанасов от катедра „Статистика и иконометрия“ на УНСС. Темата на изследването е „Impact assessment of the ECB’s unconventional monetary policy measures on the Bulgarian government bond yields through the interest rate ...
Студенти от катедра „Икономическа социология” в научноизследователска мобилност в Румъния 20.11.2019 г. ... и социология” на катедрата участваха в научноизследователска мобилност в университета „ Александру Йоан Куза“ в Яш по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията ...
Наши студенти в Представителството на ЕК в България 8.12.2019 г. ... Кирова, възпитаничка на катедра „МИО и бизнес“, работила дълги години в ЕК, ги запозна с „Европейският семестър и бъдещето на пазара на труда“. Тя представи проблемните области на България и препоръките към нея, промените, които ...
Наши студенти в Представителството на ЕК в България 4.11.2019 г. ... гл. ас. Моника Моралийска от катедра „МИО и бизнес“ ис Бойко Благоев и Марина Кирова от Представителствотона ЕК в България Бойко Благоев от отдел „Информация и комуникация“ насърчи студентите да бъдат активни в търсене на ...
Докторанти от катедра „Икономическа социология” в научноизследователска мобилност в Румъния 20.11.2019 г. ... периода от 24.10.2019 г. – 30.10.2019 г. докторантите Златина Димова и Боряна Райнова участваха в научноизследователска мобилност в университета „ Александру Йоан Куза“ в Яш по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на ...
Наши преподаватели с международна награда за най-добър доклад на научен форум в Малайзия 4.11.2019 г. ... . д-р Силвия Трифонова от катедра „Финанси” и доц. д-р Атанас Атанасов от катедра „Статистика и иконометрия” получиха наградата „Най-добър доклад” на международната научна конференция „The 2019 International ...
Юбилейна конференция с международно участие „50 години продължаващо обучение в УНСС – добри практики и предизвикателства” 30.10.2019 г. ... Димитров От името на катедра „Публична администрация“ Институтът-юбиляр беше поздравен от проф. д-р Евгения Делчева, която посочи, че едно от многото предизвикателства, с които екипът на ИСК се е справил успешно, е отварянето на ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „МИО и бизнес“ 30.10.2019 г. ... думи зам.-ръководителят на катедра „МИО и бизнес“ доц. д-р Васил Петков поздрави бакалаврите и магистрите от катедрата. Доц. Васил Петков Като ваши преподаватели се опитахме да ви дадем не само теоретични, но и практически ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „МИО и бизнес“ 8.12.2019 г. ... думи зам.-ръководителят на катедра „МИО и бизнес“ доц. д-р Васил Петков поздрави бакалаврите и магистрите от катедрата. Прочетете подробности тук: https://www.unwe.bg/bg/news/16639/from-rss ...
Професор от УНСС с доклад на международна конференция по публична администрация 28.10.2019 г. ... . д-р Поля Кацамунска от катедра „Публична администрация“ участва в Трансилванската международна конференция по публична администрация (Transylvanian International Conference in Public Administration) по покана на  Prof. Calin Hintea, ...
Наши преподаватели участваха в Шестия международен конгрес по счетоводство и финанси 28.10.2019 г. ... Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и гл. ас. д-р Радка Андасарова, преподавател в същата катедра, за втори път участваха в Международния конгрес по счетоводство и финанси, който се проведе в периода 23 - 25 октомври т.г. ...
Златна награда за студентския отбор на УНСС в конкурса BAAwards 2019 28.10.2019 г. ... на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, с академичен ментор гл. ас. д-р Борислава Стоименова, спечели Златната награда за студентски проект в шестото издание на конкурса BAAwards 2019 на Българската асоциация на рекламодателите ...
Мирослав Лайчак беше удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“ 27.10.2019 г. ... посочи, че Академичният съвет, по предложение на катедра „Международни отношения“, удостоява г-н Лайчак с почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“ за принос в изграждането на европейската дипломация, в развитието на отношенията между Република България и Република ...
Катедра „МИО и бизнес“ проведе седемнадесетата международна научна конференция „Членството на България в ЕС: дванадесет години по-късно“ 23.12.2019 г. ... години по-късно“, организирана от катедра “Международни икономически отношения и бизнес”. Проф. Стати Статев Проф. Статев посочи, че докладите на форума са над петдесет, като има участници от почти всички висши училища в България. „Предполагам, ...
Златна награда за студентския отбор на УНСС в конкурса BAAwards 2019 23.12.2019 г. ... на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, с академичен ментор гл. ас. д-р Борислава Стоименова, спечели Златната награда за студентски проект в шестото издание на конкурса BAAwards 2019 на Българската асоциация на рекламодателите (БАР). Високото отличие на нашите ...
Проведе се 17-тата международна научна конференция на Катедра "МИО и бизнес" 8.12.2019 г. ... се 17-тата международна научна конференция на Катедра "МИО и бизнес". Специален гост на откриването беше г-жа Саша Безуханова, член на борда на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) и основател на гражданската платформа MoveBG, която говори за знанието, технологиите и ...
Професори от УНСС на международни форуми по стандартизация 23.10.2019 г. ... . Елка Василева и проф. Даниела Иванова от катедра „Икономика на природните ресурси“ участваха в два международни форума, свързани с обучението по стандартизация, които се проведоха в рамките на споразумението за сътрудничество между Българския институт за стандартизация и УНСС във ...
Преподаватели от катедра „Публична администрация“ участваха в мобилност по програма „Еразъм+” в ИУ - Братислава 22.10.2019 г. ... Горчилова и ас. д-р Виолета Тончева-Златкова от катедра „Публична администрация“ участваха в 9th International Teaching and Training Week „Importance of International Credit Mobility for Internationalisation of HEIs“, организирана от Икономическия университет (ИУ) - ...
Международно отличие за катедра „Регионално развитие“ за най-добра статия 21.10.2019 г. ... от катедра „Регионално развитие“ бяха отличени от Международната организация за регионални изследвания (Regional Studies Association) за най-добра статия (Best Paper Award) на форума  „Метрополии и периферия в страните от Централна и Източна Европа: нови ...
Дипломираха се бакалаврите от специалностите „Финанси, счетоводство и контрол“ и „Регионално развитие“ в РЦДО – Пловдив 21.10.2019 г. ... и доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие“ (от ляво надясно) Дипломантите бяха поздравени и за избора да продължат образованието си в магистърските специалности на УНСС ...
Наши преподаватели с доклади на международна конференция на EBES 21.10.2019 г. ... д-р Атанаска Филипова-Сланчева, преподаватели от катедра „Счетоводство и анализ“, участваха в 29-ата международна конференция на EBES (Eurasia Business and Economic Society), която се проведе в Лисабон в началото на октомври в Insituto Universitario de Lisboa – ISCTE/IUL ...
Преподаватели от катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС на международна конференция 21.10.2019 г. ... д-р Атанаска Филипова-Сланчева, преподаватели от катедра „Счетоводство и анализ“, участваха в 29 - та международна конференция на EBES (the 29th Eurasia Business and Economic Society Conference) в град Лисабон, Република Португалия, която се проведе през периода 10-12 октомври 2019 г. ...
Пета научна конференция на тема "Икономически предизвикателства: държавата и пазарът" на катедра "Икономикс" 18.10.2019 г. ... беше темата на петата научна конференция на катедра "Икономикс", която се проведе в УОБ – Равда. В нея участваха представители от водещите висши училища в страната. При откриването на конференцията Дискусиите на форума се фокусираха върху най-актуалните, значими и ...
Пета годишна международна научна конференция „Европа след европейските избори: парични и икономически перспективи“ 18.10.2019 г. ... и икономически изследвания (MRC) към катедра „Финанси“, съвместно със Съюза на икономистите в България и с подкрепата на Френския институт в България и Първа инвестиционна банка АД. Г-жа Зинаида Златанова, бивш заместник министър-председател и министър на ...
Международна научна конференция „Проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост“ 17.10.2019 г. ... , декан на Юридическия факултет и ръководител на катедра „Международно право и право на ЕС“, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Божана Неделчева, доц. д-р Вълчин Даскалов, преподавател в Юридическия факултет и главен секретар по вътрешните актове на УНСС (от ...
Участие на наш преподавател в международни форуми 17.10.2019 г. ... . ас. д-р Калина Кавалджиева от катедра „Счетоводство и анализ“ представи доклад на тема „Оценка на договора за концесия - справедлива/пазарна стойност на примера на предоставяне на концесионни права на минерална вода (в т.ч. хотел и басейн)“ на Шестия конгрес на ...
Кръгла маса на тема „Перспективи пред развитието на иновациите в сферата на Големите данни и интелектуалната собственост“ 18.10.2019 г. ... информатика и статистика" на УНСС; ръководител катедра "Информационни технологии и комуникации" с презентация „Научни продукти от научноизследователската дейност на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”; проф. д-р Владя Борисова, ...
Пета научна конференция на катедра "Икономикс" 22.10.2019 г. ... беше темата на петата научна конференция на катедра "Икономикс", която се проведе в УОБ – Равда. В нея участваха представители от водещите висши училища в страната. Дискусиите на форума се фокусираха върху най-актуалните, значими и очертаващи профила на бъдещото развитие проблеми в областта ...
Първа Международна научно-практическа конференция SOVA’19 14.10.2019 г. ... системи, и проф. д-р Николай Щерев, ръководител на катедра „Индустриален бизнес“. Гост-лекторите от Словакия: г-н Мартин Балушик, г-жа Яна Михалкова и г-н Карол Стибло (от ляво надясно) В Малката конферентна зала участниците дискутираха аспекти на устойчивото развитие ...
Кръгла маса „Корпоративната социална отговорност с фокус към човешките ресурси и социалната защита“ 10.10.2019 г. ... , трудови практики и социален одит), организирана от катедра „Човешки ресурси и социална защита“. Съорганизатори  на форума бяха Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Българската асоциация на КСО специалистите и Академичната мрежа за социална отговорност в УНСС. При ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Октомври 2019 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 9.10.2019 г. ... от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение   Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден  на 28.10.2019 г. /понеделник/ от 09,00 часа. Списък с ...
Трети семинар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ с международно участие „Междукултурно общуване: културна специфика и езикови универсалии “ 8.10.2019 г. ... семинар с международно участие на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ на тема „Междукултурно общуване: културна специфика и езикови универсалии“ се проведе от 30 септември до 2 октомври в УОБ - Равда. Форумът беше организиран в три тематични панела, в които бяха ...
Професор от УНСС беше член на международна комисия за присъждане на докторска степен 10.10.2019 г. ... . д.с.н. Елка Тодорова от катедра „Икономическа социология“ беше член на международна комисия за присъждане на докторска степен в Университета TWENTE (Холандия). В комисията участваха и професори от САЩ, Белгия, Холандия, Швеция - специалисти по икономическа социология, мениджмънт и бизнес ...
Тържествено беше открита и новата учебна година в РЦДО - Хасково 7.10.2019 г. ... на РЦДО доц. д.н. Живко Драганов, ръководителят на катедра „Управление“ доц. д-р Надя Миронова, доц. д-р Ваня Иванова и доц. д-р Ивайло Беев от катедра „Икономикс“. През новата учебна година в РЦДО ще се обучават близо 700 студенти в ОКС „бакалавър“ и ...
Професор от УНСС беше член на международна комисия за присъждане на докторска степен 7.10.2019 г. ... . д.с.н. Елка Тодорова от катедра „Икономическа социология“ беше член на международна комисия за присъждане на докторска степен в Университета TWENTE (Холандия). Проф. Тодорова (втората от ляво надясно) и другите членове на международната комисия По време на ...
Лекция на проф. Ласло Андор, доктор хонорис кауза на УНСС 4.10.2019 г. ... Андор и доц. д-р Елена Симеонова, преподавател в катедра „Политология“ Проф. Андор запозна студентите със сложните политически  и институционални механизми, по които се избира Европейската комисия, с начините, по които тя взаимодейства с Европейския парламент и другите ...
