Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Конференция 2016
Обновено: петък, 29 юни 2018 18:43

Изисквания към докладите

1. Заявката за участие в конференцията се изпраща електронно на имейл transport_unwe@unwe.bg

2. Изпращането на резюметата и пълния текст на докладите се извършва само на имейла за контакт.

3. Докладите, в пълен обем до 8 страници, се изпращат като doc файл (версия WORD 2003 до WORD 2007) на адреса на конференцията

4. Всеки участник може да заяви само 1 доклад.

5. Докладите ще бъдат публикувани след положителни рецензии в сборник.

6. Изисквания към оформянето на докладите:

Page Setup: Top – 26 mm; Bottom – 20 mm; Left – 20 mm; Right – 20 mm; Paper Size – A4.

Заглавие: Font: Times New Roman; Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; Effects: Capital letters; (следва 1 празен ред).

Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора/авторите: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic; Alignment: Centered; (следва нов ред).

Висше училище/Организация/Институция: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic, Alignment: Centered; (следва нов ред).

Катедра/Департамент: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic, Alignment: Centered; (следва 1 празен ред).

Резюме на български език: - обем до 10 реда: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Font style: Italic, Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines (следва нов ред).

Ключови думи на български език: - 5 ключови думи: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Font style: Italic, Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines, (следва 1 празен ред).

Увод: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered, (не се оставя празен ред).

Основен текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Font style: Normal; Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines.

Подзаглавия в основния текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered, (пред и след тях не се оставя празен ред).

Изводи: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered, (пред и след тях не се оставя празен ред).

Заключение: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered, (пред и след него не се оставя празен ред).

Формули: Центрирани и номерирани отдясно с арабски цифри, в малки скоби.

Таблици: Номерирани с арабски цифри горе вдясно спрямо самата таблица, с центрирано наименование, (над и под тях се оставя 1 празен ред).

Фигури: Номерирани с арабски цифри и центрирано наименование под тях, (над и под тях се оставя 1 празен ред).

Използвана литература: Footnote Text – 10 pt; Number format: 1, 2, 3 …