Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: сряда, 07 февруари 2024 9:58

Защита на магистърски тези през м. март 2024 г. за студентите от ОКС "Магистър" редовна форма на обучение и дистанционна форма на обучение ЦДО гр. София

1. Защитата на магистърските тези за студентите от ОКС "Магистър" , специалност "Счетоводство" ; спец. "Счетоводство" със специализации: "Финансова отчетност", "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" и "Счетоводство и бизнес анализ", специалност "Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор (съвместна програма - СА "Димитър Цанов") редовна форма на обучение, ще се проведе присъствено на 25.03.2024 г. от 9.30 ч. в зала E-2099.

2. Защитата на магистърските тези за студентите от ОКС "Магистър", специалност "Счетоводство и контрол" дистанционна форма на обучение ЦДО гр. София, ще се проведе присъствено на  26.03.2024  г. от 9.30 ч. в зала E-2099.


ЗА ЦЕЛТА - ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И ОТ ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ЯВЯТ НА ЗАЩИТА ПРЕЗ М. МАРТ 2024 Г., ТРЯБВА ДА ИЗПРАТЯТ НАЙ-КЪСНО ДО 11.03.2024 Г. ВКЛ. СВОИТЕ МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ НА НАУЧНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА ОДОБРЕНИЕ.


ГОТОВИТЕ И ОДОБРЕНИ ОТ НАУЧНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ СЕ ПРЕДАВАТ ОТ СТУДЕНТИТЕ ОТ РЕДОВНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В КАТЕДРА "СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" - КАБИНЕТ 1040 НА 12.03.2024 г. и 13.03.2024 Г. ВКЛ.

ВАЖНО!

Студентите предават в катедра „Счетоводство и анализ“ – кабинет 1040:

1. Молба за допускане до защита. Молбата може да бъде изтеглена от тук.
ВНИМАНИЕ: Молбата следва да бъде подписана от студента. 

Уточнение относно молбите

- За студентите от дистанционна форма на обучение, молбите се подават предварително на

e-mail: [email protected]  от 01.02.2024 г. до 04.02.2024 г. вкл. 

- За студентите от редовна форма на обучение, молбите се предават заедно с магистърската теза. За редовна форма на обучение не се подават предварително молби за явяване на защита.

2. Магистърска теза – един екземпляр на хартия.
ВНИМАНИЕ: Заглавната страница на магистърската теза следва да бъде подписана от  студента.

3. Магистърска теза – един екземпляр на електронен носител (CD/DVD). 
ВНИМАНИЕ: Върху диска следва да бъдат подходящо отбелязани: трите имена на студента; факултетният номер; темата на магистърската теза и имената на научния ръководител.

4. Декларация за авторство. Декларацията може да бъде изтеглена от тук

СЛЕД ПРЕДАВАНЕТО НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА В КАБИНЕТ 1040

Задължително  в срок до 13.03.2024  г. всеки студент, проверява своето студентско положение (взети ли са всички семестриални изпити, внесени ли са оценките от изпитите в главната книга и т.н.) за редовна форма на обучение в отдел „Студенти-Магистър“ , за дистанционна форма на обучение в ЦДО гр. София и

ПРЕДСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ :

1. Копие от заглавната страница на магистърската теза;

2. Снимки на дипломанта (размер 45/35 мм) - 2 бр.;

3. Печат или бележка от библиотеката на УНСС, удостоверяващи, че студентът не дължи книги.

4. Копие от диплома за средно образование.

5. Копие от диплома за висше образование.

ВНИМАНИЕ: Студенти, непредставили посочените документи в срок, не се допускат до защита!

За студентите от редовна форма на обучение:  Рецензиите на магистърските тези ще може да се вземат от кабинет 1040 на 21 и 22 март 2024 г. от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.

За студентите от дистанционна форма на обучение: Рецензиите ще бъдат изпратени  на университетските имейли на студентите най-късно един ден преди защитата.


На вниманието на студентите от специалност "Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор (съвместна програма)" - ОКС "Магистър" редовна форма на обучение

Уважаеми колеги във връзка с дипломирането на студентите от специалност "Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор (съвместна програма)" е необходимо да изберете тема за магистърска теза в областта на счетоводството и анализа в публичния сектор и да депозирате молба в катедра "Счетоводство и анализ" кабинет 1040 или на e-mail: [email protected] до 30.03.2024 г. 

На 15.04.2024 г. ще бъде обявено на сайта на катедра "Счетоводство и анализ" разпределението по научно ръководство в едно с коригираните теми за магистърски тези.

Молбата за специалност "Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публичния сектор (съвместна програма) за избор на магистърска теза  в областта на счетоводството и анализа в публичния сектор може да изтеглите от тук.