Проф. Димитър Хаджиниколов беше гост-лектор в Държавния университет на Къзълорда в Казахстан 8.12.2019 г. ... . Димитър Хаджиниколов от катедра „МИО и бизнес“ беше гост-лектор в Държавния университет на Къзълорда в Казахстан.Той участва като съорганизатор и главен докладчик на семинар за преподавателите от Икономическия факултет на университета. Пред своите академични колеги той анализира новите ...
Нашият мъжки отбор по волейбол на ХV Европейско студентско първенство в Лодз, Полша 1.10.2019 г. ... подкрепа на ръководството на УНСС, Студентския съвет, катедра „Физическо възпитание и спорт” и външни дарители се даде възможност на отбора да мери сили с най-добрите в Европа. В първенството, което се проведе от 25 юли до 2 август в Лодз, Полша, участваха студенти от 27 университета от 16 ...
Наш професор беше гост-лектор в казахстански университет 1.10.2019 г. ... . Димитър Хаджиниколов от катедра „МИО и бизнес“ беше гост-лектор в Държавния университет  на Къзълорда, който носи името на древния философ Коркът Ата. Нашият преподавател беше съорганизатор и главен докладчик на семинар за преподавателите от Икономическия факултет на университета. ...
Тържествено откриване на новата учебна година 2019/2020 1.10.2019 г. ... факултет на УНСС и ръководител на катедра “Счетоводство и анализ” проф. д-р Снежана Башева откри новата академична година. На тържественото откриване поздрав към новоприетите студенти отправиха проф. д-р Даниела Фесчиян - зам.-ръководител на катедрата и зам ...
Наши преподаватели представиха резултати от изследване по научен проект на научна конференция в Берлин 15.10.2019 г. ... д- р Даниела Фесчиян - зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и гл. ас.  д-р Радка Андасарова представиха доклад, посветен на необходимостта от адаптиране на финансовите отчети в публичния сектор към изискванията на МССПС . Докладът включваше резултати от изследване по научен ...
Докторанти от катедра „Икономическа социология” в научноизследователска мобилност в Гърция 20.11.2019 г. ... периода 23.09.2019 г. – 29.09.2019 г. докторантите Златина Димова и Боряна Райнова участваха в научноизследователска мобилност в Солунския университет „Аристотел“ по проект BG05M2OP001-2.009-0012 „Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за ...
Tрета експертна среща по проект Boosting Employability and Empowering Social Engagement in High Education through Pro Bono 7.10.2019 г. ... (BEESE) 2018-1-HU01-KA203-047732. Преподаватели от катедра „Публична администрация“ са българските представители на академичните среди в рамките на проекта. Основен фокус на работната среща бяха резултатите от първата Про Боно работилница – пилотен опит за въвеждане на доброволчески ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи 20.9.2019 г. ... дипломни работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през м.Октомври 2019 г. и 2020 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
Успешно защитен дисертационен труд на тема: "Управление на рисковете в глобалните вериги за доставка" 8.12.2019 г. ... докторант към Катедра "МИО и бизнес" Желязко Вълчев защити успешно дисертационен труд на тема: "Управление на рисковете в глобалните вериги за доставка" ??Научният ръководител на докторанта беше доц. Доброслав Моллов от Катедрата.В комисията по защита бяха: проф. Мирослава Раковска от УНСС, ...
Доц. Бошнаков и доц. Найденов обучиха млади статистици от шест страни 13.9.2019 г. ... Венелин Бошнаков и доц. д-р Александър Найденов, от катедра „Статистика и иконометрия“ към факултет „Приложна информатика и статистика“, изнесоха цикъл от лекции по въведение в теорията на статистическите изследвания. През втория етап, проведен от 12.09 до 19.09.2019 г. в Учебно ...
МEЖДУНАРОДНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В УНСС 10.9.2019 г. ... бизнес с преподаване на английски език“ на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ (Факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в Рим, Италия (University of International Studies of ...
Докторантка от УНСС с престижна награда в областта на изграждането на работодателска марка 31.8.2019 г. ... Станимира Ковачева от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ получи тазгодишната награда „Employer Branding Leader“ - най-големият световен приз в сферата на маркетинга и човешките ресурси за изграждане на работодателска марка. За първи път ...
Докторантка от УНСС с престижна награда в областта на изграждането на работодателска марка 30.8.2019 г. ... Станимира Ковачева от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ получи тазгодишната награда „Employer Branding Leader“ - най-големият световен приз в сферата на маркетинга и човешките ресурси за изграждане на работодателска марка. За първи път ...
Доц. Тошева участва като лектор в двудневно специализирано обучение по SPSS за напреднали „Приложение на логистични вероятностни модели и възможностите им за анализ на данни от SHARE” 8.8.2019 г. ... . д-р Екатерина Александрова Тошева – катедра „Статистика и иконометрия“, УНСС. Обучението се осъществи по проект: Консорциум SHARE-ERIC Bulgaria на научната инфраструктура “Проучване на здравето, застаряването и пенсионирането в европа“ (SURVEY OF ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и АДФИ 2.8.2019 г. ... „Финансов контрол“ към Финансово-счетоводния факултет на Университета за национално и световно стопанство и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) обединиха усилията си за изграждане на нови модели на взаимодействие между висшето образование и държавната ...
ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м. Септември 2019 г. 29.7.2019 г. ... /програма/ обявена на линк към подсайт на катедрата - http://departments.unwe.bg/finance/ => На същата страница са обявени и Правилата за провеждане на Държавен изпит в ОКС "Бакалавър".   29.07.2019г ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за предаване на готовите и подписани дипломни работи за ДИ „Защита на дипломна работа“ през м.Октомври 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение 29.7.2019 г. ... от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение    Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Октомври 2019 г. се предават в кабинет 2046 от 10.00 до 12.00  часа на следните ...
Нова магистърска програма - "Smart Cities Development" 18.7.2019 г. ... градове/ Smart Cities Development в катедра „Регионално развитие“ Развитие на интелигентни градове/ Smart Cities Development e новата магистратурска програма, която се предлага съвместно от катедрите „Регионално развитие“ и „Маркетинг и ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 17.7.2019 г. ... ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 01.10.2019 г. от 09.30 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 13.09.2019 г ...
Докторант от катедра „Икономическа социология” взе участие в международен семинар в Китай 20.11.2019 г. ... Брестничка, докторант в катедра „Икономическа социология“ взе участие в международен семинар за правна помощ и права на детето Global Leadership Seminar, който се проведе от 1 до 14 юли в Пекин, Китай. Кандидатурата на докторант Брестничка беше избрана сред над сто ...
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 16.7.2019 г. ... на инфраструктурата“, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор по изпълнението на меморандума от страна на УНСС, доц. д-р Надя Миронова, зам.-декан на факултет „Управление и администрация“ и ръководител на катедра ...
Тъжна вест 17.7.2019 г. ... „Счетоводство и анализ“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 15.07.2019 г. след кратко боледуване почина ПРОФ. Д.ИК.Н ИВАН ДУШАНОВ. ПРОФ. Д.ИК.Н. ИВАН ДУШАНОВ /1928 – 2019/ Проф. д.ик. н. Иван Душанов е роден на 27.07.1928 г. в с. Калтинец, Великотърновско. ...
УНСС е първият български университет с меморандум за разбирателство със Съвместния изследователски център на ЕК 15.7.2019 г. ... на инфраструктурата“, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор по изпълнението на меморандума от страна на УНСС, доц. д-р Надя Миронова, зам.-декан на факултет „Управление и администрация“ и ръководител на катедра ...
Международна мобилност на наш докторант 11.7.2019 г. ... 2019 г. Нора Тинева, редовен докторант към катедра Икономика на търговията, посети Икономическия университет в Прага, Чехия, където проведе проучване, свързано с темата на дисертационния й труд. Осъществената международната мобилност е част от проект № BG05M2OP001-2.009-0012 ...
X-та международна конференция "Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще", 10 - 13 юни 2019 г., Варна 13.7.2019 г. ... през март 1991 г., и има самостоятелна Катедра по предприемачество (сега Институт по предприемачество), специалност „Предприемачество“  в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Както и в предишните издания на ...
Дипломира се третият випуск на международната магистърска програма "Ядрена сигурност" 4.7.2019 г. ... на инфраструктурата", ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност" и на магистърската програма. Той благодари за подкрепата на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, както и на сдружението „Български атомен форум“ (БУЛАТОМ), Агенцията за ядрено ...
Преподаватели от катедрата участваха в научно жури в СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов 4.7.2019 г. ... външни членове преподавателите от нашата катедра: проф. д-р Веселка Павлова (с рецензия), доц. д-р Екатерина Тошева (със становище) и доц. д-р Александър Найденов (със становище) ...
Преподаватели от ФСФ взеха участие в Кръгла маса на тема "Ефективност на публичните разходи", организирана от Фискалния съвет на България 27.6.2019 г. ... . д-р Даниела Фесчиян - зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", проф. д-р Румен Брусарски, доц. д-р Петър Чобанов и доц.д-р Теодора Рупска. Проф. д-р Румен Брусарски представи доклад на тема "За по-ефективни и ефикасни инвестиции в публичния сектор" ...
Националният статистически институт отбеляза 139 години от създаването си 26.6.2019 г. ... на института, преподаватели от нашата катедра, официални лица от държавни институции, видни статистици и гости. По време на събитието Председателят на НСИ връчи награди на победителите от Националните кръгове на Европейската олимпиада по статистика и Международния конкурс за ...
Десета юбилейна конференция по предприемачество „Теория и практика на предприемачеството: настояще и бъдеще“ 26.6.2019 г. ... през март 1991 г., и има самостоятелна Катедра по предприемачество (сега Институт по предприемачество), специалност „Предприемачество“  в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Както и в предишните издания на ...
Ръководителят, зам.ръководителят и преподавател от катедра "Счетоводство и анализ", взеха участие в кръгла маса "Ефективност на публичните разходи" 15.7.2019 г. ... .д-р Снежана Башева - ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и декан на "Финансово-счетоводен факултет", проф.д-р Даниела Фесчиян - зам.ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и доц.д-р Теодора ...
Докторант на катедра „Икономическа социология“ на УНСС ще вземе участие в международен семинар по правата на детето в Китай 30.6.2019 г. ... Брестничка, докторант в катедра „Икономическа социология“, ще вземе участие в Глобален семинар за млади лидери в областта на закрилата на детето, който се провежда в Пекин, Китай през юли. Мария работи от над десет години в областта на правата на детето като част от ...
Проф.д-р Даниела Фесчиян - зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България беше наградена с плакет по случай 50-годишнината на гимназия "Ген.Владимир Заимов" - гр. Сопот 15.7.2019 г. ... .д-р Даниела Фесчиян - зам.ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" към ФСФ и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, беше наградена с почетен плакет от директора на Професионалната гимназия "Ген. Владимир Заимов" - гр. Сопот - инж. Катя Адърска-Даскова с ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Юли 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 18.6.2019 г. ... от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден на  02.07.2019 г. от 09,00 часа. Списък с недопуснатите /отрицателни ...
Международна конференция „140 години от установяването на дипломатически отношения между Русия и България“ 17.6.2019 г. ... отношения“ доц. д-р Антония Пенчева от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ заяви, че интересът към руския език се е породил още през Възраждането, а по-късно влиза в учебните програми в българските училища. Дълго време той беше привилегирован, през 90-те години на ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 17.6.2019 г. ... информатика и статистика“ и катедра „Статистика и иконометрия“, а съорганизатор – Националният статистически институт (НСИ).   Проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на ...
Наши професори с публикация в най-престижното и най-старото италианско списание в областта на счетоводството и бизнес икономиката 14.6.2019 г. ... факултет (ФСФ) и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и проф. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на ФСФ. От 1901 г., когато излиза първият брой, досега целта на списанието (което се издава без прекъсване, включително по време на двете ...
Завърши 23-ият турнир по тенис на корт за „Купата на ректора“ 13.6.2019 г. ... от АСК „Св. Георги Победоносец“ и катедра „Физическо възпитание и спорт“ със съдействието на „Бароко спорт“, който беше посветен на 100-годишнината на УНСС. В турнира, който започна през януари т.г., участваха 12 индивидуални състезатели. До финала стигнаха ...
