Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: понеделник, 24 април 2023 15:39

Обучение

Избираеми дисциплини за специалност „Счетоводство“ (1 г.) – редовно обучение, прием м. СЕПТЕМВРИ 2018 г.:

Всички студенти от спец. "Счетоводство" (1 г.), ще изучават следните дисциплини:

I семестър
(зимен)

 АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ФИНАНСОВОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

 

II семестър 
(лете

1. МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР ПО СЧЕТОВОДСТВО ВЪВ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР

2. СПЕЦКУРС ПО ОДИТОРСКИ СТАНДАРТИ 

3. КОЛИЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ И МОДЕЛИ В БИЗНЕСА 

4. БИЗНЕСОЦЕНЯВАНЕ

 

 

Избираеми дисциплини за специалност „Счетоводство“ (1.5 г.) – редовно обучение, прием м. СЕПТЕМВРИ 2018 г.:

I семестър
(зимен)

Избира се една дисциплина

СЧЕТОВОДСТВО В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА

ИЛИ

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И КОНТРОЛ

Избира се една дисциплина

СЧЕТОВОДСТВО В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

ИЛИ
ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН МЕНИДЖМЪНТ

Студентите подават заявление по образец в кабинет 1040.
Краен срок за записване:

 

II семестър
(летен)

Избира се една дисциплина

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
НА ФИНАНСОВОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

или

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
НА НЕФИНАНСОВОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Студентите подават заявление по образец в кабинет 1040.
Краен срок за записване:

 За третия семестър /зимен/ на учебната 2019/2020 г. допълнително ще бъдат уточнени дисциплините:

III семестър
(зимен)

Избира се един семинар

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
ПО СЧЕТОВОДСТВО В НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР
или

МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР
ПО СЧЕТОВОДСТВО ВЪВ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР

Избира се една дисциплина

СПЕЦКУРС ПО ОДИТОРСКИ СТАНДАРТИ

СПЕЦКУРС ПО ТЕХНИЧЕСКО И ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

БИЗНЕС АНАЛИЗ

Избира се една дисциплина

КОЛИЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ И МОДЕЛИ В БИЗНЕСА

БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ 

Избира се една дисциплина

БИЗНЕСОЦЕНЯВАНЕ

или

РЕГУЛАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ВЪВ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР

Студентите подават заявление по образец в кабинет 1040.
Краен срок за записване: