Катедра "Човешки ресурси и социална защита"

Юбилейна научна конференция "Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства"

понеделник, 18 март 2013 12:22 /
Начало:
петък, 17 май 2013 15:00
Край:
петък, 17 май 2013
Място:
УНСС
Подробности:

КАТЕДРА “ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА”

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

“ТРУДЪТ И СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА –

ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”

17 май 2013 г.

60 години специалност “ИКОНОМИКА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

40 години катедра “ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА”

22 години специалност “ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО”

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

Катедра “Човешки ресурси и социална защита” Ви кани да вземете участие в Юбилейната научна конференция на тема: “Трудът и социалната защита – европейски и национални предизвикателства”, която ще се състои на 17 май (петък) 2013 г. в Университета за национално и световно стопанство.

Юбилейната научна конференция се организира по случай 60-годишнината на специалност “Икономика на човешките ресурси”, 40-годишнината на катедра “Човешки ресурси и социална защита” и 22 -годишнината на специалност “Застраховане и социално дело”.

Официалното откриване е в 15.00 ч. в голямата конферентна зала на УНСС.

За контакти:

1700, София

Студентски град “Христо Ботев”

Университет за национално и световно стопанство

Катедра “Човешки ресурси и социална защита”

телефон: +3592/8195310;

e-mail: katedratsz@unwe.bg

Лице за контакти: Мария Манчева

Организационен комитет: проф. д-р Лалко Дулевски - председател

проф. д-р Любомир Стефанов – зам.-председател

доц. д-р Галина Димитрова – зам.-председател

Членове: проф. д.ик.н. Нено Павлов

проф. д.ик.н. Христо Драганов

проф. д-р Маргарита Атанасова

проф. д-р Марин Паунов

доц. Георги Евгениев

доц. д-р Йордан Близнаков

доц. д-р Мариана Керемидчиева

доц. д-р Никола Чолаков

доц. д-р Христо Малешков

доц. д-р Ирена Мишева

доц. д-р Евгени Евгениев

доц. д-р Мирослава Пейчева

гл. ас. д-р Тодор Тодоров

гл. ас. д-р Ирина Данаилова

гл. ас. д-р Ралица Пандурска

ас. Валери Апостолов

Мария Манчева

Срокове, свързани с подготовката на конференцията

Крайни срокове:

20.02.2013 г. – изпращане на заявка за участие с тема на доклада по електронна поща на е-mail: katedratsz@unwe.bg

31.03.2013 г. – изпращане на доклада по електронна поща на е-mail katedratsz@unwe.bg

Изисквания към докладите

Доклад: до 8 стандартни машинописни страници. Да съдържа заглавие на доклада, автор, академична длъжност и научна степен, институция, основен текст и списък на ползвана литература.

Форматиране на докладите

  • Формат на страниците: А4, Тор -3 см, Bottom – 2 см,. Left -3.5 см, Right – 2 см. Номерация на страниците – долу, центрирано.
  • Шрифт: Times New Roman.
  • Заглавие: Главни букви, bold, центрирано. 14 pt, разстояние между редовете (Line Spacing): 1,5.
  • Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора: Под заглавието, шрифт Italic, центрирани.
  • Организация/институция: Под академичната длъжност, степен и име на автора, шрифт Italic, центрирано.
  • Основен текст: след един празен ред - под организация/институция, justified, 12 pt, разстояние между редовете (Line Spacing): 1.
  • Фигури: Вмъкнати на съответното място в текста, центрирани. Под фигурата – номер и наименование; bold, центрирани. Ако е използвано изображение от външен файл – същият да е наличен във формат jpg.
  • Таблици: Вмъкнати на съответното място в текста, центрирани. Над таблицата номер и наименование, шрифт italic, дясно подравнени.
  • Цитиране: в средни скоби с номерация на източника от ползваната литература и съответна страница.
  • Ползвана литература: посочва се на последната страница на доклада.

Не се предвижда допълнително редактиране и коригиране на докладите.Отговорността за съдържанието им е на авторите.