Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: вторник, 30 май 2023 13:24

На вниманието на всички преподаватели от кат. "Счетоводство и анализ" .

Критерии и правила за оценяване и класиране на конкурсен принцип на научните трудове, издавани от УНСС със средства от целева субсидия за НИД

 

Списък на учебните дисциплини в дистанционна форма на обучение и инструкции за разработване на учебници до края на учебната 2018/2019 г.

 

Указания относно удължавенето на трудовите правоотношения с хабилитирани преподаватели в УНСС при навършване на 65 годишна възраст.

 

На Вниманието на преподавателите и докторантите към катедра "Счетоводство и анализ" с Решение на АС № 4 / 07.07.2021 г. са приети: Политика за почтеност в академичното творчество и Правила за електронна проверка на оригиналността на академичното творчество.

 

ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ, КНИГИ, РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТИ И ДРУГА ЛИТЕРАТУРА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО И ОНЛАЙН БИБЛИОТЕКАТА ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY – CEEOL

На вниманието на преподавателите от катедра "Счетоводство и анализ" относно атестиране на преподавателския състав в УНСС . Считано от 20.09.2021 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРА "СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" относно инструкция на центъра за дистанционно обучение за написване на учебници и представяне на допълнителни учебни материали - 2022 г.

 

 

 

 

Прикачени файлове:

image/pjpeg CCI07072020_00000.jpg - 504 KB

image/pjpeg CCI07072020_00001.jpg - 290 KB

application/pdf Формуляр за научни трудове, предлагани за дключване в издателския план.pdf - 37 KB

application/pdf Политика на УНСС за почтеност в академичното творчество.pdf - 180 KB

application/pdf Правила на УНСС за електронна проверка на оригиналността на академично творчество.pdf - 139 KB

application/pdf Правила за публикуване в CEEOL.pdf - 169 KB

application/pdf Правила за устройството и дейността на Издателския съвет.pdf - 133 KB

application/pdf Правилник за атестирането на академичния състав на УНСС.pdf - 451 KB

application/msword Изисквания за електронни материали в ЦДО.doc - 74 KB

application/pdf Правилник за устройството и дейността на Издателски комплекс -УНСС.pdf - 173 KB