Награди за победителите в конкурса „Млад икономист – 2019“ 19.6.2019 г. ... факултет, и доц. Силвия Трифонова от катедра „Финанси“ присъстваха на връчването на наградите на победителите в конкурса, в който участваха ученици, студенти, докторанти и практикуващи специалисти от страната и чужбина. Доц. Миланка Славова връчва наградите на ...
Спомени от конференцията 11.6.2019 г. ... .ик.н. Стати Статев, проф. д-р Веселка Павлова, катедра „Статистика и иконометрия“ и председателят на НСИ г-н Сергей Цветарски. След откриването, участниците бяха разпределени в три секции с общо 47 доклада. От тях 21 бяха на студенти, което показва засиления интерес на младите ...
Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“ 12.6.2019 г. ... информатика и статистика“ и катедра „Статистика и иконометрия“, а съорганизатор – Националният статистически институт (НСИ).   Проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на ...
Двама наши доценти с доклади на международна научна конференция 6.6.2019 г. ... . д-р Силвия Трифонова от катедра „Финанси” и доц. д-р Атанас Атанасов от катедра „Статистика и иконометрия“ на УНСС участваха в Тринадесета международна научна конференция на тема „Предизвикателства за Европа: растеж, конкурентоспособност, иновация и ...
Престижни награди за наши студенти по медии и журналистика и за УНСС 4.6.2019 г. ... съвет на фондацията, преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“. УНСС получи специална грамота от организаторите за приноса за популяризиране на конкурса сред студентите. В състезанието участваха и други студенти от ...
Престижни награди за наши студенти по медии и журналистика и за УНСС 3.6.2019 г. ... съвет на фондацията, преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“. УНСС получи специална грамота от организаторите за приноса за популяризиране на конкурса сред студентите. В състезанието участваха и други студенти от ...
Наш професор участва във форум на CIMA 3.6.2019 г. ... Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, участва във форума „Constitution of Science in Poland and Reinventing Finance in a Digital World“, който се проведе във Варшава, Република Полша. Проф. Снежана Башева ...
Професор от УНСС с почетния знак на президента 31.5.2019 г. ... Радев връчи на проф. д.н. Любомир Стойков от катедра „Медии и обществени комуникации“ Почетния знак на президента на Република България „за значим принос към българската култура, наука и образование и по повод отбелязването на неговата 65-годишнина“ (на снимката долу) ...
Научен семинар за представяне на резултати от проект на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... е доц. д-р Силвия Трифонова, преподавател в катедра «Финанси» на УНСС, а членове на научноизследователския проект са проф. д.ик.н. Николай Неновски, катедра „Финанси”, доц. д-р Цветана Стоянова, от катедра „Управление” и директор на Центъра за добри ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Делойт България ЕООД 30.5.2019 г. ... на УНСС - доц. д-р Мария Маркова от катедра „Счетоводство и анализ“ и ас. д-р Валентин Билянски от катедра „МИО и бизнес“, и от страна на Делойт България ЕООД – г-жа София Лазарова, мениджър Човешки ресурси (на снимката долу) ...
Кръгла маса по проект „Идентификация на риска при контрабанда и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)” 30.5.2019 г. ... се разработва от група експерти от катедра „Национална и регионална сигурност“ под ръководството на проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална ...
РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧЕН СЕМИНАР на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти за България” 30.5.2019 г. ... факултет на УНСС и преподавател в катедра „Финанси” на УНСС. Членове на научноизследователския проект са проф. д.ик.н. Николай Неновски, катедра „Финанси”, УНСС, доц. д-р Цветана Стоянова, научен секретар на катедра „Управление” и ...
Професор от УНСС с почетния знак на президента 31.5.2019 г. ... на проф. д.н. Любомир Стойков от катедра „Медии и обществени комуникации“ Почетния знак на президента на Република България „за значим принос към българската култура, наука и образование и по повод отбелязването на неговата 65-годишнина“ (на ...
Кръгла маса по проект „Идентификация на риска при контрабанда и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)” 29.5.2019 г. ... се разработва от група експерти от катедра „Национална и регионална сигурност“ под ръководството на проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална ...
Наш преподавател е избран за член на Комитета по EBVSC 28.5.2019 г. ... Калина Кавалджиева, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“, беше избрана за член на Комитета по EBVSC (Европейски бизнес оценителски стандарти) по време на Генерална асамблея на TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations), която се проведе в ...
Публична лекция на проф. Пропър „Гъвкави решения при управлението на кризисни ситуации в транспорта“ 27.5.2019 г. ... на проф. д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, която представи лектора. Проф. д-р Христина Николова Проф. Пропър направи кратък преглед на основните европейски предизвикателства и тенденции в развитието ...
Публична лекция на проф. Пропър „Гъвкави решения при управлението на кризисни ситуации в транспорта“ 27.5.2019 г. ... на проф. д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, която представи лектора. Проф. д-р Христина Николова Проф. Пропър направи кратък преглед на основните европейски предизвикателства и тенденции в развитието ...
Преподаватели от УНСС на международен форум по мениджмънт 28.5.2019 г. ... Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и гл. ас. Радка Андасарова от същата катедра участваха в Петата международна научна конференция по мениджмънт на 24 май в Истанбул. Проф. д-р Фесчиян и гл. ас. д-р Радка ...
Публична лекция на проф. Пропър „Гъвкави решения при управлението на кризисни ситуации в транспорта“ 27.5.2019 г. ... на проф. д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, която представи лектора. Проф. д-р Христина Николова Проф. Пропър направи кратък преглед на основните европейски предизвикателства и тенденции в развитието ...
Преподаватели от УНСС на международен форум по мениджмънт 27.5.2019 г. ... Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и гл. ас. Радка Андасарова от същата катедра участваха в Петата международна научна конференция по мениджмънт на 24 май в Истанбул. Проф. д-р Фесчиян и гл. ас. д-р Радка ...
Нашите спортисти представиха пред ректорското ръководство отличията си от изминалия сезон 23.5.2019 г. ... . д-р Спас Ставрев, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“, благодари за подкрепата: „Вие имате голям принос за нашите успехи и затова да се развиваме“ и представи всички медалисти. Доц. Спас Ставрев Със златните ...
Първа научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките 23.5.2019 г. ... . Организатори на събитието бяха катедра „Логистика и вериги на доставките“ и Българската асоциация по логистика. При откриването на форума (от ляво надясно): проф. д-р Мирослава Раковска, ръководител на катедра “Логистика и вериги на ...
Обучения на студенти на тема „Борбата с контрабандата на тютюневи изделия“ 23.5.2019 г. ... и магистърски програми на катедра „Национална и регионална сигурност“ в рамките на проект „Идентификация на риска при контрабанда и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)“. Проектът се финансира от PMI IMPACT, ...
Кръгла маса-дискусия „Практики на съвместния независим финансов одит в България“ 23.5.2019 г. ... . д-р Огнян Симеонов, ръководител на катедра "Финансов контрол" и председател на КПНРО, проф.д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводен факултет, и доц.д-р Даниела Петрова, зам.-ръководител на катедра "Финансов контрол" Във форума участваха ...
Първа научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките 27.5.2019 г. ... . Организатори на събитието бяха катедра „Логистика и вериги на доставките“ и Българската асоциация по логистика. При откриването на форума (от ляво надясно): проф. д-р Мирослава Раковска, ръководител на катедра “Логистика и вериги на ...
Кръгла маса – дискусия на тема „Практики на съвместния независим финансов одит в България“. 23.5.2019 г. ... . Проф. д-р Огнян Симеонов, ръководител на катедра "Финансов контрол" и председател на КПНРО, проф.д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводен факултет и доц.д-р Даниела Петрова - зам.-ръководител на катедра "Финансов контрол" На кръглата маса взеха участие представители на Българска ...
Обучения на студенти на тема „Борбата с контрабандата на тютюневи изделия“ 23.5.2019 г. ... на студенти в бакалавърски и магистърски програми на катедра „Национална и регионална сигурност“ в рамките на проект „Идентификация на риска при контрабанда и фалшификация (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)“. Проектът се финансира от PMI IMPACT, глобална инициатива ...
Пета научно-практическа конференция „Недвижими имоти и бизнес 2019“ 20.5.2019 г. ... Петата научно-практическа конференция, организирана от катедра „Недвижима собственост“ под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и посветена на 100-годишнината на УНСС. В конференцията участваха представители на академичната общност и бизнеса от цялата страна. В приветствието си към ...
Майсторски клас на професор от Тракийския университет в Одрин 23.5.2019 г. ... на УНСС, доц. д-р Мария Маркова, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“, и гл. ас. д-р Тома Дончев, координатор по меморандума с АСЕРИ. Проф. д-р Снежана Башева, проф. д-р Kiymet Caliyurt и доц. д-р Михаил Мусов Prof. Dr. Kiymet Tunca Caliyurt, CPA, CFE, graduated ...
Пета научно-практическа конференция „Недвижими имоти и бизнес 2019“ 20.5.2019 г. ... Петата научно-практическа конференция, организирана от катедра „Недвижима собственост“ под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и посветена на 100-годишнината на УНСС. В конференцията участваха представители на академичната общност и бизнеса от цялата страна. Гл. ас. д-р ...
Защита на дипломни работи през месец юли 17.5.2019 г. ... НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 04.07.2019 г. от 10.00 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е 20.06.2019 г ...
Посещение на студенти в Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани в Костинброд 26.11.2019 г. ... . Посещението е част от поредицата инициативи на катедра „Логистика и вериги на доставките“ към УНСС в подкрепа на практическото обучение на нейните студенти. В началото на визитата студентите бяха запознати с дейността на компанията и с мястото и ролята й в Групата Кока-Кола Хеленик. ...
Първо място за УНСС в Национална олимпиада по маркетинг 2019 14.5.2019 г. ... олимпиада по маркетинг, организирана от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ с подкрепата на А1 България. На откриването присъстваха  зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, проф. д.н. Симеон Желев, декан на факултет „Управление и ...
Сертификати за победителите в Националния конкурс за написване на есе на чужд език 16.5.2019 г. ... за отличните резултати от проф. д-р Йорданка Статева от катедра „МИО и бизнес“ и гл. ас. д-р Силвия Кирова, научен секретар на катедрата, които ги приветстваха с „Добре дошли!“ в най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа. Проф. д-р Йорданка ...
Научна конференция „Европейско социално изследване за България (ESS-ERIC)“ 14.5.2019 г. ... председател на програмния съвет на ESS и преподавател в катедра „Икономическа социология“ (от ляво надясно) Ректорът проф. Статев и г-жа Карина Ангелиева дават старт на научната конференция Консорциумът от съорганизатори балансира силите на изследователи, социолози, ...
Първо място за УНСС в Национална олимпиада по маркетинг 2019 14.5.2019 г. ... Националната олимпиада по маркетинг, организирана от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ с подкрепата на А1 България. На откриването присъстваха  зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, проф. д.н. Симеон Желев, декан на факултет „Управление и ...
Университетската библиотека получи дарение от книги по счетоводство 13.5.2019 г. ... Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“. Проф. д-р Даниела Фесчиян, доц. д-р Росен Кирилов, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата, г-жа Павлина Петрова, основател и управляващ директор на ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“ 13.5.2019 г. ... конференция, организирана от катедра „Икономикс“, под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и с подкрепата на Студентския съвет. Докладите, представени от студентите, ще бъдат публикувани и това ще бъде първата тяхна дигитална публикация. ...
Академия „Антикорупция“: публична лекция „Международни правни стандарти за противодействие на корупцията“ 9.5.2019 г. ... ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, връчи на доц. д-р Диана Ковачева от името на ректора  проф. д.ик.н. Стати Статев сертификат в знак на благодарност за ...
Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 9.5.2019 г. ... на форума и преподавател в катедра „Икономика на туризма“. Ръководителят на катедра „Икономика на туризма“ доц. д-р Николай Цонев посочи, че катедрата винаги е била благоприятна академична територия за научно развитие и израстване на ...
Научна студентска конференция „Икономическа политика: реалности, възможности и перспективи“ 9.5.2019 г. ... конференция, организирана от катедра „Икономикс“, под патронажа на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и с подкрепата на Студентския съвет. Докладите, представени от студентите, ще бъдат публикувани и това ще бъде първата тяхна дигитална публикация. ...
Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 10.5.2019 г. ... на форума и преподавател в катедра „Икономика на туризма“. Ръководителят на катедра „Икономика на туризма“ доц. д-р Николай Цонев посочи, че катедрата винаги е била благоприятна академична територия за научно развитие и израстване на ...
Наша преподавателка е избрана за член на Президиума на МАПРЯЛ 9.5.2019 г. ... ст. пр. Светослав Арсениев от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ участваха с доклади в XIV Конгрес на Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ), който се проведе в казахстанската столица Нур Султан ...
Публична лекция „Работа в европейските институции: как да постигнем това“ 9.5.2019 г. ... . Събитието, организирано от катедра „Политология“, е част от инициативата на ЕК „Обратно в университетите“, чиято идея е нейни висши служители да запознават студентите с работата на европейската администрация ...
Публична лекция на посланика на Гърция Н. Пр. Григориос Василоконстандакис 9.5.2019 г. ... по покана на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“. С нея завърши цикълът лекции „Ролята на посланика”, проведен от март до май т. г. с участието на италианския посланик Н. Пр. Стефано Балди и чешкия посланик Н. Пр ...
Академия „Антикорупция“: публична лекция „Международни правни стандарти за противодействие на корупцията“ 8.5.2019 г. ... ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, връчи на доц. д-р Диана Ковачева от името на ректора  проф. д.ик.н. Стати Статев сертификат в знак на благодарност за ...
Докторант от УНСС с отличие за най-добър доклад в Йордания 3.5.2019 г. ... Парушев, задочен докторант в катедра „Управление”, спечели приза за най-добър доклад от 167 публикации от 49 страни, представени на конференцията ,,2019 IEEE Jordan International Joint Conference on Electrial Engineering and Information Technology ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 2.5.2019 г. ... . Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ изнася лекции на тема „Устойчиво развитие на транспорта“ Студентите имаха възможност да присъстват и на лекциите на специалисти от практиката в ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 2.5.2019 г. ... . Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ изнася лекции на тема „Устойчиво развитие на транспорта“ Студентите имаха възможност да присъстват и на лекциите на специалисти от практиката в ...
Подписан беше договор между УНСС и МТИТС 30.4.2019 г. ... Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа социология“ и директор на ЦСПИ, Иван Марков, главен секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и Красимира Стоянова, директор на дирекция ...
Наши студенти по икономика на транспорта и енергетиката на международен семинар в Германия 30.4.2019 г. ... . Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ изнася лекции на тема „Устойчиво развитие на транспорта“ Студентите имаха възможност да присъстват и на лекциите на специалисти от практиката в ...
ИНФОРМАЦИЯ за Предаване на дипломните работи от дипломантите и за Раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Юли 2019 г. 24.4.2019 г. ... магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение     Предаване на готовите дипломни работи за защита през м. Юли 2019 г. Готовите и подписани от научните ръководители дипломни работи за защита през м. Юли 2019 г ...
УНСС беше домакин на международен бизнес проект за студенти 23.4.2019 г. ... Живкова – преподавател в катедра „МИО и бизнес“ на УНСС и Assoc. Prof. Bert Vermeulen – преподавател в RBS. Основните дейности бяха: извършване на полеви проучвания сред столичани; провеждане на работни срещи с представители на Столичната ...
Лекция „Трансферно ценообразуване - общи положения и практика в България“ 19.4.2019 г. ... икономически отношения“ по покана на катедра „МИО и бизнес“. Александър Стефанов открои важността и значението на трансферното ценообразуване по сделки между свързани лица от данъчна гледна точка, ефектите от двойното данъчно облагане и неговото избягване ...
Студенти от „Икономика на отбраната и сигурността“ посетиха водещи фирми на отбранителната индустрия 19.4.2019 г. ... на проф. д-р Димитър Димитров - ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност” и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата”, беше студентите да се запознаят на място с управлението и производствената дейност в компании от българската ...
Втора научна конференция с международно участие „Сигурност и бъдещо развитие в Близкия изток“ 18.4.2019 г. ... развитие в Близкия изток“, организирана от катедра „Международни отношения“, събра в зала „Научни съвети“ преподаватели от УНСС и Университета „Салахадин“, Ирбил, Ирак, експерти по проблемите на Близкия изток от БАН, Института за дясна политика, ...
От 9 до 14 април проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и гл. ас. д-р Радка Андасарова взеха участие в Петия Международен конгрес по икономика и бизнес в гр. Бурса, Турция. 19.4.2019 г. ... беше проведен в Конгресния център на университета Улудаг, с широко международно присъствие на учени в областта на икономиката и представители на транснационални корпорации. Проф. д-р Даниела Фесчиян и гл. ас. д-р Радка Андасарова представиха доклад на тема „Comparative Analysis of the ...
Наши преподаватели с доклад на Международен конгрес по икономика и бизнес 18.4.2019 г. ... . д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, и гл. ас. д-р Радка Андасарова участваха в Петия международен конгрес по икономика и бизнес в гр. Бурса, Турция. Участници в престижния форум, който се проведе в Конгресния център на университета Улудаг, бяха ...
Рекорден брой фирми на форума „Кариери УНСС 2019“ 18.4.2019 г. ... на труда и социалната политика и ръководител на катедра „Икономика на търговията“, в който се посочва: „УНСС вече има почти 100-годишна традиция в изграждането на специалисти, които успешно намират своята професионална реализация. Убеден съм, че и в бъдеще ще продължава да ...
Катедрата организира международна научна конференция 5.6.2019 г. ... сфера“. Конференцията се организира от катедра „Статистика и иконометрия“ и има три направления: Приложение на новите информационни технологии в бизнеса, икономиката и социалната сфера Големите данни в контекста на статистическия анализ и вземане на решения в бизнеса, ...
Наш преподавател участва във форум на Международната асоциация на преподавателите по английски като чужд език 18.4.2019 г. ... . пр. д-р Албена Стефанова от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ участва в 53-тата годишна международна конференция на Международната асоциация на преподавателите по английски като чужд език (ИАТЕФЛ), която се проведе в Ливърпул, Великобритания. Във форума взеха участие близо ...
Изнесено обучение на наши студенти в „Луфтханза Техник София“ ООД 11.4.2019 г. ... от проф. д-р Христина Николова, преподавател в катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, съвместно с Венцислав Хамънов, мениджър на материалните потоци в отдел „Логистични услуги“, и Жанина Зафирова, служител в отдел „Човешки ресурси“, беше продължение ...
54 специалисти от 28 страни със сертификати по логистика и управление на веригата на доставките 11.4.2019 г. ... изследвания и обучение на УНСС и ръководител катедра „Логистика и вериги на доставките“ 30-те специалисти, участвали в обучението по логистика, техните мениджъри и проф. д-р Мирослава ...
Изнесено обучение на наши студенти в „Луфтханза Техник София“ ООД 11.4.2019 г. ... от проф. д-р Христина Николова, преподавател в катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, съвместно с Венцислав Хамънов, мениджър на материалните потоци в отдел „Логистични услуги“, и Жанина Зафирова, служител в отдел „Човешки ресурси“, беше продължение ...
Публична лекция „Кризата във Венецуела. Латинска Америка и международната обстановка“ 11.4.2019 г. ... покана на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ д-р Анета де ла Мар Икономова, преподавател в университета Екстернадо де Коломбия в Богота, изнесе публична лекция на тема „Кризата във Венецуела. Латинска Америка и международната обстановка“. Ръководителят ...
54 специалисти от 28 страни със сертификати по логистика и управление на веригата на доставките 10.4.2019 г. ... изследвания и обучение на УНСС и ръководител катедра „Логистика и вериги на доставките“ 30-те специалисти, участвали в обучението по логистика, техните мениджъри и проф. д-р Мирослава ...
Изнесено обучение на наши студенти в „Луфтханза Техник София“ ООД 10.4.2019 г. ... от проф. д-р Христина Николова, преподавател в катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, съвместно с Венцислав Хамънов, мениджър на материалните потоци в отдел „Логистични услуги“, и Жанина Зафирова, служител в отдел „Човешки ресурси“, беше продължение ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по приложна информатика 10.4.2019 г. ... информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“. Проф. д-р Камелия Стефанова Системите за изкуствен интелект непрекъснато се усъвършенстват и това води до отпадане на много професии. Специалността, в която сте приети, ...
Френски правни дни 5.4.2019 г. ... на Юридическия факултет и научен секретар на катедра "Международно право и право на ЕС", благодари за оказаната подкрепа от Френския институт и посолството на Франция, като подчерта значимостта на трите тематични направления на форума: теория и история на правото, публично и частно право, ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по приложна информатика 4.4.2019 г. ... информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“. Проф. д-р Камелия Стефанова Системите за изкуствен интелект непрекъснато се усъвършенстват и това води до отпадане на много професии. Специалността, в която сте приети, е ...
Публична лекция на посланика на Р Чехия Н. Пр. Душан Щраух 2.4.2019 г. ... на чешкия дипломат беше организирано по покана на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ , с любезното съдействие на Н. Пр. Стефано Балди, посланик на Италия, и в рамките на семинара „Ролята на посланика“. Проф. д-р Даниела Koх-Кожухарова, ръководител на катедра „Чужди ...
Публична лекция на Чарлина Вичева, зам. генерален директор на Съвместния изследователски център към ЕК 2.4.2019 г. ... , която тя изнесе пред студенти и преподаватели от катедра „Национална и регионална сигурност“. Проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедрата, посочи, че темата е подходящо избрана, тъй като Вичева е възпитаничка на нашия университет и посещението й в УНСС може да се смята за завръщане, ...
Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градовe (Smart cities) 1.4.2019 г. ... се организира от катедра "Регионално развитие" и Студентския съвет (ляво)Заместник-ректорът по НИД проф. д-р Валентин Гоев поздравява студентите (дясно) Студентска научна конференция, организирана от катедра „Регионално развитие“ и Студентския съвет на УНСС се проведе на ...
Катедрен семинар за студенти по регионално развитие 1.4.2019 г. ... от курса, както и голяма част от преподавателите в катедрата. Студентите бяха запознати с темите и изискванията за подготовка за държавния изпит. Представен им беше конспект и литература към него. Запознати бяха с магистърските програми на катедрата и университета, сроковете за кандидатсване и ...
Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градове (Smart Cities)“ 29.3.2019 г. ... конференция, организирана от Студентския съвет и катедра „Регионално развитие“, е резултат от добрата ни комуникация и перфектната работа на  катедрата. Представени бяха над 30 студентски разработки, от които днес журито ще определи трите най-добри, заяви председателят на Студентския ...
Абсолвентите от специалност „Право“ получиха своите дипломи 28.3.2019 г. ... , зам.-декан на Юридическия факултет и ръководител на катедра „Частноправни науки“, пожела на абсолвентите да бъдат почтени юристи, дръзновени и отговорни в работата си. Пътят не винаги е покрит с цветя и рози, но важното е несполуката да бъде основа за надграждане на знания и опит. ...
Седма младежка конференция „Балканите в ХХI век – българският поглед“ 28.3.2019 г. ... дипломатически клуб (СДК) с любезното партньорство на катедра „Международни отношения“, Института за икономика и международни отношения (ИИМО), Националната асоциация за международни отношения (НАМО), Българското дипломатическо дружество (БДД) и списание "Международни отношения". Участници бяха ...
Наш преподавател се среща с високопоставен възпитаник на катедрата 24.3.2019 г. ... Васил Симов. Васил Симов е възпитаник на нашата катедра и е един от топ мениджърите на страната. Към настоящия момент е член на Съвета на директорите на „СИЕСАЙЕФ”, председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Българо-американска кредитна банка“, ...
Наш професор в международна комисия за акредитация на Master’s in Public Administration на Uganda Management Institute 22.3.2019 г. ... . д-р Поля Кацамунска от катедра „Публична администрация“ участва в комисия за международна акредитация на магистърската програма „Публична администрация“ на Uganda Management Institute, Kampala, Republic of Uganda. В института се обучават над 3000 студенти от Уганда, Кения, Танзания ...
