Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер"

Обучение
Обновено: вторник, 30 май 2023 17:11

Докторски програми

 

"Доктор" е образователна и научна степен, надграждаща образователно-квалификационната степен "магистър". Катедра ИСТТ обучава докторанти в редовна и самостоятелна форма. 
С условията за кандидатстване за докторантски програми на катедра ИСТТ , можете да се запознаете тук.

 

 

Организиране на учебния процес в редовна и самостоятелна форма на обучение в ОНС "Доктор"


Индивидуален учебен план

Индивидуалният учебен план се изготвя съвместно от докторанта и научния му ръководител и се внася за обсъждане и приемане на Катедрен съвет е по-късно от 3 месеца от зачисляването на докторанта. Индивидуалният учебен план по години за целия период на обучение включва всички дейности по подготовката на докторанта, включително защита на дисертационния труд.

След приемането му на Катедрен съвет, индивидуалният учебен план на всеки докторант се утвърждава от заместник-ректора по НИД на УНСС.

Приложения:

1.Образец на индивидуален учебен план

 

Отчети

Всички докторанти на катедра ИСТТ се атестират на годишна база. Докторантите представят пред НУС отчет за извършените дейности през годината на атестирането. Отчетът се изготвя по единен за УНСС образец. Научният ръководител дава писмено становище за работата на докторанта през отчетния период. При необходимост научният ръководител предлага, съгласувана с докторанта актуализация на индивидуалния му учебен план за следващата академична година.

Катедреният съвет приема:

  • становище за изпълнението на индивидуалния учебен план на докторанта и оценка на дейността му;
  • предложение за положителна или отрицателна атестация на докторанта;
  • предложение за актуализация на индивидуалния учебен план на докторанта за следващата академична година;
  • препоръки за по-нататъшното изпълнение на докторантурата, като при необходимост препоръчва конкретизация на темата и/или смяна на научния ръководител.

 

Освен годишното отчитане по предходния член редовните докторанти отчитат своята работа и в края на всяко тримесечие, като представят на ръководителя на катедра ИСТТ отчет за изпълнението на индивидуалния си учебен план,  изготвен по единен за УНСС образец. Ръководителят на катедра ИСТТ представя доклад до ректора на УНСС за изпълнение на ангажиментите на редовните докторанти по индивидуалните им учебни планове. В доклада се посочват и докторантите, които не са представили отчет за съответния тримесечен период.

 

Приложения:

1.Образец на тримесечен/годишен отчет (за докторанти зачислени преди 16.02.2022г.)

2.Образец на тримесечен/годишен отчет (за докторанти зачислени след 16.02.2022г.)

 

График на курсове по дисциплини от блок А

УНСС организира курсове по дисциплините от Блок А, включени в индивидуалните планове на докторантите. В курсовете могат да участват докторантите в редовна или самостоятелна форма на обучение. В случай че желаете да участвате в курсовете, е необходимо да подаде молба до заместник-ректора на УНСС по научноизследователската дейност и международното сътрудничество.

Образец на молбата и графиците на курсовете, можете да видите в приложенията по-долу.

Приложения:

1.Молба за участие в организираните от УНСС курсове

2.График курс Статистически методи и иконометрични модели в изследователската дейност

3.График курс Икономикс

4.График курс методология и методика на научните изследвания

 

  • Изпити от Блок А

За да бъдете допуснат до изпит по някоя от дисциплините, е необходимо да подадете молба по образец най-късно една седмица преди обявената дата а изпита. Молбата се депозира при административния секретар на катедра ИСТТ.

Учебните програми по дисциплините, образец на молбата и обявените дати за изпити, можете да видите по-долу и в меню докторанти на сайта на УНСС.

