Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: четвъртък, 31 март 2022 14:43

Учебна практика

Специалност "Счетоводство", 
редовна форма на обучение

Указания
за провеждане на учебната практика на студентите от спец. "Счетоводство"

Образци на документи за отчитане и защита на учебната практика
за студентите от спец." Счетоводство"
.

Уважаеми студенти,

Във връзка с Заповед № 183/28.01.2021 г. на Ректора на УНСС, относно продължаване провеждането на онлайн обучението в ОКС „бакалавър“,

Ръководителите на учебната практика, съгласувано с Ръководителя на катедра „Счетоводство и анализ“,

Представяме на вашето внимание следната информация за предстоящата защита на учебната практика:

  1. 1.     Студентите, провели учебната практика и имащи готовност да се явят на изпита „Защита на учебна практика“, сканират документите, изготвени съгласно Указанията за провеждане на учебна практика[1] за студентите от специалност „Счетоводство“.
  2. 2.     Всеки студент изпраща индивидуално сканираните документи на електронната поща на преподавателите-ръководители на учебната практика в .pdf формат, в срокове определени в настоящото писмо. Наименованието на файла задължително трябва да съдържа факултетен номер и името на студента.
  3. 3.     Провеждане на онлайн събеседване с ръководителите на учебната практика ще се проведе на 13.04.2022 г. (сряда) чрез използване на приложението Microsoft Teams, при спазване на следния график:

-         Групи 1035 и 1038  от 11.00 до 13.00 ч.

-         Групи 1036 и 1037  от 11.00 до 13.00 ч.

-         Група 1039  от 13.30 до 14.30 часа.

  1. Студентите изпращат сканираните документи по т.1 и 2 на имейлите на ръководителите учебна практика както следва:

-         Групи 1035, 1038 и 1039 – на email: nikolina.nikolova@unwe.bg в деня на събеседването, 30 мин. преди определения час за съответната група.

-          Групи 1036, 1037 и 1039 – на email: kkavaldjieva@unwe.bg - в деня на събеседването, 30 мин. преди определения час за съответната група.

  1. Посочените дати нямат задължителен характер. Студентите, които нямат готовност за предварителна защита, ще могат да се явят на официално обявените дати за провеждане на изпита.

 

С уважение,

Гл. ас. д-р Н.Николова

Гл. ас. д-р К. Кавалджиева
Специалност "Счетоводство и контрол", 

дистанционна форма на обучение

Указания за провеждане на учебната практика
за студентите от спец. "Счетоводство и контрол"

Образци на документи за отчитане и защита на учебната практика
за студентите от спец. "Счетоводство и контрол"