Публична лекция на тема „Персоналният мъжки стил: ключ към успеха в бизнеса“ 22.3.2019 г. ... , Студентският съвет, катедра „Медии и обществени комуникации“ и Академията за мода организираха публична лекция на Maestro di Eleganza – световно известния дизайнер Алберто Веделаго (Италия), на тема „Персоналният мъжки стил: ключ към успеха в бизнеса“. Гостът беше представен ...
Кръгла маса „Бъдещето на медиацията – роля на технологиите за придобиване на практически умения“ 21.3.2019 г. ... , декан на ЮФ, и Юлия Раданова, адвокат и докторант в катедра „Частноправни науки“ на ЮФ (на снимката от ляво надясно) В Малката конферентна зала Доц. Драганов посочи, че проектът е постигнал много добри резултати в обучението по медиация, въпреки че у нас този начин за решаване ...
Среща със студенти-доброволци 18.7.2019 г. ... от катедрата доц. д-р Деница Горчилова и хон. ас. д-р Виолета Тончева-Златкова участваха в ежеседмичната среща на студентите от Еко клуб УНСС. Чрез кратка презентация ас. Златкова представи предстоящите дейности в рамките на проект BEESE, чиито изпълнител от страна на УНСС е катедра ...
Публична лекция „Въведение в международното хуманитарно право – съвременни предизвикателства и перспективи“ 20.3.2019 г. ... беше темата на публичната лекция, организирана от катедра „Международно право и право на ЕС“ на Юридическия факултет със съдействието на Българския червен кръст (БЧК). Събитието се проведе в рамките на меморандума за сътрудничество между УНСС и БЧК. Лекторите бяха представители на най-големите ...
Ден на отворените врати на катедра „Икономическа социология” 20.3.2019 г. ... на Деня на отворените врати на катедра „Икономическа социология” е да се осъществи среща на студенти от специалностите „Социология“ и „Икономическа социология и психология“ с организации от бизнеса и НПО за осъществяване на учебна практика и бъдеща ...
Форум клуб УНСС 2019 20.3.2019 г. ... Деница Горчилова, научен секретар на катедра „Публична администрация“ По време на форума студентските организации и клубове представиха своята дейност, а по-късно се проведоха работилници и игри ...
Преподаватели от катедрата участваха в научно жури в СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов 19.3.2019 г. ... външни членове преподавателите от нашата катедра: доц. д-р Александър Найденов (с рецензия) и доц. д-р Венелин Бошнаков (със становище). Това е поредният пример за отличните взаимоотношения между двете братски катедри ...
Наш докторант осъществи мобилност по Erasmus в Чехия 16.3.2019 г. ... възпитаник бе приет топло от колегите си от катедра „Информатика и изкуствен интелект“, факултет „Приложна информатика“. За временен научен ръководител му бе определен доц. Zuzana Kominkova Oplatkova, специалист в сферата на информационните технологии и в частност ...
ICAEW осигури безплатен достъп до ресурси за обучение на студенти и докторанти на УНСС 15.3.2019 г. ... страна на ICAEW посетете уебстраницата на катедра  „Счетоводство и анализ“ ...
Първи обучителен семинар на новоизбрания Студентски съвет 14.3.2019 г. ... бяха гл. ас. д-р Янко Христозов от катедра „Финанси“, бивш изпълнителен директор на Националната агенция на България по програма „Еразъм“, гл. ас. д-р Драгомир Стефанов от катедра „Недвижима собственост“, д-р Никола Танаков от катедра ...
Публична лекция на Н. Пр. Стефано Балди, посланик на Италия, на тема „Дипломатът на XXI век“ 13.3.2019 г. ... „Тържествена“. По покана на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика” и с любезното съдействие на проф. д-р Поля Кацамунска италианският дипломат гостува в университета за втори път. Н. Пр. Стефано Балди, проф. д-р Даниела Koх-Кожухарова, ...
Наши преподаватели част от изследователски консорциум по „Хоризонт 2020“ 8.3.2019 г. ... и гл.ас. д-р Диана Андреева-Попйорданова от катедра „Медии и обществени комуникации“ ще отговарят за аудиовизуалната сфера в изследователския проект CICERONE (Creative Industries Cultural Economy pROduction NEtwork), финансиран от програмата на ЕС за научни изследвания и ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Март 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение 8.3.2019 г. ... магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение     Защитата на дипломните работи  ще се  проведе  в един ден на  25.03.2019 г. от 09,00 часа.   Списък с ...
Възможности за участие в програмата за „Езикови и културни асистенти в Испания” с английски език 11.3.2019 г. ... покана на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ се проведе среща с г-н Сесар Аха Мариньо, съветник по образователните въпроси към посолството на Кралство Испания у нас, и г-н Хавиер Монтеро Посо, сътрудник в образователната служба. Испанските гости представиха пред ...
Наши преподаватели част от изследователски консорциум по „Хоризонт 2020“ 7.3.2019 г. ... и гл.ас. д-р Диана Андреева-Попйорданова от катедра „Медии и обществени комуникации“ ще отговарят за аудиовизуалната сфера в изследователския проект CICERONE (Creative Industries Cultural Economy pROduction NEtwork), финансиран от програмата на ЕС за научни изследвания и ...
Обучение на Google News Lab на тема „Fact-Checking and News Verification” 7.3.2019 г. ... Fellow), а събитието беше организирано от катедра „Медии и обществени комуникации“. Участие взеха около 80 студента от нашите специалности „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“. През есента на 2019 г. предстои второ посещение и договаряне на ...
Среща-разговор „Европейският парламент и възможностите да участваме при вземането на решения“ 6.3.2019 г. ... д-р Пламен Ралчев, заместник-ръководител на катедра „Международни отношения“, ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и журналистката Надя Обретенова Ректорът изтъкна, че през 2007-а, годината, в която България беше приета за член на ЕС, в УНСС започна обучението по ...
Тържествена церемония по връчване на сертификатите на победителите в Националното състезание по икономикс и Националното състезание по приложна информатика и статистика 27.2.2019 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев и ръководител на катедра "Икономикс", доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), проф. д-р Даниела Фесчиян, зам ...
Рамков договор за сътрудничество между УНСС и „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД 27.2.2019 г. ... др.; информиране на студентите от УНСС чрез катедра „Национална и регионална сигурност“ за провеждани стажове и публични дейности от „ДСК Транс Секюрити“. Това предвижда рамковият договор за сътрудничество между УНСС и „ДСК Транс Секюрити“ ЕАД, подписан ...
д-р Йорданова с награда за най-добра статия 26.2.2019 г. ... 9:10 Гл. ас. д-р Зорница Йорданова от катедра „Индустриален бизнес“ спечели наградата за най-добра статия на Втората евроазиатска конференция за образователни иновации (2nd Eurasian Congerence on Educational Innovation 2019), която се проведе на 27-29 януари т.г. в ...
Система за двуфакторна идентификация в учебни занятия, регистрирана като полезен модел, беше представена пред ректорското ръководство 25.2.2019 г. ... е доц. д-р Любен Боянов, преподавател в катедра „Информационни технологии и комуникации“. В него участват Катина Кьорева, магистър по бизнес информатика и комуникации, и д-р Венко Андонов, хоноруван преподавател в катедра „Информационни технологии и ...
Катедра „Недвижима собственост“ и БГФМА представиха онлайн курс по фасилити мениджмънт 22.2.2019 г. ... „Недвижима собственост” и представители на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) представиха пред студенти безплатен и широкодостъпен онлайн курс със свободен достъп по фасилити мениджмънт. Целта на курса, разработен по проект, финансиран по ...
Меморандум за сътрудничество между УНСС и Фискалния съвет на Република България 20.2.2019 г. ... е доц. д-р Пресияна Ненкова, ръководител на катедра „Финанси“. На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет, доц. д-р Григорий Вазов, член на Фискалния съвет и ректор на Висшето училище по застраховане и финанси, и Пресияна Ненкова, ...
Наша асистентка с награда за най-добра статия 20.2.2019 г. ... . ас. д-р Зорница Йорданова от катедра „Индустриален бизнес“ спечели наградата за най-добра статия на Втората евроазиатска конференция за образователни иновации (2nd Eurasian Congerence on Educational Innovation 2019), която се проведе на 27-29 януари т.г. в Сингапур ...
И тази година рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 17.2.2019 г. ... Фесчиян, зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и зам.-председател на АИУБ. Тя изрази увереност в мотивацията и знанията на участниците и ги поздрави за куража „да се явят на този сериозен конкурс в необятната област на икономикса“ ...
Национално състезание по икономикс 16.2.2019 г. ... Фесчиян, зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България, гл. ас.д-р Димитър Дамянов, член на Организационния комитет на състезанието и представител на катедра „Икономикс“ ...
Събитие в рамките на Меморандума за сътрудничество между УНСС (ФСФ) и MDV Professional Education 7.3.2019 г. ... Маркова – преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“, взе участие в церемонията по завършване на възпитаници на професионалната организация. Доц. д-р Маркова запозна учениците с възможностите за продължаващо обучение в УНСС и връчи сертификати ...
УНСС с отличие от МОН 7.2.2019 г. ... през 2014 г. от преподаватели в катедра „Счетоводство и анализ“ и функционира под патронажа на Университетския център по стандартизация, анализ и одит на финансовия отчет. Всяка година нови 5000 ученици и студенти преминават обучение в учебното ...
Договор за обмен по програма Еразъм+ с Университета в Ниш 5.2.2019 г. ... Еразъм + сключиха УНСС чрез катедра "Регионално развитие" и университета в Ниш, Сърбия. Съгласно договора наши студенти, обучаващи се в областта на икономиката, бизнеса и управлението, имат възможност да учат до 5 месеца в Нишкия университет. Тази мобилност ще ...
Дарение за катедра "Счетоводство и анализ" 2.2.2019 г. ... студентите и преподавателите от катедра "Счетоводство и анализ" комплект от учебните материали на ICAEW 2019 (Study Manual + Question Bank) по всички осем акредитирани модула, както следва:  Accounting  Management Information Principles of ...
Проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводен факултет бе удостоена с Юбилеен медал 30.1.2019 г. ... на 70-годишния юбилей на катедра "Индустриален бизнес", на проф.д-р Снежана Башева - декан на Финансово-счетоводен факултет бе връчен Юбилеен медал за подкрепата в утвърждаването на катедра "Индустриален бизнес" като значимо образователно звено в УНСС ...
Конференция в Македония с участие на преподаватели от катедрата 1.2.2019 г. ... на катедра „Регионално развитие“ взеха участие в седма международна научна конференция, организирана между 17 и 19 януари 2019 г. в Струга, Македония от Евро-балканския университет-Скопие, с подкрепата на Института за социокултурна ...
Катедра „Регионално развитие“ на втора международна конференция в Пирот 28.1.2019 г. ... на форума и участниците от катедрата.   Програмният научен комитет на конференцията включва над 30 учени от университети в Сърбия, България, Македония, Румъния, Гърция, Полша, сред които и ректорът на УНСС проф. д.и.н Стати Статев. Регионално ...
Дарение за финансово-счетоводен факултет 30.1.2019 г. ... в методичния кабинет на катедра "СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" и могат да бъдат ползвани на място ...
Преподаватели от ФСФ участваха в „ICAEW – Annual Higher Education Conference, 2019“ 22.1.2019 г. ... да намерите на страницата на катедра „Счетоводство и анализ“ ...
Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“ 21.1.2019 г. ... „Икономика на туризма“ при УНСС организира Седма научна конференция за студенти и докторанти „Многообразието на туризма в научното познание“. Научният форум ще се проведе в Голяма конферентна зала на УНСС на 09.05.2019 г. от 10.00 ...
Ден на специалност "Икономика на туризма" 21.1.2019 г. ... да отпразнуваме традиционния за катедра "Икономика на туризма" ден на специалността, който ежегодно се провежда на 21 Февруари - Международния ден на екскурзовода.Събитието ще се проведе в хотел Маринела, зала Силует ...