 

Икономикс

-


Методология и методика на научните изследвания

-

 

Статистически методи и иконометрични модели в изследователската дейност

-
 

 Приложения:

1.Учебна програма по Икономикс
2.Учебна програма по методология и методика на научните изследвания
3.Учебна програма по статистически методи и иконометрични модели в изследователската дейност
4.Указания за провеждане на писмен изпит по Методология и методика на научните изследвания
5.Молба за допускане до изпит по дисциплина от Блок А

 

  • Изпити от Блок Б

Полагането на изпити по дисциплини от Блок Б в индивидуалните планове на докторантите става след като докторантът е издържал успешно всички изпити от Блок А.Учебните програми по дисциплините можете да получите от научния си ръководител или от административния секретар на катедра ИСТТ.

 

В учебните програми на някои от дисциплините има заложено разработване на индивидуално задание.

 

За да бъде насрочена дата за изпит по съответната дисциплина, е необходимо да подадете молба по образец при административния секретар на катедра ИСТТ.

 

 

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

 

ЕРАЗЪМ или ЕРАЗМУС (ЕuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) е програма на Европейския съюз в областта на висшето образование, създадена през 1987 г. Първоначално тя е инкорпорирана в програма “Сократ”, а от 2007 г. е основна част на новата интегрирана програма “Учене през целия живот” (LLP - Lifelong Learning Programme). От 2014 г. програмата прераства в интегрираната програма Erasmus+ и обединява преобладаващата част от дейностите, които бяха част от LLP.

В програма ЕРАЗЪМ участват университети от общо 33 страни - всички 28 страни-членки на Европейския съюз, страните от Европейската асоциация за свободна търговия (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) и Турция като страна в процес на преговори за присъединяване към ЕС.

Програмата предлага възможности за индивидуална мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители на висшите училища за участие в учебния процес в университети на страните от ЕС.

Мобилността по програмата се осъществява на основата на сключени двустранни ЕРАЗЪМ споразумения между УНСС и университети от почти всички европейски държави, участващи в програмата. В споразуменията са конкретизирани основните параметри на мобилността – брой на договорените места за мобилност за всеки от двата участващи университета, поотделно за студенти/докторанти, за преподаватели и представители на администрацията, научните области, в които ще се извършва обучението или преподаването, продължителността на периода за обучение или преподаване и др.

Подборът на студенти и докторанти за участие в мобилност по програма ЕРАЗЪМ се извършва чрез конкурс (Селекционна процедура), който се обявява и провежда от УЦМСП в края на м. февруари - началото на м. март. При наличие на незаети места допълнителен конкурс може да се открива и през м. септември-октомври.

Двустранният обмен по програма ЕРАЗЪМ се стимулира чрез предоставяне на определена финансова помощ (грант). Финансовите средства се предоставят на УНСС от Националната агенция за администриране на програма ЕРАЗЪМ в България – “Център за развитие на човешките ресурси” съгласно сключено за всяка отделна академична година финансово споразумение между УНСС и Националната агенция. От своя страна УНСС изплаща грантовете на основата на подписване на договор между Университета и всеки одобрен за участие в програмата студент, докторант, преподавател и представител на администрацията на УНСС.

Студентите и докторантите, преподавателите и представителите на администрацията, кандидатстващи и реализиращи ЕРАЗЪМ мобилност, са длъжни да познават ПРАВИЛАТА и УСЛОВИЯТА за участие в програмата и стриктно да ги съблюдават.


 

 За повече информация относно възможности по програмата Еразъм + посетете сайта на УНСС ТУК.

 

  

РЕГИСТЪР НА АКАДЕМИЧНИТЕ НАСТАВНИЦИ

И ОТГОВОРНИЦИТЕ-СТУДЕНТИ

ОНС „ДОКТОР“ Икономика и управление (Интелектуална собственост по отрасли)

АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

ОТГОВОРНИК-ДОКТОРАНТ

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Проф. д-р Мария Маркова

[email protected]

028195403

Петър Атанасов

[email protected]

ОНС „ДОКТОР“ Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите индустрии)

АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

ОТГОВОРНИК-ДОКТОРАНТ

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Доц. д-р Николай Крушков

[email protected]

028195403

Камен Тодоров

[email protected]