Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: вторник, 16 април 2024 9:52

Специалности

Специалност "Счетоводство",
редовна форма на обучение

Счетоводството е първата официално обособена икономико-аналитична специалност в света. Нейното многовековно развитие е доказателство за научно-познавателния и практико-приложния й характер, който се проявява в изключително широкия обхват на съвременното счетоводно знание. Няма сфера на социалния живот – стопанска, непроизводствена, финансова и др. – където счетоводните знания да не намират приложение. В условията на пазарно стопанство счетоводството е основната стопанска и информационна система за формулиране и вземане на управленски решения. Счетоводно-познавателния процес се утвърди като логическо единство на базисно икономическо изследване, счетоводно отразяване и вътрешнофинансов контрол над стопанските операции, стопански и финансов анализ на инвестиционната, производствената, търговската и финансова дейност на предприятието във взаимните им връзки, зависимости и обусловености.

Висшето счетоводно образование се основава на световните постижения в тази област. Това се отразява на актуализирания учебен план за специалността с акцент върху съвременните дисциплини “Финансово счетоводство”, "Управленско счетоводство", “Банково счетоводство”, “Одитинг”, “Финансово-стопански анализ” и др. Методиката на преподаването е съобразена с изискванията за привеждане на националната счетоводна теория и практика към европейските и световните стандарти. Обучението е в унисон с българското счетоводно законодателство в условията на всестранно използване на системи от компютърни мрежи.

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 1 КУРС ПРИЕТИ ОТ УЧЕБНАТА 2023/2024 Г. ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО" - ОКС "БАКАЛАВЪР" - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ  ГЛ. АС. Д-Р НИКОЛИНА КРАСИМИРОВА НИКОЛОВА

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 2 КУРС ПРИЕТИ ОТ УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО" -ОКС "БАКАЛАВЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ДОЦ. Д-Р ЛИЛИЯ ТОДОРОВА РАНГЕЛОВА-ПЕТКОВА

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 3 КУРС ПРИЕТИ ОТ УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО" -ОКС "БАКАЛАВЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ОРЕШАРОВ

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 4 КУРС  ПРИЕТИ ОТ УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. ЗА  СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО"  -  ОКС "БАКАЛАВЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ДОЦ. Д-Р КАТЯ РАЙКОВА ЗЛАТАРЕВА

 ПРАВИЛА НА ТЮТОРНА СИСТЕМА В УНСС

Специалност "Счетоводство и контрол",
дистанционна форма на обучение

Специалност "Финанси и счетоводство
с преподаване на английски език", 
редовна форма на обучение 

   

Прикачени файлове:

application/pdf Правила за действие на тюторна система на УНСС стр. 1.pdf - 53 KB

application/pdf Тюторна система на стр. 2.pdf - 71 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document РЕГИСТЪР на АН и ОС.docx - 38 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Правила за випускови отговорници на катедрата.docx - 13 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ПРАВИЛНИК за АКАДЕМИЧНО НАСТАВНИЧЕСТВО.docx - 50 KB