Десети турнир по тенис на маса за „Купата на УНСС“ 16.1.2019 г. ... на УНСС”, организиран от катедра „Физическо възпитание и спорт” и академичния спортен клуб на преподавателите и служителите “Св. Георги Победоносец”. По време на турнира В турнира се включиха четири жени, които ...
Жребий за XXIII турнир по тенис за Купата на ректора на УНСС 16.1.2019 г. ... от АСК "Св. Георги Победоносец" и катедра "Физическо възпитание и спорт". Проф. д-р Георги Янков, председател на АСК „Св. Георги Победоносец“, заслужил професор на УНСС, и доц. д-р Марко Димитров, турнирен директор (от ляво ...
Публична лекция „Предизвикателства пред външната политика на Р България“ 14.1.2019 г. ... Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, откри публичната лекция на г-н Георг Георгиев, зам.-министър на външните работи, на тема „Предизвикателства ...
Тържествено честване на 60-годишния юбилей на Ръководителя на катедрата 14.1.2019 г. ... д-р Валентин Гоев, Ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“ и Заместник-ректор на УНСС. Членовете на катедрата поднесоха букет и подарък на рожденика, като му пожелаха здраве, успехи и сбъднати мечти. Празненството продължи с добро настроение в ...
Защита на дипломни работи през месец март 11.1.2019 г. ... РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 25.03.2019 г. от 14.00 ч. в кабинет 2115 ...
Публична лекция „Предизвикателства пред външната политика на Р България“ 11.1.2019 г. ... Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, откри публичната лекция на г-н Георг Георгиев, зам.-министър на външните работи, на тема „Предизвикателства ...
Сертификати за победителите в Националното състезание по финанси и счетоводство и Националния конкурс по счетоводство 14.1.2019 г. ... на АИУБ и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, откри церемонията и поздрави средношколците за успешното им представяне. Проф. д-р Даниела Фесчиян Двадесетият национален конкурс по счетоводство се проведе с подкрепата ...
Дарение за Финансово-счетоводен факултет 3.1.2019 г. ... разположение в Методичния кабинет на катедра "Счетоводство и анализ" и могат да бъдат ползвани на място ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Финанси“ 23.12.2018 г. ... . д-р Пресияна Ненкова, ръководител на катедра „Финанси“, откри церемонията по връчването на дипломите на бакалаврите от специалност „Финанси“. Доц. д-р Пресияна Ненкова На този ден приключвате едно пътуване, чието начало поставихте ...
Дипломанти 2018г. 20.12.2018 г. ... се бакалаврите и магистрите от катедра „Индустриален бизнес“ понеделник, 03 декември 2018 13:52 Образованието не приключва с процеса на учене. То продължава до края на вашия живот. Обхваща не само физическото, но и духовното. Целите са това, което ни ...
28 преподаватели получиха свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“ 14.1.2019 г. ... получиха: проф. д-р Христина Николова (катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“), проф. д-р Албена Митева (катедра „Икономика на природните ресурси“), проф. д-р Владя Борисова (директор на Института по творчески индустрии и бизнес), проф. д-р ...
Обучителен семинар по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната“ 18.12.2018 г. ... , обясни доц. д-р Тодор Тодоров от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ (на снимката долу). Много важно е в процеса да бъдат въвлечени и отговорните институции – местна и централна власт и пр. Доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК, ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономикс“ 18.12.2018 г. ... Стела Ралева, заместник-ръководител на катедра „Икономикс“ и зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, откри тържествена церемония в аула „Максима“, на която бяха връчени дипломите на бакалаврите и магистрите от ...
Наш преподавател е избран в световния орган за одиторски стандарти в публичния сектор 17.12.2018 г. ... от катедра „Финансов контрол“ гл. ас. д-р Тома Дончев е избран за член на FIPP (Forum for INTOSAI Professional Pronouncements) - част от Международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI), в която членуват най-висшите контролни органи ...
АИУБ обедини средните училища, УНСС и бизнеса в търсенето и подкрепата на таланти 21.12.2018 г. ... на АИУБ и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, откри Националното състезание по финанси и счетоводство, в което участваха 460 средношколци. Тя подчерта, че това е нов рекорд по брой на участниците в национално състезание. Проф. ...
С Националното състезание по финанси и счетоводство АИУБ постави ново начало в търсенето на таланти като обедини средните училища, университета и бизнеса 21.12.2018 г. ... на АИУБ и зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" откри Националното състезание по финанси и счетоводство пред развълнуваните 460 състезатели-средношколци. Проф. Даниела Фесчиян с участници в състезанието "Това е нов рекорд по брой на участниците в ...
Отворен семестър на тема: "Дигиталната трансформация на публичната администрация" 2.1.2019 г. ... седми пореден път катедра „Публична администрация“ организира среща на академията и практиката в рамките на инициативата „Отворен семестър“. На 14 декември 2018 год. доц. д-р инж. Боян Жеков представи своето виждане за дигиталното бъдеще на публичните ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“ 17.12.2018 г. ... . С тези думи научният секретар на катедра „Икономическа социология“ гл. ас. д-р Тодорка Кинева откри тържествената церемония по връчването на дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Икономическа социология“. Гл. ас. д-р ...
Бакалаврите от катедра „Политическа икономия“ се дипломираха 14.12.2018 г. ... трудовия пазар. Сигурна съм, че в тази катедра вие успяхте да надградите характерите си и да ги стабилизирате така, че да се превърнете в успешни лидери, посочи проф. д-р Маргарита Атанасова, декан на Общоикономическия факултет. Проф. д-р Маргарита ...
Обръщение на проф. д-р Мария Стоянова към абсолвентите от випуск 2017-2018 г. 18.12.2018 г. ... с почти вековна история; факултет на 60 години; катедра на 40 години; специалност „Икономическа социология и психология” на 28 години и специалност „Социология” на 20 години. Тази истина е впечатляваща и предизвиква уважение и гордост. Тя ни довежда до днешния ден - празника на ...
Възпитаничка на УНСС с първа награда за най-добра публикация на млад социолог 14.12.2018 г. ... Петя Илиева-Тричкова, възпитаничка на катедра „Икономическа социология“, спечели първа награда в националния конкурс на Българската социологическа асоциация (БСА) за най-добра публикация на млад социолог за периода 2010 - 2017 г. Наградата за победителя  (диплом и 500 лева) беше връчена от доц. ...
Наградите на конкурса „Студент на годината 2018“ бяха връчени на тържествена церемония 13.12.2018 г. ... получи гл. ас. д-р Драгомир Стефанов, преподавател в катедра „Недвижима собственост“, председател на Студентския съвет от 2003 г. до 2005 г. Приза връчиха Яна Вангелова, Росица Радоева и Даниел Парушев. Гл. ас. д-р Драгомир Стефанов Благодаря на Студентския съвет за ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Логистика и вериги на доставките“ 13.12.2018 г. ... вас, каза проф. д-р Мирослава Раковска, ръководител на катедрата. Проф. д-р Мирослава Раковска Добре дошли в редиците на специалистите във веригата на доставки и логистиката, приветства абсолвентите г-н Арно Куюмджиян, мениджър Верига на доставките във Фесто Производство, спонсор на ...
Наши преподаватели представиха изследването „София – град на творческата икономика“ 13.12.2018 г. ... и гл. ас. Диана Андреева-Попйорданова, преподаватели в катедра „Медии и обществени комуникации“, съвместно с доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет по култура и образование на София, и Биляна Генова, директор на дирекция „Култура“ в  Столичната община, представиха на 5 декември в ...
Наши преподаватели представиха изследването „София – град на творческата икономика“ 13.12.2018 г. ... и гл. ас. Диана Андреева-Попйорданова, преподаватели в катедра „Медии и обществени комуникации“, съвместно с доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет по култура и образование на София, и Биляна Генова, директор на дирекция „Култура“ в  Столичната община, представиха на 5 декември в ...
Научно-практическа конференция „Социални иновации и научно-приложни аспекти на социалната икономика“ 12.12.2018 г. ... . Пламен Мишев, декан на Бизнес факултета и ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“. Проф. Пламен Мишев и Султанка Петрова, зам.-министър на труда и социалната политика Социалната и солидарна икономика в Европа се развива много бурно през последните 10 години ...
Дипломи получиха и бакалаврите и магистрите от катедра „Международни отношения“ 11.12.2018 г. ... и магистрите доц. Андрей Георгиев, ръководител на катедра „Международни отношения“. Той поздрави и родителите на завършващите с думите, че вложеното от тях в образованието на децата им е получило отплата. Заедно създадохме личности, стъпили здраво на земята, готови да влязат в сериозната фаза на ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ 7.12.2018 г. ... бяха връчени дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“. По традиция церемонията започна с националния, европейския и студентския химн Имате много възможности. Днес предизвикателството пред вас е да направите добър избор и в професионалния, ...
Участие на преподаватели от ФСФ на УНСС в конференцията на тема „БЪДЕЩЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ 7.12.2018 г. ... . д-р Силвия Трифонова, преподавател в катедра „Финанси“ на УНСС и ръководител и координатор на национален проект на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България” по ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Счетоводство“ 7.12.2018 г. ... , декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“. Проф. д-р Снежана Башева Днес завършвате първия етап от личностното си усъвършенстване в една достойна професия. Тя е в основата на икономическата практика. Гордейте се с професията, която сте ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Политология“ получиха дипломите си 6.12.2018 г. ... . С тези думи доц. д-р Елена Симеонова, научен секретар на катедра „Политология“ (на снимката долу),  откри 13-ата церемония, на която бяха връчени  дипломите на бакалаврите от специалност „Политология“ и на магистрите от специалност „Политология“ със специализация ...
Фейсбук страницата на катедрата е готова! 5.12.2018 г. ... "Статистика и иконометрия" се сдоби със собствена страница в една от най-големите социални мрежи Facebook. В нея ще бъдат публикувани актуални новини свързани с дейността на катедрата. Основни заслуги за създаването на катедрената страница има гл. ас. д-р ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Статистика и иконометрия“ се дипломираха 5.12.2018 г. ... дейност и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“. Проф. д-р Валентин Гоев Проф. Гоев съобщи, че двамата най-добри студенти в четвърти курс ще получат стипендии, осигурени от г-н Стамен Тасев, бизнесмен и статистик. ...
Студенти от УНСС представиха своите зелени бизнес идеи по програма „Greenhouse“ 6.12.2018 г. ... каза доц. д-р Нина Типова от катедра „Икономика на природните ресурси“ по време на представянето на зелени бизнес идеи от студенти по програма „Greenhouse“, организирана от Клийнтех България и Climate-KIC  - единствената ...
Публична лекция-дискусия „Сливания и придобивания – консултиране и структуриране на сделките: поглед отвътре“ 5.12.2018 г. ... от гл.ас. д-р Цветомир Цанов от катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ беше проведено със студенти от четвърти курс от специалността „МИО – с преподаване на английски език“, в рамките на курса по Международен финансов ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра "Статистика и иконометрия" 23.1.2019 г. ... дейност и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“. Проф. д-р Валентин Гоев Проф. Гоев съобщи, че двамата най-добри студенти в четвърти курс ще получат стипендии, осигурени от г-н Стамен Тасев, бизнесмен и статистик. ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на туризма“ 4.12.2018 г. ... Тодорка Тончева, ръководител на катедра „Икономика на туризма“. Доц. д-р Тодорка Тончева Това е един от най-незабравимите мигове по пътя на вашето творческо и професионално развитие. Прилагайте в практиката знанията, които придобихте ...
Осмодекемврийски спортен празник на УНСС 4.12.2018 г. ... д-р Спас Ставрев, ръководител на катедра „Физическо възпитание и спорт“, благодари на спортистите за труда и постиженията. Зад всеки един успех стоят треньорите на отборите, които полагат много усилия и дават сърцето и душата си за успеха, посочи той ...
