Катедра "Счетоводство и анализ"

Обновено: сряда, 30 януари 2019 14:04

ОНС "Доктор"

КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТИ

Кандидат-докторантите могат да намерят цялата необходима за тях информация на основната страница на УНСС на следния адрес. Утвърдената изпитна програма за кандидат-докторанти по научна специалност "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност" (Счетоводна отчетност в нефинансовия сектор); (Счетоводна отчетност във финансовия сектор); (Анализ на стопанската дейност) може да бъде изтеглена от тук.

Дата за изпита по специалността за кандидат-докторанти за академичната 2018/2019 г.:  
04.02.2019 г. - 08:30 ч. - зала 1039A.


ДОКТОРАНТИ

УЧЕБЕН ПЛАН за ОНС "Доктор" по научна специалност "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност"


ИЗПИТИ

Изпитите по избираемите дисциплини за научната специалност и катедрата ("Теория и организация на счетоводството", "Финансово отчитане и счетоводен анализ", "Счетоводна дейност на предприятието" и "Реферат по темата на дисертационния труд") се продеждат в две изпитни сесии за всяка академична година - през м. ДЕКЕМВРИ/ЯНУАРИ и м. МАЙ/ЮНИ.

Дати за изпитите по избираемите дисциплини, на които докторантите имат възможност да се явят, през академичната 2018/2019 г.

29.05.2019 г. - 10.00 ч. кабинет 1039А

05.06.2019 г. - 10.00 . кабинет 1039А

Докторантите, желаещи да се явят на изпит на конкретна дата, е необходимо да подадат молба по образец, адресирана до декана на ФСФ. Молбите се представят в кабинет 1040  10 /десет/  работни дни преди определената дата на изпита. 

Изпитни програми по избираемите дисциплини от Учебния план: 
"Теория и организация на счетоводството"
"Финансово отчитане и счетоводен анализ"

Темите на дисертационните трудове на докторантите, обучаващи се към катедра "Счетоводство и анализ", могат да бъдат изтеглени от тук

ВАЖНО:ЗА ВСИЧКИ ДОКТОРАНТИ КОИТО СА ЗАЧИСЛЕНИ ДО 04.05.2018 Г. ЩЕ СЕ ПРИЛАГА СТАРИЯ УЧЕБЕН ПРАВИЛНИК -  ЧАСТ ТРЕТА  "ДОКТОР"

ВАЖНО:  НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ДОКТОРАНТИ КЪМ  КАТЕДРА "СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ"

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document СПРАВКА СРОКОВЕ ДОКТОРАНТУРИ.docx - 16 KB