Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: понеделник, 11 март 2024 12:00

ОНС "Доктор"

КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТИ

Кандидат-докторантите могат да намерят цялата необходима за тях информация на основната страница на УНСС на следния адрес.

Утвърдената изпитна програма за кандидат-докторанти по научна специалност "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност" (Счетоводна отчетност и анализ) можете да свалите от тук

Дата за изпита по специалността за кандидат-докторанти за академичната 2023/2024 г.:  
06.03.2024 г. от 9.00 ч. в зала 1039

Изпитът ще се проведе присъствено.


ДОКТОРАНТИ

Обучението в ОНС "Доктор се извършва в съответствие с Правилника за учебната дейност на УНСС,

част III "Доктор".

УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

УЧЕБЕН ПЛАН за докторска програма "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност и анализ)"

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА за докторска програма "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност и анализ)"

 

БЛОК А - Задължителни дисциплини за ПН 3.8. Икономика

Учебна програма по дисциплината "Икономикс"

Учебна програма по дисциплината "Методология и методика на научните изследвания"

Учебна програма по дисциплината "Статистически методи и иконометрични модели в изследователската дейност"

 

БЛОК Б - Избираеми дисциплини докторската програма 

Учебна програма по дисциплината "Реферат по темата на дисертационния труд"

Учебна програма по дисциплината "Теория и организация на счетоводството"

Учебна програма по дисциплината "Финансово отчитане и счетоводен анализ"

Учебна програма по дисциплината "Методология на счетоводството"

Учебна програма по дисциплината "Философия и история на счетоводството"

Учебна програма по дисциплината "Счетоводна дейност на предприятието"

Модел на индивидуален учебен план

 

ТЕМИ НА ДИСЕРТАЦИОННИ ТРУДОВЕ 

ТЕМИТЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИТЕ ТРУДОВЕ на докторантите, обучаващи се по докторска програма "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност и анализ)", могат да бъдат изтеглени от тук

 

ИЗПИТИ

Докторантите, желаещи да се явяват на изпит, е необходимо да подадат молба по образец, адресирана до декана на ФСФ. Молбите се представят в кабинет 1040. 

Изпитите по избираемите дисциплини за докторската програма в катедрата ("Теория и организация на счетоводството", "Финансово отчитане и счетоводен анализ", "Счетоводна дейност на предприятието" и "Реферат по темата на дисертационния труд")  се провеждат съобразно Правилника за учебната дейност.


 ОТНОСНО изпит "Реферат по темата на дисертационния труд" - докторантът подготвя, качва в системата и представя по време на изпита проекто структурата на дисертационния си труд. Презентацията съдържа следните елементи:

- цел

- задачи

- обект

- предмет

- теза и хипотези

- обособени глави

ОТНОСНО изпита "Теория и организация на счетоводството" - от докторанта не се изисква представянето на разработка.

Подаването на молби за прекъсване и удължаване на докторантури, след съгласуване с научния ръководител става в кабинет 1040.

Изпитни програми по избираемите дисциплини от Учебния план: 
"Теория и организация на счетоводството"
"Финансово отчитане и счетоводен анализ".

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА ДОКТОРАНТИТЕ, ЗАЧИСЛЕНИ ДО 04.05.2018 г. - Обучението им се осъществява по стария учебен правилник на УНСС - Част Трета "Доктор".

 
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ - Справка за сроковете за защита на действащите докторанти.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ ДОКТОРАНТИ: Докторантите, записани в докторантура след влизането на промените в ЗРАСРБ на 04.05.2018 г., да приведат индивидуалните си учебни планове в съответствие с новите нормативни изисквания. 


ДИПЛОМИРАНИ ДОКТОРАНТИ

НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ на докторантите, дипломирани по докторска програма "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност и анализ на стопанската дейност)", могат да бъдат изтеглени от тук.

 

На Вниманието на докторантите към катедра "Счетоводство и анализ" с Решение на АС № 4 / 07.07.2021 г. са приети: Политика за почтеност в академичното творчество и Правила за електронна проверка на оригиналността на академичното творчество.

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ДОКТОРАНТИ: КАТО ПРИКАЧЕН ФАЕЛ МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С НОВИЯ ПРАВИЛНИК ЧАСТ ТРЕТА "ДОКТОР" ОТ 2021 ГОДИНА

Прикачени файлове:

application/pdf Политика на УНСС за почтеност в академичното творчество.pdf - 180 KB

application/pdf Правила на УНСС за електронна проверка на оригиналността на академично творчество.pdf - 139 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Нов правилник част трета Доктор -2021.docx - 46 KB

application/msword Молба докторанти за явяване на специални изпити към катедрата.doc - 34 KB