Бакалаврите от специалност „Счетоводство и контрол“ - дистанционно обучение, се дипломираха 3.12.2018 г. ... , заместник-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“. Проф. д-р Даниела Фесчиян Не спирайте да учите и да вървите напред. Не съжалявайте за това, което е минало, а се радвайте, че се е случило. Преследвайте целите си, но ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство за средношколци 4.12.2018 г. ... в България и зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", откри Националния конкурс и представи участниците в него. Тя благодари на учителите на средношколците за добрата подготовка и високите резултати на техните възпитаници и подчерта, че само по себе си ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Индустриален бизнес“ 3.12.2018 г. ... Николай Щерев, ръководител на катедра „Индустриален бизнес“, се обърна се към бакалаврите и магистрите от катедрата, които получиха дипломите си на тържествена церемония в аула „Максима“. В аула ...
Семинар „Лидерство и мениджмънт – уроците на практиката“ 3.12.2018 г. ... . Форумът е организиран от катедра „Икономика на търговията“ и в него участваха управители на търговски фирми и вериги, мениджъри „Човешки ресурси“, предприемачи. Г-жа Надежда Минева, специалист „Човешки ...
Дръзко ли е от България да променяш европейските стандарти? 3.12.2018 г. ... , организирана съвместно с катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Студентския съвет при УНСС, г-н Христо Христов – основател и изпълнителен директор на водещата транспортна ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 3.12.2018 г. ... Стати Статев беше организиран от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към СО. Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Александър Вълков, в ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 3.12.2018 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев беше организиран от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към СО. Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. зам.-ректор, ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра "Информационни технологии и комуникации" 23.1.2019 г. ... връчени дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Информационни технологии и комуникации“. Много е хубаво в живота да има такива празници, в които да спрем за миг и да си дадем сметка за изминалия път. Благодаря ви, че сте поканили вашите близки, защото по този ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 3.12.2018 г. ... училища в България и зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", откри Националния конкурс и представи участниците в него. Тя изрази благодарност към учителите на средношколците за добрата подготовка и високите резултати на техните възпитаници и подчерта, че само по себе си ...
Как да стана успешен професионалист 30.11.2018 г. ... Атанаска Филипова – Сланчева, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“. Г-н Любомир Иванов, старши софтуерен инженер,  г-н Мирослав Вълчев, старши финансов контрольор, г-н Константин Гогов, младши бизнес партньор – финанси, доц. д-р Атанаска ...
Дръзко ли е от България да променяш европейските стандарти? 30.11.2018 г. ... стандарти?“, организирана съвместно с катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Студентския съвет при УНСС, г-н Христо Христов – основател и изпълнителен директор на водещата транспортна компания Дискордиа, ...
Семинар „Лидерство и мениджмънт – уроците на практиката“ 30.11.2018 г. ... на практиката“. Форумът е организиран от катедра „Икономика на търговията“ и в него участваха управители на търговски фирми и вериги, мениджъри „Човешки ресурси“, предприемачи. Г-жа Надежда Минева, специалист „Човешки ресурси“ в ...
Научна конференция „Устойчиво развитие на пътническия транспорт на територията на Столичната община“ 30.11.2018 г. ... проф. д.ик.н. Стати Статев беше организиран от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" съвместно с Центъра за градска мобилност към СО. Проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Александър Вълков, в.и.д. зам.-ректор, ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Финансов контрол“ 30.11.2018 г. ... Даниела Въткова-Милушева, заместник-ръководител на катедрата, се обърна към випускниците. Доц. д-р Даниела Въткова-Милушева Пътят оттук нататък е дълъг и труден, но вие сте се учили в един много добър европейски университет. Нека това ви дава самочувствие. Благодарим ви, че бяхте ...
Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ 30.11.2018 г. ... , г-н Карел Крал, гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“ (отляво надясно) От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и на ректорското ръководство доц. д-р Александър Вълков поздрави госта за неговите лекции в нашия университет, които вече са традиция. Той ги ...
Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ 30.11.2018 г. ... , г-н Карел Крал, гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“ (отляво надясно) От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и на ректорското ръководство доц. д-р Александър Вълков поздрави госта за неговите лекции в нашия университет, които вече са традиция. Той ги ...
Supply Chain Planning Academy 30.11.2018 г. ... Раковска, директор на центъра и ръководител катедра „Логистика и вериги на доставките“, както и мениджъри от компанията. Темите, представени от проф. д-р Мирослава Раковска, бяха: „Управление на процесите във веригата на доставките“, „Планиране на ...
Бакалаврите от специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ се дипломираха 29.11.2018 г. ... и представи специалностите, които катедра „Финанси“ предлага. Тя поздрави родителите на дипломантите за подкрепата, която дават своите деца. Церемонията продължи с връчването на дипломите (на снимките долу) ...
Финансово – счетоводен факултет, съвместно с АСЕРИ-България (Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами), проведе събитие "Как да стана успешен професионалист", със съдействието на „Пейсейф - България“ – един от лидерите в света на дигиталните портфейли и онлайн разплащанията 30.11.2018 г. ... Филипова – Сланчева – преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“. При откриването на събитието (отдясно наляво) г-н Любомир Иванов, старши софтуерен инженер,  г-н Мирослав Вълчев, старши Финансов контрольор, г-н Константин Гогов, младши бизнес партньор – ...
Наша преподавателка води семинар в Лисабонския университет по бизнес и мениджмънт 5.12.2018 г. ... . ас. д-р Елена Костадинова от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ изнесе серия лекции в Лисабонския университет по бизнес и мениджмънт по програма „Еразъм+“. По покана на Университетския център за изследвания в мениджмънта „Advance“ д-р Костадинова води ...
Наша преподавателка води семинар в Лисабонския университет по бизнес и мениджмънт 29.11.2018 г. ... . ас. д-р Елена Костадинова от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ изнесе серия лекции в Лисабонския университет по бизнес и мениджмънт по програма „Еразъм+“. По покана на Университетския център за изследвания в мениджмънта „Advance“ д-р ...
Публична лекция „Тенденции в развитието на европейския енергиен пазар“ 30.11.2018 г. ... , г-н Карел Крал, гл. ас. д-р Петкан Илиев от катедра „Икономикс“, Мария Дойчинова, директор „ПР и комуникации“ в ЧЕЗ България  (отляво надясно) От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и на ректорското ръководство доц. д-р Александър Вълков ...
Кръгла маса „Борба с езика на омразата – залог за сигурно и стабилно общество“ 28.11.2018 г. ... . Приветствам организаторите – катедра „Национална и регионална сигурност“ и район „Студентски“, за темата на кръглата маса, защото езикът на омразата е недопустим в днешно време. Той не бива да се използва нито от политиците, нито в академичните ...
Дипломираха се бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране" 5.12.2018 г. ... „Максима“ бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ получиха своите дипломи. Събитието по традиция започна с българския, европейския и студентския химн. В аула „Максима“ Проф. д.н. Симеон Желев, декан факултет ...
Дипломираха се и бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране" 28.11.2018 г. ... „Максима“ бакалаврите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ получиха своите дипломи. Събитието по традиция започна с българския, европейския и студентския химн. В аула „Максима“ Проф. д.н. Симеон Желев, декан ...
Кръгла маса „Борба с езика на омразата – залог за сигурно и стабилно общество“ 28.11.2018 г. ... . Приветствам организаторите – катедра „Национална и регионална сигурност“ и район „Студентски“, за темата на кръглата маса, защото езикът на омразата е недопустим в днешно време. Той не бива да се използва нито от политиците, нито в академичните ...
Семинар „Възможности за бизнес на младите хора по линия на ОСП“ 28.11.2018 г. ... на Бизнес факултета и ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“, откри семинара „Възможности за бизнес на младите хора по линия на Общата селскостопанска политика (ОСП)“, в който участваха и студенти от Лесотехническия университет. Форумът ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Информационни технологии и комуникации“ 28.11.2018 г. ... дипломите на бакалаврите и магистрите от катедра „Информационни технологии и комуникации“. Много е хубаво в живота да има такива празници, в които да спрем за миг и да си дадем сметка за изминалия път. Благодаря ви, че сте поканили вашите близки, защото по ...
Академия за планиране на веригата на доставките на компанията „Кока-Кола Хеленик“ в УНСС 27.11.2018 г. ... , директор на центъра и ръководител катедра „Логистика и вериги на доставките“, както и мениджъри от компанията. Проф. д-р Мирослава Раковска Темите, представени от проф. д-р Мирослава Раковска, бяха: „Управление на процесите във веригата ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.1.2019 г. ... доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие“, откри церемонията в зала „Тържествена“.  Стремяхме се да ви дадем широка подготовка, да издигнем вашия поглед високо и да помогнем за вашето израстване като личности. Колективът на ...
Участие на катедрата в трети балкански форум за регионално развитие 28.11.2018 г. ... и докторанти от катедра „Регионално развитие“ взеха участие в третия вече традиционен форум на страните от Западните Балкани на тема „Регионално и местно икономическо развитие“. Конференцията се проведе между 19 и 21 ноември т. г. във Вльора, ...
Катедрата Регионално развитие започва партньорство с Европейската академия на регионите 28.11.2018 г. ... между екип на катедра „Регионално развитие“, водена от доц. д-р Георги Николов и представители на Европейската академия на регионите (ЕАР), заедно с нейния президент - Нелу Нескау, сложи началото на планирано сътрудничество. Двамата ръководители разговаряха на 19 и ...
Катедра „Регионално развитие“ се присъедини към Асоциацията за регионални изследвания 28.11.2018 г. ... „Регионално развитие“ стана член на Асоциацията за регионални изследвания (Regional Studies Assosiation).                                             ...
Академия за планиране на веригата на доставките на компанията „Кока-Кола Хеленик“ в УНСС 27.11.2018 г. ... , директор на центъра и ръководител катедра „Логистика и вериги на доставките“, както и мениджъри от компанията. Проф. д-р Мирослава Раковска Темите, представени от проф. д-р Мирослава Раковска, бяха: „Управление на процесите във веригата ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Недвижима собственост“ 26.11.2018 г. ... доц. д-р Георги Забунов, ръководител на катедрата. Доц. д-р Георги ...
Четиринадесета международна конференция на младите учени 27.11.2018 г. ... от доц. д.н. Пенчо Пенчев, катедра «Политическа икономия», УНСС. Семинарът беше посрещнат с голям интерес от младите учени, тъй като на него бяха представени много полезни аспекти на рецензирането на научните статии, политиката на антиплагиатство, ...
Дипломи получиха бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ 26.11.2018 г. ... 12:56 Бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“  получиха своите дипломи на тържествена церемония в аула „Максима“. Церемонията започна с националния, европейския и студентския химн  ...
Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение 23.11.2018 г. ... думи доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие“, откри церемонията в зала „Тържествена“ (на снимката долу). Стремяхме се да ви дадем широка подготовка, да издигнем вашия поглед високо и да помогнем за вашето израстване като ...
Студентите от Еко Клуб УНСС отбелязаха с дискусия Европейската седмица за намаляване на отпадъците 23.11.2018 г. ... Топчиева, член на Еко Клуба и докторантка в катедра „Икономика на природните ресурси“ (на снимката долу). Г-жа Топчиева посочи бизнес организации, предлагащи алтернативи за намаляване на отпадъците. Концепцията за кръгова икономика разглежда отпадъците като ресурс ...
Международна научна конференция „Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система“ 23.11.2018 г. ... 40 преподаватели, а наскоро беше открита и катедра „Международно право и право на ЕС“, за да се обхванат всички правни области, посочи проф. Статев. Проф. д.ик.н. Стати Статев Ректорът подчерта, че конвергенцията между българското право и правото на ЕС е ...
Дипломи получиха бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ 22.11.2018 г. ... и магистрите от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“  получиха своите дипломи на тържествена церемония в аула „Максима“. Церемонията започна с националния, европейския и студентския химн  „Gaudeamus ...
Employability Skills Session за студенти на ФСФ 22.11.2018 г. ... между УНСС и ICAEW и научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ". Той заяви, че това партньорство е плод на много усилия от страна на ръководството на Финансово-счетоводния факултет и че то е важно за студентите, защото им дава свободата на избор измежду многото професионални ...
Тържество по случай хабилитацията на доц. Атанасов 22.11.2018 г. ... на доц. д-р Атанас Атанасов. От името на катедра "Статистика и иконометрия" да му пожелаем много ...
