Катедра "Счетоводство и анализ"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 13 октомври 2020 12:05

ОНС "Доктор"

КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТИ

Кандидат-докторантите могат да намерят цялата необходима за тях информация на основната страница на УНСС на следния адрес.

Утвърдената изпитна програма за кандидат-докторанти по научна специалност "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност" (Счетоводна отчетност и анализ) можете да свалите от тук

Дата за изпита по специалността за кандидат-докторанти за академичната 2019/2020 г.:  
03.02.2020 г. - 08:30 ч. - зала 1039.


ДОКТОРАНТИ

УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

УЧЕБЕН ПЛАН за докторска програма "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност и анализ)"

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА за докторска програма "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност и анализ)"

 

БЛОК А - Задължителни дисциплини за ПН 3.8. Икономика

Учебна програма по дисциплината "Икономикс"

Учебна програма по дисциплината "Методология и методика на научните изследвания"

Учебна програма по дисциплината "Статистически методи и иконометрични модели в изследователската дейност"

 

БЛОК Б - Избираеми дисциплини докторската програма 

Учебна програма по дисциплината "Реферат по темата на дисертационния труд"

Учебна програма по дисциплината "Теория и организация на счетоводството"

Учебна програма по дисциплината "Финансово отчитане и счетоводен анализ"

Учебна програма по дисциплината "Методология на счетоводството"

Учебна програма по дисциплината "Философия и история на счетоводството"

Учебна програма по дисциплината "Счетоводна дейност на предприятието"

Модел на индивидуален учебен план

 

ТЕМИ НА ДИСЕРТАЦИОННИ ТРУДОВЕ 

ТЕМИТЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИТЕ ТРУДОВЕ на докторантите, обучаващи се по докторска програма "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност и анализ)", могат да бъдат изтеглени от тук

 

ИЗПИТИ

Изпитите по избираемите дисциплини за докторската програма и катедрата ("Теория и организация на счетоводството", "Финансово отчитане и счетоводен анализ", "Счетоводна дейност на предприятието" и "Реферат по темата на дисертационния труд") се продеждат в две изпитни сесии за всяка академична година - през м. ДЕКЕМВРИ/ЯНУАРИ и м. МАЙ/ЮНИ.

ВАЖНО: Дати за изпитите по избираемите дисциплини, на които докторантите имат възможност да се явят през академичната 2020/2021 г.:
14.12.2020 г. - 10.00 ч. онлайн и присъствено

08.01.2021 г. - 10.00 ч. онлайн.


ОТНОСНО изпит "Реферат по темата на дисертационния труд" - докторантът подготвя, качва в системата и представя по време на изпита проектоструктурата на дисертационния си труд. Презентацията съдържа следните елементи:

- цел

- задачи

- обект

- предмет

- теза и хипотези

- обособени глави

Докторантите получават линк за онлайн изпита най-късно в деня преди изпита.

ОТНОСНО изпита "Теория и организация на счетоводството" - от докторанта не се изисква представянето на разработка.


Докторантите, желаещи да се явят на изпит на конкретна дата, е необходимо да подадат молба по образец, адресирана до декана на ФСФ. Молбите се представят в кабинет 1040 не по-късно от 10 /десет/  работни дни преди определената дата на изпита. 

Изпитни програми по избираемите дисциплини от Учебния план: 
"Теория и организация на счетоводството"
"Финансово отчитане и счетоводен анализ".

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА ДОКТОРАНТИТЕ, ЗАЧИСЛЕНИ ДО 04.05.2018 г. - Обучението им се осъществява по стария учебен правилник на УНСС - Част Трета "Доктор".

 
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ - Справка за сроковете за защита на действащите докторанти.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ ДОКТОРАНТИ: Докторантите, записани в докторантура след влизането на промените в ЗРАСРБ на 04.05.2018 г., да приведат индивидуалните си учебни планове в съответствие с новите нормативни изисквания. 


ДИПЛОМИРАНИ ДОКТОРАНТИ

НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ на докторантите, дипломирани по докторска програма "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност и анализ на стопанската дейност)", могат да бъдат изтеглени от тук.