Академия „Антикорупция“: публична лекция „Специализираните съдилища в България и ролята им в борбата с корупцията“ 21.11.2018 г. ... „Антикорупция“ и преподавател от катедра „Икономическа социология“, представи съдия Георги Ушев, председател на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС), и откри неговата публична лекция „Специализираните съдилища в България и ролята им в борбата с ...
70 години катедра „Икономикс“ 20.11.2018 г. ... годишнина от основаването на катедра „Икономикс“ беше отбелязана с тържествено заседание, на което присъстваха ректорското ръководство, представители на държавната власт, възпитаници на катедрата, декани, ръководители на катедри, преподаватели от УНСС и от висши ...
Дипломира се десетият випуск магистри по "Европейски бизнес и финанси" 20.11.2018 г. ... Трент,  гл. ас. д-р Дияна Митева от катедра „Финанси“, директор и координатор на програмата. При откриването на церемонията  в зала „Тържествена“ Абсолвентите поздрави и ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Особено е ...
Академия „Антикорупция“: публична лекция „Специализираните съдилища в България и ролята им в борбата с корупцията“ 20.11.2018 г. ... „Антикорупция“ и преподавател от катедра „Икономическа социология“, представи съдия Георги Ушев, председател на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС), и откри неговата публична лекция „Специализираните съдилища в България и ролята им в борбата с ...
Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от РЦДО – Пловдив 19.11.2018 г. ... , доц. д-р Георги Николов, ръководител на катедра „Регионално развитие”, родители и приятели на абсолвентите. Проф. д-р Емилия Миланова откри церемонията и поздрави абсолвентите за успешното им дипломиране в най-големия  и най-престижния бизнес университет в България и ...
70 години катедра „Икономикс“ 19.11.2018 г. ... годишнина от основаването на катедра „Икономикс“ беше отбелязана с тържествено заседание, на което присъстваха ректорското ръководство, представители на държавната власт, възпитаници на катедрата, декани, ръководители на катедри, преподаватели от УНСС и от висши ...
Международна научна конференция „Икономически предизвикателства: развитие, благосъстояние, интеграция“ 19.11.2018 г. ... , организирана съвместно от катедра „Икономикс“ и Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, се провежда за четвърта поредна година. Целта е да се разгледат най-важните икономически проблеми и да се обогатят научните анализи. Това заяви ...
Публична лекция „Логистика в динамичен свят" 19.11.2018 г. ... Борислав Арнаудов, преподавател в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" (на снимката долу). Г-жа Биляна Панталеева посочи, че целта на благотворителната инициатива „Бъдители“ е провеждането на лекции и обучения, които да ...
Публична лекция „Логистика в динамичен свят" 19.11.2018 г. ... Борислав Арнаудов, преподавател в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" (на снимката долу). Г-жа Биляна Панталеева посочи, че целта на благотворителната инициатива „Бъдители“ е провеждането на лекции и обучения, които да ...
Публична лекция „Логистика в динамичен свят" 16.11.2018 г. ... Борислав Арнаудов, преподавател в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" (на снимката долу). Г-жа Биляна Панталеева посочи, че целта на благотворителната инициатива „Бъдители“ е провеждането на лекции и обучения, които да помогнат на ...
Дипломи получиха и предприемачите 16.11.2018 г. ... основател и почетен ръководител на катедра „Предприемачество“, създател на специалността „Предприемачество“, заслужил професор на УНСС, както и вицепрезидент на Европейския съвет по малък бизнес и предприемачество, и председател на УС на Българска ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Медии и обществени комуникации“ 16.11.2018 г. ... катедра „Медии и обществени комуникации“ изпраща своя единадесети випуск бакалаври по „Медии и журналистика“, втори випуск бакалаври по „Медия икономика“, магистрите от специалностите „Връзки с обществеността“ и ...
Студенти, преподаватели и журналисти търсиха „противоотрова“ за фалшивите новини 16.11.2018 г. ... д-р Блага Благоева, ръководител на катедра „Политология“, на публичната лекция „Заразата фалшиви новини“, организирана от Студентското сдружение „Его политико“ и  Студентския съвет. На лекцията присъстваха студенти от катедрите ...
Публични лекции на Вадим Титов, директор на „Росатом Централна Европа“, и доц. к.т.н. Виктор Слободчук, МИФИ 14.11.2018 г. ... , и доц. к.т.н. Виктор Слободчук от катедра „Оборудване и експлоатация на ядрени и енергийни инсталации“ на Обнинския институт за атомна енергия, филиал на Московския инженерно-физически институт (МИФИ) при Националния изследователски ядрен университет, ...
Дипломиране на бакалаври и магистри от 63-тия випуск към катедра "Икономика на търговията" 14.11.2018 г. ... . д-р Бисер Петков, ръководител на катедра „Икономика на търговията“ и министър на труда и социалната политика, към бакалаврите и магистрите от катедрата, които получиха дипломите си на тържествена церемония в аула „Максима“ (на снимката долу) ...
Дипломираха се и бакалаврите и магистрите от катедра „Икономика на търговията“ 14.11.2018 г. ... . д-р Бисер Петков, ръководител на катедра „Икономика на търговията“ и министър на труда и социалната политика, към бакалаврите и магистрите от катедрата, които получиха дипломите си на тържествена церемония в аула „Максима“ (на снимката долу) ...
Публични лекции на Вадим Титов, директор на „Росатом Централна Европа“, и доц. к.т.н. Виктор Слободчук, МИФИ 14.11.2018 г. ... , и доц. к.т.н. Виктор Слободчук от катедра „Оборудване и експлоатация на ядрени и енергийни инсталации“ на Обнинския институт за атомна енергия, филиал на Московския инженерно-физически институт (МИФИ) при Националния изследователски ядрен университет, ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Управление“ 7.12.2018 г. ... . д-р Надя Миронова, ръководител на катедра „Управление“, се обърна към бакалаврите и магистрите от катедрата, които получиха дипломите си на тържествена церемония в аула „Максима“ (на снимката долу). Не прекъсвайте връзката помежду ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Управление“ 14.11.2018 г. ... доц. д-р Надя Миронова, ръководител на катедра „Управление“, се обърна към бакалаврите и магистрите от катедрата, които получиха дипломите си на тържествена церемония в аула „Максима“ (на снимката долу). Не прекъсвайте връзката помежду си и ...
Пета есенна академия „Дигитално образование за дигитална администрация: линии на партньорство“ 14.11.2018 г. ... Горчилова – научен секретар на катедра „Публична администрация“, даде старт на Петата академия, която се проведе в три панела: „Нови технологии, нови професии, ново знание“, „Дигитално преподаване и дигитално учене“ и „В търсене ...
Участие на преподаватели от катедрата в Пета есенна акадамия 12.11.2018 г. ... Линии на партньорство", организирана от катедра "Публична администрация", катедра "Информационни технологии и комуникации" и Държавна агенция "Електронно управление". По време на акадамеията бяха обсъдени голяма палитра от въпроси, свързани с дигитализацията на преподаването в ...
Студентски форум „Балкани – ЕС – Русия“ 12.11.2018 г. ... икономика и политика“, катедра „Международни икономически отношения и бизнес“, Института за социални изследвания и развитие на културни структури (ИСИРКС), в партньорство със студентската организация Future World Diplomats (FWD) към МГИМО и САИМО ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „МИО и бизнес“ получиха своите дипломи 7.11.2018 г. ... и продължаващо обучение и ръководител катедра „МИО и бизнес“, се обърна към бакалаврите и магистрите на катедрата, които получиха своите дипломи на тържествена церемония в аула „Максима“ (на снимката долу). Тя поздрави випускниците от името ...
Председателят на ОС на Финансово-счетоводния факултет на УНСС доц. д-р Силвия Трифонова дискутира проблема за иновативната неконвенционална парична политика на авторитетни международни форуми 6.11.2018 г. ... факултет на УНСС и преподавател в катедра „Финанси”, е ръководител и координатор на проект по Договор № ДН15/10 от 11.12.2017 г., сключен с Фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката (МОН) на Република България на тема ...
Наши преподаватели участваха в Евразийски форум 6.11.2018 г. ... . д-р Силвия Трифонова от катедра „Финанси” и доц. д-р Георги Забунов, ръководител на катедра „Недвижима собственост”, взеха участие в 26-ата международна научна конференция „EBES 2018”, която се проведе в Университета по финанси и ...
Лекция „Европейското социално изследване в България – ползи и предизвикателства“ 9.11.2018 г. ... С тези думи доц. д-р Георги Петрунов от катедра „Икономическа социология“ откри лекцията „Европейското социално изследване в България – ползи и предизвикателства“, представена от доц. д-р Лилия Димова - социолог, национален координатор и представител ...
Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи през 2019 г. 1.11.2018 г. ... за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение, през 2019 г. могат да бъдат изтеглени от тук ...
Дипломираха се бакалаврите и магистрите от катедра „Национална и регионална сигурност“ 31.10.2018 г. ... завършилите бакалаври и магистри от катедра „Национална и регионална сигурност“. Церемонията започна с националния, европейския и студентския химн  „Gaudeamus igitur“ в препълнената със студенти, родители, преподаватели и гости ...
Публична лекция „Превенция и противодействие на корупцията – опитът на Германия“ 30.10.2018 г. ... и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“. Продължаваме по пътя на борбата с корупцията, разчитайки на сътрудничеството с Комисията за противодействие на корупцията и за незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), Комисията за ...
Публична лекция „Превенция и противодействие на корупцията – опитът на Германия“ 14.11.2018 г. ... и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“. Продължаваме по пътя на борбата с корупцията, разчитайки на сътрудничеството с Комисията за противодействие на корупцията и за незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), Комисията за ...
Наш преподавател в международна комисия за акредитация по Government and International Relations на колумбийски университет 29.10.2018 г. ... . д-р Поля Кацамунска от катедра „Публична администрация“ участва в международна комисия за акредитация на бакалавърската програма Government and International Relations на Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Университетът, който е създаден през 1886 г ...
Конкурс за студентска разработка „Членството на България в ЕС: Единадесет години по-късно“ 14.11.2018 г. ... „Международни икономически отношения и бизнес“, съвместно със Студентския съвет, проведе конкурс за икономически разработки на тема „Членството на България в Европейския съюз: Единадесет години по-късно“. В студентската секция на конкурса, който ...
10 години факултет "Приложна информатика и статистика" 26.10.2018 г. ... тържеството проф. д-р Димитър Велев от катедра „Информационни технологии и комуникации“ откри Осмата юбилейна международна научна конференция „Приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието“ ...
Научна конференция „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“ 24.10.2018 г. ... Бойко Рашков, ръководител на катедра „Наказателноправни науки“ и директор на Научноизследователския център за правосъдие, криминология и криминалистика, зам.-министърът на правосъдието Евгени Стоянов, и съдия Мария Дончева от СРС (от ляво ...
Общоикономическият факултет отбеляза 60-годишнината от своето създаване 23.10.2018 г. ... Щерев – ръководител на катедра „Индустриален бизнес, и доц. д-р Блага Благоева - ръководител на катедра „Политология“, и др. Ректорът проф. Статев награди факултета с възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и ...
Приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE 2018) 23.10.2018 г. ... , както и представители на катедра „Статистика и иконометрия“: доц. д-р Соня Чипева (с доклад на тема: „ONE OPPORTUNITY FOR FORECASTING THE TOTAL INDUSTRIAL PRODUCTION INDEX (IPI) BASED ON BUSINESS INDICATORS IN INDUSTRY“ ) и доц. ...
Наш преподавател беше Keynote speaker на Петия международен конгрес по финанси и счетоводство 22.10.2018 г. ... Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, беше официален гост и главен оратор (Keynote speaker) на Петия Международен конгрес по финанси и счетоводство. Във форума, който се проведе от 17 до 20 октомври в град ...
ПРОФ.Д-Р ДАНИЕЛА ФЕСЧИЯН БЕШЕ ОФИЦИАЛЕН ГОСТ И ГЛАВЕН ОРАТОР НА ПЕТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО В ГРАД ИЗМИР ТУРЦИЯ 22.10.2018 г. ... на АИУБ и зам. ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“/ беше официален гост и главе